งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับการระบบพิกัดภาพถ่าย จากดาวเทียมเชิงตัวเลข การปรับแก้ความผิดพลาดทาง เรขาคณิต และการกำหนด ( เข้ารหัส ) ทาง แผนที่ให้กับภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับการระบบพิกัดภาพถ่าย จากดาวเทียมเชิงตัวเลข การปรับแก้ความผิดพลาดทาง เรขาคณิต และการกำหนด ( เข้ารหัส ) ทาง แผนที่ให้กับภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับการระบบพิกัดภาพถ่าย จากดาวเทียมเชิงตัวเลข การปรับแก้ความผิดพลาดทาง เรขาคณิต และการกำหนด ( เข้ารหัส ) ทาง แผนที่ให้กับภาพ Image Coordinates, Geometric Correction & Image Geo-referencing Principles of Remote Sensing © 2012 : Dr. Kankhajane Chuchip

2 ความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาด การบิดเบี้ยว การเพี้ยน Geometric distortion is an error on an image, between the actual image coordinates and the ideal image coordinates which would be projected theoretically with an ideal sensor and under ideal conditions. Principles of Remote Sensing © 2011 : Dr. Kankhajane Chuchip

3 Geometric distortions are classified into internal distortion resulting from the geometry of the sensor, and external distortions resulting from the attitude of the sensor or the shape of the object. Principles of Remote Sensing © 2011 : Dr. Kankhajane Chuchip

4 Internal Errors Principles of Remote Sensing © 2011 : Dr. Kankhajane Chuchip

5 External Errors Principles of Remote Sensing © 2011 : Dr. Kankhajane Chuchip

6 Flow of Geometric Correction Input Image Selection of method Determine of parameters Accuracy check Resampling Output image Distorted image Non-projected image Corrected image Projected image Principles of Remote Sensing © 2011 : Dr. Kankhajane Chuchip

7 Scanned Topographic Map Geo-referenced Topo. Map Satellite Image 0,0 Relative from Reference Datum Satellite Image Geometric Correction Rectified Sat. Image Rectified Sat. Image

8 ระบบพิกัด และการอ้างอิงพิกัด ทางแผนที่ให้กับภาพ

9 ระบบพิกัด UTM แผนที่ภูมิประเทศ ประเทศไทยผลิตแผนที่ภูมิประเทศ ขนาดมาตราส่วน 1:50,000 ที่สร้างบนเส้นโครงแผนที่ในระบบที่เรียกว่า Universal Transverse Mercator (UTM) ที่มีใช้ในปัจจุบันมี 2 ชุด คือ - L7017 ใช้ Spheroid/Datum : Everest/Indian 1975 - L7018 ใช้ Spheroid/Datum : WGS84

10 Number of columns Number of rows Cell size ลักษณะโครงสร้างข้อมูลภาพ

11 ระบบพิกัดภาพ จุดภาพ pixel, sample, column บรรทัfภาพ line, row พิกัดฉาก = (x, y) พิกัดภาพ= (pixel, line)  (u, v) พิกัดแผนที่ = (Easting, Northing)

12 การกำหนดพิกัดแผนที่ให้กับภาพสแกนแผนที่ ภูมิประเทศ แนวปฏิบัติการ

13 งานมอบหมาย กำหนดใช้ภาพสแกนแผนที่ภูมิประเทศ L7017 ระวาง ที่กำหนด ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต และกำหนดพิกัดทางแผนที่ในระบบ UTM ให้กับภาพ จงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลภาพ (Image Information) ทั้งก่อนและหลัง การทำ Geo-referencing

14 35 34 5051 650000 E 1534000 N 35 34 7576 10 09 5051 10 09 7576 5036I 5036II 5136IV 5136III แผนที่ที่กำหนดให้ใน ปฏิบัติการ เป็น JPEG File อาจใช้โปรแกรมจัดการภาพ เพื่อตัดภาพบริเวณที่ต้องการ รวมทั้งการแปลง Image Mode ให้เป็น RGB 8 bits/channel ก่อน

15 แนวทางการใช้โปรแกรม ERDAS Imagine ในการทำ Image geo- referencing สำหรับภาพที่สแกนจากแผนที่แบนราบ ทำการ ปรับแก้ความผิดพลาดทางเรขาคณิตเพื่อการแสดง ค่าพิกัดทางแผนที่

16 1. เรียกโปรแกรม

17 : Import  เลือกไฟล์ JPEG  ระบุชื่อข้อมูลภาพ 2. เปิดดูไฟล์ภาพที่สนใจ

18 : กำหนดชื่อไฟล์  ไฟล์ภาพนำเข้า  ไฟล์ภาพผลลัพท์ 3. นำเข้าข้อมูลภาพให้เป็นไฟล์ของโปรแกรมที่ใช้

