งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เบอร์สำนัก 056-405000 โทรสาร 056-405001 ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งภา ยใ น เบอร์มือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เบอร์สำนัก 056-405000 โทรสาร 056-405001 ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งภา ยใ น เบอร์มือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เบอร์สำนัก 056-405000 โทรสาร 056-405001 ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งภา ยใ น เบอร์มือ ถือ เบอร์ บ้าน 1. นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ 09-3583- 6093 - ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. นางเกษรอินทร์พงษ์ นุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 08-1875- 1306 02- 927784 3 3. นางอรศรีชัยสิทธิ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ งาน 08-9241- 3036 036- 532542 4. นางนันทนาทองคุ้มเจ้าพนักงานธุรการชำนาญ งาน 08-4882- 8136 - 5. นางสาวพร พิรุณ โยมงามเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 08-7300- 0053 6. นางสาววัล ยา กิจพิบูลย์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 08-4399- 6855 กลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ 7. นายสุริชาติสมวัฒนศักดิ์ผอ. กลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ 08-1759- 2955 - 8. นายบพิตรปริปุณณากรนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ 08-5049- 6695 - 9. นางสาวศิริ รัตน์ ตุ้มโทนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ 08-7947- 0481 - 10. นาย สมเกียรติ อยู่สุขนักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ 08-6928- 2948 - 11. นางสาว พรรณี ใยมณีนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ 08-1604- 4025 -

2 กลุ่มพัฒนาบุคลากร 12. นายกิตติ ชาติ ชาติยานนท์ผอ. กลุ่มพัฒนาบุคลากร 08-9859- 3532 056- 499210 13. นายมานพพลายแสงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญ การ 08-1191- 1375 - 14. นางสาว จริญญา สมบัติทิพย์นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ 08-4324- 5888 - กลุ่มวิชาการส่งเสริม การเกษตร 15. นายยอดธงไชย รอดแก้ว ผอ. กลุ่มวิชาการส่งเสริม การเกษตร 08-9566- 2322 056- 438148 16. นายจิรศักดิ์สายวารินนักวิชาการเกษตรชำนาญ การพิเศษ 08-4971- 9492 - 17. นายบรรพต เชื้อเพชร นักวิชาการเกษตรชำนาญ การ 08-1440- 6503 - 18. นางสาว กังสดาล ชาติกุลนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ 08-6336- 7419 - 19. นายวินัยนาคปานนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ 08-4688- 9911 -

3 ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ที่ 1 จ. ชัยนาท 24. นาย ประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ผอ. ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรม เกษตรที่ 1 ชัยนาท 056- 476596 08-1887- 0562 - ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ที่ 5 จ. ลพบุรี 25. - ผอ. ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรม เกษตรที่ 5 ลพบุรี 036- 461038 08-1513- 5515 - ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ. ชัยนาท 26. นายถนอมไชยเทพผอ. ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัด ชัยนาท 056- 476515 08-9707- 4737 -

4 ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งภายในเบอร์มือ ถือ เบอร์ บ้าน ลูกจ้างประจำ 1. นายลำพูลวิมลเศรษฐ์พนักงานขับรถยนต์ -08- 7735- 5942 2. นาย ลำพอง วิมลเศรษฐพนักงานขับรถยนต์ -08- 6928- 6895 056- 411594 3. นายวรพลพูลรอดพนักงานขับรถยนต์ -08- 6199- 1462 4. นายทรง สรรค์ พลเจียกพนักงานขับรถยนต์ -08- 6206- 6414 5. นายสานิตอ่วมแก้วพนักงานขับรถยนต์ --056- 415087 6. นายอัศวินสนิทชาติยาม -- 7. นายสุดใจกลิ่นเทียนยาม -08- 5272- 2889 056- 476260 8. นาย จำเนียร สุบินมิตร์ยาม -08- 1037- 5715 9. นาย ลำพอง พันธ์ใจธรรมคนงานเกษตร -08- 7202- 7432

5 10. นางนิรมลสนิทชาติคนงานเกษตร -08- 7204- 0748 11. นางสาว เพชรี คุ้มศิริคนงานเกษตร -08- 6216- 2473 12. นาย ประกอบ จันสุกพนักงานเพาะชำ -- 13. นายวินัยอัตพุฒช่างไม้ -081- 0127- 393 056- 43303 6 14. นางสาว ฉันท์สินี จบศรีพนักงานห้องทดลอง 1108- 0518- 7692 15. นางมนิดาสวัสดิ์วงศ์พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 1108- 9567- 0424 พนักงานราชการ 16. นายณัฐ นนท์ สวัสดีจนท. ระบบงาน คอมพิวเตอร์ 1808- 6614- 4530 17. นางสาว วิภารัตน์ เนตรท้วมเจ้าพนักงานธุรการ 1108- 1283- 8887


ดาวน์โหลด ppt เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เบอร์สำนัก 056-405000 โทรสาร 056-405001 ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งภา ยใ น เบอร์มือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google