งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหาที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหาที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหาที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 ข้อมูลประเทศไทย (Thailand) เนื้อที่ประเทศไทย 320 ล้านไร่ ประชากร (2549) 63 ล้านคน รายได้เฉลี่ย (2549) ครัวเรือนละ 17,500 บาท/เดือน คนละ 5,200 บาท/เดือน

3 เนื้อที่ป่าไม้ (Existing) 104 ล้านไร่ เนื้อที่ป่าอนุรักษ์72 ล้านไร่ ราษฎรถือครองที่ดิน 138,768 ราย 153,768 แปลง 1.90 ล้านไร่ อัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ปีประมาณ 0.4 ล้านไร่

4 มติ ค.ร.ม วันที่ 22 เม.ย. 2540 เรื่อง มาตรการและแนวทางการแก้ไข้ปัญหาที่ดินทำกิน และการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติใน ภาพรวมทั้งประเทศ 1.ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 2.ป่าสงวนแห่งชาติ 3.ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 4.ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 5.พื้นที่อื่นๆ เช่นพื้นที่สวนป่า นโยบาย มติ ค.ร.ม การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ในภาพรวม

5 แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่  ด้านการควบคุมพื้นที่  ด้านการป้องกันพื้นที่  ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการติดตาม ประเมินผล และระบบข้อมูล มติ ค.ร.ม วันที่ 16 กันยายน 2540

6 เรื่อง ผลการเจรจาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ เกษตรกรภาคเหนือ - ขึ้นทะเบียนรายชื่อ ขอบเขตที่ดินทำกินเดิมและ พื้นที่ส่วนรวมภายใน 30 วัน - การพิสูจน์สิทธิ์ ภายใต้หลักการพิสูจน์ว่าคนอยู่ ก่อนการประกาศเขตป่าหรือไม่ - หลักเกณฑ์การพิสูจน์สิทธิ์ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่มี อยู่ในปัจจุบัน มติ ค.ร.ม วันที่ 11 พฤษภาคม 2542

7 ข้อมูลการขึ้นทะเบียนตามมติ ค.ร.ม วันที่ 11 พ.ค. 2542 รวม 8 จังหวัดภาคเหนือ ลำดับที่จังหวัดจำนวน (ราย)จำนวนเนื้อที่ (ไร่) 1เชียงใหม่75,116880,803-3-47 2ลำพูน9,01977,155-2-32 3แม่ฮ่องสอน27,913329,365-2-48 4ลำปาง13,50088,067-3-25 5เชียงราย68,454649,662-1-52 6พะเยา22,909224,032-3-54 7แพร่12,166103,313-3-11 8น่าน30,557461,322-0-00 รวม 8 จังหวัด259,6342,813,723-3-69

8 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 เห็นชอบ ให้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้มีผลในทางปฏิบัติ ต่อไป และควรเร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ทั้งนี้ ให้ดำเนินการ แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ ด้วย

9 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำรวจข้อมูลการปลูกไม้ยางพาราของราษฎรใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อพิจารณาการเพิกถอนพื้นที่ อนุรักษ์และกำหนดให้มีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้ราษฎรที่ถือครองอยู่ก่อนการประกาศเป็น พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายตามแนวทางในมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 สามารถ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ตามพระราชบัญญัติป่า สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ตลอดจนการช่วยเหลือ ราษฎรที่ถือครองภายหลังตามโครงการประชาคม เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

10 มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบใน หลักการ ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสนอ (1) โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2551 – 2552 (2) โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2551 – 2552 (3) โครงการสำรวจข้อมูลการปลูกไม้ยางพาราของ ราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช พ.ศ. 2551 (4) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนภาพถ่าย ทางอากาศออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ให้กรมป่าไม้และ กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้ในการปฏิบัติงานตาม โครงการดังกล่าว

11 มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2550 เรื่อง แผน และมาตรการป้องกันรักษาป่าและฟื้นฟูสภาพ ป่า (พ.ศ. 2551 - 2555) กระทรวงทรัพยากรฯ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายและมาตรการป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพป่าเป็น 3 ระยะคือ มาตรการระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2551) มาตรการ ระยะกลาง (พ.ศ. 2552-2553) และมาตรการ ระยะยาว (พ.ศ. 2552-2555) โดยมาตรการ ระยะยาว ให้เร่งรัดการดำเนินการตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.41 ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีและปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape) ให้เหลือเพียงแนวเดียวให้ชัดเจน บนภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000

