งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต วิศิษย์ วงศ์วิไล โครงการจัดตั้ง สถาบันนวัตกรรมไอที คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Emerging Web Services Technology for.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต วิศิษย์ วงศ์วิไล โครงการจัดตั้ง สถาบันนวัตกรรมไอที คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Emerging Web Services Technology for."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต วิศิษย์ วงศ์วิไล โครงการจัดตั้ง สถาบันนวัตกรรมไอที คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Emerging Web Services Technology for Collaborative e-Education (c-Education) _________________________ เทคโนโลยี Web Services เพื่อสนับสนุนการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบประสานบริการ

2 2 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ เนื้อหา Outline ระดับความก้าวหน้าของการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับความก้าวหน้าของการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Education Development Levels (I-T-C)* e-Education Development Levels (I-T-C)* ขยายประโยชน์ของ Transaction e-Education ด้วย Digital Signature (PKI = Public Key Infrastructure) ขยายประโยชน์ของ Transaction e-Education ด้วย Digital Signature (PKI = Public Key Infrastructure) Collaborative e-Education ด้วย Web Services Collaborative e-Education ด้วย Web Services  มาตรฐานโครงสร้าง และ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้วย XML  การแลกเปลี่ยนบริการ ด้วย SOAP, ebXML Messaging Services  การกำหนดกระบวนการ ด้วย BPSS, CPP/CPA, UDDI, ebXML Registry & Repository องค์กรความร่วมมือในต่างประเทศ และ บทบาทไทย องค์กรความร่วมมือในต่างประเทศ และ บทบาทไทย สรุป สรุป *(Static) Information Web, Transaction Web, and Collaborative Web

3 3 ระดับการวิวัฒนาการของการใช้ไอทีเพื่อการศึกษา e-Education Development Levels

4 4 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ วิวัฒนาการของ การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Level 1 Static Information (i-Education) Publishing information on the web, simple download of forms & documents. Web Portal to link several static HTMLs. Static Web: HTML Level 2 Online Transaction (t-Education) Web site that connects to the back-end database. Dynamic Content ต้องการกลไกการ พิสูจน์ตัวบุคคลผู้ใช้ระบบ (Digital Signature) Dynamic Web: HTML + Database Level 3 Collaboration/Interoperability among several info systems (c-Education) Exchanging messages & calling services across platforms of different DB systems One Stop Services: Linking several online services Standards for exchanging messaging & services between organizations Potential Benefits Challenge/Complexity

5 5 ขยายขีดความสามารถของ Transaction Web ด้วย Digital Signature/PKI

6 6 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ + ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) ความเชื่อมั่น ความวางใจ (Trust & Confidence)  ระบบความปลอดภัย  เทคโนโลยีด้านการเข้ารหัสลับ การเข้ารหัสด้วยกุญแจดอกเดียว การเข้ารหัสด้วยกุญแจสองดอก (PKI)  การคุ้มครองผู้บริโภค  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

7 7 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ ความต้องการด้าน Security Authentication 1 ยืนยันตัว ผู้ส่ง Confidentiality 2 เจาะจงเฉพาะ ผู้รับ Integrity ระหว่างทางไม่ ถูกแปลง Non-Repudiation ตามเงื่อนไขของ สัญญา

8 8 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ หลักการพื้นฐานในการระบุตัวบุคคล สิ่งที่คุณเป็น เช่น ใบหน้า ลายนิ้วมือ ม่านตา DNA สิ่งที่คุณมี เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวผู้เสีย ภาษี ใบขับขี่ สิ่งที่คุณรู้ เช่น รหัสผ่าน PIN

