งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

15 มีนาคม 2551 เวลา น ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตกำแพงแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "15 มีนาคม 2551 เวลา น ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตกำแพงแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 15 มีนาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตกำแพงแสน
สัมมนา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดการ และสมาชิก สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 15 มีนาคม 2551 เวลา น ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตกำแพงแสน

2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการจัดการการตลาดสำหรับร้านสหกรณ์
โดย อ.ว่าที่ ดร.ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รบ.(รัฐประศาสนศาสตร์)จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย 2522 พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2537 พบ.ม.(บริหารธุรกิจ) สาขาการจัดการ 2538 JDBA (Joint Doctoral Business Administration) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 2545 DBA (Management) University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย 2551

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 คุณลักษณะของความแตกต่างของสามระบบเศรษฐกิจ
ระบบทุนนิยม(Capitalism) = Independence ระบบสังคมนิยม(Socialism) = Dependence ระบบสหกรณ์(Co-operativism) =Interdependence

21 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและการตลาด บริหารธุรกิจ/การตลาด
เศรษฐศาสตร์จุลภาค ตลาดปัจจัย การผลิต ที่ดิน ทุน แรงงาน ผู้ประกอบการ ตลาด การเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาด ผลผลิต ตลาดสินค้า ตลาดบริการ บริหารธุรกิจ/การตลาด เศรษฐศาสตร์มหภาค

22 การตลาดสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ร้านค้า เป็นสหกรณ์สำหรับผู้บริโภคประเภทหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหาสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค มาขายและให้บริการแก่สมาชิก ตามปณิธานปรัชญาและเป้าหมายของสหกรณ์ผู้บริโภค บุคคลทั้งสามฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้าน สหกรณ์จึงควรที่จะเข้าใจและรับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และทำงานให้ สหกรณ์ร้านค้าดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผล

23 ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อสหกรณ์
ภาครัฐ โครงสร้าง ของ สหกรณ์ และ พฤติกรรม มนุษย์ ในสหกรณ์ พัฒนาการ ของ ขบวนการ สหกรณ์ ภาค เอกชน

24 ผลกระทบของพรบ.42 ต่อการตลาดสหกรณ์
หมวด1 บททั่วไป มาตรา 6-8 หมวด2 การกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ส่วนที่ 2 นายทะเบียนสหกรณ์ ส่วนที่ 3 การกำกับดูแลสหกรณ์ ส่วนที่ 4 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ มาตรา9-14 มาตรา 15-16 มาตรา 17-26 มาตรา 27-32 หมวด3 สหกรณ์ ส่วนที่ 1 การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์ ส่วนที่ 2 ข้อบังคับและการแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่ 3 การดำเนินงานของสหกรณ์ ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี ส่วนที่ 5 การเลิกสหกรณ์ มาตรา 33-42 มาตรา 43-45 มาตรา 46-68 มาตรา 69-69 มาตรา 70-73 หมวด4 การชำระบัญชี มาตรา 74-89 หมวด5 การควบสหกรณ์เข้าด้วยกัน มาตรา 90-95 หมวด6 การแยกสหกรณ์ มาตรา หมวด7 ชุมนุมสหกรณ์ มาตรา หมวด8 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มาตรา หมวด9 กลุ่มเกษตรกร มาตรา หมวด10 บทกำหนดโทษ มาตรา

25 ปรัชญาของการตลาดสหกรณ์ (Cooperative marketing philosophy)
หลักการที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของกิจการ(User-owned principle) สหกรณ์จะทำธุรกิจกับบุคคลที่เป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นกับสหกรณ์ หลักการที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ควบคุมกิจการ(User-controlled principle) กิจการสหกรณ์ถูกควบคุมและบริหารโดยผู้ที่ทำธุรกิจกับสหกรณ์ อำนาจการออกเสียงไม่เป็นสัดส่วนตามความมากน้อยของเงินที่ ลงทุนกับสหกรณ์ หลักการแบ่งปันกำไรคืนสู่ผู้ทำธุรกิจกับสหกรณ์ (User-benefit principle) การแบ่งปันผลกำไรคืนสู่ผ้มาทำธุรกิจกับสหกรณ์ตามสัดส่วนของการทำธุรกิจ ไม่ใช่ตามสัดส่วนปริมาณหุ้น หุ้นมีราคาคงที่

26 คำอธิบายรายวิชา แนวคิดการดำเนินธุรกิจการตลาดของสหกรณ์(Ideology,Principle,Means) การเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดกับธุรกิจอื่นของสหกรณ์ การเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดของสหกรณ์กับองค์กรธุรกิจอื่น กิจกรรมการตลาดของสหกรณ์ การบริหารการตลาดและกลยุทธ์การตลาดของสหกรณ์ นโยบายการตลาดของรัฐและผลกระทบจากการตลาดระหว่างประเทศที่มีต่อสหกรณ์

