งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการบริหารเวลา เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการบริหารเวลา เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการบริหารเวลา เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ความรู้ที่นิสิตต้องเรียนรู้
ความรู้นอกตัว (เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ) - ความรู้วิชาการ (รู้ทุกมิติ +หลักคิด + ประยุกต์) - ความรู้เท่าทัน (สถานการณ์ที่เป็นอยู่) - ความรู้คิดอ่าน (เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์) ความรู้ในตัว (เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์) - จิตวิญญาณ (ความรู้สึกนึกคิดที่เข้าถึงความดี ความงาม ความจริงของชีวิต) - ทักษะชีวิต การมีภูมิปัญญา (Wisdom) การมีพัฒนาการรอบด้าน (Well Rounded Development)

3 ยิ่งอยู่ในตำแหน่งสูง ยิ่งต้องบริหารเวลา
ยิ่งอยู่ในตำแหน่งสูง ยิ่งต้องบริหารเวลา ภายใต้ภาวะการแข่งขันสูง ยิ่งต้องบริหารเวลา

4 บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เก่ง ดี มีความสุข เก่งทักษะชีวิต - มนุษยสัมพันธ์ - จิตอาสา - EQ ดี - มีวินัยในตน - บริหารเวลาเป็น ประโยชน์ต่อตนเอง ประโยชน์ต่อผู้อื่น ประโยชน์ต่อสังคม ประโยชน์ต่อประเทศ เก่งวิชาการ เก่งคน เก่งคิด

5 คุณลักษณะความเป็นบัณฑิต
มีเวลาเพียง 4 ปี ในการพัฒนาตนเอง 4 ปี ทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4 ปีเพื่อตนเอง ในแต่ละภาคการศึกษา มีเวลาเพียง 4 เดือนเศษ เพื่อการเรียนในวิชาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด 4 ปี ต้องจบ 135 นก. และ เข้าร่วมกิจกรรม 15 กิจกรรม 100 ชั่วโมง

6 หว่านพืชฉันใด ย่อมได้ผลฉันนั้น
คำโบราณท่านสอนว่า หว่านพืชฉันใด ย่อมได้ผลฉันนั้น ใช้เวลาเพื่อหว่านสิ่งใด ย่อมได้รับผลตามที่หว่านนั้น สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

7 The Aim of Education is the Development of Character การศึกษา คือ การพัฒนาอุปนิสัย

8 Belief ความสำเร็จในชีวิตมนุษย์ ขึ้นอยู่กับ 4 ปัจจัยสำคัญ * การมีเป้าหมาย / ความมุ่งมั่นใน เป้าหมาย / ความมั่นคงในเป้าหมาย (Seriousness of Purpose) * อุปนิสัย (Characteristics) * ความมุ่งมั่น พากเพียร พยายาม * สมรรถนะในตน (Competency)

9 Student Characteristics (บุคลิกอุปนิสัย) ตัวอย่าง
ใฝ่เรียนรู้ ใจกว้าง / ใจแคบ กล้าหาญ / ขี้ขลาด ขยันบากบั่น / ขี้เกียจ ประหยัด / สุรุ่ยสุร่าย รักษาเวลา / ผลัดวันประกันพรุ่ง

10 Character บัณฑิตยุคใหม่ภายใต้โลกโลกาภิวัตน์
Highly Qualified Talents * Global Perspectives * Learning International Regulation * Interpersonal Skill * Awareness of time * Creative Thinking * Strong National Spirit

11 Character is Destiny (บุคลิกอุปนิสัย คือ ชะตากรรม) ตัวตัดสินความเป็นไปของชีวิต ประสบความสำเร็จ / ล้มเหลว

12 คนที่ต้องการความสำเร็จ ต้องสร้างบุคลิกอุปนิสัย เสริมส่งความสำเร็จ

13 ตัวอย่าง Characteristics ตามแนวคิด Steven Covey
ชอบป้องกันมากกว่าตามแก้ (Proactive) ชอบคิดถึงเป้าหมาย / ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น (Begin with the end in mind) รู้จักลำดับความสำคัญก่อน – หลัง (Set priority) คิดถึงผลที่จะได้ร่วมกัน (Think win – win) เริ่มต้นด้วยความพยายามเข้าใจผู้อื่น ก่อนให้ผู้อื่น เข้าใจเรา (Seek first to understand) ร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อเสริมพลังสร้างสรรค์ (Synergy) พัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Sharpen)

