งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษา ตามอัธยาศัย ข้อสรุปจากที่ประชุมปฏิบัติการวางระบบ การพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สพร. สำนักงาน กศน. ๒๐ พค ๒๕๕๑ ประสบการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษา ตามอัธยาศัย ข้อสรุปจากที่ประชุมปฏิบัติการวางระบบ การพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สพร. สำนักงาน กศน. ๒๐ พค ๒๕๕๑ ประสบการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษา ตามอัธยาศัย ข้อสรุปจากที่ประชุมปฏิบัติการวางระบบ การพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สพร. สำนักงาน กศน. ๒๐ พค ๒๕๕๑ ประสบการณ์

2 ที่มา... เพราะบางช่วงจัดคนมาเข้า โรงเรียนไม่ได้ บางช่วงใช้ การศึกษานอกระบบก็ไม่ได้ ใน ที่สุดก็นำส่วนนั้นมาจัด การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ คนที่สะดวกจะเรียนรู้ โดยจัด แหล่งความรู้ตามสภาพแวดล้อม ให้เหมาะกับคนแต่ละช่วงวัย อัน จะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ นายวิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๑

3 ที่อื่น... ทำอย่างไร กันบ้าง ? Informal Education คือการศึกษาที่ไม่ ได้มาจากการเรียนการสอนในห้องเรียน แต่เป็น การศึกษาที่ได้มาจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ สหรัฐอเมริกา และ อังกฤษ ได้พัฒนามานานแล้วในทิศทางของ ตัวเองที่เสมือนแต่แตกต่าง กล่าวคือ จุดแข็ง ของประเทศอังกฤษ คือ วัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ของ British Empire อันแข็งแกร่ง และยาวนาน Informal Education ของ ประเทศอังกฤษจึงเน้นไปในทางเสริมสร้าง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ใน รูปแบบใหม่แบบไม่ลืมรากฐานเดิมของตัวเอง (Massaging the Old Wealth) ธีรัส บุญ-หลง http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=26451

4 ระบบที่มีอยู่เดิม + การผลิตแบบ มุ่งปริมาณ การสร้างคุณค่า คน นโยบาย คน พร้อมไอเดีย = ผู้สร้างมูลค่า ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับ..... ศักยภาพและ ความสามารถทางเศรษฐกิจ... อย่างไรก็ตาม... เทคโนโลยีในโลกปัจจุบันให้เวลาเราปรับตัวน้อย มาก นโยบาย ที่ช่วยกระตุ้นความตื่นตัวในภาคการผลิต “ กระตุก ” มห ภาค จุลภาค

5 คนไทยพันธุ์ใหม่เป็นปัจจัยสำหรับ เศรษฐกิจในอนาคตของไทย การสร้างเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการ สร้างราคาและคุณค่า ให้แก่สินค้าและ บริการ ใช้ประโยชน์สูงสุดจาก ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศ ในการผลิต สินค้าและบริการ ที่ตรงตาม ความต้องการของผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง

6 สิ่งที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมี คือ ความรู้ เอกลักษณ์จากรากฐานของตนเองทักษะฝีมือที่สืบทอดจากทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ++ ความคิดสร้างสรรค์ - วิถีไทย - พื้นที่เขตศูนย์สูตร - ฝีมือช่าง - ความละเมียดลไม - วิทยาศาสตร์ - เทคนิค

