งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุกูล กรยืนยงค์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุกูล กรยืนยงค์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุกูล กรยืนยงค์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1

2 วท.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มก. พบ.ม. (การบริหารการเงิน) เกียรตินิยมดีมาก NIDA Dip. in Agri. Coop. Management ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8  ในระบบเศรษฐกิจใด ๆ นั้น ควรจะมีการจัดองค์ประกอบเป็น 3 ส่วน คือ ภาครัฐบาล (Public Sector) ภาคเอกชน (Private Sector) และ ภาคสหกรณ์ (Co-operative Sector) หรือ ภาคประชาชน People Sector (NGO’s) 8

9 ภาครัฐ Public Sector ภาคเอกชน Private Sector ภาคสหกรณ์ Co-op Sector ส่วนประกอบในโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคประชาชน People Sector 9

10  มีผู้นำทางความคิดในการประกอบการอย่างเสรี หลายคน เช่น อดัม สมิธ (Adam Smith: 1723-1790)  เขียนหนังสือชื่อ ความมั่งคั่งของ ประชาชาติ (The Wealth of Nations) ในปี 1776  สนับสนุนการประกอบการอย่างเสรีโดยเอกชน การแบ่งงานกันทำตามความถนัดโดยที่รัฐบาล ควรมีบทบาทแต่น้อย  จัดว่าเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลต่อการ เปลี่ยนแปลงอย่างมาก 10

11  เดวิด ริคาโด (David Ricardo : 1772-1823)  กับแนวความคิดเกี่ยวกับค่าเช่า โรเบอร์ต มัลทัส (Thomas Robert Malthus :1766-1834) กับแนวคิดด้านประชากร บุคคลเหล่านี้ ทางเศรษฐศาสตร์จัดไว้เป็นนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิค (The Classical School) 11

12  แนวความคิดระบบทุนนิยม (Capitalism) จึงเติบกล้า อย่างรวดเร็ว  ช่วงปลายศตวรรษที่ 18  จนถึงต้นศตวรรษที่ 19  (~~~1770~~~1830) การปฏิวัติ ฝรั่งเศส การประกอบการ อย่างเสรี การปฏิวัติทาง อุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมที่หมักหมม และ ต้องแก้ไข ตามมา 12

13  ปัญหาการว่างงาน อันเนื่องมาจากการใช้ เครื่องจักรแทนแรงงานคน  ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบของนายจ้าง ต่อลูกจ้าง เนื่องจากมีแรงงานส่วนเกิน จำนวนมาก  ปัญหาความเสื่อมโทรมของสังคม อันเนื่องมาจากการว่างงาน เด็กอนาถา อาชญากรรม ปัญหาทางสังคม ที่หมักหมม และ ต้องแก้ไข หาทางออก 13

14 14

15 ในขณะนั้นมีหลายท่าน แต่จะกล่าวถึงเพียงบางท่านอย่างย่อ ๆ คือ  โรเบอร์ต โอเวน (Robert Owen : 1771-1858)  ชาร์ลส ฟูริเอ (Charles Marie Fourier : 1772-1837)  นายแพทย์วิลเลียม คิง (Dr.William King : 1786-1865) 15

16  เป็นชาวเวลส์ เกิดที่เมืองนิวทาวน์  บิดาเป็นช่างทำอานม้า -พ่อค้าเครื่องเหล็ก เป็นผู้ที่ต้องต่อสู้กับชีวิตมาตั้งแต่เด็ก โดย เป็นลูกจ้างในร้านค้าของเอกชน มาตั้งแต่ อายุ 10 ขวบ  ด้วยเหตุที่เป็นคนฉลาดและมีเพื่อนมากจึง มีความคิดก้าวหน้าในที่สุดได้เป็นหุ้นส่วน กิจการโรงงานปั่นฝ้ายที่แมนเชสเตอร์และ เป็นผู้จัดการโรงงานทอผ้า  ประสบการณ์ที่เขาได้รับที่เมือง แมนเชสเตอร์ มีอิทธิพลต่อโอเวนอย่าง มาก ทั้งในเรื่องอุตสาหกรรมการทอผ้า และปัญหาในโรงงาน 16