14 ข้อคิด หลายคนมักจะบ่นอยู่เสมอว่า “เวลาไม่พอ” กับชีวิตที่แสนวุ่นวาย แต่ในทางกลับกัน ก็อาจมีบางคนที่สามารถทำงานหลาย ๆ อย่าง สำเร็จได้ภายในช่วงเวลาที่เท่ากัน หากผู้นั้นรู้จักบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

15

16

17 ชีวิตปัจจุบันและอนาคต
“Multitask” is a way of life in today’s busy. You will not only need to complete many different tasks. But also need to complete them quickly and by a dateline.

18 ความเท่าเทียมกันของทุกคน
มีเวลา 24 ชั่วโมง 1,400 นาทีเท่ากัน ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของเวลา

19 คุณสมบัติของ “เวลา” สิ่งมีค่า ซื้อหาไม่ได้ ขายไม่ได้ หยิบยืมไม่ได้
สะสมไม่ได้ แบ่งปันไม่ได้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของเวลาที่แท้จริง

20 คุณสมบัติของ “เวลา” เวลาเป็นทรัพยากรที่จำกัด ใช้แล้วหมดไป
เวลาเป็นทรัพยากรที่จำกัด ใช้แล้วหมดไป เวลาไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ ไม่ว่ารวยหรือจน เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ เวลาผ่านไปเรื่อยๆไม่ย้อนกลับมาอีก

21 คำถาม ทำไมบางคนให้ความสำคัญกับเวลา ทำไมบางคนไม่ให้ความ สำคัญกับเวลา

22 คนมีเป้าหมายชัดเจน จะให้ความสำคัญกับ “เวลา”

23 วิธีคิดเพื่อการเรียนรู้และ การใช้ชีวิตเปลี่ยนไป
พัฒนาตนเองอย่างไรให้อยู่ ได้ในโลกโลกาภิวัตน์

24 คำฮิตติดปากของคน “ผิดหวัง”
“เสียดายเวลา”

25 ควบคุมเวลา ดีกว่า ให้เวลาควบคุม
ควบคุมเวลา ดีกว่า ให้เวลาควบคุม

26 ความแตกต่างของมนุษย์
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเวลาใน ชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกัน ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างกัน

27 ทุกคนมีเวลาเท่ากัน แต่คนตื่นเช้ากว่า ย่อมมีเวลามากกว่า
ทุกคนมีเวลาเท่ากัน แต่คนตื่นเช้ากว่า ย่อมมีเวลามากกว่า

28 การบริหารเวลา = การบริหารชีวิต

29 การบริหารชีวิตการเรียนรู้ ในสถาบันอุดมศึกษา แท้จริงคือ การบริหารเวลา

30 ชีวิตเสียศูนย์ ออกกลางคัน ได้คะแนนตกลงไปกว่าเดิม เรียนตามไม่ทัน
มีปัญหาคุณภาพชีวิต ขาดการติดต่อครอบครัว เสียเพื่อน เสียมิตร ทำกิจกรรมมาก การเรียนเสียหาย

31 การบริหารเวลา ความสามารถในการจัดสรรเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวัง

32 ข้อคิด ตารางเวลาและการบริหารเวลา มิได้เป็น “นายเรา”
เราต่างหากที่เป็นนายของการ “เลือกทำ” หรือ “เลือกไม่ทำ”

33 ประโยชน์ของการ “บริหารเวลา”
ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น สลัดการเสียเวลาที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้เรามี “เวลา” ให้กับ “คนสำคัญ” หรือ “สิ่งสำคัญ” ได้มากขึ้น รักษาความสมดุลในชีวิต (สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกบทบาทที่ตนเองต้องรับผิดชอบ) มีความสุขกับ “การใช้ชีวิต”

