งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมแนะแนว รายวิชาเฉพาะเลือก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 ตุลาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมแนะแนว รายวิชาเฉพาะเลือก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 ตุลาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมแนะแนว รายวิชาเฉพาะเลือก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 ตุลาคม 2551

2 กำหนดการ แนะนำรายวิชาเฉพาะเลือกของ หลักสูตร CPE คำแนะนำจากรุ่นพี่

3 กลุ่มวิชา ดูจากตัวเลขหลักที่ 5 ของรหัสวิชา (204xyz) 1. กลุ่มวิชาการโปรแกรมและทฤษฎีการคำนวณ 2. กลุ่มวิชาระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. กลุ่มวิชาการโปรแกรมระบบ 4. กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5. กลุ่มวิชาวิศวกรรมข้อมูลและสารสนเทศ 6. กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์ 7. กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ 8. กลุ่มวิชาระบบหลายสื่อและการโต้ตอบกับผู้ใช้ 9. วิจัย สัมมนา และเรื่องเฉพาะทาง

4 Digital Lab Digital Comp. Architecture Large Soft Database Math Math Data Comm Algo System Soft Discrete ADT OS Assembly Theory Networks Network Lab Probability Transform

5 ระบบคอมพิวเตอร์ / ฮาร์ดแวร์ Digital Design Automation Com. System Lab Microprocessor Microcomp. Interface Embedded System Com. Architecture Digital Lab Digital Assembly Intro Elec

6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ NW Programming NW. Config NW. Security Data Comm Networks Network Lab Linux Networking 2044xx Embedded Wireless NW. 2044xx UNIX Microprocessor Com. Architecture Digital Assembly

7 การโปรแกรมระบบ Prog Lang Translation Prog Lang Concept Theory System Soft Discrete ADT Assembly

8 การคำนวณแบบกระจาย Parallel Comp Grid Comp Algo System Soft Discrete ADT OS Assembly

9 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Managing Software Dev Large Soft Algo Discrete ADT ** รวมถึงวิชาในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (219xxx) อีกหลายตัว OOC Programming Web Service Database

10 ฐานข้อมูลและสารสนเทศ Database System Design (Data Warehouse) IT Management Database ADT

11 ปัญญาประดิษฐ์ AI Expert Systems NLP Data Mining Algo Discrete ADT Theory Probability Math ** รวมถึงวิชาในสาขาวิศวกรรมความรู้ (219xxx) อีกหลายตัว Database Network Programming Web Search

12 Com. Graphics Com-Human Interface Image Proc Algo Discrete ADT Transform/Signal Math Web/Windows programming ระบบหลายสื่อและการโต้ตอบกับผู้ใช้ Com. Vision

13 Knowledge Management Economics Project Mgmt. 204xxx Laws & EthicsForeign LangCultures Entrepreneurship 204xxx Comm. Skills รายวิชาเพื่อการเติบโตในอาชีพ

14 วิชามูลฐาน / ทฤษฎีขั้นสูง Numeric Comp Transform Symbolic Algo Discrete ADT Math Probability Math

15 คำแนะนำจากรุ่นพี่ Computer hardware and embedded systems Networks and security Developers Game development ศึกษาต่อระดับสูง

16 ห้องปฏิบัติการวิจัย

17 Image References 1c3e08a88851http://www.agiledeveloper.com/blog/PermaLink.aspx?guid=88eafba1-31ac-4721-a2c0- 1c3e08a


ดาวน์โหลด ppt การประชุมแนะแนว รายวิชาเฉพาะเลือก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 ตุลาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google