งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการนำเสนอหัวข้อการนำเสนอ แนะนำกรรมการวิชาการคณะที่ 34 ความเป็นมาของมาตรฐาน ISO 22000 ขอบข่ายและหลักการของ ISO 22000 แนวโน้มการรับรองระบบ ISO 22000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการนำเสนอหัวข้อการนำเสนอ แนะนำกรรมการวิชาการคณะที่ 34 ความเป็นมาของมาตรฐาน ISO 22000 ขอบข่ายและหลักการของ ISO 22000 แนวโน้มการรับรองระบบ ISO 22000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวข้อการนำเสนอหัวข้อการนำเสนอ แนะนำกรรมการวิชาการคณะที่ 34 ความเป็นมาของมาตรฐาน ISO 22000 ขอบข่ายและหลักการของ ISO 22000 แนวโน้มการรับรองระบบ ISO 22000 การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ISO 22000 ของ สมอ. การประชุม ISO/TC 34/SC 17 ครั้งที่ 1

3 TC 34/ SC 2,3…15 แนะนำกรรมการวิชาการคณะที่ 34 ผลิตภัณฑ์อาหาร (ISO/TC 34 Food products) มาตรฐาน ISO TC 34 ISO 22000 ISO/TS 22003 ISO/TS 22004 ISO 22005 ISO/DIS 22006 WG 10 ISO/WD 22008 TC 34/ SC9 TC 34/ SC4 TC 34/ SC10 TC 34/ SC16 WG 8, JWG11 WG 9 WG 12 TC 34/ SC 17 O-member P-member

4 SC 2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals SC 3 Fruit and vegetable products SC 5 Milk and milk products SC 6 Meat, poultry, fish, eggs and their products SC 7 Spices, culinary herbs and condiments SC 8 Tea SC 11 Animal and vegetable fats and oils SC 12 Sensory analysis SC 14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables SC 15 Coffee TC 34/SCs (O-member)

5 ISO 22000:2005 Food Safety Management System - Requirement for any organization in the food chain เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่จัดทำโดย TC 34/WG 8 Food Safety Management System โดยผู้เชี่ยวชาญ 23 ประเทศ และองค์กรที่เป็น Liaisons - Codex, CIAA, International Hotel and Restaurant Association, CIES/Global Food Safety Initiative, World Food Safety Organization(WFSO) ISO 22000 : ความ เป็นมา อนุกรมมาตรฐาน ISO 22000 ประกอบด้วยมาตรฐานที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 เรื่องได้แก่ ISO/TS 22002-1 Prerequisite programmes on food safety Part1: Food manufacturing ISO/TS 22003 Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems ISO/TS 22004 Guidance on the application of ISO 22000:2005 มาตรฐานสนับสนุน ISO 22005 General principles and basic requirements for system design and implementation

6 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหารทั้งหมด ตั้งแต่ - ผู้เพาะปลูก (crop producers)และ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ (feed producers) - ผู้ผลิตขั้นต้น (primary food producers) - โรงงานอุตสาหกรรม (food manufacturers, secondary food manufacturers) - ผู้ค้าส่ง - ผู้ประกอบการขนส่งและเก็บรักษา - ผู้รับจ้างช่วง - ผู้ค้าปลีก - ผู้ให้บริการอาหาร และผู้บริโภค - องค์กรที่มีความเชื่อมโยง เช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือ/บรรจุภัณฑ์/ สารทำความสะอาด/วัตถุเจือปนอาหารและส่วนประกอบ ขอบข่ายของมาตรฐาน ISO 22000

7 การสื่อสารระหว่างกัน (interactive communication) ในห่วงโซ่อาหารเกี่ยวกับอันตรายที่เกี่ยวข้องและมาตรการควบคุม ระบบบริหารจัดการ โดยนำระบบของ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ ร่วมกับระบบ HACCP การควบคุมอันตรายด้วย prerequisite programme การควบคุมอันตรายด้วย HACCP principle 4 Key elements :

8 สรุปภาพรวมระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 Verification Implementation Establishing HACCP plan Establishing operational PRPs Monitoring; Corrective actions Improvement Planning and realization of safe products Preliminary steps to enable hazard analysis Hazard analysis Validation of control measures From : ISO/TS 22004

