งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำ MoU กับหน่วยงานภายนอก (Synergy งานด้านกำหนดมาตรฐาน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำ MoU กับหน่วยงานภายนอก (Synergy งานด้านกำหนดมาตรฐาน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำ MoU กับหน่วยงานภายนอก (Synergy งานด้านกำหนดมาตรฐาน)
เสวนา “ คุยกันสบายๆ หลากสไตล์ การมาตรฐาน ครั้งที่ 65 ” เรื่อง การทำ MoU กับหน่วยงานภายนอก (Synergy งานด้านกำหนดมาตรฐาน) อารัมภ์รัตน์ รัชดานุรักษ์ กพก. สพค. 5 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 230 สมอ.

2 การทำ MoU กับหน่วยงานภายนอก(Synergy งานด้านกำหนดมาตรฐาน)
การสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน สรุปจำนวนมาตรฐาน ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานเครือข่าย ปัญหาและแนวทางแก้ไข

3 การทำ MoU กับหน่วยงานภายนอก(Synergy งานด้านกำหนดมาตรฐาน)
การสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน สรุปจำนวนมาตรฐาน ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานเครือข่าย ปัญหาและแนวทางแก้ไข

4 การสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน
การสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน การจัดทำมาตรฐานในอดีต การสร้างเครือข่าย การจัดทำมาตรฐานในปัจจุบัน การพัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน

5 การสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน
การสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน การจัดทำมาตรฐานในอดีต การสร้างเครือข่าย การจัดทำมาตรฐานในปัจจุบัน การพัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน

6 การจัดทำมาตรฐานในอดีต
สมอ. ดำเนินการเอง จ้างแปล จ้างที่ปรึกษา

7 การจัดทำมาตรฐานในอดีต
สมอ. ดำเนินการเอง จ้างแปล จ้างที่ปรึกษา

8 สมอ. ดำเนินการเอง 1 มกราคม 2512 - ก่อตั้ง สมอ.
- พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ 25 มีนาคม 2512 สถาปนา สมอ. เป็นหน่วยงานระดับกรมในสังกัด อก. ปัญหา - ไม่สามารถกำหนดมาตรฐานให้ทันกับความต้องการ ของภาคอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี - มีปริมาณงานมากและมีข้อจำกัดในด้านอัตรากำลัง

9 การจัดทำมาตรฐานในอดีต
สมอ. ดำเนินการเอง จ้างแปล จ้างที่ปรึกษา

10 จ้างแปล เพื่อเป็นการเร่งรัดการกำหนดมาตรฐาน
ให้ทันกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเป็นการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ที่ให้ปรับขนาดและโครงสร้างขององค์กรภาครัฐ ให้มีขนาดกะทัดรัด โดยใช้มาตรการเสริมต่างๆ เช่น การจ้างเหมาเอกชนในบางเรื่อง

11 จ้างแปล (ต่อ) เพื่อลดภาระของราชการ เป็นการประหยัดงบประมาณและกำลังคน
แนวทางแก้ไขปัญหา - สมอ. จึงได้พิจารณารับมาตรฐานบางประเภท ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สากลยอมรับกันทั่วไปมาใช้ โดยการจ้างแปล ปัญหา - ยังไม่สามารถกำหนดมาตรฐาน ให้ทันกับความต้องการได้

12 การจัดทำมาตรฐานในอดีต
สมอ. ดำเนินการเอง จ้างแปล จ้างที่ปรึกษา

13 จ้างที่ปรึกษา 8 กุมภาพันธ์ 2537 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
ของมาตรการจำกัดขนาดกำลังคนภาครัฐ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอ โดยให้กำหนดแนวทางการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน ดำเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้มีการกำหนดรูปแบบ ภาระงาน และวิธีดำเนินการ เพื่อให้เอกชนเข้ามารับแบ่งเบาภาระของภาครัฐ แนวทางแก้ไขปัญหา - สมอ. จึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐาน เพื่อเพิ่มปริมาณมาตรฐานให้ทันกับความต้องการ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี

14 การสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน
การสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน การจัดทำมาตรฐานในอดีต การสร้างเครือข่าย การจัดทำมาตรฐานในปัจจุบัน การพัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน

15 การสร้างเครือข่าย มติ กมอ. ครั้งที่ 534-2/2550
แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี การขยายเครือข่าย

16 การสร้างเครือข่าย มติ กมอ. ครั้งที่ 534-2/2550
แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี การขยายเครือข่าย

17 มติ กมอ. ครั้งที่ 534-2/2550 14 กุมภาพันธ์ 2550 กมอ. มีมติเห็นชอบให้
สมอ. ทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) เรื่อง ความร่วมมือด้านการมาตรฐานกับ หน่วยงาน องค์กร หรือสมาคมวิชาชีพต่างๆ

