งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 16 ก.พ. 54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 16 ก.พ. 54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 16 ก.พ. 54

2 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 25, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.60%) งบ บุคลากร ลบ. (0.46%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.14%) งบลงทุน 24, ลบ. (99.36%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. (4.32%) งบบุคลากร ลบ. (3.66%) งบดำเนินงาน ลบ. (0.66%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 23, ลบ. (95.04%) รายการ ผูกพันเดิม 4, ลบ. (16.13%) รายการใหม่ 19, ลบ. (78.91%) งบดำเนินการ เอง 3, ลบ. (12.60%) ค่าที่ดิน ลบ. (2.97%) จ้างเหมา 15, ลบ. (63.34%) งบอุดหนุน ลบ. (0.01%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. (0.03%) โครงสร้างภาพรวมงบประมาณปี

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 25, ลบ. เบิกจ่าย 2, ลบ. (9.69%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (2.17%) งบ บุคลากร ลบ. เบิกจ่าย – ลบ. (0.00%) งบ ดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (9.63%) งบลงทุน 24, ลบ. เบิกจ่าย 2, ลบ. (9.70%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (44.09%) งบบุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (39.54%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (42.10%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 23, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (8.14%) รายการผูกพัน เดิม 4, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (28.58%) รายการใหม่ 19, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (3.96%) งบดำเนินการ เอง 3, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (11.14%) ค่าที่ดิน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (13.68%) จ้างเหมา 15, ลบเบิกจ่าย ลบ. (2.07%) งบอุดหนุน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (7.89%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (101.28%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี

4 4 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี พ.ศ เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมายรัฐ (งบลงทุน) % ผล เบิกจ่าย 53 ลบ , , ,4837,6819,61212,00413,72515,43418,615 % แผนเบิกจ่าย 54 ลบ ,8962,9426,2038,27411,13114,56517,24719,58925,078 % ผลเบิกจ่าย 54 ลบ ,3881,8362,430 % แผนสิ้น ก.พ. 54 เบิกได้ 11.73% ณ. 16 ก.พ.54 เบิกได้ 9.69% ต่ำกว่าแผน 2.04 % แผนสิ้น ก.พ. 54 เบิกได้ 11.73% ณ. 16 ก.พ.54 เบิกได้ 9.69% ต่ำกว่าแผน 2.04 %

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ สทช.1 และ ทชจ สทช.2 และ ทชจ สทช.3 และ ทชจ สทช.4 และ ทชจ สทช.5 และ ทชจ. 1, , สทช.6 และ ทชจ สทช.7 และ ทชจ สทช.8 และ ทชจ สทช.9 และ ทชจ สทช.10 และ ทชจ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (ทุกงบรายจ่าย) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 16 ก.พ. 54 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (ทุกงบรายจ่าย) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 16 ก.พ. 54 5

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ สทช.11 และ ทชจ สทช.12 และ ทชจ. 1, สทช.13 และ ทชจ สทช.14 และ ทชจ สทช.15 และ ทชจ สทช.16 และ ทชจ สทช.17 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ รวมส่วนภูมิภาค 10, , ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (ทุกงบรายจ่าย) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 16 ก.พ. 54 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (ทุกงบรายจ่าย) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 16 ก.พ. 54

7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ สกท. 2, , สกส. 2, , สบร สอป สสอ สวว สผง สคก สกม สสน สอร ศทส สสท สพร สสง สบก เบิกจ่ายในนามกรมฯ 8, , รวมส่วนกลาง 14, , , รวมทั้งสิ้น 25, , , ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (ทุกงบรายจ่าย) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 16 ก.พ. 54 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (ทุกงบรายจ่าย) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 16 ก.พ. 54 7

8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2554 รายการผูกพันเดิม ข้อมูล ณ 16 ก.พ หน่วยดำเนินการงปม. ที่ได้รับเบิกจ่ายแล้ว คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ สกท.2, , สกส.1, , สทช ระนอง สทช สทช นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล รวมทั้งสิ้น4, , ,

9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณงบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) , , ผลรวม1, , ข้อมูล ณ 16 ก.พ. 54 9

10 10 สรุปรายงานจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายหน่วยจำแนกรายหน่วย จำแนกรายสำนักจำแนกรายสำนัก จำแนกตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามผลผลิตจำแนกตามผลผลิต จำแนกตามกิจกรรมจำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามประเภทงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

11 11

12

13

14

15

16

17 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 16 ก.พ. 54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google