17 17

18  เมื่องานด้านนิคมสหกรณ์ไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งใจ แต่ความเชื่อมั่นไม่ได้ลดลง  โอเวนก็ได้เดินทางกลับมาลอนดอนและทำงานเป็นนักเขียน  มีหนังสือพิมพ์ของตนเอง ชื่อ The Crisis เพื่อเผยแพร่ความคิดของตน โดยเฉพาะด้านแรงงาน ได้แสดงปาฐกถาใน ที่ต่าง ๆ และได้เสนอ แนวความคิดในเรื่อง  สำนักงานแลกเปลี่ยนแรงงานอันเที่ยงธรรม  (The Equitable Labour Exchange) และ  บัตรแรงงาน (Labour Notes) ขึ้น  เพื่อการขจัดกำไรด้วยความคิดที่ว่า  กำไร เป็นบ่อเกิดของความเลวร้ายทั้งปวง  และที่มาของกำไรเกิดจากการใช้เงินตราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 18

19 แม้จะมีการทดลองตั้งสถานแลกเปลี่ยนแรงงานขึ้น แต่การดำเนินงานตาม แนวความคิดของโอเวนก็ไม่ประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติ 19

20 The Museum tells the remarkable story of Robert Owen, born in Newtown (Powys) in 1771. A village boy who hobnobbed with royalty, A shop assistant who became a factory manager, An educator with little education, A rich man who fought for the poor, A capitalist who became the first "socialist", An individualist who inspired the Co-operative movement 20

21  ฟูริเอ ได้เสนอความคิดเกี่ยวกับ  ฟาลังก์สแตร์ (Phalanstere) ซึ่งมีลักษณะคล้ายนิคมสหกรณ์ของ โอเวน  แต่ต่างกันที่การยอมรับนับถือใน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอกชน หรือความแตกต่างของบุคคล  ฟูริเอมีระดับการยอมรับมากกว่าโอเวน 21

22  นายแพทย์คิง  เป็นแพทย์อยู่ที่เมืองไบรก์ตัน Brighton  เป็นผู้ที่สนใจสถานการณ์บ้านเมือง และ คลุกคลีอยู่กับคนงานในโรงงาน อุตสาหกรรมมาก  เป็นผู้หนึ่งที่สนใจติดตามความคิดของ โอเวนมาตลอด  และมีความเห็นว่า แม้ความคิดของ โอเวนในเรื่องนิคมสหกรณ์จะเป็นเรื่องดี แต่ยังไม่ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติ 22

23  นอกจากนั้น ยังส่งถ่ายแนวคิด เป็นบทความลงในหนังสือพิมพ์ ชื่อ นักสหกรณ์  (The Cooperator) ซึ่งถือว่า เป็นนิตยสารทาง สหกรณ์เล่มแรก ซึ่งได้รับความ นิยมแพร่หลายมากในช่วงปี 1828-1830 23

24  สมาคมของผู้นำอันเที่ยงธรรมแห่งเมืองรอชเดล The Rochdale Society of Equitable Pioneers  เมืองรอชเดล (Rochdale) อยู่ในมณฑลแลงคัชเชียร์ ทางเหนือของเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ  เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีอุตสาหกรรมการทอผ้า  และได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับเมืองอื่น ๆ  ชาวเมืองรอชเดลได้ดิ้นรนต่อสู้กับความยากลำบากมาตลอด ตั้งแต่ปลายคริสศตวรรษที่ 18 จนถึงกลางคริสศตวรรษที่ 19 ปัญหาต่าง ๆ ทวีความรุนแรงขึ้น และเข้าสู่จุดวิกฤตใน ช่วงเวลาของ ทศวรรษแห่งความอดอยาก หิวโหย (The Hungry Forties) คือ ทศวรรษ 1840s 24

25  ก่อนหน้าที่จะมีการก่อตั้งสมาคมสหกรณ์ที่รู้จักกันดีในชื่อ สหกรณ์รอชเดล ขึ้นมานั้น ชาวเมืองรอชเดลได้เข้าร่วม กิจกรรมหลายอย่าง เช่น  สมาคมกรรมกร (Trade Union)  สมาคมสงเคราะห์เพื่อน (Friendly Society) และ  ขบวนการทางการเมืองอื่น ๆ เพื่อการแก้ปัญหาที่ประสบอยู่  นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์ในการตั้งร้านจำหน่ายสินค้า ตามแนวความคิดของนายแพทย์คิง ถึงสองครั้ง ในเมืองนี้ แม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็เป็นประสบการณ์และ รากฐานทางความคิดที่สำคัญ ในเวลาต่อมา 25

