งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท Source: EPPO * ม.ค. – เม.ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท Source: EPPO * ม.ค. – เม.ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท Source: EPPO * ม.ค. – เม.ย.

2 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค อัตราการขยายตัว (%) ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซิน จำนวนรถใหม่เพิ่มสูงขึ้น จากนโยบายรถคันแรก

3 ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซินธรรมดา ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค อัตราการขยายตัว (%)

4 ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซินพิเศษ ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค อัตราการขยายตัว (%) ส.ค.54 ชะลอเก็บเงินเข้ากองทุนฯ ผู้ใช้ Gasohol 95 E10 ใช้เบนซิน 91 แทน เนื่องจากราคาถูกกว่าอยู่ 2.27 บาท/ลิตร ยกเลิกเบนซิน 91 โดยมีผลบังคับใช้ ณ โรงกลั่น ตั้งแต่ 1 ม.ค.56

5 ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซล ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค อัตราการขยายตัว (%)

6 ยอดจำหน่ายน้ำมันเตา ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค อัตราการขยายตัว (%) พ.ค.55 พม่าหยุดจ่ายก๊าซ 8-17 เม.ย เม.ย.56 พม่าหยุดจ่ายก๊าซ

7 การใช้น้ำมันเตาของภาคอุตสาหกรรม ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค อัตราการขยายตัว (%)

8 การใช้น้ำมันเตาของ กฟผ. 6-9 พ.ค.55 พม่าหยุดจ่ายก๊าซ 8-17 เม.ย.55 พม่าหยุดจ่ายก๊าซ 5-14 เม.ย.55 พม่าหยุดจ่ายก๊าซ

9 การใช้ก๊าซธรรมชาติในอุตสาหกรรม ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค อัตราการขยายตัว (%)

10 อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล %

11 ยอดจำหน่ายและราคาน้ำมันเบนซินธรรมดา ปริมาณ ราคา Note: ตั้งแต่ เม.ย.56 เบนซินธรรมดามีเฉพาะ Gasohol 91 เท่านั้น

12 ยอดจำหน่ายและราคาน้ำมันเบนซินพิเศษ ปริมาณ ราคา

13 ยอดจำหน่ายและราคาน้ำมันดีเซล ปริมาณ ราคา


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท Source: EPPO * ม.ค. – เม.ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google