งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Taros Author Phongphun Kijsanayothin ประธานกรรมการ ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต กรรมการวิชาเอก ผศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ กรรมการวิชารอง อ. นนทวัฒน์ จันทร์ เจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Taros Author Phongphun Kijsanayothin ประธานกรรมการ ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต กรรมการวิชาเอก ผศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ กรรมการวิชารอง อ. นนทวัฒน์ จันทร์ เจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Taros Author Phongphun Kijsanayothin ประธานกรรมการ ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต กรรมการวิชาเอก ผศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ กรรมการวิชารอง อ. นนทวัฒน์ จันทร์ เจริญ

2 2 Agenda Objective Specification The round transformation Performance Future work Table schedule

3 3 Objective 1. Present the new strategy to implement block cipher 2. Easy to understand (Simplicity) 3. Speed and code compactness on any platfroms 4. Variable Key length up to 1024 bit

4 4 Definition Phrase State = 4 Phrase (Data in round)

5 5 The Round Transformation MixPharse RotatePharse AddSubKey

6 6 RotatePhrase

7 7

8 8

9 9

10 10 MixPhrase Phrase 1 : [0x00 0x01 0x02 0x03] MixPhrase(Phrase 1) = [0x02 0x07 0x00 0xC2] 0x02 0x03 0x01 0x01 0x01 0x02 0x03 0x01 0x01 0x01 0x02 0x03 0x03 0x01 0x01 0x02 0x00 0x01 0x02 0x03 0x02 0x07 0x00 0xC2

11 11 AddSubKey Phrase 1 : [0x00 0x01 0x02 0x03] SubKey Phrase 1 : [0x01 0x02 0x03 0x04] AddSubKey(Phrase 1,SubKey Phrase 1) [0x01 0x03 0x01 0x07]

12 12 Kbits/sec Decrypt Chart

13 13 Kbits/sec Encrypt Chart

14 14 bytes Static Code Size

15 15 bytes Heap Usage

16 16 The Future Work Cryptanalysis S-box implementation

17 Question


ดาวน์โหลด ppt Taros Author Phongphun Kijsanayothin ประธานกรรมการ ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต กรรมการวิชาเอก ผศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ กรรมการวิชารอง อ. นนทวัฒน์ จันทร์ เจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google