งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เบอร์สำนัก 056-405000 โทรสาร 056-405001 ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งภา ยใ น เบอร์มือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เบอร์สำนัก 056-405000 โทรสาร 056-405001 ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งภา ยใ น เบอร์มือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เบอร์สำนัก โทรสาร ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งภา ยใ น เบอร์มือ ถือ เบอร์ บ้าน 1. นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. นางเกษรอินทร์พงษ์ นุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางอรศรีชัยสิทธิ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ งาน นางนันทนาทองคุ้มเจ้าพนักงานธุรการชำนาญ งาน นางสาวพร พิรุณ โยมงามเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน นางสาววัล ยา กิจพิบูลย์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ 7. นายสุริชาติสมวัฒนศักดิ์ผอ. กลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ นายบพิตรปริปุณณากรนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ นางสาวศิริ รัตน์ ตุ้มโทนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ นาย สมเกียรติ อยู่สุขนักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ นางสาว พรรณี ใยมณีนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ

2 กลุ่มพัฒนาบุคลากร 12. นายกิตติ ชาติ ชาติยานนท์ผอ. กลุ่มพัฒนาบุคลากร นายมานพพลายแสงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญ การ นางสาว จริญญา สมบัติทิพย์นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการส่งเสริม การเกษตร 15. นายยอดธงไชย รอดแก้ว ผอ. กลุ่มวิชาการส่งเสริม การเกษตร นายจิรศักดิ์สายวารินนักวิชาการเกษตรชำนาญ การพิเศษ นายบรรพต เชื้อเพชร นักวิชาการเกษตรชำนาญ การ นางสาว กังสดาล ชาติกุลนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ นายวินัยนาคปานนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ

3 ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ที่ 1 จ. ชัยนาท 24. นาย ประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ผอ. ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรม เกษตรที่ 1 ชัยนาท ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ที่ 5 จ. ลพบุรี ผอ. ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรม เกษตรที่ 5 ลพบุรี ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ. ชัยนาท 26. นายถนอมไชยเทพผอ. ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัด ชัยนาท

4 ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งภายในเบอร์มือ ถือ เบอร์ บ้าน ลูกจ้างประจำ 1. นายลำพูลวิมลเศรษฐ์พนักงานขับรถยนต์ นาย ลำพอง วิมลเศรษฐพนักงานขับรถยนต์ นายวรพลพูลรอดพนักงานขับรถยนต์ นายทรง สรรค์ พลเจียกพนักงานขับรถยนต์ นายสานิตอ่วมแก้วพนักงานขับรถยนต์ นายอัศวินสนิทชาติยาม นายสุดใจกลิ่นเทียนยาม นาย จำเนียร สุบินมิตร์ยาม นาย ลำพอง พันธ์ใจธรรมคนงานเกษตร

5 10. นางนิรมลสนิทชาติคนงานเกษตร นางสาว เพชรี คุ้มศิริคนงานเกษตร นาย ประกอบ จันสุกพนักงานเพาะชำ นายวินัยอัตพุฒช่างไม้ นางสาว ฉันท์สินี จบศรีพนักงานห้องทดลอง นางมนิดาสวัสดิ์วงศ์พนักงานพิมพ์ดีดชั้น พนักงานราชการ 16. นายณัฐ นนท์ สวัสดีจนท. ระบบงาน คอมพิวเตอร์ นางสาว วิภารัตน์ เนตรท้วมเจ้าพนักงานธุรการ


ดาวน์โหลด ppt เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เบอร์สำนัก 056-405000 โทรสาร 056-405001 ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งภา ยใ น เบอร์มือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google