งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dr. Phachon K. President of - Siam Dhurakit School

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dr. Phachon K. President of - Siam Dhurakit School"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dr. Phachon K. President of - Siam Dhurakit School
- Technology Leamthong College Free Powerpoint Templates

2 Context : บริบท Scope of Duty Goals Roles
กำหนด structure of Organization ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ตาม Function Scope of Duty Goals Roles

3 Positioning & Linkages for Control
Vertical.. through authorities and rules Horizontal.. Through meetings task forces & special coordination roles Set the links in the chain of command. (Appointment of Authority and Responsibility)

4 Uniformity through Standard Operation Procedures (OSP)

5 Set the meeting with Agenda
Formal and Informal Meeting

6 Fitting between Organization and People
- The Human Resources Approach Fit is good between the individuals and the organization, both benefit. Show how school serves human needs? Job Enrichment Motivation factors… Herzberg Hygiene levels… Maslow Participation management Organization Democracy

7 Concept ของการตรวจประเมิน
สร้างมาตรฐาน กระตุ้นสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนา

8 โครงสร้างขององค์กรทางการศึกษา ในสายตาของ สมศ.

9 โครงสร้างขององค์กรทางการศึกษาในสายตาของสมศ
Function การผลิต การบริหาร และการจัดการ 2. อัตลักษณ์ 3. มาตรการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของ องค์กร

10 ตัวบ่งชี้คุณภาพที่ใช้ในการตรวจ รอบสาม
ตัวบ่งชี้คุณภาพที่ใช้ในการตรวจ รอบสาม 1. กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

11 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำใน 1 ปี ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการ ทำงาน ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ตัวบ่งชี้ที่ 7 เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

12 ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความสำเร็จของผู้บริหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 6 ความสำเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 10 ความสำเร็จในการพัฒนาครูและบุคลากร ด้านการบริหาร ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความสำเร็จของผู้บริหาร ตัวบ่งชี้ที่ 9 ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ IT ตัวบ่งชี้ที่ 11 ความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ที่ 12 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 13 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการ ประเมินคุณภาพภายใน Better

13 2. ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 14 ความสำเร็จในการดำเนินงานด้าน
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ความสำเร็จในการดำเนินงานด้าน Philosophy Vision Mission Implementation

14 3. ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 15 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 16 การพัฒนาคุณภาพครู ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 18 การสร้างการมีส่วนร่วมและขยายโอกาสทาง การศึกษา

15 ร่วมพลังเพื่อพัฒนา การอาชีวศึกษาไทย


ดาวน์โหลด ppt Dr. Phachon K. President of - Siam Dhurakit School

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google