งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A Design of Thai Identity Furniture Prototype for the Sustainability of Community’s Economic by Self-Sufficient Economy Concept การออกแบบเครื่องเรือนอัตลักษณ์ไทยต้นแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A Design of Thai Identity Furniture Prototype for the Sustainability of Community’s Economic by Self-Sufficient Economy Concept การออกแบบเครื่องเรือนอัตลักษณ์ไทยต้นแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A Design of Thai Identity Furniture Prototype for the Sustainability of Community’s Economic by Self-Sufficient Economy Concept การออกแบบเครื่องเรือนอัตลักษณ์ไทยต้นแบบ เพื่อความยั่งยืนของ เศรษฐกิจชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ศิริชัย ธนทิตย์ งานวิจัยการออกแบบเครื่องเรือนอัตลักษณ์ไทยต้นแบบ มี ความมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างเครื่องเรือนต้นแบบจำนวนหนึ่ง เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนนำไปผลิตจำหน่ายเพื่อความยั่งยืนทาง เศรษฐกิจของชุมชนแต่ละแห่ง ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องเรือน ของไทยมีขนาดของธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ต้อง พึ่งพาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการอยู่รอด ของธุรกิจ และส่วนใหญ่ไม่มีต้นแบบเครื่องเรือนของตนแบบ เพราะการทำต้นแบบเครื่องเรือนใช้ทุนทรัพย์สูงและใช้เวลา มาก เป็นภาระอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการ และแทบ เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อแก้ปัญหานี้ การสร้างต้นแบบเครื่องเรือนเพื่อเผยแพร่ให้นำไปผลิต จำหน่ายโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ เป็นการแบ่งปันทรัพยากร ให้ทั่วถึงกันและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องเรือนอัตลักษณ์ไทย ยังมีความสำคัญในประเด็นการสืบ สานศิลปวัฒนธรรมไทยให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตใน ปัจจุบัน และแสดงความเป็นไทยให้เป็นรู้จักในสังคมโลกอีก ทางหนึ่ง และเพิ่มความน่าสนใจและการแข่งขันในตลาดโลก พัฒนาการของเครื่องเรือนสากล เครื่องเรือน(Furniture) เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งใน การดำเนินชีวิตประจำวันของคน มีลักษณะแตกต่างกันไปตาม วัฒนธรรมของสังคมนั้น ในปัจจุบัน เครื่องเรือนของวัฒนธรรมตะวันตก มีบทบาทสูง การศึกษาพัฒนาการของเครื่องเรือนตะวันตกจะช่วยให้ เห็นแนวทางในการออกแบบเครื่องเรือนอัตลักษณ์ไทย เครื่องเรือนในไทย วัฒนธรรมไทยแต่อดีต มีเครื่องเรือนเพื่ออำนวยความสะดวก ในการทำกิจกรรมน้อย สาเหตุหนึ่งอาจเพราะการใช้พื้นที่ อย่างอเนกประสงค์ จากการศึกษาสามารถประมวลหลักฐาน เครื่องเรือนของไทยได้ดังนี้ การศึกษาเครื่องเรือนไทยจากภาพเขียนผนัง การศึกษาอัตลักษณ์ของรูปทรงและศิลปะไทย การศึกษาหารูปทรงที่แสดงความเป็นไทย เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือ อย่างหนึ่งในการออกแบบเครื่องเรือน ด้วยการทำแบบสำรวจกลุ่ม ประชากรเป้าหมายต่างๆ โดยให้ผู้ถูกสำรวจเลือกว่ารูปทรงแต่ละข้อ เป็นของชาติใด รูปทรงเหล่านี้จะแสดงเฉพาะโครงร่างไม่มีลวดลาย ใดๆ รูปทรงที่ได้รับการเลือกว่าเป็นของไทยมีตัวอย่างดังนี้ ภาพเขียนประดับผนังที่ปรากฏในอาคารทาง ศาสนา และสถานที่สำคัญ นอกจาก การบอก