26  ที่สำคัญก็คือชาวเมืองรอชเดลยังมีความเชื่อมั่นในแนวความคิด เกี่ยวกับนิคมสหกรณ์ตามแนวของโอเวนอยู่ และมีการนำเอาเรื่องนี้ มาปรึกษาหารือกันเสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ เพื่อให้พวกคนงานมีโรงงานทอผ้า ที่นา บ้านพัก และโรงเรียน เป็น ของชุมชนเอง สามารถจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาเองโดย ไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจกดขี่ของคนอื่น หรือต้องไปทำงานเพื่อหา กำไรให้แก่นายจ้างที่เป็นนายทุนหากแต่ได้ทำงานในโรงงานของ ตนเอง เป็นนายตนเอง  คนงานเหล่านี้ทราบดีว่าพวกเขาไม่มีทุนพอที่จะดำเนินการ เช่นนั้น ได้ทันที เพราะรายได้ต่ำจนไม่มีความสามารถในการออม  การนัดหยุดงานเพื่อต่อรอง ค่าแรงกับนายจ้างก็ไม่ได้ผลเพราะมีคน ว่างงานที่ต้องการทำงานอยู่มาก 26

27  ทางออกเฉพาะหน้าในเวลาที่คับขันเช่นนั้น ก็คือต้องหาทางที่ จะใช้จ่ายเงินค่าจ้างที่ได้รับมาให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ท่ามกลางภาวะตลาดที่สินค้ามีราคาแพงเกินจริง คุณภาพเลว ซ้ำยังปลอมปน หรือการจำยอมซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เจ้าของ โรงงานตั้งขึ้นและขายเป็นเงินเชื่อ (ให้เชื่อนาน ๆ และดอกเบี้ย แพง หรือบังคับให้ซื้อจากเงินค่าจ้างที่ได้รับ)  ทางที่เป็นไปได้คือการตั้งร้านขายของของตนเองขึ้นใน เบื้องต้น และขยายงานไปตามแนวทางที่กำหนดเพื่อเป็น นิคมสหกรณ์ในที่สุด 27

28 28

29 ซึ่งต่อมามักเรียกว่า หลักสหกรณ์รอชเดล ได้แก่ 1.การควบคุมแบบประชาธิปไตย (หนึ่งคน หนึ่งเสียง) 2.การมีเสรีภาพในการเข้าเป็นสมาชิก (สมัครใจ) 3.การจ่ายดอกเบี้ยแก่เงินทุนในอัตราจำกัด 4.การเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งการซื้อ 5.การขายสินค้าเป็นเงินสด ไม่ปลอมปน ไม่โกงตาชั่ง 6. การส่งเสริมการศึกษาในหมู่สมาชิก 7.การเป็นกลางทางการเมืองและศาสนา หลักเหล่านี้เป็นต้นทางของการพัฒนาไปสู่หลักการสหกรณ์สากล ในระยะต่อ ๆ ไป 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34  กำเนิดสหกรณ์เครดิตในประเทศเยอรมัน  กำเนิดสหกรณ์แปรรูปทางการเกษตรใน ประเทศเดนมาร์ค 34

35  สหกรณ์รูปนี้มีกำเนิดขึ้นในย่าน ธุรกิจด้านตะวันออกของ ประเทศเยอรมัน  (ขณะนั้นเรียกว่า ปรัสเซีย)  ใน ปี 1852  ที่เมืองเดลิทซ์ (Delitzsch)  โดยการริเริ่มของชูลส์ เดลิทซ์ ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาปรัสเซีย Franz Hermann Schulze-Delitzsch (August 29, 1808 - April 29, 1883) 35

36  สหกรณ์รูปนี้มีกำเนิดในซีกตะวันตก ของเยอรมันแถบแคว้นไรน์ ซึ่งเป็น ด้านเกษตรกรรมในชนบท  โดยไรฟไฟเซนซึ่งเป็น นายกเทศมนตรีเมืองเฮดเดรสดอฟ (Heddesdorf) (ปัจจุบันคือเมือง Neuwied )  Raiffeisen เป็นนายกเทศมนตรีอยู่ หลายเมือง ในช่วงปี 1845-1865 Friedrich Wilhelm Raiffeisen (May 3, 1818 – May 11, 1888) 36

