งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะ CV & CC กับการผลิตอาหารและ การส่งเสริมการเกษตร: อะไรที่เสี่ยงและ การปรับตัวเพื่อการผลิตที่อยู่ได้ รศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะ CV & CC กับการผลิตอาหารและ การส่งเสริมการเกษตร: อะไรที่เสี่ยงและ การปรับตัวเพื่อการผลิตที่อยู่ได้ รศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะ CV & CC กับการผลิตอาหารและ การส่งเสริมการเกษตร: อะไรที่เสี่ยงและ การปรับตัวเพื่อการผลิตที่อยู่ได้ รศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร กทม. ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐

2 เนื้อเรื่อง  คาร์บอนกับ CC (Climate Change)  เครื่องมือสำหรับการศึกษา Vulnerability and Adaptation ของระบบเกษตร  นโยบายส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าใจเรื่องใน วงกว้าง และสนับสนุนการปรับตัวตามสภาพ พื้นที่ (ระบบนิเวศน์ที่แตกต่างกัน)

3 1

4 กิจกรรมคาร์บอนที่ถูก เติมเข้าในชั้น บรรยากาศ คาร์บอนที่ถูกดึง ออกจากชั้น บรรยากาศ หมายเหตุ Giga tones คาร์บอนต่อปี การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและ fossil fuel 4 – 5ลดการใช้หรือใช้เท่าที่จำเป็น การสูญเสียคาร์บอนจากแหล่ง อินทรีย์วัตถุในดินและการชะ ล้างหน้าดิน 61 – 62ส่งเสริมและให้รางวัลการลดการทำลาย อินทรีย์วัตถุและการป้องกันหญ้าดิน การหายใจของสิ่งมีชีวิตใน แหล่งไบโอสเฟียร์ 50ลดไม่ได้ครับ การถางป่า2ลดการถาง-เผาป่าและเศษซากพืช การสังเคราะห์แสง=ตรึงคาร์บอน กลับในแหล่งไบโอสเฟียร์ (110)สามารถเพิ่มได้โดยการส่งเสริมการปลูก ไม้ยืนต้น ละลายผสมเข้ากับน้ำทะเล(2.5)ส่วนนี้ทำอะไรไม่ได้ รวม (112.5) คาร์บอนสุทธิที่เติมเข้าในชั้น บรรยากาศ – 6.5 คาร์บอนกับ CC

5 คาร์บอนและกิจกรรมของมนุษย์  ประมาณร้อยละ ของคาร์บอนจาก แหล่งทั้งห้าเกี่ยวข้องน้อยมากกับการ ไหลเวียนหรือวงจรของคาร์บอน  ส่วนใหญ่คาร์บอนจากการใช้ fossil fuels เข้าสู่การไหลเวียนในวงจรคาร์บอน ผ่าน กิจกรรมของมนุษย์

6 ความท้าทายเกี่ยวกับผลผลิตข้าว & ประชากร ๐ ๔๐๐ ๘๐๐ ทั้งประเทศ ขอนแก่น : KK = 1.8 ล้านคน เชียงใหม่ : CM = 1.6 ล้านคน ๒๕๑๗ ๒๗ ๓๗ ๔๓ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๑๘ - ๒๕๔๔

7 ความเสี่ยงของระบบเกษตร และ ทรัพย์สินอื่น ๆ  ส่วนบุคคล ส่วนครัวเรือน (บ้านเรือน การผลิต)  ส่วนรวม (ถนน สะพาน ระบบ ขนส่ง ฯลฯ)

8 2

9 Environment parameters Environment parameters Margin Climate zone Soil Series Crop areas Multiple Cropping Center, Chiang Mai Univ., Thailand. DSSAT 4.5 FILE-X & OTHER INPUTS OUTPUT FILES ANALYSIS PROGRAMS CropDSS Interface Roi Et Series TH CMMC KKKU ECHAM4 Admin. boundary Results Irrigation Yield 24 Crop models เครื่องมือศึกษา

10 Historical weather data ดิน ข้าวเหนียวสันป่าตอง: NSPT Predicted Regional Scenarios เทียบ กับ + CSM-CERES-Rice model ECHAM4 climate model เครื่องมือศึกษา

11 ข้อมูลจากแบบจำลอง ECHAM รายวัน  รังสีดวงอาทิตย์  อุณหภูมิอากาศสูงสุดและต่ำสุด  ปริมาณน้ำฝน  ความเร็วลม  ความชื้นสัมพัทธ์

12 หน้าตาข้อมูลที่ใช้ในทางเกษตร? *WEATHER DATA INSI LAT LONG ELEV TAV AMP REFHT WNDHT CMMC SRAD TMAX TMIN RAIN

13 ผลผลิตข้าวจำลอง (กก/ฮต) ECHAM ( ) Rainfed, Low input

14 ผลผลิตข้าวจำลองจากแบบจำลองข้าว CSM-Rice และแบบจำลองภูมิอากาศ ECHAM4 ECHAM ( ) Rainfed, Low input

15 ผลผลิตข้าวจำลอง (กก/ฮต) ECHAM ( ) Rainfed, High input

16 ผลผลิตข้าวจำลองจากแบบจำลองข้าว CSM-Rice และแบบจำลองภูมิอากาศ ECHAM4 ECHAM ( ) Rainfed, High input

17 ภาพรวมผลการศึกษาเบื้องต้นเมื่อหลายปีมาแล้ว CCAM ( ) Rainfed, Low input

18 3

19 นโยบายการส่งเสริมการเกษตรเพื่อ สนับสนุนการปรับตัว  เล่างานที่เชียงใหม่  การสร้างคน + ข้อมูลเกี่ยวกับ CC  ยุทธศาสตร์และส่งเสริมใน วิจัยและพัฒนาในระดับท้องถิ่น-ชาติ แผนส่งเสริมในสภาพ CC  เครือข่ายในและนอกประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ภาวะ CV & CC กับการผลิตอาหารและ การส่งเสริมการเกษตร: อะไรที่เสี่ยงและ การปรับตัวเพื่อการผลิตที่อยู่ได้ รศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google