7 การรับรู้... ความ เข้าใจ ระดับการรับรู้การจัด การศึกษาตามอัธยาศัยของ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านนโยบายและหลักการจัด การศึกษาตามอัธยาศัย มี การรับรู้อยู่ในระดับปาน กลาง ด้านกระบวนการจัด การศึกษาตามอัธยาศัย มี การรับรู้อยู่ในระดับปาน กลาง ด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามอัธยาศัย มีการรับรู้อยู่ ในระดับปานกลาง โดย ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มีการรับรู้อยู่ ในระดับปานกลาง จำลอง อัครชัยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ๒๕๔๘ แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่าสอดคล้องและผู้บริหารในการปฏิบัติ ในระดับมาก เห็นว่านำไปปฏิบัติได้ ประกอบ ไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1)หลักการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (ปรัชญา นิยาม ความหมาย การเรียนรู้ ลักษณะ การจัด และผู้จัด) 2)การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (โปรแกรม ส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ) 3)การจัดปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ (การพัฒนาแหล่ง การเรียนรู้ การจัดการความรู้ สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และการ พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้) 4)การเรียนรู้จากประสบการณ์ (ประเภทของ ประสบการณ์ วิธีการ หลักการ และจุดมุ่งหมายของการประเมินความรู้ จากประสบการณ์) คมกฤช จันทร์ขจร มศว. ๒๕๕๑

8 หลักการ การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาจาก วิถีชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของ วิถีชุมชน เป็นการเรียนรู้จากของจริง เรียนรู้จาก สรรพสิ่ง ต่างๆ ในวิถีชีวิต ไม่ใช่วิชาหนังสือ เป็น การเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้อื่นๆ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และข้อมูลรอบๆ ตัว

9 การศึกษาตามอัธยาศัย เป็น การจัดกระบวนการ ที่มุ่งให้ ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ เป็น การจัดกระบวนการ ที่มุ่งให้ ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ นิยาม: โดย ผู้เรียน สามารถกำหนด/เลือก วิธีการเรียน เนื้อหา เวลา สถานที่ ฯลฯ หรือสิ่งที่บังเอิญอุบัติขึ้นกับ ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้อง กับวิถีชีวิต ความต้องการ หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สถาบัน/องค์กร/แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ โดย ผู้เรียน สามารถกำหนด/เลือก วิธีการเรียน เนื้อหา เวลา สถานที่ ฯลฯ หรือสิ่งที่บังเอิญอุบัติขึ้นกับ ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้อง กับวิถีชีวิต ความต้องการ หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สถาบัน/องค์กร/แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อให้บุคคลมี โอกาสแสวงหา และ ได้ความรู้ เกิดการ พัฒนาทักษะ เจตคติ ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การ พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อให้บุคคลมี โอกาสแสวงหา และ ได้ความรู้ เกิดการ พัฒนาทักษะ เจตคติ ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การ พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม

10 การจัด การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกระบวนการจัดการ (Management) มีทั้ง “การจัด” ที่ไม่ใช่กระบวนการจัด (Organizing) ตามรูปแบบ แต่ เป็นกระบวนการจัดตามวิถีชีวิต มีรูปแบบของกิจกรรมที่เน้นวิถีชีวิต เป็นหลัก เป็นการดำเนินชีวิตตามปกติ เป็นกระบวนการที่มีอยู่จริง ตามธรรมชาติ (Catalyze) เป็นกระบวนการ “กระตุ้น” ในคนอื่นเกิดความต้องการเรียนรู้ หากผู้เรียนประสงค์การรับรองประสบการณ์ ควรมี “กระบวนการจัด” (Facilitate) เป็น การจัดแบบไม่ต้องจัด มีการวางระบบ เป็นการสร้างกระบวนการที่ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นไปตามวิถีชีวิต สอดคล้องกับวิถีชีวิต แต่มีกระบวน/กิจกรรมที่ สามารถทำให้น่าสนใจ

11 การศึกษาตามอัธยาศัยที่ ไม่ต้องจัด เป็นไปตามวิถีชีวิต การศึกษาตามอัธยาศัยที่ จัด โดย กศน. 1.จัดเพื่อบอกให้รู้ว่ามีอะไร ที่ไหน (เช่นแหล่งเรียนรู้ advice centre) 2.จัดสนองความต้องการ ตามสภาพปัญหา เช่น ราคาข้าว 3.จัดให้อยากมารับ/ใช้บริการ เช่น ห้องสมุดฯ ศูนย์วิทย์ สื่อ(ศท)ศรช.