37  สหกรณ์แปรรูปนมเนยในเดนมาร์กตั้งขึ้น ที่เมือง Hjedding ปี ค.ศ. 1882  ผลของทศวรรษแห่งความหิวโหย (The Hungry Forties) มีผลกระทบต่อ การเกษตรของเดนมาร์คซึ่งเป็นแหล่งปลูก ข้าวสาลีของยุโรปอย่างมาก จนเป็นเหตุให้ เดนมาร์คหันมาทำการปศุสัตว์แทน โดย พื้นฐานสำคัญมาจาก Folk High Schools ซึ่งก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 1844 ที่ เมือง Rødding โดย Kristen Kold ตาม แนวคิดของ Bishop Grundtwig (Nikolaj Frederik Severin Grundtvig) Bishop Grundtwig 1783-1882 37

38  หลักการสหกรณ์ กำเนิดมาพร้อมกับกำเนิดของสหกรณ์แห่งแรก ของโลก คือ สมาคมของผู้นำอันเที่ยงธรรมแห่งเมืองรอชเดล เมื่อ ค.ศ.1844 หรือกว่า 160 ปีมาแล้ว  ในวาระของกำเนิดสหกรณ์รอชเดลนั้น ผู้นำรอชเดลได้มีการ กำหนดหลักปฏิบัติของนักสหกรณ์รอชเดลไว้หลายประการเพื่อเป็น แนวทางสำหรับสหกรณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะต่อมา  หลักปฏิบัติของนักสหกรณ์รอชเดลเหล่านี้ ต่อมาได้มีการประมวลไว้ เป็นหลักสำคัญรวม 7 ประการ ซึ่งเป็นที่มาของหลักสหกรณ์สากล 38

39  เมื่อมีหลักปฏิบัติของนักสหกรณ์รอชเดล 7 ประการ แล้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ.1844 ก็ได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติของสหกรณ์ ต่าง ๆ ที่กำเนิดขึ้นในระยะต่อมาเรื่อยมา  ต่อมาเมื่อมีการก่อตั้ง สัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่าง ประเทศ (International Cooperative Alliance : ICA) ขึ้นในปี ค.ศ.1895 ICA จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในการ รับรองหลักการสหกรณ์สากล โดยใช้แนวปฏิบัติของ สหกรณ์รอชเดลเป็นหลักในการพิจารณาความเป็น “สหกรณ์” ของประเทศต่าง ๆ ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ของ ICA 39

40  หลักสหกรณ์รอชเดล 1844  การปรับปรุงหลักสหกรณ์รอชเดลไปสู่หลักสหกรณ์ สากล การปรับปรุงหลักสหกรณ์สากล ครั้งที่ 1 : ค.ศ. 1937 การปรับปรุงหลักสหกรณ์สากล ครั้งที่ 2 : ค.ศ. 1966 การปรับปรุงหลักสหกรณ์สากล ครั้งที่ 3 : ค.ศ. 1995  หลักสหกรณ์สากลในปัจจุบัน 40

41 1.การเปิดรับสมาชิกทั่วไป Open Membership 2.การควบคุมแบบประชาธิปไตย (หนึ่งคนหนึ่งเสียง) Democratic Control (One Man, One Vote) 3.การเฉลี่ยคืนส่วนเกินตามส่วนแห่งการซื้อ Distribution of Surplus in Proportion to Trade 4.การจ่ายดอกเบี้ยแก่เงินทุนในอัตราจำกัด Payment of Limited Interest on Capital 5.การเป็นกลางทางการเมืองและศาสนา Political and Religious Neutrality 6. การทำการค้าด้วยเงินสด Cash Trading 7. การส่งเสริมการศึกษา Promotion of Education 41

42 หลักมูลฐาน Fundamental Principles 4 ประการ หลักประกอบ Subsidiary Principles 3 ประการ หลักมูลฐาน Fundamental Principles 1.การเปิดรับสมาชิกทั่วไป Open Membership 2.การควบคุมแบบประชาธิปไตย (หนึ่งคนหนึ่งเสียง) Democratic Control (One Man, One Vote) 3.การเฉลี่ยคืนส่วนเกินตามส่วนแห่งการซื้อ Distribution of Surplus in Proportion to Trade 4.การจ่ายดอกเบี้ยแก่เงินทุนในอัตราจำกัด Payment of Limited Interest on Capital 42

