งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

S. Charoenp han การบริการ และ การบริหาร ความสัมพันธ์ลูกค้า สุรพงศ์ เจริญพรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "S. Charoenp han การบริการ และ การบริหาร ความสัมพันธ์ลูกค้า สุรพงศ์ เจริญพรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 S. Charoenp han การบริการ และ การบริหาร ความสัมพันธ์ลูกค้า สุรพงศ์ เจริญพรรณ

3 สิ่งที่ลูกค้า ต้องการ S. Charoenp han คุณภาพ ดี เทคโนโลยี ทันสมัย ราคา ถูก ความสัมพันธ์ ต่อเนื่อง ความสะดวก รวดเร็ว บริการ ที่ดี ความ ปลอดภัย การส่ง มอบที่ดี

4 ธรรมชาติของ งานบริการ S. Charoenp han จับต้องไม่ได้ (Intangible) มีความ หลากหลาย ผู้ให้และ ผู้รับบริการ มาพบ กัน เวลาผ่านไป อาจจะ ไม่ได้ให้บริการ อารมณ์ ความรู้สึกของ ลูกค้า

5 Service Industries Compa ny Employ ee Custo mer S. Charoenp han Internal Service External Service Interactiv e Service

6 S. Charoenp han การให้บริการ 1. ตรงความต้องการ ของลูกค้า 3. ขยาย ฐานลูกค้า 2. สร้าง ความรู้สึกที่ดี 4. การบริการให้ ครอบคลุม

7 S. Charoenp han ผู้ให้บริการ สีหน้า รอยยิ้ม การแสดงออก ท่าทาง น้ำเสียง คำพูด มี ความสุ ข การแต่ง กาย

8 S. Charoenp han ผู้ให้บริการ ความรู้ ทัศนค ติ ทักษะ การให้ อำนาจ

9 S. Charoenp han มาตรฐาน การบริการ ขั้นตอนการ บริการ กำหนด มาตรฐาน ระบุ ตัวชี้วัด วัดและ ประเมินผล แจ้งผลและปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง

10 คุณภาพ S. Charoenp han

11 คุณภาพที่มี เสน่ห์ดึงดูดใจ (Attractive Quality) S. Charoenp han

12 Switching Cost ต้นทุนในรูปแบบ ต่าง ๆ ที่จะเกิด ขึ้นกับลูกค้า เมื่อ ลูกค้าเปลี่ยนใจ ไปจากผู้ขาย

13 S. Charoenp han ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ เพิ่ม ต้นทุนในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับลูกค้า เพื่อลูกค้าจะได้ไม่ เปลี่ยนใจไปจากผู้ ให้บริการ

14 S. Charoenp han ระบบสนับสนุน / กระบวนการ เทคโนโล ยี พนักงา น Internal Service

15 S. Charoenp han Interactive Service เหตุการณ์ / ช่วงเวลา การให้และรับบริการที่ มีความสำคัญต่อ ความรู้สึกของลูกค้า ลูกค้าได้ สัมผัส บริการ “Moment of Truth” ความรู้ สึกของ ลูกค้า ช่วงเว ลา / เหตุก ารณ์

16 S. Charoenp han Ser vice Point of Purchase (POP) Availabi lity Affordab ility Benefit to Customer

17 S. Charoenp han Positive Experience การซื้อซ้ำ การบอก ต่อ ขยายการบริการให้ ครอบคลุมเพิ่มขึ้น ลูกค้า เพิ่มขึ้น ความภักดีต่อ ตราสินค้า

18 S. Charoenp han การจัดการกับข้อร้องเรียน 1. เปิดกว้างสำหรับ ข้อร้องเรียน 3. ตอบสนองได้ รวดเร็ว 2. ขั้นตอนไม่ ยุ่งยาก 4. ขอบคุณลูกค้าที่ Complaint

19 S. Charoenp han การบริการเพื่อความสำเร็จ เน้น ย้ำ สื่อสา ร เป็น ตัวอย่าง เทคโนโลยี ที่สนุบสนุน บุคลา กร โครงสร้าง เอื้ออำนวย ความเชื่อมโยง พัฒนา ต่อเนื่อง

20 S. Charoenp han Customer Relationship Management การจัดการระบบข้อมูล ลูกค้าเพื่อให้บริการได้ ตรงความต้องการของ ลูกค้าและสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีอย่าง ต่อเนื่อง

21 S. Charoenp han CRM เพิ่มความภักดี ของลูกค้า สร้างรายได้อย่าง ต่อเนื่อง เพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน ป้องกันไม่ให้ถูก แย่งลูกค้า

22 S. Charoenp han CRM Financial Customizat ion Socia l Corporate Image Structu ral

23 S. Charoenp han Branding Obove the Line Below the Line the “ line ” Advertis ing Promot ion Events

24 S. Charoenp han Branding Sales Promotion Brand Activation Long term relations hip Short term sales

25 อิทธิบาท 4 S. Charoenp han

26 มนุษย์มักจะใช้ กฎเกณฑ์ของตนเอง ตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การมองโลก การคิด และการตัดสินของ มนุษย์ อยู่ภายใต้ เงื่อนไข หลาย ประการ


ดาวน์โหลด ppt S. Charoenp han การบริการ และ การบริหาร ความสัมพันธ์ลูกค้า สุรพงศ์ เจริญพรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google