งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates Dr. Phachon K. President of - Siam Dhurakit School - Technology Leamthong College.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates Dr. Phachon K. President of - Siam Dhurakit School - Technology Leamthong College."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates Dr. Phachon K. President of - Siam Dhurakit School - Technology Leamthong College

2 Free Powerpoint Templates Page 2 Context : บริบท กำหนด structure of Organization ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ตาม Function Scope of Duty Goals Roles

3 Free Powerpoint Templates Page 3 Positioning & Linkages for Control Vertical.. through authorities and rules Horizontal.. Through meetings task forces & special coordination roles Set the links in the chain of command. (Appointment of Authority and Responsibility)

4 Free Powerpoint Templates Page 4 Uniformity through Standard Operation Procedures (OSP)

5 Free Powerpoint Templates Page 5 Set the meeting with Agenda Formal and Informal Meeting

6 Free Powerpoint Templates Page 6 Fitting between Organization and People - The Human Resources Approach -Fit is good between the individuals and the organization, both benefit. -Show how school serves human needs? Job Enrichment Motivation factors… Herzberg Hygiene levels…Maslow Participation management Organization Democracy

7 Free Powerpoint Templates Page 7 Concept ของการตรวจประเมิน สร้างมาตรฐาน กระตุ้นสถานศึกษาให้ เกิดการพัฒนา

8 Free Powerpoint Templates Page 8 โครงสร้างขององค์กรทาง การศึกษา ในสายตาของ สมศ.

9 Free Powerpoint Templates Page 9 2. อัตลักษณ์ โครงสร้างขององค์กรทาง การศึกษาในสายตาของสมศ 3. มาตรการส่งเสริมการ เพิ่มศักยภาพของ องค์กร 1.Function การผลิต การ บริหาร และการจัดการ

10 Free Powerpoint Templates Page 10 ตัวบ่งชี้คุณภาพที่ใช้ใน การตรวจ รอบสาม 1. กลุ่มตัวบ่งชี้ พื้นฐาน

11 Free Powerpoint Templates Page 11 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำใน 1 ปี ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และ ทักษะที่จำเป็นในการ ทำงาน ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนผ่านการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ตัวบ่งชี้ที่ 7 เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง

12 Free Powerpoint Templates Page 12 ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความสำเร็จของ ผู้บริหาร ตัวบ่งชี้ที่ 9 ความสำเร็จในการ พัฒนาระบบ IT ตัวบ่งชี้ที่ 11 ความสำเร็จในการ บริหารความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ที่ 12 การมีส่วนร่วมใน การประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 13 การพัฒนา สถานศึกษาจากผลการ ประเมินคุณภาพภายใน Better ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 6 ความสำเร็จในการบริการ วิชาการ / วิชาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 10 ความสำเร็จในการ พัฒนาครูและบุคลากร

13 Free Powerpoint Templates Page 13 2. ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 14 ความสำเร็จในการ ดำเนินงานด้าน Philosophy Vision Mission Implementation

14 Free Powerpoint Templates Page 14 3. ตัวบ่งชี้มาตรการ ส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 15 การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 16 การพัฒนาคุณภาพ ครู ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนา สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 18 การสร้างการมีส่วน ร่วมและขยายโอกาสทาง การศึกษา

15 Free Powerpoint Templates Page 15 ร่วมพลังเพื่อ พัฒนา การอาชีวศึกษา ไทย


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates Dr. Phachon K. President of - Siam Dhurakit School - Technology Leamthong College.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google