งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลินิกอาชีวเวชกรรม ( คลินิก โรคจากการทำงาน ) ๏ ให้บริการสัปดาห์ละ 3 วัน จันทร์ - พุธ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 12.00 น. ๏ บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ระหว่างงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลินิกอาชีวเวชกรรม ( คลินิก โรคจากการทำงาน ) ๏ ให้บริการสัปดาห์ละ 3 วัน จันทร์ - พุธ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 12.00 น. ๏ บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ระหว่างงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลินิกอาชีวเวชกรรม ( คลินิก โรคจากการทำงาน ) ๏ ให้บริการสัปดาห์ละ 3 วัน จันทร์ - พุธ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 12.00 น. ๏ บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ระหว่างงาน และเมื่อออกจากงาน แก่คนทำงานในทุกอาชีพ ๏ ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล รับและส่งต่อผู้ป่วย โรคจากอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม

2 จำนวนผู้รับบริการที่คลินิกอา ชีวเวชกรรม ปี 2547 – 2550 จำนวน ( คน )

3 จำนวนผู้รับบริการที่คลินิกอาชีว เวชกรรม จำแนกตาม ICD10 ตั้งแต่ปี 2547 – 2550 ICD10 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 Z000 ( ตรวจสุขภาพทั่วไป ) 251 324 581 164 Z020 ( ตรวจเข้าสถานศึกษา ) 58 64 103 78 Z021 ( ตรวจก่อนเข้าทำงาน ) 1,692 1,441 1,461 1,950 Z026 ( ตรวจทำใบขับขี่ ) 0 24 44 57 Z026 ( ตรวจทำประกัน ) 1 2 9 19 Z028 ( ตรวจไปต่างประเทศ ) 0 2 6 5 Y96 ( ป่วยจากการทำงาน ) 0 0 9 8 รวม 2,002 1,857 2,213 2,281

4 รายงานโรคจากการประกอบอาชีพฯ ( รง. 506/2) โรค (ICD10 ) ปี 2549 ปี 2550 รวม 9 8 Allergic contact dermatitis (L24) 3 1 Allergic dermatitis (L23) 1 0 Noise induced hearing loss (H83.3) 5 6 Occupational back pain (M54.9) 0 1


ดาวน์โหลด ppt คลินิกอาชีวเวชกรรม ( คลินิก โรคจากการทำงาน ) ๏ ให้บริการสัปดาห์ละ 3 วัน จันทร์ - พุธ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 12.00 น. ๏ บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ระหว่างงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google