34 ชีวิตการเรียนรู้ในสถาบัน
การเรียนรู้ในชั้นเรียน การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมทวีปัญญา กิจกรรมกับเพื่อนร่วมรุ่น กิจกรรมเพื่อสถาบัน กิจกรรมส่วนตน กิจกรรมกับครอบครัว บริหารเวลาอย่างไร ชีวิตไม่เสียศูนย์

35 โจทย์คำถาม การบริหารชีวิตการเรียนรู้
ทำอย่างไรเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในสถาบันให้ได้มากที่สุด ทำอย่างไรจะสำเร็จการศึกษาได้ตามเวลาที่กำหนด ทำอย่างไรในแต่ละภาคการศึกษา จะได้รับคะแนนเฉลี่ยเป็นที่น่าพอใจ

36 เงื่อนไข การสำเร็จการศึกษาของนิสิต
ใบ transcript แสดงผลการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ใบ transcript กิจกรรมเสริมหลักสูตร 15 กิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมง

37 คำถาม เราต้องสูญเสียเวลาไปด้วยเหตุอันใดบ้าง

38 เหตุที่ทำให้สูญเสียเวลา
เล่น website มากเกินไป ผลัดวันประกันพรุ่ง Talkative ลำดับความสำคัญไม่ได้ ชอบมีข้ออ้างที่จะไม่อยากทำ

39 เหตุที่ทำให้สูญเสียเวลา
ขาดทักษะ - การคาดการณ์ - การประมาณการ - ปฏิเสธ ขี้เกียจเป็นนิสัย ทักษะการเรียนรู้ไม่เพียงพอ

40 ดังนั้น เราต้องมี ทั้งเข็มทิศ และนาฬิกา
จัดระเบียบ....กำหนด ให้เราไปสู่จุดหมาย ตามเข็มทิศที่วางไว้ ดังนั้น เราต้องมี ทั้งเข็มทิศ และนาฬิกา

41 เทคนิคการบริหารเวลา ตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) - เทอมนี้ต้องได้เกรดเท่าไร - งานใดบ้างที่ต้องทำให้เสร็จวันนี้ - ต้องได้พบใครในวันนี้

42 เทคนิคการบริหารเวลา เขียนรายการที่ต้องทำ (Doing List) ในกิจกรรมทุกด้านของชีวิต - การเรียน - ครอบครัว - กิจกรรมส่วนตน

43 การจัดสรรเวลา: ปันส่วนในทุกด้านเพื่อความสมบูรณ์
การจัดสรรเวลา: ปันส่วนในทุกด้านเพื่อความสมบูรณ์ จงจัดสรรเวลาให้กับการทำงานเพื่อความสำเร็จ จงจัดสรรเวลาให้กับการคิดเพื่อเป็นคลังแห่งปัญญา จงจัดสรรเวลาให้กับการอ่านเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูล จงจัดสรรเวลาให้กับการเล่นเพื่อความเป็นหนุ่มสาว จงจัดสรรเวลาให้กับการหัวเราะเพื่อ สร้างเสียงดนตรีในหัวใจ จงจัดสรรเวลาให้กับ ความรักเพื่อ ความอิ่มเอิบ เบิกบาน หัวใจ

44 เทคนิคการบริหารเวลา จัดสรรเวลาให้เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม
จะเฉลี่ยเวลาอย่างไรให้ทั่วถึงทุกกิจกรรม

45 8 ชั่วโมง : พักผ่อน-เพิ่มพลัง 5 ชั่วโมง : การเดินทาง
8 ชั่วโมง : ทำงาน 8 ชั่วโมง : พักผ่อน-เพิ่มพลัง 5 ชั่วโมง : การเดินทาง 2 ชั่วโมง : โลกส่วนตัว 1 ชั่วโมง : ดูแลตนเอง /ที่อยู่ อาศัย / ช่วยเหลือสังคม 1 นาที : เพื่อคนที่รัก (ว.วชิรเมธี : ธรรมกับการบริหารเวลา)

