งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 มาตรการติดตั้ง VSD ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 มาตรการติดตั้ง VSD ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 มาตรการติดตั้ง VSD ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์

2 2 Inverter หรือ Variable Speed Drive ( VSD ) เป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ โดยการปรับค่าความถี่ ของ แรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับมอเตอร์ โดยต่อคั่นระหว่างแหล่งจ่าย ไฟกับมอเตอร์ และมีความสัมพันธ์ ดังนี้ ความเร็วรอบ ( รอบ / นาที ) = 120 * ความถี่แรงดันไฟฟ้า ( Hz ) จำนวนขั้วแม่เหล็ก VSD สามารถนำมาใช้กับมอเตอร์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในงานที่มอเตอร์ไม่จำเป็นต้องมีความเร็วคงที่ กำลังงานที่ใช้ α ความเร็วรอบ 3 P α n 3

3 3 เมื่อมอเตอร์ทำงานที่สภาวะโหลดต่ำๆ โดยมอเตอร์ยังมีความเร็ว ตามพิกัด เป็นการสูญเสียพลังงานเกินความจำเป็น จึงสามารถนำ VSD มาปรับความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับมอเตอร์ลง เพื่อ ลดความเร็วรอบของมอเตอร์ รวมทั้งลดกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ VSD สามารถทราบสถานะโหลดโดยรับสัญญาณจาก Sensor ที่เป็น Analog input ขนาด 4 - 20 mA หรือ 0 - 10 Vdc ใน รูปแบบต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความดัน กระแส และ กำลังไฟฟ้า เป็นต้น การใช้งานที่เหมาะสม VSD ใช้ได้กับมอเตอร์ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วรอบได้ เช่น มอเตอร์ปั๊มชนิดต่างๆ พัดลม คอมเพรสเซอร์ เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องโม่ เครื่องบด เป็นต้น

4 4

5 5 VSD VSD ควบคุม ความเร็วรอบ Chilled Water Pump ΔTΔT

6 6 มาตรการ มาตรการติดตั้ง VSD ที่ระบบ Chilled Water Pump : สภาพเดิม :มอเตอร์ปั๊มน้ำเย็นของโรงงานจำนวน 3 ตัว ขนาดตัวละ 100 HP ใช้งานครั้งละ 2 ตัว มีการเปิดวันละ 2 เครื่อง และสลับการทำงาน กันทุกวัน เพื่อจ่ายน้ำเย็นให้กับ Air Handing Unit และ Fan Coil Unit เพื่อการปรับอากาศภายในโรงงาน : การควบคุม : มอเตอร์ปั๊มหมุนด้วยความเร็วรอบคงที่ การส่งน้ำเย็น โดยคนควบคุมด้วยการหรี่วาล์ว : โหลด : Air Handling Unit 15 เครื่องในพื้นที่ผลิต Temp Set Point 23 o C : Fan Coil Unit 22 เครื่อง ในพื้นที่สำนักงาน Temp Set Point 25 o C : การตรวจวัด : บันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าของ Chilled Water Pump ทั้ง 3 เครื่องเป็นเวลาเครื่องละ 7 วัน

7 7 CH-1 CT-1 CT-2 CT-3 CH-2CH-3 Return headerSupply header AHU FCU AHU Flow rate point Chiller Plant Room CHP-1,2,3 75 kW CDP-1,2,3 30 kW T T T Chiller 500 Ton 3 Units CHP-1CHP-2CHP-3 CDP-1 CDP-2 CDP-3

8 8 มาตรการ มาตรการติดตั้ง VSD ที่ระบบ Chilled Water Pump : การปรับปรุง :โรงงานจะติดตั้ง VSD( Inverter) 3 ตัว ที่ Chilled Water Pump ทั้ง 3 เครื่อง เพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำเย็นใน ระบบให้ลดลงจาก 4,339 litre/min เหลือ 3,344 litre/min : การควบคุม : ปรับลดความเร็วรอบของมอเตอร์ปั๊มลงมาที่ 42 Hz : โหลด : Air Handling Unit 15 เครื่องในพื้นที่ผลิต Temp Set Point 23 o C : Fan Coil Unit 22 เครื่อง ในพื้นที่สำนักงาน Temp Set Point 25 o C : การตรวจวัด : บันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าของ Chilled Water Pump ทั้ง 3 เครื่องเป็นเวลาเครื่องละ 7 วัน

9 9 ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง CB แผงไฟฟ้า Data Logger ปั๊มน้ำเย็น M CB แผงไฟฟ้า Data Logger Inverter ปั๊มน้ำเย็น M วิธีตรวจวัด

10 10 สรุปผลการตรวจสอบการใช้พลังงานก่อนปรับปรุง (Baseline Audit) มาตรการติดตั้ง VSD ที่ระบบ Chilled Water Pump พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เฉลี่ย Chilled Water Pump NO.11,767.0kWh / วัน Chilled Water Pump NO.21,681.7kWh / วัน Chilled Water Pump NO.31,784.4kWh / วัน ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ) 2.81 บาท/kWh