18 มติ กมอ. (ต่อ) 26 กุมภาพันธ์ 2550
สมอ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ 8 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานเครือข่าย คือ 1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 3. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

19 มติ กมอ. (ต่อ) 4. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศอ.พว.) 5. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 6. สมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย (สมท.) 7. สมาคมผู้ผลิตหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดันไทย (THBA) 8. สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)

20 บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือด้านการมาตรฐาน กรอบการดำเนินงาน
สมอ. และหน่วยงานเครือข่าย จะร่วมมือกันในกิจกรรมด้านการมาตรฐาน เพื่อพัฒนาระบบการมาตรฐานของประเทศ ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล และมีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ

21 บันทึกความเข้าใจ (ต่อ)
โดยมีกิจกรรมความร่วมมือที่สำคัญ ได้แก่ (1) การกำหนดมาตรฐาน (2) การรับรองมาตรฐาน (3) การมาตรฐานระหว่างประเทศ (4) การส่งเสริมเผยแพร่ และพัฒนาระบบการมาตรฐาน

22 มติ กมอ. (ต่อ) 21 สิงหาคม 2551 สมอ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)

23 การสร้างเครือข่าย มติ กมอ. ครั้งที่ 534-2/2550
แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี การขยายเครือข่าย

24 แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม กลยุทธ์ที่ 1.2 สนับสนุนองค์กรวิชาชีพเข้าร่วม กำหนดมาตรฐานในลักษณะเครือข่าย (1) มอบหมายองค์กรวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการกำหนดมาตรฐาน (2) รับมาตรฐานที่หน่วยงานในเครือข่ายกำหนดขึ้น เพื่อประกาศใช้เป็น มอก. (3) มอบหมายภารกิจการจัดทำมาตรฐาน ให้หน่วยงานภายนอกที่มีขีดความสามารถ

25 บันทึกความเข้าใจ ฉบับปรับปรุง
เรื่อง ความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐาน กรอบความร่วมมือ สมอ. และหน่วยงานเครือข่าย จะร่วมมือกันในการกำหนดมาตรฐาน ให้ทันความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

26 แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี 2552-2554 (ต่อ)
แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี (ต่อ) 22 กันยายน 2553 สมอ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ สมาคมการยศาสตร์ไทย (สกท.) 13 มิถุนายน 2554 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.พว.) 20 ธันวาคม 2554 สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย (ส.ย.ก.)

27 แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี 2552-2554 (ต่อ)
แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี (ต่อ) ปัจจุบันมีองค์กรกำหนดมาตรฐาน (หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐาน) ที่เป็นหน่วยงานเครือข่าย 12 หน่วยงาน สาขาของหน่วยงานเครือข่าย สมอ.

28 การสร้างเครือข่าย มติ กมอ. ครั้งที่ 534-2/2550
แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี การขยายเครือข่าย

29 การขยายเครือข่าย องค์กรกำหนดมาตรฐาน
ที่ยื่นหนังสือขอเป็นหน่วยงานเครือข่าย - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) - สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย (สกส.)

30 การขยายเครือข่าย (ต่อ)
องค์กรกำหนดมาตรฐานหน่วยงานใหม่ ที่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นหน่วยงานเครือข่าย - สมาคมภัตตาคารไทย - ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศว.พว.) - สำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) - สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) - สมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย

31 การสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน
การสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน การจัดทำมาตรฐานในอดีต การสร้างเครือข่าย การจัดทำมาตรฐานในปัจจุบัน การพัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน

32 การจัดทำมาตรฐานในปัจจุบัน
สมอ. ดำเนินการเอง จ้างแปล จ้างที่ปรึกษา องค์กรกำหนดมาตรฐาน ที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายดำเนินการ

33 สมอ. ดำเนินการเอง กว. - สมอ. เป็นกรรมการ และเลขานุการ
1. รายชื่อมาตรฐานที่จะจัดทำ 3. แต่งตั้ง กว. 2. เสนอ กมอ. พิจารณา กว. - สมอ. เป็นกรรมการ และเลขานุการ 4. จัดทำร่างแรก (+ ประชุม กว.) 5. เวียนร่าง/สัมมนาขอข้อคิดเห็น 6. ประชุม กว. + ยกร่างใหม่ 7. เสนอ กว.425/525/925/กว.รายสาขาฯ 9. เสนอ รวอ. ลงนาม ประกาศกระทรวงฯ 10. ประกาศในราชกิจจาฯ 8. เสนอ กมอ. พิจารณา

