งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 3 การผลิต สินค้าเกษตร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 3 การผลิต สินค้าเกษตร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 3 การผลิต สินค้าเกษตร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล

2 2 Farm: ไร่ นา สวน Raw Farm Product แหล่งขายส่ง และขายปลีก ผู้บริโภค สินค้าอาหาร  รวบรวม  ขนส่ง ตลาด  เก็บรักษา  แปรรูป  บรรจุภัณฑ์  จัดสินค้า  ตั้งราคา กระบวนการเพิ่มมูลค่าสินค้า เกษตร เกษตรกรต้องเข้าใจ  Food Market  Food Consumer Food Consumer และผู้ทำ Food Marketing ต้องเข้าใจ  การเกษตรกรรม  ปัญหาของเกษตรกร

3 3 3.1 การผลิตสินค้าเกษตร สินค้าเกษตร => มีลักษณะพิเศษของตัวมันเอง => ต้องการบริการต่างๆ จากคนกลางไม่เท่ากัน => ต้องให้ความสนใจตั้งแต่ระดับฟาร์ม

4 4 การผลิตสินค้าเกษตรใน ประเทศไทย เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรจำแนก ตามภาค

5 5 ลักษณะการถือครองพื้นที่ทาง การเกษตร

6 6 ลักษณะการถือครองพื้นที่ทาง การเกษตร รายภาค

7 7 เรื่องของข้าวรวม

8 8 เรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

9 9 เรื่องของสัปปะรด

10 10 เรื่องของมะเขือเทศ

11 11 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ปี GDP-ag GDP- Nonag Change rate 2542 435,507 4,201,572 - 2543 444,185 4,478,546 31.92 2544 468,905 4,664,597 7.53 2545 513,094 4,932,949 6.07 2546 595,004 5,335,358 4.91 2547 648,999 5,927,024 10.96

12 12 ภาวะเศรษฐกิจของ ไทย ที่มา : www.bot.or.th,2007

13 13 รายได้ของเกษตรกรรายได้ของเกษตรกร

14 14 รายได้ของเกษตรกร / ครัวเรือน / ปี

15 15 ขนาดการถือครองที่ดิน ของเกษตรกร

16 16 1. เป็นวัตถุดิบในกระบวนการแปรรูป 2. เน่าเสียง่าย และบางชนิดใช้เนื้อที่ในการ ขนส่งมาก 3. มีคุณภาพแตกต่างกัน 3.2 ลักษณะของผลิตผลเกษตร

17 17 1. เป็นวัตถุดิบในกระบวนการแปรรูป กระบวนการแปรรูป => Lowly Complex => Highly Complex ผลผลิต ณ ฟาร์ม === อาหารที่ผู้บริโภคกิน กระบวนการตลาดจะเริ่มตั้งแต่ฟาร์มจนสินค้า ถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย

18 18 2. บางชนิดใช้เนื้อที่มาก และเน่าเสียง่าย ใช้เนื้อที่มาก กระทบต่อการขนส่งและการเก็บ รักษาส่งผลให้ต้นทุนในการขนส่งและเก็บ รักษาแพง เน่าเสียง่าย ต้องพิจารณาเวลาในการเก็บ รักษา หรือในบางชนิดต้องรีบขนส่งให้ถึงมือ ผู้บริโภคเร็วที่สุด (การใช้ห้องเย็น) กระบวนการทางการตลาด => แตกต่างกัน

19 19 แตกต่างกันในแต่ละปี & แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล  กระบวนการตลาดแตกต่างกัน เช่น บางปี หากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่สามารถ ออกได้ตามฤดูกาล กระบวนการผลิต อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ก็จะล่าช้า คุณภาพแตกต่างกัน แต่เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ผู้ซื้อจึงมักใช้เหตุผลนี้ในการกดราคา 3. มีคุณภาพแตกต่างกัน

20 20 สามารถแก้ไข เพื่อลดต้นทุนได้ หากรู้จักวางแผนการตลาดไว้ ล่วงหน้า บวกประสบการณ์ และเทคโนโลยี

21 21 1. แตกต่างกันในแต่ละปี เนื่องจาก - ราคาผลผลิตในปีที่ผ่านมา - นโยบายของรัฐบาล - ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อากาศ ศัตรูพืช และโรคพืช ส่งผลกระทบต่อ - Market system’s Capacity - ราคาขาย อาจต้องใช้การเก็บรักษา เข้าช่วย เกษตรกร ตัวแทนทางการตลาด และโรงงานต้อง ประมาณความต้องการของตลาดให้ดีจึงจะลดความเสี่ยง และความไม่แน่นอนในส่วนนี้ได้ 3.3 ลักษณะของการผลิตสินค้าเกษตร

22 22 2. แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล Single - Harvest Product => จำเป็นต้องมีการเก็บรักษาจนกระทั่งถึง มือผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือหากไม่สามารถ เก็บรักษาได้ ก็ต้องใช้การขนส่งให้ถึงมือ ผู้บริโภคโดยเร็ว หรือเข้าสู่กระบวนการแปรรูป => ส่งผลกระทบต่อต้นทุน 3.3 ลักษณะของการผลิตสินค้าเกษตร

23 23 ปัจจุบัน การพัฒนาสายพันธุ์ ระบบ การดูแลรักษา การขนส่งที่รวดเร็ว และ การเก็บรักษาโดยใช้ห้องเย็น รวมถึง ระบบการตลาดที่ยืดหยุ่น มีระบบการ จัดการในเรื่องของความห่างไกล และ ความแตกต่างของพื้นที่ ช่วยลดปัญหา ได้

