งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมพลศึกษา ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่การประชุมวิพากษ์ร่างมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ด้วยความยินดียิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมพลศึกษา ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่การประชุมวิพากษ์ร่างมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ด้วยความยินดียิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรมพลศึกษา ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่การประชุมวิพากษ์ร่างมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ด้วยความยินดียิ่ง

3 “ กรมพลศึกษา... เป็นองค์กรนำด้านการพลศึกษา สร้างความสุขเพื่อมวลชน ” วิสัยทัศน์

4 “กรมพลศึกษาต้องเตรียมความพร้อม ขององค์กร และพัฒนาบุคลากร เพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยการ เร่งรัดพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการ ให้เป็นกำลังหลักในการส่งเสริมและพัฒนา กีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬาเพื่อมวลชน ” นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

5 มาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา “ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความสามารถ และคุณสมบัติที่ควรมี ในการประกอบวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ซึ่งประกอบไปด้วย 3 สมรรถนะ ”

6 1. สมรรถนะทั่วไป (Generic Competencies) “ คุณสมบัติทั่วไปของบุคคลที่ควรมีในการเข้าสู่วิชาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ พฤติกรรม และแรงจูงใจ”

7 2. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) “ คุณสมบัติเฉพาะในวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผล ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ พฤติกรรมและแรงจูงใจ ”

8 3. สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competencies) “ คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละตำแหน่งงาน หรือแต่ละระดับ ความรับผิดชอบของบุคคลในวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาและ ผู้ตัดสินกีฬา ประกอบด้วย ความรู้ และทักษะ ”

9 การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา ให้ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากร และผู้ตัดสินกีฬา เป็นภารกิจโดยตรงของกรมพลศึกษา ในฐานะหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย ด้านพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

10 วัตถุประสงค์

11 2. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเริ่มต้นอย่างเป็น ทางการในปี พ.ศ.2558 และก่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย บุคลากรสาขาอาชีพต่างๆ อย่างเสรี ตามกรอบ ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ หรือ MRAs และความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา หรือ MNP วัตถุประสงค์

12

13 ความตกลงว่า ด้วยการค้าและ บริการ (AFAS) ความตกลงว่า ด้วยการ เคลื่อนย้าย บุคคลธรรมดา (MNT) ข้อตกลง ยอมรับร่วม คุณสมบัติ นักวิชาชีพ (MRAs) AEC: เกิดเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี

14 ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ Mutual Recognition Arrangement:MRAs เป็นข้อตกลงยอมรับร่วมกันในเรื่องมาตรฐานนักวิชาชีพ ของประชาคมอาเซียนในการให้การยอมรับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนด ใบอนุญาต ใบคำร้อง ที่ได้รับในประเทศสมาชิก โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง จะช่วยอำนวยความสะดวก การเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ ในภูมิภาค ได้อย่างเสรี

15 การยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ สาขาวิศวกรรม ลงนามยอมรับเมื่อ พ.ศ.2548 สภาวิศวกร กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม ลงนามยอมรับเมื่อ พ.ศ.2550 สภาสถาปนิก กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ สาขาทันตแพทย์ ลงนามยอมรับเมื่อ พ.ศ.2552 แพทยสภา กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ ลงนามยอมรับเมื่อ พ.ศ.2552 ทันตแพทยสภา กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ สาขาแพทย์

16 การยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ สาขาพยาบาล สาขานักบัญชี ลงนามยอมรับเมื่อ พ.ศ. 2549 สภาการพยาบาล กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ สาขานักสำรวจ ลงนามยอมรับเมื่อ พ.ศ. 2551 สภาวิชาชีพบัญชี กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ สาขาท่องเที่ยว ลงนามยอมรับเมื่อ พ.ศ. 2550 สภาวิชาชีพนักสำรวจ กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ ลงนามยอมรับเมื่อ พ.ศ.2555 กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ

17 จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้าย บุคลากรที่ประสงค์จะให้บริการในประเทศสมาชิกใน สาขาเกี่ยวกับการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน โดยเกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองชั่วคราว การพำนักชั่วคราว และการอนุญาตทำงานของบุคคลธรรมดาชั่วคราว ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา Movement of Natural Person Agreement: MNP

18 วิศวกรรม คอมพิวเตอร์วิจัยและพัฒนาให้เช่าโฆษณา วิจัยตลาดและ สำรวจ ความเห็น บริหารจัดการ เกี่ยวเนื่องกับ การเกษตร เกี่ยวเนื่องกับ ประมง เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้ เกี่ยวเนื่องกับ เหมืองแร่ ที่ปรึกษา ซ่อมอุปกรณ์ ทางการแพทย์ การแปลจัดประชุม โทรคมนาคม ผลิตสื่อวิทยุและ โทรทัศน์ ก่อสร้างการศึกษาสิ่งแวดล้อม การเงิน สุขภาพโรงแรมการขนส่ง กีฬา ครอบคลุมการเคลื่อนย้ายบุคลากร 25 สาขาอาชีพ

19 1. กระทรวงสาธารณสุข สำรวจปี พ.ศ.2555 พบว่า คนไทยรูปร่างท้วมถึงอ้วน มีมากกว่า 17 ล้านคน นับเป็นอันดับ 5 ของ เอเชียแปซิฟิก ที่สำคัญ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อ้วนขึ้นโดยเฉลี่ย 4 ล้านคนต่อปี เสียชีวิตจากโรคอ้วน ประมาณปีละ 20,000 คน

20 2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ระบุ คนไทยอ้วนเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นจำนวนถึง 1 ใน 5 ของจำนวนคนไทยทั้งหมด ภาครัฐสูญเสียงบประมาณเป็นค่ารักษาพยาบาล ปีละกว่า 1 แสนล้านบาท

21 3. มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมอนามัย วิจัยปี พ.ศ.2555 พบว่าเด็กไทยเป็นโรคอ้วนอย่างรวดเร็วในอัตราเร่ง สูงที่สุดในโลก โดยเด็กแรกเกิดถึงอายุ 12 ปี ป่วยเป็น โรคอ้วนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 และวัยเริ่มทำงาน อายุ 20–29 ปี ป่วยเป็นโรคอ้วน 21.7%

22 4. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2555 แถลงข้อมูลเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นโรคเบาหวาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 12 นำสู่โรคเรื้อรัง อีกหลายประเภท ได้แก่ โรคไต โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต และกระทบต่อพัฒนาการ ทางสติปัญญา

23 จากทุกขภาวะที่เพิ่มขึ้นมีผลกระทบต่อความสามารถ รวมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ( เหรียญทอง, เหรียญเงิน, ด้านการแข่งขันกีฬา พิจารณาจากจำนวนเหรียญรางวัล เหรียญทองแดง) ของประเทศไทยมีสัดส่วนลดลง

24 ประเทศไทยเคยได้รับเหรียญรางวัลรวมสูงสุด ร้อยละ 9.13 (39 เหรียญจาก 427 เหรียญ ) เมื่อเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 6 ปี พ. ศ.2513 เหลือเพียงร้อยละ 3.29 (52 เหรียญ จาก 1,577 เหรียญ ) คราวเอเชียนเกมส์ล่าสุดครั้งที่ 16 พ. ศ.2553

25 1. สัดส่วนเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 2.83 (17 เหรียญ จาก 600 เหรียญ ) คราวการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่ 20 พ. ศ.2515 สู่ร้อยละ 6.25 (58 เหรียญ จาก 927 เหรียญ ) เป็นลำดับ 4 ถัดจาก สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน จากการแข่งขัน โอลิมปิกครั้งที่ 27 พ. ศ. 2543

26 2. ตรงกันข้ามทุกขภาวะของประชาชนออสเตรเลีย กลับเพิ่มขึ้น เมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย สำรวจพบ วัยผู้ใหญ่เป็นโรคอ้วนมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศพัฒนาแล้ว ผู้ชายร้อยละ 68 ผู้หญิงร้อยละ 55 เด็กร้อยละ 17 มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน สวนทางกับ ความเป็นเลิศทางกีฬาที่เพิ่มขึ้น

