งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 16 ก.พ. 54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 16 ก.พ. 54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 16 ก.พ. 54

2 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 25,078.2701 ลบ. งบประจำ 150.2811 ลบ. (0.60%) งบ บุคลากร 116.315 5 ลบ. (0.46%) งบ ดำเนินงา น 33.9656 ลบ. (0.14%) งบลงทุน 24,917.4801 ลบ. (99.36%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,084.3416 ลบ. (4.32%) งบบุคลากร 918.9138 ลบ. (3.66%) งบดำเนินงาน 165.4278 ลบ. (0.66%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 23,833.1385 ลบ. (95.04%) รายการ ผูกพันเดิม 4,044.7961 ลบ. (16.13%) รายการใหม่ 19,788.3424 ลบ. (78.91%) งบดำเนินการ เอง 3,160.1229 ลบ. (12.60%) ค่าที่ดิน 745.0000 ลบ. (2.97%) จ้างเหมา 15,883.219 5 ลบ. (63.34%) งบอุดหนุน 1.9000 ลบ. (0.01%) งบรายจ่ายอื่น 8.6089 ลบ. (0.03%) โครงสร้างภาพรวมงบประมาณปี 2554 2

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 25,078.2701 ลบ. เบิกจ่าย 2,429.5657 ลบ. (9.69%) งบประจำ 150.2811 ลบ. เบิกจ่าย 3.2700 ลบ. (2.17%) งบ บุคลากร 116.315 5 ลบ. เบิกจ่าย – ลบ. (0.00%) งบ ดำเนินงาน 33.9656 ลบ. เบิกจ่าย 3.2700 ลบ. (9.63%) งบลงทุน 24,917.4801 ลบ. เบิกจ่าย 2,417.4259 ลบ. (9.70%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,084.3416 ลบ. เบิกจ่าย 478.0632 ลบ. (44.09%) งบบุคลากร 918.9138 ลบ. เบิกจ่าย 363.3884 ลบ. (39.54%) งบดำเนินงาน 165.4278 ลบ. เบิกจ่าย 69.6479 ลบ. (42.10%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 23,833.1385 ลบ. เบิกจ่าย 1,939.3627 ลบ. (8.14%) รายการผูกพัน เดิม 4,044.7961 ลบ. เบิกจ่าย 1,156.0355 ลบ. (28.58%) รายการใหม่ 19,788.3424 ลบ. เบิกจ่าย 783.3272 ลบ. (3.96%) งบดำเนินการ เอง 3,160.1229 ลบ. เบิกจ่าย 351.9848 ลบ. (11.14%) ค่าที่ดิน 745.0000 ลบ. เบิกจ่าย 101.9072 ลบ. (13.68%) จ้างเหมา 15,883.2195 ลบเบิกจ่าย 329.4352 ลบ. (2.07%) งบอุดหนุน 1.9000 ลบ. เบิกจ่าย 0.1500 ลบ. (7.89%) งบรายจ่ายอื่น 8.6089 ลบ. เบิกจ่าย 8.7198 ลบ. (101.28%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2554 3

4 4 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี พ.ศ. 2554 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6713.3320283644526068.3376.6784.9993 เป้าหมายรัฐ (งบลงทุน) %3.336.671018.3326.663543.6652.326164.6668.3272 ผล เบิกจ่าย 53 ลบ.77.65175.90774.181,494.822,901.295,4837,6819,61212,00413,72515,43418,615 %0.380.863.797.3114.2026.8337.5847.0358.7467.1675.5291.09 แผนเบิกจ่าย 54 ลบ.84.00181.45959.3421,8962,9426,2038,27411,13114,56517,24719,58925,078 %0.330.723.837.5611.7324.7432.9944.3958.0868.7778.11100 ผลเบิกจ่าย 54 ลบ.75.756688.991,3881,8362,430 %0.302.755.547.329.69 แผนสิ้น ก.พ. 54 เบิกได้ 11.73% ณ. 16 ก.พ.54 เบิกได้ 9.69% ต่ำกว่าแผน 2.04 % แผนสิ้น ก.พ. 54 เบิกได้ 11.73% ณ. 16 ก.พ.54 เบิกได้ 9.69% ต่ำกว่าแผน 2.04 %