24 24 Changes in farm and agribusiness firms Old Concept Product, sell commodities Market staple products Sell product, give away service Impersonal, open markets Adversarial relationship of suppliers and purchasers Independence Stability Agriculture as an art form Tradition Open information Public research and development Resource exploitation Emphasis on technical skills Family farming United States as primary world food producer Farm income lower than non-farm population New Concept Product specific attributes and differentiated products Market specialty, niche products Sell service, give away product Personal, negotiated, closed markets Supplier and purchaser partnerships Interdependence High risk Science-based agriculture Innovation Close information system Private, proprietary R&D Resource conservation, protection Emphasis on interpersonal skills Industrialized farming International food competition Farm income comparable to others

25 25 1.เกษตรกรไม่สามารถควบคุมปริมาณการ ผลิตได้ เนื่องจากปัจจัยทางด้านอากาศ และ ปัจจัยทางชีวภาพ โรค แมลงต่าง ๆ เกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้ ผู้บริโภคและ ผู้ทำหน้าที่ทางการตลาดจึงควรเข้าใจปัญหา ของเกษตรกร เกษตรกรไม่สามารถตัดสินใจราคาผลผลิต ได้ ตลอดจนปริมาณผลผลิตของตัวเอง 3.4 ปัญหาการตลาดของเกษตรกร

26 26 2. The Free-rider Problem  นโยบายสนับสนุนไม่สามารถเลือกกลุ่มผู้ ได้รับผลประโยชน์ได้  กระบวนการตลาด ควรสนใจตั้งแต่เกษตร เพียงหนึ่งราย จนถึงกลุ่มหรือองค์กรของ เกษตรกร 3.4 ปัญหาการตลาดของเกษตรกร

27 27 3. ถูกบีบด้านราคาต้นทุน  เนื่องจากเงื่อนไขในการแข่งขัน  เกษตรกรมักถูกกดราคาจากผู้ซื้อ ในขณะที่ไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้ 4. อำนาจต่อรองราคากับผู้ซื้อ  เป็นปัญหาที่ต่อเนื่อง ยาวนาน  เกิดคำถามที่ว่า “ใครเป็นผู้ควบคุมเกษตรกรรม” 3.4 ปัญหาการตลาดของเกษตรกร

28 28 5. การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพทางด้านราคา ปัจจุบัน การต่อรองราคา การรวมองค์กร ตลอดจนการทำ Contract Farming ไม่สามารถ รับประกันได้ว่าเกษตรกรจะได้รับราคาที่เหมาะสม ในระยะยาว 6. Gulf between the farmer sector and the food marketing sector เกษตรกรบางรายไม่เลือกที่จะมีส่วนร่วมใน กระบวนการทางการตลาด 3.4 ปัญหาการตลาดของเกษตรกร

29 29 คำถามของเกษตรกร..... ????  What to produce and how to prepare it for sale ? ผลิตสับปะรดเพื่อส่งโรงงานแตกต่างจากขาย ให้กับผู้บริโภค  ดูความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก  มีผลต่อมูลค่าของสินค้า

30 30 คำถามของเกษตรกร..... ????  When and where to buy or sale ? =>ส่งผลผลิตถูกจังหวะกับความต้องการ ของตลาดย่อมได้ราคาดีกว่า  การซื้อถูกจังหวะและสถานที่ย่อมได้ราคา ถูกกว่า =>รู้จักเปรียบเทียบผลดีผลเสีย จะทำให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

31 31 คำถามของเกษตรกร..... ????  How much of the marketing job should be done by farmers themselves, either as individuals or as members of a group ? =>ส่วนหนึ่งเกษตรกรอาจเป็นผู้ทำเอง และ บางส่วนเป็นหน้าที่ของระบบตลาด

32 32 คำถามของเกษตรกร..... ????  What can be done to expand markets? =>ควรรู้ว่าปัจจัยอะไรที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อตัดสินใจว่าจะทำ อะไรหรือต้องทำอะไร  How can changes necessary to correct undesirable practices be secured ? =>การแทรกแซงของรัฐบาลควรมองภาพใน ระยะยาวด้วย

33 33 คำถามของเกษตรกร..... ????  Which marketing arrangement desirable ? =>ควรนำเสนอวิธีการขายที่แตกต่าง หรือ รับประกันได้ว่าจะเป็นที่ยอมรับของตลาด เพื่อให้ได้ผลตอบแทน (ต้องพิจารณาข้อดี ข้อเสียให้รอบคอบ)

34 34 Marketing Alternatives for Farmers ๐ Delivery (sales) Alternatives 1.Processing Plant 2.Commission House, Broker 3.Auction House 4.Terminal Market 5.Farmers Market, Roadside

35 35 Marketing Alternatives for Farmers ๐Storage Alternatives 1.On-Farm storage 2.Commercial Facility 3.Government Program

36 36 Marketing Alternatives for Farmers ๐Product Form Alternatives 1.Raw Farm Product 2.Semi-Processed 3.Branded Product

37 37 Marketing Alternatives for Farmers ๐Group Marketing 1.Individual Seller 2.Cooperative 3.Marketing Agreement 4.Bargaining Association

38 38 Marketing Alternatives for Farmers ๐ ๐ Pricing Alternatives 1.Cash Sale 2.Forward Contract 3.Hedge 4.Options 5.Delayed Pricing

39 39 Marketing Alternatives for Farmers ๐Transport Modes 1.Truck 2.Rail 3.Water 4.Air

40 40


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 3 การผลิต สินค้าเกษตร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google