งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน วิศวกรรม สุรศักด์ สงวนพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน วิศวกรรม สุรศักด์ สงวนพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน วิศวกรรม สุรศักด์ สงวนพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Surasak.S@ku.ac.th

2 2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ วิศวกรรม วิศวกร วิทยาศาสตร์ งานของวิศวกร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณ

3 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมคืออะไร? ความหมายโดยทั่วไป วิศวกรรมคือศาสตร์และศิลป์การประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ตลอดจนสามัญสำนึกเพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์งาน ตัวอย่างสาขา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรคือใคร? วิศวกรใช้หลักวิทยาศาตร์ที่อธิบายและทำความเข้าใจ ในกายภาพของสิ่งต่างๆและสร้างสรรค์คำตอบเพื่อ ประโยชน์แก่สังคม วิศวกรทำหน้าที่ออกแบบและสร้างสิ่งใหม่ วิจัยและ ค้นคว้าวิธีประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่ให้ ดีขึ้น เราอาจพบวิศวกรในหลายรูปแบบ : นักออกแบบ นักประดิษฐ์ นักทดสอบ นักพัฒนา นักวางแผน ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ นักวิจัย ที่ปรึกษา หรืออื่นๆ

5 5 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิชาชีพวิศวกรรม อะไรคือวิชาชีพ อาชีพที่จัดเป็นวิชาชีพและรู้จักแพร่หลาย เช่น แพทย์ เภสัช กร ทนายความ ครู สถาปนิก วิศวกร อาชีพเหล่านี้มีลักษณะร่วมกันคือ ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน ต้องมีการฝึกเตรียมในการใช้ความรู้นั้น มีมาตรฐานบังคับใช้ภายใต้การกำกับโดยองค์กรหรือสมาคม ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชนหรือผู้รับบริการรวมทั้งกับผู้ ประกอบวิชาชีพเดียวกัน วิชาชีพวิศวกรรมโดยทั่วไป : ต้องปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสวัสดิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ

6 6 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรต่างจากนักวิทยาศาสตร์อย่างไร? “Scientists discover what is, but engineers create what has never existed.” Professor Theodore von Karman, originator of the Jet Propulsion Lab ทั้งวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีสิ่งเชื่อมโยงกัน คือการใช้ ทั้งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรต่างใช้ความรู้ วิทยาศาสต์และคณิตศาสตร์แก้ปัญหา

7 7 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานของวิศวกร ออกแบบ วิจัย พัฒนา การผลิต งานการตลาด วางแผน ผลิตภัณฑ์ ทดสอบ งานขาย ควบคุม คุณภาพ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี

8 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลักษณะที่มักพบในตัววิศวกร สนุกกับคำถามปริศนาและชอบแก้ปัญหา ชอบตั้งคำถามว่าทำใมสิ่งหนึ่งๆจึงทำงานได้และทำได้ อย่างไร ชอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กระตือรือล้นต่อเรื่องท้าทายที่ต้องใช้ความรู้ในชีวิตประจำวัน มีหัวคิดสร้างสรรค์และชอบคิดหาวิธีใหม่เพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ชอบถอดหรือประกอบชิ้นส่วน เรามีอะไรในข้อข้างต้นบ้าง? มากน้อยแค่ใหน?

9 9 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมการของวิศวกร E=mc 2 H.J. Sommer III Professor of Mechanical Engineering The Pennsylvania State University www.me.psu.edu/sommer E = effectiveness of an engineer m = mastery of technical issues c = communication skills

10 10 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์คืออะไร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาที่กล่าวถึงการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างเครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะผสมผสานหลักสูตรของ วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐานของวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เน้นการศึกษาเรื่องขั้นตอนวิธีและเทคนิคการ สร้างโปรแกรมประยุกต์ วิศวกรคอมพิวเตอร์จึงทำหน้าที่ออกแบบและสร้าง คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อใช้แก้ปัญหาที่ หลากหลายในหลายสาขาเช่น การสื่อสาร การผลิต หุ่นยนต์ กราฟิก ฐานข้อมูล

11 11 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ งานฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ : กายภาพของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประมวลผล วิศวกรคอมพิวเตอร์ออกแบบ สร้าง ทดสอบระบคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ด้านการสื่อสารและเครือข่าย งานซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ : โปรแกรมที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ วิศวกรศึกษาเรื่องออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ ศึกษาและ พัฒนาระบบปฎิบัติการ พัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัย หลักการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Software Engineering)

12 12 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จรรยาบรรณ อะไรคือจรรยาบรรณ (Code of Ethics)? ทุกวิชาชีพมีจรรยาบรรณเฉพาะ

13 13 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จรรยาบรรณวิศวกร วสท. 1. วิศวกรต้องรับผิดชอบและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกต่อ สวัสดิภาพ สุขภาพ ความปลอดภัยของสาธารณชน และ สิ่งแวดล้อม 2. วิศวกรต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้ แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง 3. วิศวกรต้องดำรงและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เกียรติยศและ ศักดิ์ศรีของวิชาชีพวิศวกรรม 4. วิศวกรต้องปฏิบัติงานเฉพาะที่ตนมีความรู้ความสามารถเท่านั้น

14 14 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จรรยาบรรณวิศวกร วสท. 5. วิศวกรต้องสร้างชื่อเสียงในวิชาชีพจากคุณค่าของงานและต้องไม่แข่งขันกัน อย่างไม่ยุติธรรม 6. วิศวกรต้องรับผิดชอบต่องานและผลงานในวิชาชีพของตน 7. วิศวกรต้องใช้ความรู้และความชำนาญในงานวิชาชีพอย่างซื่อตรง เพื่อ ผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างหรือลูกค้าซึ่งตนปฏิบัติงาน ให้เสมือนเป็นตัวแทน ที่ซื่อตรงหรือเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ 8. วิศวกรพึงพัฒนา และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพของตนตลอดเวลาที่ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และต้องให้ความสำคัญในการช่วยเหลือส่ง เสริม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่วิศวกรในความดูแลของตนอย่าง จริงจัง

15 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จรรยาบรรณวิศวกรโดย IEEE 1.to accept responsibility in making engineering decisions consistent with the safety, health and welfare of the public, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment; 2.to avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist; 3.to be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data;

16 16 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จรรยาบรรณวิศวกรโดย IEEE (ต่อ) 4. to reject bribery in all its forms; 5.to improve the understanding of technology, its appropriate application, and potential consequences; 6.to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations; 7.to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others;

17 17 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จรรยาบรรณวิศวกรโดย IEEE (ต่อ) 8.to treat fairly all persons regardless of such factors as race, religion, gender, disability, age, or national origin; 9.to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action; 10.to assist colleagues and co-workers in their professional development and to support them in following this code of ethics.


ดาวน์โหลด ppt ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน วิศวกรรม สุรศักด์ สงวนพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google