12 มีรูปแบบ/กิจกรรมที่จัดเพื่อให้คนได้เรียนรู้ตาม ความต้องการ มีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ เรา (ผู้จัด) สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย มีทั้งวิถีชีวิต วิถีธรรมชาติ วิถีชุมชน ไปเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ ไม่ใช่อะไรที่จะ”ไปใส่” ให้ผู้เรียน แม้เราจะคิดว่า เราจำเป็นต้องทำ ต้องกำหนด เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิด การคิด และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ รูปแบบ/วิธีการ การศึกษาตามอัธยาศัย

13 คนเราเรียนรู้มากมายและทุกวัน เราเรียนรู้ ตามความจำเป็น ตามความต้องการ เรา เรียนรู้ตามวิถีชีวิตนั่นเอง กศ.ตามอัธยาศัย ช่วยเราคนเราเกิดการรู้ได้ “คน”ชาวบ้านมีวิธีการเรียนรู้ไม่ตายตัว แต่ เป็นวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล ชีวิตของผู้เรียนมีความหลากหลาย เป็นแรง ขับเคลื่อนที่ท้าทายตัวเองตลอดชีวิต กลุ่มเป้าหมาย: คน/ชาวบ้าน/คนอยากเรียน

14 ผู้จัด ไม่สามารถวางแผนหรือวิธีการ จัดการศึกษาให้ผู้อื่นได้ ผู้จัดไม่รู้มากกว่าผู้อยากเรียน สามารถสร้างสภาพแวดล้อมใน การเรียนรู้(บรรยากาศที่เอื้อต่อ การเรียนรู้) จัดให้ผู้อยากเรียนสามารถเลือก/ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิต จุดประกายให้เกิดการอยากเรียน ไม่สามารถวางแผนหรือวิธีการ จัดการศึกษาให้ผู้อื่นได้ ผู้จัดไม่รู้มากกว่าผู้อยากเรียน สามารถสร้างสภาพแวดล้อมใน การเรียนรู้(บรรยากาศที่เอื้อต่อ การเรียนรู้) จัดให้ผู้อยากเรียนสามารถเลือก/ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิต จุดประกายให้เกิดการอยากเรียน แหล่งเรียนรู้ เป็นกลไกที่มีอยู่แล้ว มากมาย หลากหลายใน สังคมซึ่งเป็ฯวิถีชีวิต ของคน แหล่งฯมี ๔ ลักษณะ ๑) เป็นแหล่งฯกระตุ้น ให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่ม ๒) ให้ความรู้พื้นฐาน ๓) ให้เครื่องมือแสวงหา ความรู้เพิ่ม ๔) สร้างเครือข่ายกับ แหล่งเรียนรู้อื่น เป็นกลไกที่มีอยู่แล้ว มากมาย หลากหลายใน สังคมซึ่งเป็ฯวิถีชีวิต ของคน แหล่งฯมี ๔ ลักษณะ ๑) เป็นแหล่งฯกระตุ้น ให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่ม ๒) ให้ความรู้พื้นฐาน ๓) ให้เครื่องมือแสวงหา ความรู้เพิ่ม ๔) สร้างเครือข่ายกับ แหล่งเรียนรู้อื่น กระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้ตามวิถีชีวิต วิถีธรรมชาติ วิถีชุมชน ที่หลากหลาย (ของ ใครของมัน) เรียนรู้ร่วมกันกับผู้จัด สามารถสร้างเรียนรู้ตาม อัธยาศัย ไม่มีข้อจำกัด เปิด กว้าง ทุกแบบ/ทุกอย่าง เกิดจากการวางแผนร่วมกัน ระหว่างผู้จัดกับผู้เรียน หรือของ ผู้เรียนเอง เรียนรู้ตามวิถีชีวิต วิถีธรรมชาติ วิถีชุมชน ที่หลากหลาย (ของ ใครของมัน) เรียนรู้ร่วมกันกับผู้จัด สามารถสร้างเรียนรู้ตาม อัธยาศัย ไม่มีข้อจำกัด เปิด กว้าง ทุกแบบ/ทุกอย่าง เกิดจากการวางแผนร่วมกัน ระหว่างผู้จัดกับผู้เรียน หรือของ ผู้เรียนเอง ผู้อำนวยความสะดวก ผู้เรียน มีความสามารถในการ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และอยากเรียนรู้ บอกหรือวิเคราะห์ความ ต้องการในการเรียนรู้ ของตน เลือกวิธีการเรียนตามวิถี ชีวิตของตนเอง มีความสามารถในการ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และอยากเรียนรู้ บอกหรือวิเคราะห์ความ ต้องการในการเรียนรู้ ของตน เลือกวิธีการเรียนตามวิถี ชีวิตของตนเอง ผู้เรียนรู้ ภาคีเครือข่าย กระบวนการ จัดการ -พัฒนารูปแบบหรือ กระบวนการ ในการส่งเสริมความรู้ หลากหลายและเหมาะสม -พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ -พัฒนารูปแบบหรือ กระบวนการ ในการส่งเสริมความรู้ หลากหลายและเหมาะสม -พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ภูมิปัญญา องค์ความรู้