12 มติ ค.ร.ม. วันที่ 30 มิถุนายน 41  ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ● ป่าสงวนแห่งชาติ ● ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และป่าอนุรักษ์ตามมติ ค.ร.ม. ● พื้นที่อื่นๆ ที่สงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพื่อกิจการป่าไม้  ด้านการป้องกันพื้นที่ป่าไม้และอื่นๆ

13 มติ ค.ร.ม. วันที่ 30 มิถุนายน 41 ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ◊ ยืนยันนโยบายของรัฐ ไม่นำพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตาม กฎหมายและมติ ค.ร.ม. ไปดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ◊ สำรวจพื้นที่ครอบครองให้ชัดเจนและขึ้นทะเบียน ผู้ครอบครอง

14 มติ ค.ร.ม. วันที่ 30 มิถุนายน 2541 ตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎร โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร  ให้กรมป่าไม้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎร โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร (หากไม่มีให้ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม) ซึ่ง ถ่ายภาพพื้นที่นั้นไว้เป็นครั้งแรก หลังวันสงวนหวงห้าม เป็นพื้นที่ป่าไม้ครั้งแรก ตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ต่อเนื่อง มาก่อนวันสงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ป่าไม้ตาม กฎหมายครั้งแรกและต้องพิจารณา ร่วมกับพยานหลักฐานอื่น ซึ่งแสดงว่า ได้มีการครอบครอง ทำประโยชน์ต่อเนื่อง มาก่อนวันสงวนหวงห้ามนั้นๆด้วย

15  พื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย60.10 ล้านไร่ อุทยานแห่งชาติ ( ประกาศแล้ว 108 แห่ง )34.20 ล้านไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (57 แห่ง )22.63 ล้านไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า(60 แห่ง ) 3.27 ล้านไร่  พื้นที่เตรียมการประกาศ12.31 ล้านไร่ อุทยานแห่งชาติ (40 แห่ง)11.64 ล้านไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า(3 แห่ง) 0.44 ล้านไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า(3 แห่ง) 0.23 ล้านไร่  รวมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งสิ้น 72.41 ล้านไร่ พื้นที่รับผิดชอบของ อส.

16 ขั้นตอนการดำเนินงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1 สำรวจถือครองพื้นที่ป่าไม้และขึ้นทะเบียน บุคคล 2 ตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินของ ราษฎร โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ (ถ้าไม่มีให้ใช้ภาพ ถ่ายดาวเทียม) ซึ่งถ่ายภาพพื้นที่นั้นไว้เป็นครั้งแรก หลังวันสงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย ครั้งแรก แนวทางการดำเนินงานตามมติ ค.ร.ม. วันที่ 30 มิ.ย. 41

17 3 กรณีผลการตรวจพิสูจน์ พบว่าราษฎรอยู่ อาศัย/ทำกิน มาก่อน ให้จัดทำขอบเขตที่อยู่อาศัย/ ทำกินให้ชัดเจน ห้ามขยายพื้นที่โดยเด็ดขาด และ ดำเนินการตามกฎหมายให้ราษฎรอยู่อาศัย/ทำกิน ตามความจำเป็น 3.1 ถ้าเป็นพื้นที่ล่อแหลม คุกคามระบบ นิเวศน์และการป้องกันรักษาป่าอนุรักษ์ ให้พิจารณา ช่วยเหลือ ให้หาที่อยู่อาศัย/ทำกินแห่งใหม่ ส่งเสริม อาชีพและรับรองสิทธิ์ในที่ดิน

18 4 กรณีผลการตรวจพิสูจน์ พบว่าราษฎรอยู่ อาศัย/ทำกิน หลังวันประกาศสงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ ป่าไม้ 4.1 เคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เตรียมแผนการรองรับในพื้นที่เหมาะสม ส่งเสริมอาชีพ ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม และพิจารณารับรอง สิทธิ์ในที่ดินตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4.2 ถ้าหากยังเคลื่อนย้ายไม่ได้ ให้ดำเนินการ ควบคุมขอบเขตไม่ให้ขยายพื้นที่เพิ่มเติม โดย เด็ดขาด จัดระเบียบที่อยู่อาศัยทำกินให้พอเพียงกับ การดำรงชีพ

19 4. เป้าหมายดำเนินการ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 157 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 100แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 51แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 6แห่ง 5. ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2551-2552) 6. งบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 56,652,600 บาท ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 99,914,700 บาท

20 วิธีดำเนินการ สำรวจการถือครองของราษฎร ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำรวจและวางแผนกำหนดความเหมาะสม การใช้ที่ดินป่าไม้ ตรวจสอบและรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัย/ทำกิน จัดทำแนวเขตป่าอนุรักษ์ให้ชัดเจน

