งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมแสดงผลสตรีมแบบมัล ติคาสต์ของ วินโดว์สมีเดียสำหรับลินุกซ์ Windows Media Multicast Stream Play for Linux นายณัฐพล โทนะพันธ์ รหัส 453040693-0 นางสาวปริญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมแสดงผลสตรีมแบบมัล ติคาสต์ของ วินโดว์สมีเดียสำหรับลินุกซ์ Windows Media Multicast Stream Play for Linux นายณัฐพล โทนะพันธ์ รหัส 453040693-0 นางสาวปริญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมแสดงผลสตรีมแบบมัล ติคาสต์ของ วินโดว์สมีเดียสำหรับลินุกซ์ Windows Media Multicast Stream Play for Linux นายณัฐพล โทนะพันธ์ รหัส 453040693-0 นางสาวปริญญา ก้อยจะบก รหัส 453040799-4 นายพลากร บุญไทย รหัส 453041103-2 COE2005-11

2 ขอบเขตของงาน พัฒนา Input Module ของ VLC สำหรับ Multicast ของ windows media

3 เครื่องมือที่ใช้ Windows Media Server Enterprise Edition 2003 C++ Language โปรแกรม Sniffer Ethereal โปรแกรมแสดงผล Multimedia VLC

4 ผลงานที่ทำ จากขั้นตอนการดำเนินงานได้มี การศึกษารายละเอียด ของข้อมูลซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ format ของ file AVI หลักการทำงานของ window media server การส่ง file แบบ multicast stream

5 ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) Format ของ Windows Media จะมีอยู่ 3 format คือ 1. Advanced Systems Format (.asf) 2. Advanced Stream Redirector (.asx) metafiles 3. Microsoft Windows Media Station (.nsc) metafiles

6 ตัวอย่างของไฟล์ (.nsc) [Address] Name=0240000000000sK01104u0H01P04u0GW0 W02m0801G07K0OW1i06a0Sm1e0 6a0RW1d0500Rm1f06u0T00n0000 NSC Format Version=029G0000000008Cm0k0300000 Multicast Adapter=0220000000000QCG0m02u0CG0s0340B W0s03W0BW0n03G0000 IP Address=02EW000000000SCW0p03a0BW0n03a0 CW0k0300BW0o0340EG0000 IP Port=0x00006D5B Time To Live=0x00000020 Default Ecc=0x0000000A Log URL=020W0000000002000 Unicast URL=020W0000000002000 Allow Splitting=0x00000001 Allow Caching=0x00000001 Cache Expiration Time=0x00015180

7 ตัวอย่างของไฟล์ (.nsc) [Address] Name=[PANDYNB, PublishingPoint1] NSC Format Version=[3.0] Multicast Adapter=[10.161.68.14] IP Address=[239.192.0.219] IP Port=27995 Time To Live=20 Default Ecc=10 Log URL=[] Unicast URL=[] Allow Splitting=1 Allow Caching=1 Cache Expiration Time=86400

8 ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) หลักการทำงานของ window media server

9 ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) รูปแบบของ Multicast address

10 ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) การส่ง file แบบ multicast stream Option 1 Option 2

11 ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) Option 3 Option 4

12 แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป หลักการทำงานของ โปรแกรม VLC โปรแกรม VLC (Initially Videolan Client) เป็นโปรแกรมที่มีการแบ่งการทำงานออกเป็น module หลาย ๆ module ซึ่งสามารถที่จะ พัฒนา function หรือ format ในการทำงาน เพิ่มเข้าไปในโปรแกรมได้

13 หลักการทำงานของ โปรแกรม VLC

14 เอกสารอ้างอิง 1. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์. 2545. ไอพีมัลติคาสต์. สถาปัตยกรรมและ Protocol ทีซีพี / ไอพี, 187-203. 2. สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ. 2545. Multicast Protocol. เปิดโลก TCP / IP และ Protocol ของ Internet (Second Edition), 179-180. 3.AVI file format.[Online]. Available from URL: http://msdn.microsoft.com 4.VLC media player.[Online]. Available from URL: http://www.videolan.org 5.VLC user guide. [Online]. Available from URL: http://www.tldp.org/ref/VLC-User- Guide


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมแสดงผลสตรีมแบบมัล ติคาสต์ของ วินโดว์สมีเดียสำหรับลินุกซ์ Windows Media Multicast Stream Play for Linux นายณัฐพล โทนะพันธ์ รหัส 453040693-0 นางสาวปริญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google