43 หลักมูลฐาน Fundamental Principles หลักประกอบ Subsidiary Principles หลักประกอบ Subsidiary Principles 3 ประการ 5.การเป็นกลางทางการเมืองและศาสนา Political and Religious Neutrality 6.การทำการค้าด้วยเงินสด Cash Trading 7.การส่งเสริมการศึกษา Promotion of Education 43

44 1.การเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ และไม่กีดกันการเข้าเป็นสมาชิก Voluntary Membership ; unrestricted membership wherever possible; 2.การควบคุมตามหลักประชาธิปไตย และการดำเนินงานเป็นอิสระ Democratic control (one member, one vote) ; autonomy; 3.การจำกัดดอกเบี้ยที่ให้แก่ทุนเรือนหุ้น Limited interest on share capital, if any return is involved; 4. 5. 6. 44

45 4.การจัดสรรเงินส่วนเกินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ เพื่อจัดบริการเพื่อส่วนรวม และ เฉลี่ยคืนแก่สมาชิกตามส่วนแห่งธุรกิจที่ทำกับสหกรณ์ The economic results to be devoted to the development of the cooperative, to the provision of the common services, or to bedistributed to members in proportion to their transactions with the society; 5.การส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ Measures for the provision of education; 6.การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ทั้งปวง Cooperation among cooperatives at all levels; 45

46 1.การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ Voluntary and Open Membership 2.การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย Democratic Member Control 3.การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก Member Economic Participation 4.การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ Autonomy and Independence 5.การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร Education, Training and Information 6.การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ Co-operation among Co-operatives 7.ความเอื้ออาทรต่อชุมชน Concern for Community หลักสหกรณ์ 1995 46

47  หลักการสหกรณ์ ตามที่ปรากฏในแถลงการณ์ว่าด้วยเอกลักษณ์ ของการสหกรณ์ในปี 1995 มีด้วยกัน 7 ประการ ประกอบด้วย หลักการเปิดรับสมาชิกทั่วไปด้วยความสมัครใจ หลักการควบคุมแบบ ประชาธิปไตยโดยมวลสมาชิก หลักการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยมวล สมาชิก หลักการปกครองตนเองและความมีอิสระ หลักการให้การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร หลักการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ และหลักการ เอื้ออาทรต่อชุมชน  หลักสามประการแรก ถือว่าเป็นสภาพพลวัตภายในที่มี ความสำคัญมากสำหรับแต่ละสหกรณ์ ส่วนหลักสี่ประการหลัง จะเกี่ยวข้องทั้งกับการดำเนินงานภายใน และความสัมพันธ์ที่ สหกรณ์มีกับภายนอกด้วย 47

48 1.การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ Voluntary and Open Membership 2.การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย Democratic Member Control 3.การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก Member Economic Participation 4.การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ Autonomy and Independence 5.การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร Education, Training and Information 6.การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ Co-operation among Co-operatives 7.ความเอื้ออาทรต่อชุมชน Concern for Community 48

49  ในช่วงปี ค.ศ.1970 ถึง 1995 เศรษฐกิจแบบตลาดได้มี การขยายตัวอย่างสูงและมีผลกระทบไปทั่วโลกอย่างเห็นได้ชัด ข้อจำกัดหรือการกีดกันทางการค้าที่มีอยู่เดิมได้มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างมาก  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น เช่น การกำหนดเขตการค้าเสรี การลดการอุดหนุนสินค้าเกษตรกรรมของรัฐบาล การทบทวน กฎเกณฑ์ในอุตสาหกรรมการเงิน ล้วนแต่คุกคามโครงข่ายทาง เศรษฐกิจที่เคยครอบคลุมกิจกรรมของสหกรณ์ต่าง ๆ ที่ ดำเนินมานานติดต่อกันหลายทศวรรษ 49

50 50

51 สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจที่เปิดรับบุคคล ทั้งหลายที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์ และเต็มใจ รับผิดชอบในฐานะสมาชิกเข้าเป็นสมาชิก โดย ปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา 51

