งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมแนะแนวรายวิชาเฉพาะเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมแนะแนวรายวิชาเฉพาะเลือก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมแนะแนวรายวิชาเฉพาะเลือก
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 ตุลาคม 2551

2 แนะนำรายวิชาเฉพาะเลือกของหลักสูตร CPE คำแนะนำจากรุ่นพี่
กำหนดการ แนะนำรายวิชาเฉพาะเลือกของหลักสูตร CPE คำแนะนำจากรุ่นพี่

3 กลุ่มวิชา ดูจากตัวเลขหลักที่ 5 ของรหัสวิชา (204xyz)
กลุ่มวิชาการโปรแกรมและทฤษฎีการคำนวณ กลุ่มวิชาระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาการโปรแกรมระบบ กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กลุ่มวิชาวิศวกรรมข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาระบบหลายสื่อและการโต้ตอบกับผู้ใช้ วิจัย สัมมนา และเรื่องเฉพาะทาง

4 Networks 204421 Network Lab 204422 Large Soft. 204341 Database 204351 Data Comm. 204325 OS 204332 Comp. Architecture 204321 Theory 204213 Algo 204313 System Soft. 204331 Lab Digital 204224 Discrete 204211 ADT 204212 Assembly 204221 Digital 204222 Probability 204312 Math 2 417168 Math 3 417267 Transform

5 ระบบคอมพิวเตอร์/ฮาร์ดแวร์
Digital Design Automation Microcomp. Interface Embedded System 204496 Microprocessor Com. System Lab Com. Architecture 204321 Digital 204222 Assembly 204221 Lab Digital 204224 Intro Elec 205201

6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
NW. Config NW. Security 204496 Linux Networking 2044xx Embedded Wireless NW. 2044xx NW Programming Network Lab 204422 Networks 204421 UNIX Microprocessor Data Comm. 204325 Com. Architecture 204321 Digital 204222 Assembly 204221

7 การโปรแกรมระบบ Prog Lang Concept 204435 Prog Lang Translation 204433
System Soft. 204331 Theory 204213 Discrete 204211 Assembly 204221 ADT 204212

8 การคำนวณแบบกระจาย Parallel Comp. 204434 Grid Comp. 204496 OS 204332
Algo 204313 System Soft. 204331 Discrete 204211 ADT 204212 Assembly 204221

9 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Managing Software Dev. 204342 Web Service 204498 OOC Large Soft. 204341 Algo 204313 Database 204351 Discrete 204211 ADT 204212 Programming ** รวมถึงวิชาในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (219xxx) อีกหลายตัว

10 ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
Database System Design (Data Warehouse) 204451 IT Management 204452 Database 204351 ADT 204212

11 ปัญญาประดิษฐ์ ** รวมถึงวิชาในสาขาวิศวกรรมความรู้ (219xxx) อีกหลายตัว
Expert Systems 204462 NLP 204463 Data Mining 204465 Web Search AI 204461 Database 204351 Theory 204213 Algo 204313 Probability 204312 Network Programming Discrete 204211 ADT 204212 Math 2 417168 ** รวมถึงวิชาในสาขาวิศวกรรมความรู้ (219xxx) อีกหลายตัว

12 ระบบหลายสื่อและการโต้ตอบกับผู้ใช้
Com-Human Interface 204482 Com. Graphics 204481 Image Proc. 204496 Com. Vision 204464 Algo 204313 Transform/Signal 204371 Web/Windows programming Discrete 204211 ADT 204212 Math 3 417267

13 รายวิชาเพื่อการเติบโตในอาชีพ
Entrepreneurship 204xxx Knowledge Management 204496 Project Mgmt. 204xxx Cultures Economics Foreign Lang Comm. Skills Laws & Ethics

14 วิชามูลฐาน/ทฤษฎีขั้นสูง
Symbolic 204411 Numeric Comp. 204472 Algo 204313 Transform 204371 Probability 204312 Discrete 204211 ADT 204212 Math 3 417267 Math 2 417168

15 คำแนะนำจากรุ่นพี่ Computer hardware and embedded systems Networks and security Developers Game development ศึกษาต่อระดับสูง

16 ห้องปฏิบัติการวิจัย

17 Image References http://ischool.tv/news/category/soa/


ดาวน์โหลด ppt การประชุมแนะแนวรายวิชาเฉพาะเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google