34 คณะผู้จัดทำร่างมาตรฐาน ตัวประกบของ สมอ. เป็น กรรมการ
1. รายชื่อมาตรฐานที่จะจัดทำ องค์กรกำหนดมาตรฐาน ที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายดำเนินการ 2. เสนอ กมอ. พิจารณา 3. แต่งตั้งคณะผู้จัดทำร่างมาตรฐาน คณะผู้จัดทำร่างมาตรฐาน ตัวประกบของ สมอ. เป็น กรรมการ หน่วยงานเครือข่ายเป็น กรรมการและเลขานุการ 4. จัดทำร่างแรก (+ ประชุมคณะผู้จัดทำร่างมาตรฐาน) 5. เวียนร่าง/สัมมนาขอข้อคิดเห็น 6. ประชุมคณะผู้จัดทำร่างมาตรฐาน + ยกร่างใหม่ 7. เสนอ กว.425/525/925/กว.รายสาขาฯ 9. เสนอ รวอ. ลงนาม ประกาศกระทรวงฯ 10. ประกาศในราชกิจจาฯ 8. เสนอ กมอ. พิจารณา

35 องค์กรกำหนดมาตรฐาน ที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายดำเนินการ
องค์กรกำหนดมาตรฐาน ที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายดำเนินการ ตัวประกบของ สมอ. ทำหน้าที่ - เข้าร่วมประชุมคณะผู้จัดทำร่างมาตรฐาน โดยเป็นกรรมการ - เสนอร่างมาตรฐานฯ+สรุปผลการพิจารณาฯ+ เอกสารอ้างอิงให้ กว.425/525/925/กว.รายสาขาฯ - เข้าร่วมประชุม กว.425/525/925/กว.รายสาขาฯ รายงาน กว.425/525/925/กว.รายสาขาฯ ให้ กมอ. ปัญหา - ตัวประกบของ สมอ. และหน่วยงานเครือข่าย ไม่มีแนวทางในการดำเนินการ

36 องค์กรกำหนดมาตรฐาน ที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายดำเนินการ (ต่อ)
องค์กรกำหนดมาตรฐาน ที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายดำเนินการ (ต่อ) แนวทางแก้ไขปัญหา 8 กันยายน 2552 ประกาศใช้เอกสาร 3 ฉบับ (1) เอกสารอ้างอิง รูปแบบและข้อแนะนำในการจัดทำร่างมาตรฐาน โดยการยกร่าง ตามความร่วมมือระหว่าง สมอ. กับหน่วยงานเครือข่าย (TISI(SI)R-DR-01) (2) เอกสารอ้างอิง รูปแบบและข้อแนะนำในการจัดทำร่างมาตรฐาน โดยการรับมาตรฐานระหว่างประเทศมาใช้เป็น มอก. (TISI(SI)R-AD-01) (3) วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำร่างมาตรฐาน (TISI(SI)-W-DR-01) (สำหรับตัวประกบของ สมอ.)

37 องค์กรกำหนดมาตรฐาน ที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายดำเนินการ (ต่อ)
องค์กรกำหนดมาตรฐาน ที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายดำเนินการ (ต่อ) 16 ตุลาคม 2552 ประกาศใช้เอกสาร 1 ฉบับ - เอกสารอ้างอิง หลักเกณฑ์และการจัดทำร่างมาตรฐาน ตามความร่วมมือระหว่าง สมอ. กับหน่วยงานเครือข่าย (TISI(SI)R-DR-02) (สำหรับหน่วยงานเครือข่าย)

38 การสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน
การสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน การจัดทำมาตรฐานในอดีต การสร้างเครือข่าย การจัดทำมาตรฐานในปัจจุบัน การพัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน

39 การพัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน
แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี จัดเสวนา/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ

40 การพัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน
แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี จัดเสวนา/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ

41 แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมให้ภาคเอกชน มีบทบาทนำในการเข้าร่วมดำเนินภารกิจ ด้านมาตรฐานมากขึ้น - พัฒนาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีขีดความสามารถ

42 การพัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน
แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี จัดเสวนา/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ

43 จัดเสวนา/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานเครือข่ายและตัวประกบของ สมอ. ได้มีความรู้และความเข้าใจ ในการจัดทำร่างมาตรฐาน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ ให้สามารถจัดทำร่างมาตรฐานได้รวดเร็ว ถูกต้อง ตามรูปแบบตามความร่วมมือระหว่าง สมอ. กับหน่วยงานเครือข่าย จนสามารถประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ ได้ทันตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