46 การใช้เวลากับชีวิต มี 4 วิธี
กำหนดด้วยปัจจัย 2 อย่าง คือ ความเร่งด่วน และ ความสำคัญ ความเร่งด่วน หมายถึง ต้องการความสนใจในทันใด ....เดี๋ยวนี้ ! ความสำคัญ หมายถึง สิ่งที่ส่งผลเกี่ยวเนื่องกับผลลัพธ์

47 เทคนิคการลำดับความสำคัญ
High Important , Urgent (งานสำคัญ มีความเร่งด่วน) High Important , No Urgent (งานสำคัญ ไม่เร่งด่วน) No Important , Urgent (งานเร่งด่วน แต่ไม่สำคัญ) No Important , No Urgent (งานทำตามเวลา)

48 Today Plan กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ การดำเนินการ

49 เทคนิคการบริหารเวลา Year Planner สร้างปฏิทินการดำเนินงาน รายสัปดาห์
Today Plan (ฝึกจัดสรรเวลาในแต่ละวัน) (ฝึกลำดับความสำคัญของ กิจกรรมในแต่ละวัน)

50 ข้อคิด (TIP) When you change your think You will change your mind
When you change your mind You will change your behavior When you change your behavior You will change your life, your family your country

51 พัฒนาการบริหารเวลาในตน
ฝึกพัฒนาวินัยในตนเอง - คิดแล้วทำ - ทำในสิ่งที่ตนกำหนด - ทำอย่างต่อเนื่อง ฝึกควบคุมตนเอง - ฝึกการตัดสินใจ / ตัดใจ

52 พัฒนาการบริหารเวลาในตน
ฝึกวางแผนล่วงหน้า ฝึกจัดระเบียบชีวิต ฝึกนำไปใช้ในการเรียนรู้เพื่อ ช่วยบริหารเวลา - Mind Map - จับประเด็น

53 การบริหารเวลา สำหรับชีวิตการเรียนรู้
การนั่งเรียนหนังสือ การอ่านหนังสือ การ taking note

54 ประโยชน์ที่นิสิตได้รับ
งานที่ต้องทำ เสร็จในเวลาเร็วขึ้น สามารถทำงานได้มากขึ้น ทำให้ผลการเรียนดีขึ้น ลดความเครียดลง สร้างสมดุลให้ชีวิต

55 บริหารเวลา ไม่มีสูตรสำเร็จ ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคน
บริหารเวลาอย่างไรก็ได้ อย่าให้ชีวิตเสียศูนย์

56 บริหารเวลา ยากสำหรับผู้ไม่คุ้นเคย (พัฒนานิสัยฝืนธรรมชาติ)
ต้องใช้ความตั้งใจจริง ต้องพัฒนาความรับผิดชอบ ให้ตนเองเพิ่มมากขึ้น

57 บริหารเวลา ต้องใช้ทักษะชีวิตเชิงบูรณาการ
การเป็นคนมีเป้าหมาย ปัญญา (มองภาพรวม / มองทั้งหมดของเรื่อง) จิตใจ วินัยในตนเอง (คิดแล้วทำ) บุคลิกภาพ (คล่องตัว) คุณธรรม (ไม่เบียดเบียนตน)

58 ประโยชน์ สูงสุด บริหาร บริหารเวลา
เวลา คือ ชีวิต เวลา ไม่เคยย้อนกลับ เวลา เป็นนายเหนือชีวิต ประโยชน์ สูงสุด บริหาร ? บริหารเวลา ลำดับงาน ? (How to Set Priorities) วางแผนประจำวัน ? (Planning you Working Day) จัดสรรเวลา ? (Schedule you days) การจัดการงานที่มาพร้อมกัน (Tackle with several urgent tasks) เทคนิคการบริหารเวลา (Time Management Techniques) การแก้และเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี (Changing some habits) การจัดการกับเวลาที่เสียไป (How to use your waste time?) . . .

59 จงยิ้มสู้กับพรุ่งนี้เพื่อชีวิต
ประกอบกิจต้องมุ่งมาดปรารถนา ตั้งใจจำกระทำจริงสิ่งนานา จะพบว่าพรุ่งนี้มีค่าเอย

60 The End


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการบริหารเวลา เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google