งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดการ และสมาชิก สหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 15 มีนาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดการ และสมาชิก สหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 15 มีนาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดการ และสมาชิก สหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 15 มีนาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขต กำแพงแสน

2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการจัดการการตลาดสำหรับร้าน สหกรณ์ โดย อ. ว่าที่ ดร. ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รบ.( รัฐประศาสนศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย 2522 พบ. ม.( พัฒนาการเศรษฐกิจ ) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2537 พบ. ม.( บริหารธุรกิจ ) สาขาการจัดการ 2538 JDBA (Joint Doctoral Business Administration) สาขาธุรกิจ ระหว่างประเทศ 2545 DBA (Management) University of South Australia ประเทศ ออสเตรเลีย 2551

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 คุณลักษณะของความแตกต่างของสาม ระบบเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยม (Capitalism) = Independence ระบบสังคมนิยม (Socialism) = Dependence ระบบสหกรณ์ (Co-operativism) =Interdependence

21 ตลาดปัจจัย การผลิต ที่ดิน ทุน แรงงาน ผู้ประกอบการ ตลาด การเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาด ผลผลิต ตลาดสินค้า ตลาดบริการ เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและการตลาด บริหารธุรกิจ / การตลาด

22 การตลาดสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ร้านค้า เป็นสหกรณ์สำหรับผู้บริโภค ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหา สินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค มาขายและ ให้บริการแก่สมาชิก ตามปณิธานปรัชญาและ เป้าหมายของสหกรณ์ผู้บริโภค บุคคลทั้งสามฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้าน สหกรณ์จึงควรที่จะเข้าใจและรับทราบถึง บทบาทและหน้าที่ของตนเอง และทำงานให้ สหกรณ์ร้านค้าดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผล

23 พัฒนาการ ของ ขบวนการ สหกรณ์ ภาครัฐ โครงสร้าง ของ สหกรณ์ และ พฤติกรรม มนุษย์ ในสหกรณ์ ภาค เอกชน ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อสหกรณ์

24 ผลกระทบของพรบ.42 ต่อการตลาดสหกรณ์ หมวด1บททั่วไปมาตรา 6-8 หมวด2 การกำกับและ ส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ส่วนที่ 2 นายทะเบียนสหกรณ์ ส่วนที่ 3 การกำกับดูแลสหกรณ์ ส่วนที่ 4 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ มาตรา9-14 มาตรา 15-16 มาตรา 17-26 มาตรา 27-32 หมวด3 สหกรณ์ ส่วนที่ 1 การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์ ส่วนที่ 2 ข้อบังคับและการแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่ 3 การดำเนินงานของสหกรณ์ ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี ส่วนที่ 5 การเลิกสหกรณ์ มาตรา 33-42 มาตรา 43-45 มาตรา 46-68 มาตรา 69-69 มาตรา 70-73 หมวด4การชำระบัญชีมาตรา 74-89 หมวด5การควบสหกรณ์เข้าด้วยกันมาตรา 90-95 หมวด6การแยกสหกรณ์มาตรา 96-100 หมวด7ชุมนุมสหกรณ์มาตรา 101-107 หมวด8สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมาตรา 108-118 หมวด9กลุ่มเกษตรกรมาตรา 119-128 หมวด10บทกำหนดโทษมาตรา 129-133

25 ปรัชญาของการตลาดสหกรณ์ (Cooperative marketing philosophy) หลักการที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของกิจการ(User-owned principle) สหกรณ์จะทำธุรกิจกับบุคคลที่เป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นกับสหกรณ์ หลักการที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ควบคุมกิจการ(User- controlled principle) กิจการสหกรณ์ถูกควบคุมและบริหารโดยผู้ที่ทำธุรกิจกับสหกรณ์ อำนาจการออกเสียงไม่เป็นสัดส่วนตามความมากน้อยของเงินที่ ลงทุนกับสหกรณ์ หลักการแบ่งปันกำไรคืนสู่ผู้ทำธุรกิจกับสหกรณ์ (User-benefit principle) การแบ่งปันผลกำไรคืนสู่ผ้มาทำธุรกิจกับสหกรณ์ตามสัดส่วนของ การทำธุรกิจ ไม่ใช่ตามสัดส่วนปริมาณหุ้น หุ้นมีราคาคงที่