9 แนวโน้มการรับรองระบบ ISO 22000 ของโลก 72 ประเทศทั่วโลกที่มีการรับรองระบบ ISO 22000 ประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีผู้ได้รับการรับรองระบบ ISO 22000 มากที่สุด (200 องค์กร ) รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น อินเดีย เดนมาร์ก และจีน ( ไม่รวมฮ่องกง ) ทวีปยุโรปมีจำนวนผู้ที่ผ่านการรับรองระบบ ISO 22000 มากที่สุด เนื่องจาก มีกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบการที่อยู่ใน food supply chain การต้องทำระบบ การจัดการความปลอดภัยของอาหาร ประเทศไทยมีองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 22000 ประมาณ 20 องค์กร ผลการสำรวจของประเทศแคนาดาเมื่อเดือน พฤษภาคม/มิถุนายน 2551 พบว่า แหล่งข้อมูล : Chambers, Albert (2008), Survey “incomplete” but reveals ISO 22000 implementation in 72 countries, ISO Management Systems, pp.8-11.

10 แหล่งข้อมูล : Chambers, Albert (2008), Survey “incomplete” but reveals ISO 22000 implementation in 72 countries, ISO Management Systems, pp.8-11. จำนวนการรับรอง ISO 22000 ที่สำรวจในปี 2551

11 การดำเนินงานของ สมอ. การกำหนด รับมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 22000:2005 มาเป็น มอก. 22000-2548 การส่งเสริมผู้ประกอบการ สบ. 3 จัดทำคู่มือการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยของ อาหารจำนวน 3 เล่ม ประกอบด้วย 1) ข้อกำหนดและการตีความ 2) การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สำหรับผู้ผลิตอาหารกระป๋อง 3) การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สำหรับผู้ผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง สสพ. จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย ด้านอาหาร ISO 22000 : 2005 และอยู่ในระหว่างการจัดทำ หลักสูตร e-learning สำหรับ ISO 22000 การพัฒนาบุคลากร จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 22000 ในปี 2550 และ 2551 มีเจ้าหน้าที่ สมอ. และหน่วยงานอื่นเข้ารับการฝึกอบรม 48 คน

12 การประชุม ISO/TC 34/SC 17 ครั้งที่ 1 การจัดกลุ่มมาตรฐานและการทำงานของ SC 17 Information/communication Guidance/InterpretationConformity assessmentSupport/Tools ISO 22000 ISO/TS 22004 ISO 15161 PRP selection SME/developing countries Certified companies Promotion Inputs for revision ISO 22005 ISO 22006 Hazard identification/ alert Training …… PRP on food safety (Generic PRP) Food Manufacturing (ISO/TS 22002-1) Feed Packaging material Breeding Catering Distribution Scope Definition Conditional clauses ISO/TS 22003 ISO 19011 ISO/IEC 17021 Food Safety Management System Requirements

13 การร่วมทำงานระหว่าง ISO/TC 34/SC 17 กับ TC ที่เกี่ยวข้อง Joint Technical Coordination Working Group on Management System Standards (JTCG on MSS) ISO/ TC 176 Quality management and quality assurance ISO/ TC 207 Environmental management ISO/TMB/ JTCG ISO/ TC 34 Food products WG 8 (SC17) JTCG/ TG 1 Joint vision on MSS JTCG/ TG 2 Auditing JTCG/ TG 3 Terminology

14 การประชุม ISO/TC 34/SC 17 ครั้งที่ 1 มติการประชุมที่สำคัญ ยืนยันให้ใช้มาตรฐาน ISO 22000:2005 ต่อไปอีก 5 ปี เนื่องจาก มาตรฐานเพิ่งประกาศใช้หากมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดใหม่ ผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบมาก ยืนยันให้ใช้มาตรฐาน ISO/TS 22004 ต่อไปอีก 3 ปี โดยจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขมาตรฐานในอนาคต จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงสร้างของอนุกรมมาตรฐาน ISO 22000 ในอนาคต ให้ประเทศสมาชิกร่วมกันพิจารณาร่างมาตรฐาน ISO/CD 19011 และ ISO/IEC CD 17021-2 โดยให้แจ้งข้อคิดเห็นผ่านฝ่ายเลขานุการ


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการนำเสนอหัวข้อการนำเสนอ แนะนำกรรมการวิชาการคณะที่ 34 ความเป็นมาของมาตรฐาน ISO 22000 ขอบข่ายและหลักการของ ISO 22000 แนวโน้มการรับรองระบบ ISO 22000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google