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. 526.60518.7893.57507.816 สทช.2 และ ทชจ. 393.15219.5444.97373.608 สทช.3 และ ทชจ. 397.17318.6114.69378.562 สทช.4 และ ทชจ. 430.93117.6034.08413.328 สทช.5 และ ทชจ. 1,106.29950.0574.521,056.242 สทช.6 และ ทชจ. 470.48432.2376.85438.246 สทช.7 และ ทชจ. 465.92027.2645.85438.656 สทช.8 และ ทชจ. 740.68733.7234.55706.964 สทช.9 และ ทชจ. 616.47129.6194.80586.852 สทช.10 และ ทชจ. 566.86932.8025.79534.066 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (ทุกงบรายจ่าย) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 16 ก.พ. 54 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (ทุกงบรายจ่าย) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 16 ก.พ. 54 5

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. 792.13475.2369.50716.898 สทช.12 และ ทชจ. 1,021.855276.06527.02745.790 สทช.13 และ ทชจ. 578.01044.7137.74533.297 สทช.14 และ ทชจ. 552.614102.90018.62449.713 สทช.15 และ ทชจ. 519.18741.6398.02477.549 สทช.16 และ ทชจ. 472.38524.7675.24447.618 สทช.17 และ ทชจ. 421.60822.7445.39398.864 สทช.18 และ ทชจ. 532.21226.7915.03505.421 รวมส่วนภูมิภาค 10,604.595895.1028.449,709.492 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (ทุกงบรายจ่าย) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 16 ก.พ. 54 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (ทุกงบรายจ่าย) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 16 ก.พ. 54

7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ สกท. 2,837.739516.65818.212,321.081 สกส. 2,195.170462.97321.091,732.197 สบร. 540.55716.3303.02524.227 สอป. 106.0412.1642.04103.877 สสอ. 92.7243.6533.9489.070 สวว. 49.8584.0078.0445.850 สผง. 6.9200.6259.046.295 สคก. 10.4113.60234.606.808 สกม. 154.95989.38757.6865.572 สสน. 0.2500.11546.120.135 สอร. 38.4389.27624.1329.163 ศทส. 38.0330.5011.3237.532 สสท. 19.2000.8794.5818.322 สพร. 0.5000.17134.250.329 สสง. 0.2000.0125.910.188 สบก. 6.7923.34649.263.447 เบิกจ่ายในนามกรมฯ 8,375.884420.7655.027,955.119 รวมส่วนกลาง 14,473.6751,534.46310.6012,939.212 รวมทั้งสิ้น 25,078.2702,429.5669.6922,648.704 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (ทุกงบรายจ่าย) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 16 ก.พ. 54 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (ทุกงบรายจ่าย) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 16 ก.พ. 54 7

8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2554 รายการผูกพันเดิม ข้อมูล ณ 16 ก.พ. 54 8 หน่วยดำเนินการงปม. ที่ได้รับเบิกจ่ายแล้ว คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ สกท.2,136.187508.27623.791,627.911 สกส.1,609.180447.97927.841,161.201 สทช.1111.150 100- ระนอง9.229 100- สทช.143.463 100- สทช.12176.93393.25852.7183.675 นราธิวาส22.834 100- ปัตตานี27.72721.30676.846.421 สงขลา7.789 100- สตูล30.751 100- รวมทั้งสิ้น4,044.7961,156.03527.352,879.208

9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2551-2553 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณงบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) 255155.856-- 255258.92944.09574.8314.834 25531,816.9661,489.99982.00326.967 ผลรวม1,931.7511,534.09479.41397.657 ข้อมูล ณ 16 ก.พ. 54 9

10 10 สรุปรายงานจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายหน่วยจำแนกรายหน่วย จำแนกรายสำนักจำแนกรายสำนัก จำแนกตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามผลผลิตจำแนกตามผลผลิต จำแนกตามกิจกรรมจำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามประเภทงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

11 11

12

13

14

15

16

17 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 16 ก.พ. 54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google