26 คำอธิบายรายวิชา แนวคิดการดำเนินธุรกิจการตลาดของ สหกรณ์ (Ideology,Principle,Means) การเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดกับธุรกิจอื่นของ สหกรณ์ การเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดของสหกรณ์กับ องค์กรธุรกิจอื่น กิจกรรมการตลาดของสหกรณ์ การบริหารการตลาดและกลยุทธ์การตลาด ของสหกรณ์ นโยบายการตลาดของรัฐและผลกระทบจาก การตลาดระหว่างประเทศที่มีต่อสหกรณ์

27 หลักการตลาดสหกรณ์ ปรัชญาของการตลาดสหกรณ์(Cooperative philosophy) * หลักการที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของกิจการ (User-owned principle) * หลักการที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ควบคุมกิจการ (User-controlled principle) * หลักการแบ่งปันกำไรคืนสู่ผู้ทำธุรกิจกับสหกรณ์ (User-benefit principle) การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก (Cooperative members) * การส่งเสริมให้สมาชิกร่วมมือในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ให้มาก ที่สุด * การส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์ให้มาก ที่สุด การศึกษาพฤติกรรมตลาดของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อที่มิใช่สมาชิก (Non member consumer and Cooperative consignees) การกำหนดแผนการตลาดที่เหมาะสม และสนองผลประโยชน์ สูงสุดของสมาชิก สหกรณ์ ชุมชน และประเทศ

28 Planning Organizing Staffing Directing Coordinating Reporting Budgeting ที่ดิน ทุน แรงงาน ปัจจัยการผลิต เศรษฐศาสตร์ การจัดการเศรษฐศาสตร์องค์การ ได้ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์การ เป้าหมายขององค์การ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการสหกรณ์

29 ความหมายของประสิทธิภาพ ( จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ) ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการ ดำเนินการใดๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวังถึง ผลสำเร็จ และผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ ทรัพยากรน้อยที่สุด และการดำเนินการเป็นไป อย่างประหยัด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ในการ ดำเนินการนั้นๆ ให้เป็นผลสำเร็จ และถูกต้องทรัพยากรการ ดำเนินการ แรงงาน

30 การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการผลิตน้อยแต่ได้ ผลผลิตมาก สูตรการคำนวณ คือ ผลผลิต / ปัจจัยการผลิต > 1 ผลผลิตหมายถึงสิ่งที่ผลิตออกมาได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน บริการ ปัจจัยการผลิตหมายถึง ที่ดิน ทุน แรงงาน ผู้ประกอบการ ผลลัพธ์ที่ได้ ถ้ามีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า มี ประสิทธิภาพ แต่คำถามที่ต้องถามต่อไป คือ ประสิทธิผล

31 ประสิทธิผล (Effectiveness) คือการทำงานแล้วได้ผลของงานบรรลุตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ

32 มีความรู้และเข้าใจการจัดการ ( ประสิทธิภาพ ) ผลที่ได้ ( ประสิทธิผล ) ปัจจัยภายนอกวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอกและ สภาพแวดล้อมด้านการ แข่งขัน รู้โอกาส อุปสรรค และตำแหน่งทาง ธุรกิจขององค์การ ปัจจัยภายในพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการจัดการ รู้จุดแข็ง จุดอ่อน สินค้าบริ - อุป (P1) โครงสร้างตลาด ผลผลิตและคุณภาพปริมาณและคุณภาพ สินค้า ที่ดิน ทุน แรงงานราคาขาย (P2) ต้นทุน รายรับ รายจ่าย กำไร การหารายได้เพิ่มช่องทางการจัด จำหน่าย (P3), การ ส่งเสริมการขาย (P4) ส่วนแบ่งตลาด องค์การคุณภาพโครงสร้างองค์การ, ทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มจุดแข็ง ลด จุดอ่อน การเงิน งบประมาณระบบบัญชี การเงินวางแผน ควบคุมการ จัดการ เครือข่ายทางธุรกิจความร่วมมือขยายส่วนแบ่ง การตลาด กรรมการ, ผู้ตรวจสอบ, ฝ่ายจัด การ ปริมาณธุรกิจ การบริการ ทางสังคม การมีส่วนร่วม หลักสหกรณ์ 7 ข้อวิธีการสหกรณ์, กระบวนการประยุกต์ บรรลุเป้าหมายพัฒนา ชุมชน การจัดการร้านสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

33 การจัดการทางการตลาด Chanchai Petchprapunkul 2548

34 The Competitive advantage concepts: Michale E. Porter Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (1980) model คือ พลังขับทั้งห้า Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985) model คือ ห่วงโซ่คุณค่า The Competitive Advantage of Nations (1990) model คือ เพชรพลวัตร

35 องค์ประกอบของการตลาดสหกรณ์ ปรัชญาสหกรณ์พฤติกรรมผู้บริโภค ที่เป็นสมาชิก พฤติกรรมตลาด ที่ไม่ใช่สมาชิก ผู้ใช้บริการเป็น เจ้าของสหกรณ์ (ทำธุรกิจกับ เจ้าของ) Conflict in setting the marketing mix and marketing program จำนวนสมาชิกขนาดเล็ก ไม่ได้ รับ ประโยชน์จาก Economy of Scale Product=customer value Price=cost to customer Place=Convenience Promotion=Communication จำนวนสมาชิกขนาดใหญ่ ได้รับ ประโยชน์จาก Economy of Scale ผู้ใช้บริการเป็นผู้ ควบคุมกิจการ (ควบคุมกิจการ โดยลูกค้า) Conflict in setting the marketing mix and marketing program ใช้การเมืองในการจัดการธุรกิจ Non member ไม่สามารถเป็น สมาชิก การแบ่งปันกำไร คืนสู่ผู้ทำธุรกิจ กับสหกรณ์ บริการในราคาทุน จ่ายปันผล และส่วนแบ่งเฉลี่ยคืน แหล่งที่มาของทุนมีจำกัด และไม่สามารถขยายทุนเกิน สัดส่วน

36 ความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม Competitive strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, by Michale E. Porter (1980)

37 Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985)

38 การวิเคราะห์ต้นทุนการขาย ต้นทุนรวม = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนแปร ผัน

39 สมการกำไร TR - TC = Profit …………….…(1) (P*Q)  (FC + VC) =  = Q*CM ………………. (2)

40 สมการกำไร กำไร = ยอดขาย - ต้นทุน (ราคา*จำนวนหน่วย) (ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนแปรผัน) ต้องแข่งขัน ได้ ต้องขายให้ ได้มากๆ ต้องควบคุม ต้องแข่งขัน ได้

41 การตั้งราคา

42 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก (Cooperative members) ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผู้ซื้อ การส่งเสริมให้ “non member” เป็น “member” การส่งเสริมให้สมาชิกร่วมมือในการทำธุรกิจกับ สหกรณ์ให้มากที่สุด การส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ บริหารสหกรณ์ให้มากที่สุด