44 จัดเสวนา/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
18 ธันวาคม 2550 การเสวนา เรื่อง กิจกรรมความร่วมมือ (MoU) ด้านการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 22 กรกฎาคม 2552 การสัมมนา เรื่อง การจัดทำร่างมาตรฐาน ตามความร่วมมือระหว่าง สมอ. กับหน่วยงานเครือข่าย : ขั้นตอน และรูปแบบและข้อแนะนำในการจัดทำร่างมาตรฐาน 30 มิถุนายน 2553 รูปแบบและข้อแนะนำในการจัดทำร่างมาตรฐาน 21-24 มิถุนายน 2554 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำร่างมาตรฐาน การใช้งาน Template ในการจัดทำร่างมาตรฐาน

45 จัดเสวนา/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
28 มิถุนายน 2555 การสัมมนา เรื่อง การจัดทำร่างมาตรฐาน ตามความร่วมมือระหว่าง สมอ. กับ หน่วยงานเครือข่าย : การกำหนดมาตรฐาน

46 การสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน
การสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน

47 การทำ MoU กับหน่วยงานภายนอก(Synergy งานด้านกำหนดมาตรฐาน)
การสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน สรุปจำนวนมาตรฐาน ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานเครือข่าย ปัญหาและแนวทางแก้ไข

48 สรุปจำนวนมาตรฐาน ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานเครือข่าย
สรุปจำนวนมาตรฐาน ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานเครือข่าย ปีงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี ปีงบประมาณ

49 สรุปจำนวนมาตรฐาน ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานเครือข่าย
สรุปจำนวนมาตรฐาน ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานเครือข่าย ปีงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี ปีงบประมาณ

50 สรุปจำนวนมาตรฐาน ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานเครือข่าย
สรุปจำนวนมาตรฐาน ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานเครือข่าย ปีงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี ปีงบประมาณ

51 แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของทุกภาคส่วน และได้รับการยอมรับ กลยุทธ์ที่ 1.1 ทบทวนแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

52 สรุปจำนวนมาตรฐาน ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานเครือข่าย
สรุปจำนวนมาตรฐาน ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานเครือข่าย ปีงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี ปีงบประมาณ

53 สรุปจำนวนมาตรฐาน ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานเครือข่าย
สรุปจำนวนมาตรฐาน ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานเครือข่าย

54 การทำ MoU กับหน่วยงานภายนอก(Synergy งานด้านกำหนดมาตรฐาน)
การสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์กรกำหนดมาตรฐาน สรุปจำนวนมาตรฐาน ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานเครือข่าย ปัญหาและแนวทางแก้ไข

55 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหาปีงบประมาณ 2551 - หน่วยงานเครือข่ายไม่สามารถ
ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทย ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เนื่องจากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง มีปัญหาทางเทคนิค สมอ. จึงไม่สามารถทำสัญญาจ้าง หน่วยงานเครือข่ายเป็นที่ปรึกษาได้

56 ปัญหาและแนวทางแก้ไข (ต่อ)
ปัญหาปีงบประมาณ 2552 และ 2553 - หลังจากที่หน่วยงานเครือข่ายส่งมอบงาน งวดที่ 2 ให้ สมอ. ตัวประกบของ สมอ. นำเสนอ กว.425/525/925/กว.รายสาขาฯ พิจารณา ความล่าช้าเกิดจากการนัดประชุม กว.425/525/925/กว.รายสาขาฯ ซึ่งไม่สามารถควบคุมเวลาได้ ทำให้หน่วยงานเครือข่ายไม่สามารถส่งมอบงาน งวดที่ 3 และ 4 ได้ตามกำหนด

57 ปัญหาและแนวทางแก้ไข (ต่อ)
ลมอ. มีบัญชาว่า การจ้างในปีต่อๆ ไป ควรปรับปรุง ToR เป็นเพียงการจ้างทำร่างมาตรฐานเท่านั้น (ส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2)

58 ปัญหาและแนวทางแก้ไข (ต่อ)
ปัญหาปีงบประมาณ 2554 และ 2555 - ปีงบประมาณ 2552 และ 2553 จ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่าย จัดทำร่างมาตรฐาน โดยวิธีตกลง - ปีงบประมาณ 2554 และ 2555 สมอ. มีนโยบาย ให้จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก และให้หารือกรมบัญชีกลางว่า เป็นการจ้างที่ปรึกษาหรือจ้างทำของ

59 ปัญหาและแนวทางแก้ไข (ต่อ)
ลมอ. มีบัญชาว่า การจ้างในปีต่อไป ให้เปลี่ยนจาก สมอ. จ้างที่ปรึกษาจัดทำร่างมาตรฐาน เป็น สมอ. เป็นเจ้าภาพออกเงินจัดสัมมนา

60 ถาม-ตอบ


ดาวน์โหลด ppt การทำ MoU กับหน่วยงานภายนอก (Synergy งานด้านกำหนดมาตรฐาน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google