21 สำรวจการถือครองพื้นที่ป่าไม้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) จัดทำแผนที่ผลการสำรวจ OVERLAY สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากภาพถ่ายทางอากาศ  อยู่ก่อน อยู่หลัง ไม่ล่อแหลมล่อแหลม หมายขอบเขตใน พื้นที่ ตรวจสอบ-รังวัดรายแปลง รับรองสิทธิ์  แผนความช่วยเหลือ  ย้ายไปที่เหมาะสม  รับรองสิทธิ์ แผนการเคลื่อนย้าย   ที่ถ่ายภาพบริเวณนั้นไว้เป็นครั้งแรกหลังวันสงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรก การสำรวจ-ตรวจพิสูจน์การครอบครอง-รับรองสิทธิ์  หากย้ายไม่ได้ทันที ให้ควบคุมขอบเขตพื้นที่ และจัดระเบียบที่อยู่อาศัย/ทำกิน คณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ

22  คณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิการ ครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย 1.ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่ (ประธานกรรมการ) 2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือผู้แทน (กรรมการ) 3.นายอำเภอท้องที่หรือผู้แทน (กรรมการ) 4.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหรือผู้แทน (กรรมการ) 5.หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ป่า อนุรักษ์ท้องที่ (กรรมการ)

23 6.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่หรือ ผู้แทน (กรรมการ) 7.กรรมการอื่นที่เห็นสมควร ไม่เกิน 2 คน (กรรมการ) 8.ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่ (กรรมการและเลขานุการ) 9.เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

24 1 ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรใน เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 - 1.1 ผู้ครอบครองที่ดินต้องเข้าทำประโยชน์อย่าง ต่อเนื่อง - 1.2 ใช้หลักฐานภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ ทหาร - 1.3 หลักฐานแสดงการถือครองเข้าทำประโยชน์ที่ดิน 2 มีอำนาจหน้าที่ขอเอกสารเพื่อใช้ในการพิจารณาจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 3 รายงานผลการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิการ ครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

25 แผนภูมิการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ ครอบครองที่ดิน ของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ผลการรังวัดตรวจสอบแปลงที่ดิน - บัญชีสรุปจำนวนราย จำนวนแปลง จำนวนเนื้อที่ - บัญชีรายชื่อราษฎรรายแปลง ข้อมูลหลักใน การตรวจสอบ ผลการแปล ตีความวิเคราะห์ ภาพถ่ายทาง อากาศที่ถ่ายพื้นที่ นั้นไว้เป็นครั้งแรก หลังวันสงวนหวง ห้ามเป็นพื้นที่ ป่าไม้ตาม กฎหมายครั้งแรก พยานหลักฐาน อื่น - ทะเบียนบ้าน - ภบท. - พยานบุคคล - พยาน ข้างเคียง - พืชผล อาสิน - อื่นๆ คณะกรรมการ ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ การครอบครองที่ดิน ของราษฎรในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ รับรองสิทธิ - บัญชีสรุป (พส.1) - บัญชีรายแปลง/เนื้อที่ (พส.1/1) ไม่รับรองสิทธิ - บัญชีสรุป (พส.2) - บัญชีรายแปลง/เนื้อที่ (พส.2/1) รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

26 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า แสดงบริเวณตำแหน่ง แปลงที่ดินถือครองท้อง ที่ อ.เมือง และอ.นาโยง จ.ตรัง ของแผนที่ท้าย กฤษฎีกา ประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2525 ประกาศครอบคลุม ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า เทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 1 กฎกระทรวงฉบับ ที่ 216 (พ.ศ. 2510)

27 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ภาพขยายแปลงที่ดินถือ ครอง ซ้อนทับบนแผนที่ ท้ายพระราชกฤษฎีกา

28 แปลงที่ดินถือครอง ซ้อนทับบน ภาพถ่ายออร์โธสี ปีพ.ศ.2546 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

29 แปลงที่ดินถือครอง ซ้อนทับบน ภาพถ่ายทางอากาศโครงการVAP 61 ปีพ.ศ. 2510 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

30 ภาพขยาย แปลงที่ดินถือ ครอง ซ้อนทับบนภาพถ่าย ออร์โธสี ปีพ.ศ.2546 บริเวณที่มีร่องรอยการทำประโยชน์ ตามผลการแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศปี 2510 (ภายหลังการประกาศเป็น พื้นที่ป่าตามกฏหมายครั้งแรก) อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า แนวเขตอุทยานแห่งชาติ