19 : ทดลองเปิดดูไฟล์ภาพที่ นำเข้า  เปิดที่ viewer  ระบุประเภทไฟล์ Imagine

20 : ไฟล์ภาพที่ปรากฏ  รูปแผนที่  สีสัญลักษณ์ต้องเป็นปกติ

21 : ใช้เครื่องมือที่ viewer  แสดงขนาดภาพตามต้องการ  เรียกเครื่องมือกำหนดขอบเขตพื้นที่ในภาพ ตามขนาดและบริเวณที่สนใจ 4. กำหนดขนาดภาพที่สนใจ

22 : กำหนดสี Box หากจำเป็น  ปรับขนาด box ตามต้องการ  วางตำแหน่าง box ตามต้องการ

23 : ที่โมดุล Data Preparation  เลือก Subset Image เพื่อตัด ขนาดภาพตามต้องการ 5. ตัดขนาดภาพตามที่สนใจ

24 : กำหนดชื่อไฟล์ภาพ  Input  Output  กำหนดขนาดที่ตัดได้ทั้งจากการระบุ พิกัด สองตำแหน่ง (upper left x, y และ lower right x, y) หรือสี่ตำแหน่ง ตามมุมของรูปสี่เหลี่ยม หรือ ใช้ขนาด ตามที่ inquire box ครอบคลุมอยู่ที่ ปรากฎใน viewer ที่เปิดอยู่

25 6. ปรับแก้ภาพ : ที่โมดุล Data Preparation  เลือก Image GeometricCorrection  เลือกภาพจากที่แสดงอยู่ ใน viewer หรือ ระบุโดยชื่อ

26  เม้าส์ชี้ภาพที่ viewer  จะปรากฏหน้าต่าง set geometric model

27  เลือกใช้สมการแปลง Polynomial

28  จะปรากฎหน้าต่าง Geometric Correction Tools และ Polynomial Model Properties  เลือกดีกรีสมการที่ ใช้ (1 หรือ 2)

29  กำหนดพารามิเตอร์ map projection ให้ตรงกับแผนที่ที่ ใช้  โดยการ Custom  เลือก UTM

30  เลือก Spheroid และ Datum ให้ สอดคล้องกับระบบแผนที่ที่ใช้

31  พารามิเตอร์เกี่ยวกับระบบแผนที่ที่ ต้องการต้องครบถ้วน

32  ตรวจสอบอีกครั้งก่อนปิดหน้าต่างแสดงคุณสมบัติของสมการแปลง

33  หน้าต่าง GCP Tool Reference Setup จะปรากฎขึ้นพร้อมกับหน้าต่างระบุ ค่าพารามิเตอร์ทางแผนที่ที่จะใช้สำหรับการแปลงพิกัดครั้งนี้  เลือกกำหนดจุดควบคุมภาพพื้นดินสำหรับใช้สร้างสมการจากการป้อนค่าทาง แป้นพิมพ์

34 7. ขั้นตอนการกำหนดจุด GCPs เพื่อสร้างสมการแปลงพิกัดภาพ

35  ด้วยฉากหลังของภาพเป็นสีขาวและสัญลักษณ์มีสีดำ แดง น้ำเงิน จึงควรกำหนดสี ของสัญลักษณ์เม้าส์สำหรับการชี้ตำแหน่งในแผนที่ให้มีสีที่แตกต่าง

36  หาจุดระบุ ตำแหน่ง GCPs โดยใช้ Geo Correction Tools คลิกซ้ายกำหนดสี ป้อนค่าพิกัดที่อ่านได้จากแผนที่อ้างอิง เลือก GCP ที่อ่านค่าพิกัดอ้างอิงได้ง่ายและแม่นย้ำ

37  หา GCPs จนครบ จำนวนขั้นต่ำ ( ดีกรี 1 คือ 3 ดีกรี 2 คือ 6)  เมื่อ GCPs ครบพอ สร้างสมการได้แล้ว icons 2 อันหลังนี้จะ พร้อมทำงาน  ให้กำหนด GCP เพิ่ม อีก 1 จุด โดยให้ไปคลิก เครื่องมือ ออก ไม่ให้ทำงานอัตโนมัติ แล้วคลิกเครื่องมือ เพื่อใช้ในการกำหนด GCP ที่ viewer

38  คลิกสั่งรันสมการเพื่อ แปลงพิกัดภาพ  กำหนดชื่อไฟล์ภาพ ผลลัพธ์ และขนาด จุดภาพ (resolution)  ค่า Error ต้องไม่เกิน 1

39  สัง save ค่าพิกัด GCPs ที่กำหนดใช้ทั้งค่า input และ reference  คลิก properties เพื่อ เรียกมา save สมการเก็บ ไว้

40  คลิก save จะเกิดหน้าต่างเตือน ให้คำนวณค่าใหม่หากไม่มีการทำมา ก่อนหน้านี้  กำหนดชื่อไฟล์เก็บ สมการไว้ ซึ่งสามารถ เรียกมาใช้หรือดูได้อีก