15 - สร้างความตระหนัก ในการเพิ่มคุณค่า ขององค์กรด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้ - ยกย่อง ชมเชย - จัดทำระบบ เครือข่ายแหล่ง ความรู้ - แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ - สร้างแรงจูงใจ - พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย - พัฒนารูปแบบ หรือกระบวนการ ในการส่งเสริม ความรู้ หลากหลาย และเหมาะสม - พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ - ศึกษา วิจัย แรงจูงใจ ที่ทำให้แหล่ง ความรู้จัดและ ส่งเสริมการ บริการความรู้ - จัดกระบวน การส่งเสริม แลกเปลี่ยน และสร้าง องค์ความรู้ แหล่งความรู้ ผู้เรียน/ผู้รับบริการ กระบวนการองค์ความรู้

16 การจัดการศึกษา (ตามพรบ.) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ผู้เรียน/ ผู้เรียนรู้ ความต้องการ นศ.ลงทะเบียน +วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน รูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัด ระยะเวลาเรียน/ฝึกอบรมยืดหยุ่น+หลากหลาย ตามสภาพผู้เรียน ผู้รับบริการ + ความสนใจ สิ่งแสดง ข้อมูล หนังสือ สื่อ โปรแกรม ไม่แน่นอน ตามสภาพ วิถีชีวิต เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา ไร้ขีดจำกัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จบหลักสูตร เทียบระดับ แบบประเมิน ความพึงพอใจ เทียบประสบการณ์

17 กระบวนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้เรียน แหล่งที่ ให้ความรู้ - ทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง - กำหนดความ ต้องการ เป้าหมาย วิธีเรียนประเมินผล - มีองค์ความรู้เฉพาะ - มีภารกิจหลักของตนเอง - มีระบบสารสนเทศในการสื่อสาร - มีหรือไม่มีระบบจัดการความรู้ ขององค์กร - มีหรือไม่มีระบบบริการความรู้ เรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ เรียนรู้โดยมีผู้จัดกระบวนการ - จัดกระบวนการ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย จัดกระบวนการ ส่งเสริมความรู้ คุณลักษณะ

18 ประเด็น/หัวข้อในการจัดการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1. เป้าหมาย/หลักการ 2. ผู้เรียน หรือ ผู้รับบริการ 3. ครู/ผู้อำนวยความสะดวก 4. วิธีเรียน กระบวนการเรียนรู้ 5. กิจกรรม 6. ใช้อะไร สื่อ? สิ่งอำนวยการเรียนรู้/ตัวช่วย 7. หลักสูตร โปรแกรม 8. การประเมินผล