เล่าเรื่องราวตามจุดประสงค์หลักแล้ว การศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบภาพ สามารถสะท้อน เรื่องราวทางสังคมและชีวิต ความเป็นอยู่ในช่วงเวลาที่จิตรกรเขียนภาพนั้น ได้ ภาพเขียนในระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดา ราม เป็นเรื่องรามเกียรติ์ ได้แสดงให้เห็นสภาพ ความเป็นอยู่ในตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้น มา และอาจถือได้ว่าเป็นความต่อเนื่องมาแต่ กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เครื่องเรือนที่ปรากฏมี ดังนี้ 1. พระที่นั่ง ใช้เพื่อการประทับนั่ง มีผ้าปูและ หลังคาคลุม 2. พระแท่น(แท่น) เป็นเครื่องเรือนสำหรับรอง นั่ง เป็นแท่นยกพื้นสำหรับนั่ง ลวดลายและการ ตกแต่งแสดงฐานะของผู้ใช้ 3. พระราชรถ มีส่วนที่นั่ง ซึ่งคล้ายพระแท่น แบบสูง มีราวด้านข้างและพนักพิงด้านหลัง มี การประดับตกแต่งแบบต่างๆ 4. พระกูบ เป็นเครื่องประทับบนหลังช้าง มีการ ออกแบบส่วนขาเพื่อให้วางบนหลังช้างได้ 5. พระแท่นที่นอน มีลักษณะเหมือนพระแท่น แต่มีขนาดกว้างยาวเพียงพอสำหรับการนอนคน เดียว และสองคน มีผ้าปูเพื่อเพิ่มความสบาย และความสวยงาม 6. ตั่งและโต๊ะ รูปร่างสี่เหลี่ยมมีขาแบบต่างๆ ใช้นั่งและวางข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ 7. ฉาก ใช้สำหรับกั้นพื้นที่และบังสายตา เครื่องเรือนต่างๆที่ปรากฏในภาพเขียน ประดับผนังเหล่านี้ แสดงให้เห็นสภาพ วัฒนธรรมการอยู่อาศัยและการดำเนิน ชีวิตของไทยว่า นิยมการนั่งราบบนพื้น เพื่อทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน การศึกษารูปแบบลวดลายต่างๆจากเอกสาร จากชิ้นงานจริงในสถานที่ จริงหรือที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่แสดงความเป็นไทย สามารถ นำมาใช้โดยตรงหรือนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพการณ์และ รสนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ดังตัวอย่างลวดลายต่อไปนี้ โทมัส ชิพเพนเดล ประวัติศาสตร์เครื่องเรือน แสดงให้เห็นถึงรสนิยม ของการออกแบบเครื่องเรือนที่เปลี่ยนแปลงไป ตามยุคสมัยของสังคม ตั้งแต่เอเชีย ยุโรป และ ต่อเนื่องถึงอาฟริกาตอนบน อารยธรรมของอียิปต์ โบราณแสดงให้เห็นว่าเป็นศูนย์กลางการทำ เครื่องเรือนที่สำคัญแห่งหนึ่ง อารยธรรมโรมัน มี เครื่องเรือนหลากหลายมากขึ้น รูปทรงเครื่อง เรือนเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับรูปแบบของเครื่อง เรือนอิตาลีและมีอิทธิพลต่อเครื่องเรือนในแถบ ยุโรปตะวันตก พัฒนาการออกแบบเครื่องเรือนมี ความต่อเนื่องมาจนถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน ตอนปลายของศตวรรษที่18 โดยในช่วงแรก เครื่องเรือนเป็นของใช้สำหรับชนชั้นสูงในสังคม ช่างทำเครื่องเรือนอยู่ในอาณัติของผู้มีฐานะใน สังคม เครื่องเรือนในยุคนี้จึงเรียกขานตามยุค สมัยการปกครอง เช่น เครื่องเรือนสมัยพระเจ้า หลุยส์ที่ 14 เป็นต้น ลักษณะเครื่องเรือนมี ความสัมพันธ์กับรูปแบบสถาปัตยกรรมมาก ใน ตอนปลายจึงเริ่มมีการอ้างอิงชื่อผู้ออกแบบ ที่ สำคัญได้แก่ โทมัส ชิพเพนเดล (Thomas Chippendale, 1718 -1779) จอร์จ เฮปเปิลไวท์ (George Happlewhite, -1786) โทมัส เชอรา ตัน (Thomas Sheraton, 1751-1806) ดันแคน ฟีฟ์ (Duncan Phyfe, 1768 -1854) เป็นต้น ลักษณะก-ของเครื่องเรือนมีความเป็นตัวเองมาก ขึ้นกว่าเดิม หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม นักออกแบบเครื่อง เรือนหันมาให้ความสนใจกับการค้นหาแนวทาง