9 9 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ การรักษาความลับด้วยการเข้ารหัสข้อมูล DPLF คำในภาษาอังกฤษ ต่อไปนี้ได้ผ่านการเข้ารหัสลับไว้ โดยวิธีการเข้ารหัสอย่างง่ายๆ ( คำๆ นี้ น่าจะเป็นคำที่ใช้พูดโดยคนเกือบทุกชาติมากที่สุดในโลก ) COKE +1 Encryption ทำการเข้ารหัส COKE Decryption ทำการถอดรหัส ด้านผู้ส่ง ระหว่างทางอาจจะมีคนพยายามแอบดู หรือ พยายามเปลี่ยนแปลงข้อมูล ด้านผู้รับ

10 10 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ Cryptography ศาสตร์แห่งการเข้ารหัส และ การถอดรหัส Cryptography = Encryption + Decryption

11 11 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ ระบบเข้ารหัสด้วยกุญแจแบบ “สมมาตร” Symmetric-key Cryptography หรือ Secret-key Cryptography หรือ การเข้ารหัสที่ใช้กุญแจลับเพียงดอกเดียวกัน ในการเข้ารหัส และ การถอดรหัส ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่า ข้อมูลไม่ถูกอ่าน หรือ ถูกเปลี่ยนแปลง ระหว่างทาง Integrity

12 12 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ Symmetric-key Cryptography Scrambled Message เอกสาร ต้นฉบับ Internet Scrambled Message Key sender (= Key receiver ) Encryption เอกสาร ต้นฉบับ Key receiver Decryption ด้านของผู้ส่งด้านของผู้รับ บริการในลักษณะนี้ มีใช้อยู่แล้วบน Web Browser ภายใต้การบริการที่ เรียกว่า SSL (Secure Sockets Layer) มักใช้เมื่อมีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลสำคัญๆ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น

13 13 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ SSL – Secure Sockets Layer รักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูลด้วย “ กุญแจ ” ที่มีขนาด  40 บิต (40-bit SSL) หรือ  128 บิต (128-bit SSL) มีประโยชน์ในการป้องกัน “ การลักลอบดูข้อมูล ” (crack) “ ระหว่างทาง ” ในการส่งข้อมูล * * ถ้ากุญแจมีขนาด 8 บิต จะมีตัวเลขที่เป็นไปได้ 2 8 =256 แบบ อาจจะใช้เวลาในการลองทุกตัวเลขภายในเวลาเสี้ยว วินาที แต่ ถ้าเป็นกุญแจขนาด 128 บิต จะมีกุญแจที่มีค่าที่ เป็นไปได้ ถึง 2 128 แบบ ซึ่งถ้าจะทดสอบกุญแจทุกตัว ด้วยคอมพิวเตอร์ที่เร็ว ที่สุดในโลก อาจจะใช้เวลาประมาณ 10 19 ปี ในการ crack รหัส ดังกล่าว

14 14 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ สรุป Symmetric-key Cryptography ช่วยความปลอดภัยในด้าน Encryption แต่ไม่ได้ช่วยด้าน  Digital Signature การยืนยันตัวผู้ส่ง  Confidentiality การเจาะจงเฉพาะผู้รับ หรือ เรามั่นใจได้อย่างไรว่าผู้รับ เป็นผู้รับที่เราตั้งใจจะส่ง จริงๆ

15 15 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ ระบบเข้ารหัสด้วยกุญแจแบบ “อสมมาตร” Asymmetric-key Cryptography หรือ Public-key Cryptography การเข้ารหัสที่ต้องใช้กุญแจที่คู่กัน (กุญแจสองดอก) โดยเป็น “กุญแจสาธารณะ” (Public Key) และ “กุญแจส่วนตัว” ที่จดจำไว้ใช้เฉพาะส่วนตัว (Private Key) กุญแจคู่ดังกล่าวนี้มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ เมื่อใช้กุญแจดอกหนึ่งในการเข้ารหัสแล้ว จะต้องใช้กุญแจอีกดอกหนึ่งในการถอดรหัสได้เท่านั้น

