งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมแนะแนว รายวิชาเฉพาะเลือก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 ตุลาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมแนะแนว รายวิชาเฉพาะเลือก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 ตุลาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมแนะแนว รายวิชาเฉพาะเลือก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 ตุลาคม 2551

2 กำหนดการ แนะนำรายวิชาเฉพาะเลือกของ หลักสูตร CPE คำแนะนำจากรุ่นพี่

3 กลุ่มวิชา ดูจากตัวเลขหลักที่ 5 ของรหัสวิชา (204xyz) 1. กลุ่มวิชาการโปรแกรมและทฤษฎีการคำนวณ 2. กลุ่มวิชาระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. กลุ่มวิชาการโปรแกรมระบบ 4. กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5. กลุ่มวิชาวิศวกรรมข้อมูลและสารสนเทศ 6. กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์ 7. กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ 8. กลุ่มวิชาระบบหลายสื่อและการโต้ตอบกับผู้ใช้ 9. วิจัย สัมมนา และเรื่องเฉพาะทาง

4 Digital 204222 Lab Digital 204224 Comp. Architecture 204321 Large Soft. 204341 Database 204351 Math 3 417267 Math 2 417168 Data Comm. 204325 Algo 204313 System Soft. 204331 Discrete 204211 ADT 204212 OS 204332 Assembly 204221 Theory 204213 Networks 204421 Network Lab 204422 Probability 204312 Transform 204371

5 ระบบคอมพิวเตอร์ / ฮาร์ดแวร์ Digital Design Automation 204424 Com. System Lab 204324 Microprocessor 204323 Microcomp. Interface 204471 Embedded System 204496 Com. Architecture 204321 Digital 204222 Lab Digital 204224 Assembly 204221 Intro Elec 205201

6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ NW Programming 204425 NW. Config 204426 NW. Security 204496 Data Comm. 204325 Networks 204421 Network Lab 204422 Linux Networking 2044xx Embedded Wireless NW. 2044xx UNIX Microprocessor. 204323 Com. Architecture 204321 Digital 204222 Assembly 204221

7 การโปรแกรมระบบ Prog Lang Translation 204433 Prog Lang Concept 204435 Theory 204213 System Soft. 204331 Discrete 204211 ADT 204212 Assembly 204221

8 การคำนวณแบบกระจาย Parallel Comp. 204434 Grid Comp. 204496 Algo 204313 System Soft. 204331 Discrete 204211 ADT 204212 OS 204332 Assembly 204221

9 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Managing Software Dev. 204342 Large Soft. 204341 Algo 204313 Discrete 204211 ADT 204212 ** รวมถึงวิชาในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (219xxx) อีกหลายตัว OOC 204432 Programming Web Service 204498 Database 204351

10 ฐานข้อมูลและสารสนเทศ Database System Design (Data Warehouse) 204451 IT Management 204452 Database 204351 ADT 204212

11 ปัญญาประดิษฐ์ AI 204461 Expert Systems 204462 NLP 204463 Data Mining 204465 Algo 204313 Discrete 204211 ADT 204212 Theory 204213 Probability 204312 Math 2 417168 ** รวมถึงวิชาในสาขาวิศวกรรมความรู้ (219xxx) อีกหลายตัว Database 204351 Network Programming Web Search 204496

12 Com. Graphics 204481 Com-Human Interface 204482 Image Proc. 204496 Algo 204313 Discrete 204211 ADT 204212 Transform/Signal 204371 Math 3 417267 Web/Windows programming ระบบหลายสื่อและการโต้ตอบกับผู้ใช้ Com. Vision 204464

13 Knowledge Management 204496 Economics Project Mgmt. 204xxx Laws & EthicsForeign LangCultures Entrepreneurship 204xxx Comm. Skills รายวิชาเพื่อการเติบโตในอาชีพ

14 วิชามูลฐาน / ทฤษฎีขั้นสูง Numeric Comp. 204472 Transform 204371 Symbolic 204411 Algo 204313 Discrete 204211 ADT 204212 Math 3 417267 Probability 204312 Math 2 417168

15 คำแนะนำจากรุ่นพี่ Computer hardware and embedded systems Networks and security Developers Game development ศึกษาต่อระดับสูง

16 ห้องปฏิบัติการวิจัย http://www.cpe.ku.ac.th/lab.html

17 Image References http://ischool.tv/news/category/soa/ http://www.knowxindia.com/software.html http://www.agiledeveloper.com/blog/PermaLink.aspx?guid=88eafba1-31ac-4721-a2c0- 1c3e08a88851http://www.agiledeveloper.com/blog/PermaLink.aspx?guid=88eafba1-31ac-4721-a2c0- 1c3e08a88851 http://www.webdesignbognorregis.co.uk/images/page/databases.jpg http://www.blendernation.com/tutorials/blender-3d-beginner-tutorial-a-die/ http://ischool.tv/news/category/soa/http://ischool.tv/news/category/soa/ http://mauronewmedia.com/data-mining.php http://www.dailygalaxy.com/photos/uncategorized/2007/10/11/language_2.jpg http://baseballcrank.com/math.JPG http://www.asktog.com/starfire/boardroom.gif


ดาวน์โหลด ppt การประชุมแนะแนว รายวิชาเฉพาะเลือก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 ตุลาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google