งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 อ. แน็ต. 2 Phylum Annelida Segmented body –metamerism Setae –Absent in leeches Eucoelom divided by septa Closed circulatory system Nephridia for each.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 อ. แน็ต. 2 Phylum Annelida Segmented body –metamerism Setae –Absent in leeches Eucoelom divided by septa Closed circulatory system Nephridia for each."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 อ. แน็ต

2 2 Phylum Annelida Segmented body –metamerism Setae –Absent in leeches Eucoelom divided by septa Closed circulatory system Nephridia for each segment

3 3 Metamerism

4 4 Eucoelomate EctodermMesodermEndoderm บุด้วย peritoneum มีเยื่อจากร่องระหว่าง ปล้องยาวจรดท่อ ทางเดินอาหารแบ่ง coelom ออกเป็นช่อง ภายใน coelom มี coelomic fluid

5 5 Class Polychaeta มีรยางค์ข้างปล้อง (parapodium) ช่วย ในการเคลื่อนที่ มีขนแข็ง (setae) บน parapodium Dioecious ส่วนใหญ่อยู่ในทะเล

6 6

7 7 Class Polychaeta Head Parapodium Tentacle

8 8 Trochophore larva Apical tuft MouthMouth AnusAnus Ciliary band StomachStomach

9 9 Aphroditidae (sea mouse)

10 10 Capitellidae

11 11 Nereidae ( เพรียงทราย, ตัว สงกรานต์ )

12 12 Sabellidae

13 13 Serpulidae ( หนอนพู่ฉัตร )

14 14 Class Hirudinea ปลายหัวเรียวกว่าส่วนท้าย มี anterior และ posterior sucker ไม่มีทั้ง parapodium และ setae อาศัยในที่ชุ่มชื้น Carnivorous animal

15 15 Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

16 16 Marine leech Gill

17 17 Hirudo medicinalis

18 18 Haemadipsa sp.

19 19 Class Oligochaeta ไม่มี parapodia และมีจำนวน setae ต่อ ปล้องน้อย มีปล้องพิเศษ เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ (clitellum) Monoecious

20 20 Earthworm ขนาดใหญ่ พบประมาณ 500 ชนิด อาศัยในดินชั้นที่มีสารอินทรีย์ และ ความชื้นพอเหมาะ เพิ่มปริมาณ O 2 ให้แก่ดิน กินสารอินทรีย์ในดิน โดยกินดินแล้วดึง สารอินทรีย์ไปใช้ ขับถ่ายดินออกมา ทำ ให้ดินร่วนซุย

21 21 ลักษณะภายนอก ลำตัวทรงกระบอก ด้านท้องแบนและซีด กว่าด้านหลัง ปลายด้านหน้ามีติ่งเนื้อ (prostomium) ไม่ ถือว่าเป็นปล้อง ปากอยู่กึ่งกลางของปล้องแรก (peristomium) ท้ายลำตัวคือ pygidium ไม่ถือว่าเป็นปล้อง มีช่องเปิดทวารหนัก ลำตัวมีปล้องหนาเป็นปลอกเนื้อเรียกว่า clitellum มีต่อมผลิตปลอกหุ้มไข่ ปล้องทุกปล้อง ( ยกเว้นปล้องแรกและ ท้าย ) มี setae

22 22 Septa Prostomium Pygidium Peristomium Mouth

23 23 Setae (Chaetae) Chitin

24 24 ช่องเปิดบนลำตัว 1.Mouth เป็นช่องเปิดกลาง peristomium 2.Anus อยู่ที่ pygidium 3.Male pore มี 1 คู่ เป็นรอยขีดตามขวาง 4.Female pore มี 1 ช่องอยู่กึ่งกลางด้าน ท้อง 5.Seminal receptacle opening ช่อง เปิดทางด้านข้างของท้อง 6.Nephridiopore รูขับถ่ายเปิดด้านข้างของ ปล้อง 7.Dorsal pore เปิดจาก coelom เพื่อให้ ของเหลวออกมาอาบผิวให้ชุ่มชื้น อยู่ใน ร่องระหว่างปล้อง

25 25

26 26 Genital papillae

27 27

28 28 Body wall ห่อหุ้มด้วย cuticle แผ่นบางใส ลอก จากตัวได้ Epidermis เซลล์ผิวทรงสูงเรียงตัวชั้น เดียว มี mucous cell แทรกตัวทั่วไป สร้างเมือกให้ผิวชุ่มชื้นและช่วยในการ เคลื่อนที่ Circular muscle กล้ามเนื้อวง Longitudinal muscle หนา มี fiber แทรก Peritoneum บุผนังตัวและอวัยวะต่างๆ

29 29 cuticle Epidermis Circular muscle Longitudinal muscle Peritoneum

30 30 ทางเดินอาหาร 1.Mouth อยู่ระหว่าง peristomium มีท่อ กล้ามเนื้อยาวถึงปล้องที่ 3 คือ buccal cavity 2.Pharynx ต่อจากอุ้งปากยาวถึงปล้องที่ 4 3.Esophagus เป็นท่อยาวแคบ 4.Crop กระเพาะพักอาหาร (Metaphire ไม่มี ) 5.Gizzard ผนังหนา รูปไข่ ช่วยบด อาหาร 6.Stomach ท่อยาวแคบ มีเซลล์ต่อม สร้างเอนไซม์

