งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เบอร์สำนัก โทรสาร ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เบอร์สำนัก โทรสาร ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
เบอร์สำนัก โทรสาร ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน 1. นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ - ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. นางเกษร อินทร์พงษ์นุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 3. นางอรศรี ชัยสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 4. นางนันทนา ทองคุ้ม 5. นางสาวพรพิรุณ โยมงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6. นางสาววัลยา กิจพิบูลย์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 7. นายสุริชาติ สมวัฒนศักดิ์ ผอ. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 8. นายบพิตร ปริปุณณากร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 9. นางสาวศิริรัตน์ ตุ้มโท 10. นายสมเกียรติ อยู่สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 11. นางสาวพรรณี ใยมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

2 กลุ่มพัฒนาบุคลากร 12. นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร 13. นายมานพ พลายแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ - 14. นางสาวจริญญา สมบัติทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร 15. นายยอดธงไชย รอดแก้ว ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร 16. นายจิรศักดิ์ สายวาริน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 17. นายบรรพต เชื้อเพชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 18. นางสาวกังสดาล ชาติกุล 19. นายวินัย นาคปาน

3 ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท
24. นายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 1 ชัยนาท - ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 5 จ.ลพบุรี 25. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 5 ลพบุรี ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.ชัยนาท 26. นายถนอม ไชยเทพ ผอ.ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท

4 ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน ลูกจ้างประจำ 1. นายลำพูล วิมลเศรษฐ์ พนักงานขับรถยนต์ - 2. นายลำพอง วิมลเศรษฐ 3. นายวรพล พูลรอด 4. นายทรงสรรค์ พลเจียก 5. นายสานิต อ่วมแก้ว 6. นายอัศวิน สนิทชาติ ยาม 7. นายสุดใจ กลิ่นเทียน 8. นายจำเนียร สุบินมิตร์ 9. พันธ์ใจธรรม คนงานเกษตร

5 10. นางนิรมล สนิทชาติ คนงานเกษตร - 11. นางสาวเพชรี คุ้มศิริ 12. นายประกอบ จันสุก พนักงานเพาะชำ 13. นายวินัย อัตพุฒ ช่างไม้ 14. นางสาวฉันท์สินี จบศรี พนักงานห้องทดลอง 11 15. นางมนิดา สวัสดิ์วงศ์ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 พนักงานราชการ 16. นายณัฐนนท์ สวัสดี จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 18 17. นางสาววิภารัตน์ เนตรท้วม เจ้าพนักงานธุรการ


ดาวน์โหลด ppt เบอร์สำนัก โทรสาร ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google