16 16 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ ระบบเข้ารหัสด้วยกุญแจแบบ “อสมมาตร” Public-key Infrastructure เมื่อใช้เพื่อ “ยืนยันตัวผู้ส่ง” (Digital Signature) Original Message Scrambled Message Private Key sender Original Message Public Key sender Internet ด้านของผู้ส่ง ( สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) ด้านของผู้รับ ( ตรวจสอบว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ส่งจริง )

17 17 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ ระบบเข้ารหัสด้วยกุญแจแบบ “อสมมาตร” Public-key Infrastructure เมื่อใช้เพื่อ “ เจาะจงเฉพาะผู้รับ ” (Confidentiality) Original Message Scrambled Message Public Key receiver Original Message Private Key receiver Internet ด้านของผู้ส่ง ( เข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้ผู้รับผู้นั้นเท่านั้น ที่เปิดอ่านได้ ) ด้านของผู้รับ ( ผู้รับที่มี Private Key ที่สัมพันธ์กันเท่านั้น ที่จะเปิดอ่านข้อมูลนี้ได้ )

18 18 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ Trusted Third Party Mechanism ผู้ประกอบการรับรอง (Certification Authority) ผู้ที่ต้องเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี บุคคลที่สามที่ทำหน้าที่  สร้างกุญแจคู่ตามคำขอของผู้ใช้บริการ  ออกใบรับรองยืนยันตัวบุคคลผู้ขอใช้บริการ (ว่ามี ตัวตนจริง)  จัดเก็บ และ เปิดเผลกุญแจสาธารณะในฐานข้อมูล  ยืนยันตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของกุญแจสาธารณะ ตามคำขอของบุคคลทั่วไปตามความเหมาะสม  บริการอื่นๆ

19 19 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ โครงการนำร่อง (Pilot project) Online Transaction Web with PKI Feasibility Study & Pilot Projects  Technical, Economical, Social/Usage Issues Pilot Projects  Identification Card (Smart Card)  Card Reader Devices  Infrastructure Development Certificate Authority Servers  Application Development Tools  Appropriate Applications Development  Cost/Benefit Analysis

20 20 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ นักศึกษาปริญญาโท MSIT 100 คน นักศึกษาปริญญาโท MSIT 100 คน Smart Card (4 EU/Card) Smart Card (4 EU/Card) CA Server (Window Server) CA Server (Window Server) Development Platform (Web Base) Development Platform (Web Base) โครงการนำร่อง (Pilot project) Database Web Server CA Applications Internet Student

21 21 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ Propose Applications Course Registration Course Registration Online Payment Online Payment e-Learning & Online Examination e-Learning & Online Examination โครงการนำร่อง (Pilot Project) Database Web Server Certificate Authority Applications Internet Student

22 22 Collaborative Web ด้วย เทคโนโลยี Web Services Sharable Content & Services for Collaborative e-Learning (c-Learning) Collaborative e-Education (c-Education) Collaborative e-Government Services (c-Government)

23 23 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์e-Learning/e-Education Simple Content Complex Content Dynamic (Flexible) Static eBook Web Base XML CAI, CBT Presentation Sharable Content Sharable Services Web Services, ebXML

24 24 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ Students.gov (www.students.gov)

25 25 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ Students.gov (www.students.gov) Portal Plan your education Pay for your education Career development Community service Military service Travel and fund Government 101 Quick Connection Group to activity Buying Save Bond Savings Bonds Direct (BUREAU OF THE PUBLIC DEBT) Find a job Direct link to Association Get a driver’s license American Job Bank Motor Vehicle Registration and Licensing … … One-stop info spots Childcare Education resource Health Info Direct link to Government Federal portal Teens Science www.healthfinder.gov www.science.gov www.afterschool.gov www.ed.gov www.childcare.gov … …

26 26 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ eCitizen (www.ecitizen.gov.sg)

27 27 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ ตัวอย่างการให้บริการ Web Services Portal Services University A University B Collage C จะเรียนที่ ไหนดี ? Sharing knowledge & Services

