งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ
หน่วย : ล้านบาท Source: EPPO * ม.ค. – เม.ย.

2 ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซิน
จำนวนรถใหม่เพิ่มสูงขึ้น จากนโยบายรถคันแรก อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2553 -8.93 0.53 -6.30 -4.27 -8.11 1.50 0.90 0.42 1.22 -1.22 7.65 1.25 2554 4.28 0.76 -0.81 1.71 2.04 0.94 -3.75 2.33 -0.97 -6.58 -11.96 -1.01 2555 0.30 1.63 4.00 -0.50 3.42 1.89 3.67 1.94 1.21 13.73 20.43 11.00 2556 8.22 2.61 9.88 11.83 11.67 6.05 9.82 10.64 4.88 4.45 1.76 -3.83 2557 -1.43 0.79 0.34 1.57

3 ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซินธรรมดา
2554 2553 2557 2556 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2553 -7.59 5.46 0.86 2.80 -0.60 9.15 7.38 6.91 7.85 5.75 15.33 9.18 2554 13.10 6.74 3.27 6.15 6.07 5.92 0.44 11.29 19.89 16.35 8.67 15.56 2555 14.69 15.00 17.63 10.93 15.06 11.65 12.85 4.76 -7.99 0.66 5.58 0.17 2556 -24.59 -40.47 -36.89 -35.63 -35.96 -38.22 -34.45 -32.51 -34.73 -35.67 -36.34 -38.54 2557 -16.17 3.50 3.33 5.10

4 ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซินพิเศษ
2557 ยกเลิกเบนซิน 91 โดยมีผลบังคับใช้ ณ โรงกลั่น ตั้งแต่ 1 ม.ค.56 2553 27 ส.ค.54 ชะลอเก็บเงินเข้ากองทุนฯ ผู้ใช้ Gasohol 95 E10 ใช้เบนซิน 91 แทนเนื่องจากราคาถูกกว่าอยู่ 2.27 บาท/ลิตร 2554 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2553 -10.70 -5.88 -15.54 -13.35 -17.81 -8.57 -7.76 -8.24 -7.84 -10.60 -2.90 -9.52 2554 -7.81 -8.04 -7.09 -5.08 -4.33 -6.88 -10.35 -11.70 -34.33 -43.23 -45.47 -28.15 2555 -23.75 -21.16 -19.36 -20.05 -16.79 -15.53 -12.39 -3.61 28.13 56.54 68.47 39.50 2556 90.89 109.60 126.68 124.48 126.04 110.59 109.69 102.82 87.86 88.89 79.11 61.86 2557 13.23 -1.18 -1.71 -0.83

5 ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซล
2557 2554 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2553 -8.88 7.43 3.74 -2.46 -4.34 3.40 3.03 -1.04 0.69 -2.53 7.37 -2.89 2554 3.70 -3.49 0.98 7.09 6.18 6.48 0.26 7.34 6.86 4.51 -0.60 7.53 2555 4.38 13.65 7.33 3.91 7.12 5.83 8.48 7.79 3.55 11.08 11.49 2.52 2556 8.88 -0.56 4.18 3.38 5.49 -1.68 3.48 -1.70 -1.54 -0.16 -0.73 -0.48 2557 -0.47 0.64 -1.24 2.84

6 8-17 เม.ย.55 5-14 เม.ย.56 พม่าหยุดจ่ายก๊าซ
ยอดจำหน่ายน้ำมันเตา 8-17 เม.ย เม.ย.56 พม่าหยุดจ่ายก๊าซ 6-9 พ.ค.55 พม่าหยุดจ่ายก๊าซ 2557 2553 2554 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2553 -7.16 3.39 36.44 12.26 4.05 -4.85 14.63 -3.92 -13.88 -34.38 -10.19 -28.46 2554 -12.42 -4.10 -29.17 -13.39 -20.65 9.75 12.92 -1.67 13.45 10.07 -24.95 -4.57 2555 1.90 -20.48 -18.40 25.00 85.58 -5.17 -27.33 -13.96 -28.73 -11.54 12.66 -14.27 2556 -7.14 9.98 15.86 2.57 -53.52 -26.70 -12.83 2.58 4.24 -12.67 -1.89 20.46 2557 29.28 -11.25 -5.01 -27.64

7 การใช้น้ำมันเตาของภาคอุตสาหกรรม
2553 2554 2557 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2553 -5.59 3.06 18.25 9.63 -1.69 -6.87 -3.89 7.61 -17.63 -23.49 -7.04 -27.99 2554 -14.21 -7.38 -18.27 -23.41 -27.23 -14.24 2.37 -10.52 -14.92 2.95 -29.84 -4.05 2555 4.08 -25.50 -19.85 -12.74 53.10 8.54 -11.00 -14.37 -6.04 -14.93 15.55 -11.88 2556 -21.61 5.73 8.87 31.23 -37.16 -31.04 -22.63 2.01 -2.45 -17.32 -14.99 5.59 2557 29.00 -17.19 -18.56 -34.68

8 การใช้น้ำมันเตาของ กฟผ.
8-17 เม.ย.55 พม่าหยุดจ่ายก๊าซ 6-9 พ.ค.55 พม่าหยุดจ่ายก๊าซ 5-14 เม.ย.55 พม่าหยุดจ่ายก๊าซ

9 การใช้ก๊าซธรรมชาติในอุตสาหกรรม
2557 2554 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2553 28.80 32.32 20.91 21.82 18.21 18.20 20.36 17.80 13.58 8.60 10.68 19.73 2554 14.93 9.39 28.41 24.59 33.65 29.66 31.77 35.97 34.43 26.75 16.20 23.35 2555 28.53 31.18 14.06 28.28 15.02 10.10 11.93 10.97 8.57 17.07 23.45 5.85 2556 7.87 1.28 4.29 -5.93 0.06 1.83 6.40 2.79 3.09 3.20 0.13 6.32 2557 2.32 4.35 -0.64 2.56

10 อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล
%

11 ยอดจำหน่ายและราคาน้ำมันเบนซินธรรมดา
ปริมาณ ราคา Note: ตั้งแต่ เม.ย.56 เบนซินธรรมดามีเฉพาะ Gasohol 91 เท่านั้น

12 ยอดจำหน่ายและราคาน้ำมันเบนซินพิเศษ
ปริมาณ

13 ยอดจำหน่ายและราคาน้ำมันดีเซล
ปริมาณ ราคา


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google