41 การปรับแก้ภาพถ่ายจาก ดาวเทียมทางเรขาคณิต

42 ตรวจสอบไฟล์ภาพถ่ายจาก ดาวเทียมที่จะปรับแก้

43 ดูข้อมูลประกอบภาพว่ามี การข้อมูลทางแผนที่ ถูกต้องตามที่ต้องการ หรือไม่

44 ตรวจสอบไฟล์ภาพถ่ายจาก ดาวเทียมที่จะปรับแก้ ดูข้อมูลประกอบภาพว่ามี การข้อมูลทางแผนที่ ถูกต้องตามที่ต้องการ หรือไม่ เรียกดูไฟล์ภาพแผนที่ที่ ได้รับการทำ Georeferencing แล้ว

45 ตรวจสอบไฟล์ภาพถ่ายจาก ดาวเทียมที่จะปรับแก้ ดูข้อมูลประกอบภาพว่ามี การข้อมูลทางแผนที่ ถูกต้องตามที่ต้องการ หรือไม่ เรียกดูไฟล์ภาพแผนที่ที่ ได้รับการทำ Georeferencing แล้ว ตรวจสอบ map info และ projection info ว่าถูกต้อง หรือไม่

46 ตรวจสอบไฟล์ภาพถ่ายจาก ดาวเทียมที่จะปรับแก้ ดูข้อมูลประกอบภาพว่ามี การข้อมูลทางแผนที่ ถูกต้องตามที่ต้องการ หรือไม่ เรียกดูไฟล์ภาพแผนที่ที่ ได้รับการทำ Georeferencing แล้ว ตัดภาพถ่ายจากดาวเทียม ให้ได้บริเวณครอบคลุม พื้นที่ในแผนที่ Topo โดย ให้มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย

47

48 ตรวจสอบไฟล์ภาพถ่ายจาก ดาวเทียมที่จะปรับแก้ ดูข้อมูลประกอบภาพว่ามี การข้อมูลทางแผนที่ ถูกต้องตามที่ต้องการ หรือไม่ เรียกดูไฟล์ภาพแผนที่ที่ ได้รับการทำ Georeferencing แล้ว ตัดภาพถ่ายจากดาวเทียม ให้ได้บริเวณครอบคลุม พื้นที่ในแผนที่ Topo โดย ให้มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย

49 ต้องการให้มีระบบพิกัดเดียวกับ

50 1. เลือกทำ Image Geometric Correction

51 คลิกที่ภาพ เลือกใช้สมการโพลิโนเมียล

52 เลือกดีกรีสมการ (order 2)

53 ระบุเลือกใช้ค่าพิกัดอ้างอิงจาก Referenced Topo โดยคลิกที่ภาพแผนที่ topo ที่ viewer Popup window แสดงข้อมูลระบบ อ้างอิงทางแผนที่ที่ได้กำหนดไป

54 กำหนด GCP อย่างน้อย 7 จุด คลิกเพื่อไม่ให้มีการคำนวณอัตโนมัติ

55 สามารถเปลี่ยนสี cursor ได้

56 GCP ที่เลือกต้องเป็นตำแหน่งภูมิประเทศเดียวกันทั้งที่ปรากฎในแผนที่ Topo และ ใน ภาพถ่ายจากดาวเทียม เลือกให้จุดกระจายครอบคลุมส่วนต่าง ๆ ของภาพ

57  หา GCPs จนครบ จำนวนขั้นต่ำ ( ดีกรี 1 คือ 3 ดีกรี 2 คือ 6)  เมื่อ GCPs ครบพอ สร้างสมการได้แล้ว icons 2 อันหลังนี้จะ พร้อมทำงาน  ให้กำหนด GCP เพิ่ม อีก 1 จุด โดยให้ไปคลิก เครื่องมือ ออก ไม่ให้ทำงานอัตโนมัติ แล้วคลิกเครื่องมือ เพื่อใช้ในการกำหนด GCP ที่ viewer

58  คลิกสั่งรันสมการเพื่อ แปลงพิกัดภาพ  กำหนดชื่อไฟล์ภาพ ผลลัพธ์ และขนาด จุดภาพ (resolution)  ค่า Error ต้องไม่เกิน 1 30.00000 Sat_rectified.img Bilinear

59  สัง save ค่าพิกัด GCPs ที่กำหนดใช้ทั้งค่า input และ reference  คลิก properties เพื่อ เรียกมา save สมการเก็บ ไว้

60  กำหนดชื่อไฟล์เก็บ สมการไว้ ซึ่งสามารถ เรียกมาใช้หรือดูได้อีก Sat-Topo.gms


ดาวน์โหลด ppt บทปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับการระบบพิกัดภาพถ่าย จากดาวเทียมเชิงตัวเลข การปรับแก้ความผิดพลาดทาง เรขาคณิต และการกำหนด ( เข้ารหัส ) ทาง แผนที่ให้กับภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google