52 สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดย มวลสมาชิก ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนด นโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีผู้ที่ได้รับ การเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อ มวลสมาชิก ในสหกรณ์ ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิในการ ออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สำหรับ สหกรณ์ในระดับอื่นให้ดำเนินไปตามแนวทาง ประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน 52

53 สมาชิกสหกรณ์ พึงมีความเที่ยงธรรมในการให้ และควบคุมการ ใช้เงินทุนในสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตยทุนของ สหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของ สหกรณ์ สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสำหรับเงินทุนตาม เงื่อนไขแห่งสมาชิกภาพในอัตราที่จำกัด(ถ้ามี) มวลสมาชิก เป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกินเพื่อจุดมุ่งหมายประการใด ประการหนึ่งหรือทั้งหมด จากดังต่อไปนี้ คือ เพื่อการพัฒนา สหกรณ์ของตนโดยจัดให้เป็นทุนของสหกรณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งของ ทุนนี้ต้องไม่นำมาแบ่งปันกัน เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก ตามส่วน ของปริมาณธุรกิจที่ทำกับสหกรณ์ และเพื่อสนับสนุน กิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ 53

54 สหกรณ์เป็นองค์การที่พึ่งพาและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์จำต้องมี ข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์การอื่น ๆ รวมถึงองค์การ ของรัฐ หรือต้องแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์ต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขอันเป็นที่มั่นใจได้ว่า มวลสมาชิกจะยังคงไว้ซึ่งอำนาจในการควบคุมตาม แนวทางประชาธิปไตย และยังคงดำรงความเป็นอิสระ ของสหกรณ์ 54

55 สหกรณ์พึงให้การให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่ มวลสมาชิก ผู้แทนจากการเลือกตั้ง ผู้จัดการ พนักงาน เพื่อบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วย พัฒนาสหกรณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล และ สามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก่เยาวชนและบรรดาผู้นำทางความคิด ในเรื่อง คุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ได้ 55

56 สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมี ประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยการประสานความร่วมมือ กันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ ระดับนานาชาติ 56

57 สหกรณ์พึงดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืนของชุมชน ตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ ความเห็นชอบ 57

58 หลักการสหกรณ์ นั้น  เป็นเสมือนโลหิตที่หล่อเลี้ยงชีวิตของขบวนการสหกรณ์  เป็นพัฒนาการที่มีมาจากค่านิยมที่ได้ทำให้ขบวนการนี้แผ่ขยายมานับ แต่การก่อกำเนิด  เป็นส่วนช่วยในการขึ้นรูปโครงสร้าง และให้แนวคิดในการสร้าง เป้าหมายของขบวนการที่แจ่มชัด  เป็นเสมือนคำแนะนำสำหรับสหกรณ์ทั้งหลายในการพัฒนาองค์การ ของตน  เป็นหลักในการปฏิบัติที่ได้รับการปรุงแต่ง จากประสบการณ์ที่สะสมมา เท่า ๆ กับจากปรัชญาความคิด มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสามารถ ปรับใช้ได้กับสหกรณ์หลากหลายประเภท ในหลากหลายสถานการณ์ 58

59 59 ศก+ สค - ศก+ สค+ ศก++ สค++ ศก- สค- ศก+++ สค+++ เศรษฐกิจ สังคม

60  การสืบค้นประวัติบุคคล และสหกรณ์รูปต่าง ๆ สามารถสืบค้นได้ จากแหล่งทาง internet โดยการใช้ search engine ที่มีอยู่ ซึ่ง จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจอย่างมาก ที่จะได้ทั้งความรู้ทาง สหกรณ์ และภาษาอังกฤษ ไปพร้อม ๆ กันด้วย นอกจากนั้นยัง สามารถสืบค้นข้อมูลสหกรณ์ของประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันได้ ด้วย อย่าคิดแต่จะหาเอกสารที่เป็นภาษาไทย เพราะท่านจะอยู่ แต่ในวงจำกัด  หากมีคำแนะนำ หรือ ต้องการคำแนะนำ ติดต่อที่ E-mail : fecongk@ku.ac.th หรือที่fecongk@ku.ac.th fecongk@yahoo.com 60

61 Than k You 61


ดาวน์โหลด ppt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุกูล กรยืนยงค์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google