19 ประเด็นที่เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1. เป้าหมาย/หลักการ : การส่งเสริมและ สนับสนุน... - (ก) การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และวิถีชีวิตของ ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย - (ข) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และส่วนที่นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ม. ๖ (๒) และ – ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ตลอดชีวิต - ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระที่สอดคล้องกับความสนใจและความจำเป็นใน การยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม - ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และเทียบโอนผลการ เรียนกับการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ม ๘ (๑-๓)

20 2. ผู้เรียน หรือ ผู้รับบริการ -บุคคลทั่วไป -คนที่มีความพร้อมและมี ปัญหาที่ต้องการการเรียนรู้ 3. ครู/ผู้อำนวยความสะดวก -ภูมิปัญญา - ผู้รู้

21 4. วิธีเรียน กระบวนการเรียนรู้ - เรียนรู้ร่วมกัน - เรียนตามสภาพจริง “ ครูพัก ลักจำ ” - ฝึกปฏิบัติจริง ( ลองผิด - ลองถูก ) - เครือข่ายการเรียนรู้ - จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ - จัดรูปแบบการเรียนรู้ - ศูนยฺบริการเพื่อการเรียนรู้ - พบผู้รู้ / ดูคนอื่น - สืบค้นจากสื่อ - C&D หมายเหตุ : วิธีการเรียนรู้กำหนด / ออกแบบโดยผู้เรียนตามความสนใจ / โอกาส / ศักยภาพ / ความต้องการ รูปแบบที่เสนออิง กศ. นอกระบบเป็นส่วนใหญ่ แต่เป็นการเรียนรู้ ตามอัธยาศัย

22 5. กิจกรรม ออกแบบตามความต้องการของผู้เรียน 6. ใช้อะไร สื่อ? สิ่งอำนวยการเรียนรู้/ตัวช่วย -สื่อ หนังสือ ที่ควรเพิ่มและส่งเสริมให้คนอ่าน 7. หลักสูตร โปรแกรม - หลักสูตรแบบที่ไม่เป็นหลักสูตร -เป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนเลือกได้เอง (หญ้าที่วัวเลือกกิน) ทำอย่างไรจึงจะจูงใจวัวให้มากินในแปลงที่ เราปลูก) ในกรณีมีสิ่งที่ไม่คุ้นเคย วัวจะมากินหญ้าไหม? 8. การประเมินผล - ดูที่วัตถุประสงค์ของผู้เรียน - มี ๒ ส่วน คือ ฝ่ายที่ผู้จัด แทรกแซง จะมีวิธีการวัด ดู ที่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กับแบบวิถีชีวิตอย่าง เดียว วัดที่ความสุข ความพอเพียง ชุมชนพอเพียง ชุมชนสมานฉันท์ เป็นต้น -การประเมินผลในส่วนของผู้จัด จะใช้วิธีการ......

23

24 บทบาทภารกิจ กศน. กศน. ส่งเสริม / สนับสนุน พัฒนาผู้จัด ส่งเสริม / สนับสนุน พัฒนาผู้จัด เป็นผู้จัด พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ของกศน. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ของกศน. ส่งเสริม / สนับสนุน แหล่งเรียนรู้เครือข่าย ส่งเสริม / สนับสนุน แหล่งเรียนรู้เครือข่าย ร่วมกับผู้เรียนออกแบบ กระบวนการเรียนรู้ ร่วมกับผู้เรียนออกแบบ กระบวนการเรียนรู้ นักจัดการศึกษา ตามอัธยาศัย นักจัดการศึกษา ตามอัธยาศัย นักจัดการความรู้ Promoter


ดาวน์โหลด ppt การศึกษา ตามอัธยาศัย ข้อสรุปจากที่ประชุมปฏิบัติการวางระบบ การพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สพร. สำนักงาน กศน. ๒๐ พค ๒๕๕๑ ประสบการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google