43

44 การรับรู้ (Perceptual) 1.ความอ่อนไหวต่อ ข้อมูล 2.อคติต่อการรับรู้ 3.การค้นหาข้อมูล กล่องดำในใจผู้บริโภค การเรียนรู้ (Learning component) 4.แรงจูงใจทั่วไป 5.แรงจูงใจเฉพาะ 6.ตัวยับยั้ง 7.ตัวกำกับการตัดสินใจ 8.ปรับการรับรู้ 9.มีใจโน้มเอียง 10.ความพึงพอใจ สิ่งเร้าที่มีนัยสำคัญ 1.คุณภาพ 2.ราคา 3.ความโดดเด่น 4.หาซื้อง่าย 5.การบริการ พฤติกรรมการซื้อ ความมุ่งหวังที่จะ ทัศนคติต่อแบรนด์ ความเข้าใจในแบรนด์ ความตั้งใจ สิ่งเร้าสัญญลักษณ์ 1.คุณภาพ 2.ราคา 3.ความโดดเด่น 4.หาซื้อง่าย 5.การบริการ แบรนด์ ต่างๆ สิ่งเร้าทางสังคม การตัดสินใจเลือกของผู้ซื้อ ปัจจัยตอบสนอง ทฤษฎีพฤติกรรมผู้ซื้อของ Howard-Sheth (1969) ความสำคัญ ของการซื้อ บุคลิกภา พของผู้ ซื้อ ชนชั้น ทางสังคม วัฒนธรรมองค์การ ความกดดัน ด้านเวลา ฐานะ การเงิน การรับรู้การเรียนรู้

45 หลักการที่สำคัญทางการตลาด 4 หลักการ Marketing Structure Consumer or Buyer Producer or Marketer Market Marketing Process Before production was produced to the ender users Marketing Program & Marketing Mixes Four Ps Marketing Functions Staffing & Strategies

46 ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสามฝ่ายของ สหกรณ์ จึงควรรู้ภาระหน้าที่ของ ตนเอง และความรับผิดชอบตามเป้าหมายและปณิธานของ สหกรณ์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ฝ่าย (Stakeholders) หน้าที่ปรัชญา สหกรณ์ สมาชิก(Members) มีฐานะเป็นเจ้าของ สหกรณ์ ควบคุม สหกรณ์ ผ่านการ เลือกตั้งคณะกรรมการในที่ ประชุมใหญ่ เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ทั้งทางเศรษฐกิจและ สังคม คณะกรรมการ (ผู้แทนของเจ้าของ) เป็นตัวแทนของเจ้าของใน การกำหนดนโยบายบริหาร สหกรณ์ เพื่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ทั้งทาง เศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายจัดการ (ผู้ทำการแทน เจ้าของ) เป็นผู้ทำการแทนเจ้าของ (Agent) ในการจัดการ ธุรกิจของ สหกรณ์ เพื่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก

47 “แบรนด์” (Brand) มีความหมาย 4 ระดับ 1ระดับ attributes คือ รูปร่างหน้าตาภายนอกที่ผู้บริโภค สามารถจดจำแบรนด์นั้นได้ เช่น โลโก้ ชื่อ สีสัน รูปร่าง ของกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 2 ระดับ benefits คือ คุณประโยชน์ที่จับต้องได้ของ ผลิตภัณฑ์นั้นๆในความรับรู้ของผู้บริโภค เช่น รสชาติอร่อย สระผมแล้วไม่มีรังแค ซักผ้าแล้วขาว กลิ่นไม่ฉุน เสียแล้ว ซ่อมได้ เป็นต้น 3 ระดับ values คือคุณค่าที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ แม้ไม่ อาจจับต้องได้โดยตรง แต่ผู้บริโภคมีความรู้สึกและรับรู้ คุณค่าของแบรนด์นั้นได้ เช่น ความน่าเชื่อถือ มั่นใจที่จะ รับประทาน มั่นใจที่จะใช้ คุ้นเคยเพราะใช้มานาน หรือมี ความทันสมัย เป็นต้น 4 ระดับpersonality คือ บุคลิกภาพที่ให้กับผู้ใช้แบรนด์ นั้น และคิดว่าผู้อื่นจะมองดูตนเองแบบนั้น เช่น ดูเป็นวัยรุ่น ดู เป็นผู้ใหญ่ ดูน่าเกรงขาม ดูเรียบร้อย เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt สัมมนา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดการ และสมาชิก สหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 15 มีนาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google