31 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ท้องที่ จ.ตรัง ภาพขยาย แปลงที่ดินถือครอง ซ้อนทับบนภาพถ่ายทางอากาศ โครงการ VAP 61 ปี พ.ศ. 2510 บริเวณที่มีร่องรอยการทำประโยชน์ ตามผลการแปลตีความภาพถ่าย ทางอากาศปี 2510 (ภายหลังการประกาศเป็นพื้นที่ป่าตามกฏหมายครั้งแรก) อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า แนวเขตอุทยานแห่งชาติ

32 ตัวอย่างแปลงที่ดินถือครอง ของราษฎร(นายพิน แสง แก้ว) ที่อยู่ในเขตอุทยาน แห่งชาติและได้ทำประโยชน์ มาตั้งแต่ปี 2510 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า บริเวณที่มีร่องรอยการทำ ประโยชน์จากผลการแปล ตีความ

33 ตัวอย่างแปลงที่ดินถือครองของ ราษฎร(นายพิน แสงแก้ว) ที่อยู่ ในเขตอุทยานแห่งชาติและได้ ทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี 2510 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า บริเวณที่มีร่องรอยการทำ ประโยชน์จากผลการแปล ตีความ

34 ชื่อแปลงสำรวจ....................................................... แผนผังแปลงที่ดินหมายเลข................................... บัญชีรายชื่อราษฏรผู้อยู่อาศัย/ทำกิน ในเขตป่า.................................................................................................. ลำ ดับที่ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตร ประชาชน บ้าน หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเลขเนื้อที่ ตรวจสอบจากการแปล ภาพถ่ายทางอากาศหมายเหตุ เลขที่ แปลงที่ดิน(ไร่)ก่อนประกาศหลังประกาศ เขตป่า (ไร่) ลงชื่อ.......................................ผู้รังวัด/สำรวจลงชื่อ.........................................................หัวหน้าโครงการ (............................................................) (.........................................................) ตำแหน่ง....................................................ตำแหน่ง............................................................... วัน............เดือน.........................พ.ศ.........................วัน...........เดือน..............................พ.ศ.................

35

36

37

38 กิจกรรมหน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนผลแผน 1 กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ - รังวัดแปลงที่ดินราย20,2667,0788,320 - ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์แปลง62,768-85,356 2. กิจกรรมจัดแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ - สำรวจออกแบบจัดทำแนวฝังหลักเขตกิโลเมตร1,000613.982,000 - สำรวจออกแบบจัดทำแนวรั้วลวดหนามกิโลเมตร10092.00100 - ฝังทำหลักเขตแสดงแนวเขตพื้นที่ป่า อนุรักษ์ กิโลเมตร1,000410.492,000 - จัดทำรั้วลวดหนามกิโลเมตร10030.00100 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2550-2551

39 สบอ. 3 (บ้านโป่ง) อยู่ก่อนอยู่หลัง อช.เอราวัณ 101 ราย 114 แปลง 1,137-2-76 ไร่344 ราย 459 แปลง 6,285-3-37 ไร่ อช. เฉลิมรัตนโกสินทร์ 114 ราย 182 แปลง 1,372-1-50 ไร่96 ราย 114 แปลง 993-2-09 ไร่ ขสป. แม่น้ำภาชี - ราย - แปลง - ไร่217 ราย 247 แปลง 2,106-0-84 ไร่ รวม215 ราย 296 แปลง 2,510-0-26 ไร่657 ราย 820 แปลง 9,385-2-21 ไร่ สบอ. 5 (นครศรีธรรมราช) อยู่ก่อนอยู่หลัง อช. เขาหลัก-ลำรู่ 16 ราย 16 แปลง 156-3-96 ไร่319 ราย 369 แปลง 3,937-2-54 ไร่ ผลการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎร ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

40 สบอ. 6 (สงขลา) อยู่ก่อนอยู่หลัง อช. บูโด-สุไหงปาดี 277 ราย 323 แปลง 1,038-1-00 ไร่1,302 ราย 1,359 แปลง 9,071-1-19 ไร่ สบอ. 16 (เชียงใหม่) อยู่ก่อนอยู่หลัง อช. แม่ฝาง 170 ราย 199 แปลง 1,794-3-64 ไร่1,205 ราย 1,701 แปลง 12,550-2-44 ไร่ อช. ดอยเวียงผา - ราย - แปลง - ไร่21 ราย 32 แปลง 374-1-96 ไร่ รวม170 ราย 199 แปลง 1,794-3-64 ไร่1,226 ราย 1,733 แปลง 12,925-0-40 ไร่

41 สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ >> ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ >> ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ THE END ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหาที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google