27 หลักการตลาดสหกรณ์ ปรัชญาของการตลาดสหกรณ์(Cooperative philosophy)
* หลักการที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของกิจการ(User-owned principle) * หลักการที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ควบคุมกิจการ(User-controlled principle) * หลักการแบ่งปันกำไรคืนสู่ผู้ทำธุรกิจกับสหกรณ์(User-benefit principle) การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก(Cooperative members) * การส่งเสริมให้สมาชิกร่วมมือในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ให้มากที่สุด * การส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์ให้มากที่สุด การศึกษาพฤติกรรมตลาดของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อที่มิใช่สมาชิก(Non member consumer and Cooperative consignees) การกำหนดแผนการตลาดที่เหมาะสม และสนองผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก สหกรณ์ ชุมชน และประเทศ

28 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการสหกรณ์
ปัจจัยการผลิต Planning ที่ดิน Organizing Staffing ได้ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์การ เป้าหมายขององค์การ ทุน Directing Coordinating แรงงาน Reporting Budgeting การจัดการ เศรษฐศาสตร์องค์การ เศรษฐศาสตร์

29 ความหมายของประสิทธิภาพ (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการดำเนินการใดๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จ และผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และการดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินการนั้นๆ ให้เป็นผลสำเร็จ และถูกต้อง

30 การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการผลิตน้อยแต่ได้ผลผลิตมาก สูตรการคำนวณ คือ ผลผลิต/ปัจจัยการผลิต > 1 ผลผลิตหมายถึงสิ่งที่ผลิตออกมาได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน บริการ ปัจจัยการผลิตหมายถึง ที่ดิน ทุน แรงงาน ผู้ประกอบการ ผลลัพธ์ที่ได้ ถ้ามีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า มีประสิทธิภาพ แต่คำถามที่ต้องถามต่อไป คือ ประสิทธิผล

31 ประสิทธิผล(Effectiveness)
คือการทำงานแล้วได้ผลของงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ

32 การจัดการร้านสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีความรู้และเข้าใจ การจัดการ(ประสิทธิภาพ) ผลที่ได้(ประสิทธิผล) ปัจจัยภายนอก วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน รู้โอกาส อุปสรรค และตำแหน่งทางธุรกิจขององค์การ ปัจจัยภายใน พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการจัดการ รู้จุดแข็ง จุดอ่อน สินค้าบริ-อุป(P1)โครงสร้างตลาด ผลผลิตและคุณภาพ ปริมาณและคุณภาพสินค้า ที่ดิน ทุน แรงงาน ราคาขาย(P2) ต้นทุน รายรับ รายจ่าย กำไร การหารายได้ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย (P3), การส่งเสริมการขาย (P4) ส่วนแบ่งตลาด องค์การคุณภาพ โครงสร้างองค์การ,ทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มจุดแข็ง ลดจุดอ่อน การเงิน งบประมาณ ระบบบัญชี การเงิน วางแผน ควบคุมการจัดการ เครือข่ายทางธุรกิจ ความร่วมมือ ขยายส่วนแบ่งการตลาด กรรมการ,ผู้ตรวจสอบ,ฝ่ายจัด การ ปริมาณธุรกิจ การบริการทางสังคม การมีส่วนร่วม หลักสหกรณ์ 7 ข้อ วิธีการสหกรณ์, กระบวนการประยุกต์ บรรลุเป้าหมายพัฒนาชุมชน

33 การจัดการทางการตลาด Chanchai Petchprapunkul 2548

34 The Competitive advantage concepts: Michale E. Porter
Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (1980) model คือ พลังขับทั้งห้า Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985) model คือ ห่วงโซ่คุณค่า The Competitive Advantage of Nations (1990) model คือ เพชรพลวัตร

35 องค์ประกอบของการตลาดสหกรณ์
ปรัชญาสหกรณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค ที่เป็นสมาชิก พฤติกรรมตลาด ที่ไม่ใช่สมาชิก ผู้ใช้บริการเป็น เจ้าของสหกรณ์ (ทำธุรกิจกับเจ้าของ) Conflict in setting the marketing mix and marketing program จำนวนสมาชิกขนาดเล็ก ไม่ได้รับ ประโยชน์จาก Economy of Scale Product=customer value Price=cost to customer Place=Convenience Promotion=Communication จำนวนสมาชิกขนาดใหญ่ ได้รับประโยชน์จาก Economy of Scale ผู้ใช้บริการเป็นผู้ ควบคุมกิจการ (ควบคุมกิจการโดยลูกค้า) ใช้การเมืองในการจัดการธุรกิจ Non member ไม่สามารถเป็นสมาชิก การแบ่งปันกำไร คืนสู่ผู้ทำธุรกิจ กับสหกรณ์ บริการในราคาทุน จ่ายปันผล และส่วนแบ่งเฉลี่ยคืน แหล่งที่มาของทุนมีจำกัด และไม่สามารถขยายทุนเกินสัดส่วน

36 ความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม Competitive strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, by Michale E. Porter (1980)

37 Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985)

38 การวิเคราะห์ต้นทุนการขาย ต้นทุนรวม = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนแปรผัน

39 สมการกำไร TR - TC = Profit …………….… (1)
(P*Q)  (FC + VC) =  = Q*CM ………………. (2)

40 สมการกำไร กำไร = ยอดขาย - ต้นทุน
กำไร = ยอดขาย ต้นทุน (ราคา*จำนวนหน่วย) (ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนแปรผัน) ต้องแข่งขันได้ ต้องควบคุม ต้องขายให้ได้มากๆ ต้องแข่งขันได้

41 การตั้งราคา

42 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก(Cooperative members)
ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผู้ซื้อ การส่งเสริมให้ “non member” เป็น “member” การส่งเสริมให้สมาชิกร่วมมือในการทำธุรกิจกับ สหกรณ์ให้มากที่สุด การส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ บริหารสหกรณ์ให้มากที่สุด

43

44 แบรนด์ต่างๆ การรับรู้ การเรียนรู้
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้ซื้อของ Howard-Sheth (1969) ความสำคัญของการซื้อ บุคลิกภาพของผู้ซื้อ ชนชั้น ทางสังคม วัฒนธรรม องค์การ ความกดดันด้านเวลา ฐานะ การเงิน การตัดสินใจเลือกของผู้ซื้อ กล่องดำในใจผู้บริโภค การเรียนรู้ การรับรู้ แบรนด์ต่างๆ ปัจจัยตอบสนอง สิ่งเร้าสัญญลักษณ์ 1.คุณภาพ 2.ราคา 3.ความโดดเด่น 4.หาซื้อง่าย 5.การบริการ การรับรู้ (Perceptual) 1.ความอ่อนไหวต่อ ข้อมูล 2.อคติต่อการรับรู้ 3.การค้นหาข้อมูล การเรียนรู้ (Learning component) 4.แรงจูงใจทั่วไป 5.แรงจูงใจเฉพาะ 6.ตัวยับยั้ง 7.ตัวกำกับการตัดสินใจ 8.ปรับการรับรู้ 9.มีใจโน้มเอียง 10.ความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อ ความมุ่งหวังที่จะ ทัศนคติต่อแบรนด์ สิ่งเร้าที่มีนัยสำคัญ 1.คุณภาพ 2.ราคา 3.ความโดดเด่น 4.หาซื้อง่าย 5.การบริการ ความเข้าใจในแบรนด์ ความตั้งใจ สิ่งเร้าทางสังคม

45 หลักการที่สำคัญทางการตลาด 4หลักการ
Marketing Structure Consumer or Buyer Producer or Marketer Market Marketing Process Before production was produced to the ender users Marketing Program & Marketing Mixes Four Ps Marketing Functions Staffing & Strategies

46 ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสามฝ่ายของ สหกรณ์ จึงควรรู้ภาระหน้าที่ของตนเอง และความรับผิดชอบตามเป้าหมายและปณิธานของ สหกรณ์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Stakeholders) หน้าที่ ปรัชญา สหกรณ์ สมาชิก(Members) มีฐานะเป็นเจ้าของ สหกรณ์ ควบคุม สหกรณ์ ผ่านการเลือกตั้งคณะกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เพื่อการบรรลุเป้าหมายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการ (ผู้แทนของเจ้าของ) เป็นตัวแทนของเจ้าของในการกำหนดนโยบายบริหาร สหกรณ์ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายจัดการ (ผู้ทำการแทนเจ้าของ) เป็นผู้ทำการแทนเจ้าของ (Agent) ในการจัดการธุรกิจของ สหกรณ์ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก

47 “แบรนด์” (Brand) มีความหมาย 4 ระดับ
1ระดับ attributes คือ รูปร่างหน้าตาภายนอกที่ผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์นั้นได้ เช่น โลโก้ ชื่อ สีสัน รูปร่างของกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 2 ระดับ benefits คือ คุณประโยชน์ที่จับต้องได้ของผลิตภัณฑ์นั้นๆในความรับรู้ของผู้บริโภค เช่น รสชาติอร่อย สระผมแล้วไม่มีรังแค ซักผ้าแล้วขาว กลิ่นไม่ฉุน เสียแล้วซ่อมได้ เป็นต้น 3 ระดับ values คือคุณค่าที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ แม้ไม่อาจจับต้องได้โดยตรง แต่ผู้บริโภคมีความรู้สึกและรับรู้คุณค่าของแบรนด์นั้นได้ เช่น ความน่าเชื่อถือ มั่นใจที่จะรับประทาน มั่นใจที่จะใช้ คุ้นเคยเพราะใช้มานาน หรือมีความทันสมัย เป็นต้น 4 ระดับpersonality คือ บุคลิกภาพที่ให้กับผู้ใช้แบรนด์นั้น และคิดว่าผู้อื่นจะมองดูตนเองแบบนั้น เช่น ดูเป็นวัยรุ่น ดูเป็นผู้ใหญ่ ดูน่าเกรงขาม ดูเรียบร้อย เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt 15 มีนาคม 2551 เวลา น ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตกำแพงแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google