28 28 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ ตัวอย่างการให้บริการ Web Services (SIF)

29 29 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ Sharable Content Model - SCORM Sharable Content Object Reference Model Defining a web-based learning “Content Aggregation Model” and “Run-time Environment” for learning objects Specifications enabling interoperability, accessibility, and reusability of Web-based learning content Creating one unified “reference model” (from the work of AICC, IMS, IEEE, ARIADNE,…) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XML, Web Services

30 30 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ อะไรคือ XML ? XML stands for EXtensible Markup Language XML is a markup language much like HTML. XML was designed to describe data. XML tags are not predefined in XML. You must define your own tags. XML is self describing. XML uses a DTD (Document Type Definition) or XML Schema to formally describe the data.

31 31 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ อะไรคือ XML ?

32 32 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ XML vs HTML The main difference between XML and HTML XML is not a replacement for HTML. XML and HTML were designed with different goals: XML was designed to describe data and to focus on what data is. HTML was designed to display data and to focus on how data looks. HTML is about displaying information, XML is about describing information HTML

33 33 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ ตัวอย่างการใช้งาน XML กับ XSL XML can keep data separated from your HTML XML can be used to store data inside HTML documents XML can be used as a format to exchange information XML can be used to store data in files or in databases XML + XSL >

34 34 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ ตัวอย่างการประยุกต์ XML สำหรับการจัดการบทความทางเทคนิค

35 35 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ ตัวอย่างการประยุกต์ XML สำหรับการจัดการบทความทางเทคนิค

36 36 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ อะไรคือ Web Services ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ เก็บข้อมูลสำหรับสืบค้น เรียกใช้บริการ ค้นหา ประกาศ

37 37 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ อะไรคือ Web Services ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ UDDI SOAP/XML SOAP WSDL INTERNET HTTP,SMTP,FTP, etc …

38 38 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ อะไรคือ Web Services End-to-end web services solution

39 39 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ ประโยชน์ในการใช้งาน Web Services eLeaning เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการเรียน/ทดสอบ ที่มีเนื้อหาที่ซับซ้อน และสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ง่าย สร้างรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ได้จากข้อมูลที่มีอยู่ แล้วโดยการใช้เทคโนโนยี XML ต้องการติดต่อกับระบบหลายระบบ หลาย Platform สามารถออกแบบโปรแกรมให้มีการใช้งานได้ทั้งแบบ Synchronous and Asynchronous communication ใช้เส้นทางการสื่อสารผ่าน Internet

40 40 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ ประโยชน์ในการใช้งาน Web Services eLeaning XML บวกกับ Web Services ทำให้เราสามารถเพิ่มคุณค่าของ ข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็ก ถึงขนาด ใหญ่ (Low cost, More Open source) One-stop shopping for information provides a single access point

41 41 ตัวอย่างการให้บริการ Web Services

42 42 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ ตัวอย่างการให้บริการ Web Services Computer-Based Testing Services Grading Calculations Services Server ให้บริการส่งข้อสอบที่มีการจัดเก็บไว้ ในคลังข้อสอบ ให้กับผู้ข้อใช้บริการ แต่ละราย Server ให้บริการในการออกระดับคะแนน แบบต่างๆ ให้กับอาจารย์ผู้สอน เพื่อลดเวลา และข้อผิดพลาดในการออกเกรด

43 43 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ ตัวอย่างการให้บริการ Web Services Instructors/Students information Services (Portal) University A University B University C ใครที่เคย รู้ ภาษา มอญ ?