31 31 1 2 3 4 5 7

32 32 1 6 5 4 2 7

33 33 7. Intestine ท่อผนังบางยาวตลอดลำตัว (Metaphire มี intestinal caeca ยื่นออกมา จากด้านข้างของลำไส้ ) - ลำไส้มีแขนงยื่นเข้าไปภายใน แขนงใหญ่ สุดอยู่ทางด้านหลังเรียกว่า Typhlosole เพิ่ม พื้นที่ผิวในการย่อยอาหาร - ผิวด้านนอกลำไส้มี chloragogen cell สี เหลือง ช่วยสังเคราะห์และเก็บสะสม glycogen และไขมัน รวมทั้งช่วยกำจัดของ เสียจากเลือดและของเหลวจากซีลอมแล้วขับ ออกทาง dorsal pore หรือ nephridiopore 8. Anus ช่องเปิดทรงกลม อยู่ท้ายสุดของ ลำตัว

34 34 E

35 35 Chloragogen cells Typhlosole Ventral nerve cord

36 36 การแลกเปลี่ยนแก๊ส เกิดที่ผนังตัวที่บางใสและมีเส้นเลือด ฝอยมาก เซลล์ต่อมที่ผิวและ coelomic fluid ทำให้ผิวตัวชุ่มชื้นเพื่อให้ O 2 ละลาย ลงมาแล้วแพร่ผ่านกระแสเลือด และ CO 2 แพร่ออกจากเลือด

37 37 ระบบหมุนเวียน Close circulatory system เลือดมีสีแดง มี hemoglobin ละลายอยู่ ในน้ำเลือด เมื่อรวมตัวกับ O 2 ได้ oxyhemoglobin เม็ดเลือดแดงไม่มีสี มีนิวเคลียส มีเส้นเลือด (vessel) ช่วยในการลำเลียง น้ำเลือด - dorsal vessel อยู่เหนือ typhlosole - ventral vessel อยู่ใต้ลำไส้ มีเยื่อยึด กับลำไส้ - lateral neural vessel อยู่ 2 ข้าง เส้นประสาทท้อง - subneural vessel อยู่ใต้เส้นประสาท ท้อง - aortic arches แขนงเชื่อมระหว่าง dorsal และ ventral vessel อยู่บริเวณ esophagus

38 38 Lateral neural vessel

39 39 Dorsal vessel Aortic arches

40 40 Dorsal vessel Ventral vessel Ventral nerve cord

41 41 Ventral vessel Lateral neural vessel Subneural vessel Mesentery

42 42 ระบบขับถ่าย อวัยวะขับถ่ายคือ nephridium มี ส่วนประกอบคือ 1. nephrostome กรวยรับของเสียอยู่ใน coelom 2. nephridial tubule อยู่ใน coelom 3. nephridiopore ปลายเปิดท่อ เปิดออก ที่ผนังตัว

43 43

44 44 Nephridia

45 45 (nephridiopore) nephrostome

46 46 NephrostomeNephrostome Dorsal vessel Nephridial bladder NephridioporeNephridiopore

47 47 ระบบประสาท Brain หรือปมประสาทสมองอยู่ด้านหลัง ตรงรอยต่อของอุ้งปากกับ pharynx ประมาณปล้องที่ 3 ต่อจาก brain มี circumpharyngeal connection และบรรจบกันทางด้านท้อง เกิดเป็น ปมประสาทด้านท้อง subpharyngeal ganglion ต่อมามีเส้นประสาทยาวตามความยาวด้าน ท้อง (ventral nerve cord) แต่ละปล้องมี ปมประสาทโป่งออกและมีเส้นประสาท แยกออกมา

48 48 Ventral nerve cord Brain Circumpharyngeal connection Subpharyngeal ganglion

49 49

50 50 ระบบสืบพันธุ์ เพศรวมแต่ปฏิสนธิข้ามตัว male gamete เจริญ ก่อน female gamete Male reproductive organs ประกอบด้วย 1. Testis มี 2 คู่อยู่ที่ปล้อง 10-11 มีถุงหุ้มขนาด ใหญ่ 2. Seminal vesicle มี 3 คู่ ใช้เก็บอสุจิเพื่อพัฒนา ให้เจริญเติบโต แล้วจึงเคลื่อนตัวไปยัง testis sac และไปยัง vas deferens ต่อไป 3. Vas deferens เป็นท่อรับอสุจิไปเปิดออกที่ male pore 4. Prostate gl. อยู่ปลาย vas deferens ท่อจาก prostatic duct ไปเปิดออกที่ male pore (Lumbricus ไม่มีต่อมนี้ ) ทำหน้าที่สร้าง seminal fluid ทำให้สเปิร์มแข็งแรง

51 51

52 52 ระบบสืบพันธุ์ Female reproductive organs ประกอบด้วย 1. Ovaries มี 1 คู่ที่ผนังปล้องสองข้าง เส้นประสาท บางชนิดมีรังไข่คล้ายนิ้วมือ หลายแขนง 2. Oviduct อยู่ใต้ ovary นำไข่ไปเปิดออกที่ female pore ปล้องที่ 14 3. seminal receptacle ประกอบด้วยตัวถุง (ampulla) มีท่อสั้นไปเปิดออกภายนอกที่ร่อง ระหว่างปล้อง โคนของท่อมีแขนงยื่น (diverticula) สเปิร์มที่รับมาจะเก็บไว้ใน ampulla และ diverticula

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57 Cocoon

58 58

59 59


ดาวน์โหลด ppt 1 อ. แน็ต. 2 Phylum Annelida Segmented body –metamerism Setae –Absent in leeches Eucoelom divided by septa Closed circulatory system Nephridia for each.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google