ใหม่ วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ที่ น่าสนใจอาทิ การทำเก้าอี้ไม้ดัด ของไมเคิล โธเนท์ (Michael Thonet) เครื่องเรือนไม้ ของอัลวา อัลโต (Alva Alto) เครื่องเรือนที่ใช้ โครงโลหะของ มีส แวน เดอ โรห์ (Mies Van de Rohr) คอร์บูซิเอร์ (Corbusier) มาเซล บรู เออร์ (Marcel Breuer) และเก้าอี้โครงขึ้นรูป ของ ชาร์ลส์ และ เรย์ อีมส์ (Charies and Ray Eames) เป็นต้น และน่าสังเกตว่า กลุ่มสถาปนิก นิยมออกแบบเครื่องเรือนเพื่อใช้ในสถาปัตยกรรม ที่ตนออกแบบ ซึ่งบางชิ้นกลายเป็นเครื่องเรือนที่ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แม้ในปัจจุบัน ไมเคิล โธเนท์ การศึกษาเครื่องเรือนไทยจากภาพถ่ายเก่า กรมขุนวรจักรธรานุภาพ ต้นสกุลปราโมช กำลัง นั่งบนตั่ง (อเนก นาวิกมูล. ประวัติการถ่ายรูป ยุคแรกของไทย.) การถ่ายภาพในประเทศไทย เริ่มในสมัยรัชกาล ที่3 1 เริ่มจากหมู่ชาวต่างประเทศและชนชั้นสูง ในสังคมไทย ก่อนที่จะแพร่หลายสู่คนทั่วไป ภาพถ่ายเหล่านี้สามารถสะท้อนภาพของสังคม ในอดีตได้เป็นอย่างดี และแสดงหลักฐานใน ประเด็นต่อไปนี้ 1.เครื่องเรือนไทย มีการใช้ในกลุ่มคนที่มีฐานะ และในกิจการทางศาสนา 2.อิทธิพลของจีน แสดงให้เห็นในเครื่องเรือน ไทยบางอย่างในรูปแบบของลายแกะสลักและ ลายประดับ รวมถึงการรับเอาเครื่องเรือนจีนมา ใช้งาน 3.อิทธิพลตะวันตก นิยมใช้งานในกลุ่มชาว ต่างประเทศ กลุ่มชนชั้นสูงและผู้มีฐานะทาง สังคม ความนิยมในเครื่องเรือนและวัฒนธรรม ต่างชาติ ทำให้ลักษณะการดำเนินชีวิต ของคนไทยเปลี่ยนไป จากวัฒนธรรมการ นั่งบนพื้นเรือน เป็นการนั่งเก้าอี้และโต๊ะ ตลอดจนเครื่องเรือนอื่นๆ ในการทำ กิจกรรมประจำวัน เครื่องเรือนไทยมีการ ใช้ในกิจกรรมทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ 1 อเนก นาวิกมูล. ประวัติการถ่ายรูปยุคแรกของไทย.–กรุงเทพฯ:สารคดี.๒๕๔๘ สำนักพิมพ์สารคดี ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด ที่มา:ภาพเครื่องทองจากหนังสือ “เครื่องทองสมัยอยุธยา” สรุปการวิจัย 1. เครื่องเรือนไทยเดิมพัฒนามาพร้อมกับวัฒนธรรมการนั่งราบบนพื้น เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ จึงมีประเภทจำกัดและแตกต่างจากปัจจุบัน 2. เครื่องเรือนไทยมีการพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเอง และมีการรับเอา ศิลปะของอารยธรรมเอเชียอื่นๆมาร่วมด้วย 3. การรับเอาวัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามา มีผลต่อการประเภทของ เครื่องเรือนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 4. เครื่องเรือนไทยและเครื่องเรือนตะวันตกมีการพัฒนาของตนเอง เรื่อยมา และเครื่องเรือนไทยไม่ได้พัฒนารูปแบบเมื่อรับเอาเครื่องเรือน ตะวันตกเข้ามา 5. รูปทรงที่ผู้คนสามารถรับรู้ว่าเป็นของไทยนั้นมีอยู่จำนวนหนึ่ง และ สามารถนำมาประยุกต์เพื่อการออกแบบได้ 6. ลวดลายศิลปะไทยประเภทต่างๆ สามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิด ลักษณะของผลงานที่แสดงอัตลักษณ์ไทย 7. เครื่องเรือนอัตลักษณ์ไทยควรใช้แนวทางการออกแบบที่แสดง ความต่อเนื่องของพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย มาเซล บรูเออร์ อัลวา อัลโต


ดาวน์โหลด ppt A Design of Thai Identity Furniture Prototype for the Sustainability of Community’s Economic by Self-Sufficient Economy Concept การออกแบบเครื่องเรือนอัตลักษณ์ไทยต้นแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google