44 44 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ ตัวอย่างการให้บริการ Web Services LMS/ERP Knowledge Integration Services Service Create Student Assign Subscription Student Login Get Product Information Get Course Detail Get Tracking Information Edit Student Unassigned Subscription Add/Remove Student Group etc. HR System LMS # 1 LMS # N Student or Instructor

45 45 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ ตัวอย่างการให้บริการ Web Services

46 46 สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวสำหรับการพัฒนา การศึกษา On-line

47 47 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ เนื้อหาและรายละเอียด (Content) HTML XML + XSL เนื้อหา + การแสดง เนื้อหาการแสดง ข้อดี : ง่ายต่อการพัฒนา มีเครื่องมือในการพัฒนามาก ข้อเสีย : เนื้อหาและการนำเสนอรวมอยู่ด้วยกันทำให้การปรับเปลี่ยน วิธีการนำเสนอข้อมูลใหม่ต้องใช้เวลามาก แลกเปลี่ยนข้อมูลเนื้อหาระหว่างระบบที่ต่างกันทำได้ยาก ข้อดี : สามารถเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเนื้อหา (XML) ในรูปแบบต่างๆ ได้รวดเร็ว การจัดทำคลังของเนื้อหาในการเรียนการสอน หรือแบบทดสอบสามารถทำได้ง่าย สามารถแลกเปลี่ยนเนื้อหาระหว่างระบบ ที่แตกต่างกับได้ง่าย ข้อเสีย : ต้องให้ความรูปในการพัฒนามาก เครื่องมือสำหรับการพัฒนาในท้องตลาด มียังมีน้อย

48 48 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ บริการ (Services) สร้างรูปแบบบริการในรูปแบบต่างๆ Content Service Instructor finding Service Student Information Service etc. จะได้อะไรในการเปิดบริการในรูปแบบ Web Services ?

49 49 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ บุคลากร + ความรู้ (Persons and Knowledge) ผู้พัฒนาเนื้อหา (Knowledge Expert – XML, Text) ผู้ออกแบบการแสดงผล (Designer – XSL, XHTML, Flash, Image etc) ผู้พัฒนาบริการ/ผู้ข้อใช้บริการ (Programmer – Java, C#,.NET, Delphi, PHP, etc) ผู้ให้บริการสืบค้นบริการ (Web Services Search Engine – UDDI)

50 50 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ องค์กรต่างประเทศ ด้าน c-Education IMS Global Learning Consortium Advanced Distributed Learning (ADL) Schools Interoperability Framework (SIF)

51 51 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ สรุป – emerging & enabling technology Enabling Secured Online Transaction with PKI technology New Paradigm/Enabling Technology  Structured Content (XML)  Interoperable Services (SOAP, ebXML Messaging Services)  Registry & Repository (UDDI, ebXML Registry & Repository)  Business Processes (WSFL, WSFL) Emerging Interoperability Development Tools  Compliance with SCORM Standard for “learning management systems”, “content authoring tools vendors”, “instructional designers” and “content developers” and “training providers” SCORM = Sharable Content Object Reference Model

52 52 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์Reference www.students.gov: Education Web Portal,USAwww.students.gov www.golearn.gov: Government Online Learning Centerwww.golearn.gov www.ecitizen.gov.sg: One-stop for e-Government services, Singaporewww.ecitizen.gov.sg www.adlnet.org: Advanced Distributed Learningwww.adlnet.org www.imsglobal.org: IMS Global Learning Consortiumwww.imsglobal.org www.sifinfo.org: Schools Interoperability Frameworkwww.sifinfo.org www.elementk.com : KnowledgeHub, Web Services Productwww.elementk.com www.thejournal.com: Education Journalwww.thejournal.com www.w3.org : XML, XHTMLwww.w3.org www.webservices.org: Web Serviceswww.webservices.org www.ebxmlor.g: UN/CEFACT-OASIS’s ebXML Initiativewww.ebxmlor.g msit.cpe.ku.ac.th: โครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)msit.cpe.ku.ac.th คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

53 53 สถาบันนวัตกรรมไอที ม. เกษตรศาสตร์ขอบคุณครับ Thank you


ดาวน์โหลด ppt 1 ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต วิศิษย์ วงศ์วิไล โครงการจัดตั้ง สถาบันนวัตกรรมไอที คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Emerging Web Services Technology for.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google