11 11 Post audit Chiller 3 เครื่อง Chilled Water Pump 3 เครื่อง

12 12 VSD ควบคุม Chilled Water Pump 3 เครื่อง

13 13 การติดตั้ง Data Logger ความถี่ 42 Hz Amp meter

14 14 สรุปผลการตรวจสอบการใช้พลังงานหลังปรับปรุง (Post Audit) มาตรการติดตั้ง VSD ที่ระบบ Chilled Water Pump พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เฉลี่ย Chilled Water Pump NO.11,102.8kWh / วัน Chilled Water Pump NO.21,091.4kWh / วัน Chilled Water Pump NO.31,077.4kWh / วัน

15 15 วิธีการประเมินผลประหยัด พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เฉลี่ยต่อวันของ Chp ก่อนปรับปรุง (Baseline) = kWh1 กำลังไฟฟ้าที่ใช้เฉลี่ยต่อวันของ Chp หลังปรับปรุง (Post Retrofit) = kWh2 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (kWh/ปี) = (kWh1 – kWh2) x จำนวนวันใช้งานต่อปี จำนวนเงินที่ประหยัดได้ (บาท/ปี) = พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ x ค่าไฟฟ้า

16 16 ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ; (kWh/ปี) ปั๊มน้ำเย็นBaseline Post Retrofit พลังงานไฟฟ้า ลดลง เวลาใช้ งานผลประหยัด (kWh/วัน) (วัน/ปี)(kWh/ปี) Chp- 11,767.001,102.86664.1414898,292.72 Chp- 21,681.701,091.43590.2714887,359.96 Chp- 31,784.401,077.43706.97148104,631.56 รวม 290,284.24

17 17 การวิเคราะห์วงเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง ผลการประหยัดที่เกิดขึ้นจริง = ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง x ค่าไฟฟ้า ณ วันที่สมัครเข้าร่วม = 290,284.24 x 2.81 = 815,698.71 บาท วงเงินภาษีสนับสนุนที่ได้รับการสนับสนุน = ผลการประหยัดที่เกิดขึ้นจริง x อัตราภาษีของสถานประกอบการ 30 % = 815,698.71 x 0.3 = 244,709.61 บาท

18 18 อัตราภาษีของสถานประกอบการร้อยละ 30 รอบบัญชีงบประมาณ (รอบปีภาษี)1 มกราคม 2549 – 31 ธันวาคม 2549 วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ20 กันยายน 2548 ราคาค่าไฟฟ้า ณ วันที่สมัครเข้าร่วม2.81 บาท/kWh วันเริ่มใช้งานระบบหลังการปรับปรุง1 มกราคม 2549 ระยะเวลาคิดผลประหยัด365 วัน วงเงินภาษีสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติ715,924 บาท วงเงินภาษีสนับสนุนที่ได้รับการสนับสนุน244,709.61 บาท การวิเคราะห์วงเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง

19 19 มาตรการติดตั้ง VSD ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อุตสาหกรรมมาตรการ เงินลงทุน (บาท) ผลประหยัด (บาท/ปี) เวลาคืน ทุน (ปี) %ผล ประหยัด โลหะติดตั้ง VSD ที่ FFU (Fan Filter Unit)7,498,3101,090,1946.877.33 อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ VSD ที่มอเตอร์ปั๊มน้ำหล่อเย็น 480,965194,5022.4723.36 เครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้ VSD ที่มอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิคของเครื่องฉีด พลาสติก 4,029,9001,826,2562.2137.85 อุปกรณ์การแพทย์ ใช้ VSD ที่มอเตอร์ปั๊มน้ำหล่อเย็น 34,0005,0716.7046.78 สิ่งทอ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ (VSD) ที่ เครื่องกรอด้าย84,530119,9330.7035.82 สิ่งทอติดตั้ง Inverters ที่มอเตอร์โบลวเวอร์ของ AHU781,100374,1972.0946.25 อุปกรณ์การแพทย์ติดตั้ง VSD ที่ระบบ Chilled Water Pump1,150,000815,6981.4137.44 ปิโตรเคมี ติดตั้งระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์เครื่อง สูบน้ำ310,300189,3501.6411.07 อาหาร ติดตั้ง Inverter ควบคุม Pump 493,100202,7772.4328.68 อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ VSD ที่มอเตอร์ปั๊มน้ำ RO 115,48424,0964.7918.18 อาหารติดตั้ง VSD ปั๊มน้ำ Cooling64,735141,6300.4641.86 อิเล็กทรอนิกส์Inverter สำหรับมอเตอร์ปั๊มน้ำเย็นและ AHU730,400282,1812.5934.08 อิเล็กทรอนิกส์ Inverter สำหรับมอเตอร์ปั๊มน้ำเย็น AHU และ CT3,103,8001,820,6481.7036.52


ดาวน์โหลด ppt 1 มาตรการติดตั้ง VSD ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google