27 3. ส่งผลให้ปีพ. ศ. 2553 รัฐบาลออสเตรเลีย ทบทวนยุทธศาสตร์กีฬาของประเทศ จาก “ บนลงล่าง ” เน้นความเป็นเลิศ มุ่งจำนวนเหรียญรางวัล เป็น “ กีฬาจากรากหญ้า ” สร้างโอกาสการเล่นกีฬา อย่างกว้างขวาง มองการกีฬาอย่างเป็นองค์รวม

28 4. วิธีการดำเนินงาน “ กีฬาจากรากหญ้า ” สร้างโอกาสให้ เล่นกีฬาอย่างกว้างขวาง ประการหนึ่ง คือ การกำหนด มาตรฐานวิชาชีพครูพลศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ทางกีฬาตั้งแต่รากฐาน โดยเริ่มจากเยาวชนในโรงเรียน

29 1. เป็นประเทศลำดับต้นที่ประกาศใช้ มาตรฐานวิชาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ ด้วยพื้นฐาน ความคิด “ ผู้ฝึกสอนกีฬาคุณภาพ การกีฬาคุณภาพ ”

30 2. มาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาแห่งชาติ ของสมาคม กีฬาและพลศึกษาแห่งชาติปี พ. ศ.2549 มุ่งหมาย เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตร การฝึกอบรม นำเสนอรูปแบบการฝึกสอนที่ดีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้ฝึกสอนกีฬา เสนอแนวทางการมุ่งสู่กีฬาอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการกีฬาของประชาชนทั่วไป

31 3. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาแห่งชาติของ สหรัฐอเมริกาแบ่งเป็น 8 หมวดใหญ่ รวม 40 เกณฑ์ มาตรฐานย่อย ได้แก่ ปรัชญาและจริยธรรม ความ ปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บ สภาพร่างกาย ความเจริญเติบโตและการพัฒนาการ การสอน และการสื่อสาร ทักษะและกลยุทธ์ทางการกีฬา องค์กร และการบริหาร และการประเมินผล

32 ความสอดคล้องจากประสบการณ์ของ 2 ประเทศ มหาอำนาจกีฬา คือ “การยกระดับความสามารถของ บุคลากรด้านการกีฬา ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ บุคลากรด้านกีฬา”

33 มาตรฐานวิชาชีพ: ประเทศไทย 1. เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2554 จำนวน 4 มาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ มาตรฐานวิชาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล, ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล, ผู้นำนันทนาการ และนักบริหารจัดการการกีฬา

34 มาตรฐานวิชาชีพ: ประเทศไทย 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน อยู่ระหว่าง ดำเนินการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอน กีฬา และมาตรฐานวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬา เพิ่มเติม อีก 8 ชนิดกีฬา รวม 16 มาตรฐาน ได้แก่ มวยไทย เซปักตะกร้อ ว่ายน้ำ แบดมินตัน วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แฮนด์บอล และ วู้ดบอล

35 1. ยกร่างมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยการจัดประชุม ระดมสมองและความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้บริหารองค์กรกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สื่อมวลชน โดยใช้หลักการความน่าเชื่อถือทางวิชาการ (Academic Credibility) ด้วยความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศิลปากร กระบวนการจัดทำ

36 2. นำร่างมาตรฐานวิชาชีพมาจัดการประชุมวิพากษ์ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมอย่างเปิดกว้าง (Open Participation) ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 400 คน จากองค์กรกีฬา สมาคมกีฬา สถาบันการศึกษา ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา สื่อมวลชน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ไปปรับปรุงฉบับร่าง ให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ ทั้งในเชิงเนื้อหาและกระบวนการ ได้รับ การยอมรับและนำไปใช้ปฏิบัติอย่างแพร่หลาย กระบวนการจัดทำ

37 ประโยชน์ต่อผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและ ต่างประเทศ สร้างโอกาสที่เปิดกว้าง มากขึ้นในการประกอบอาชีพ ประโยชน์ : มาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

38 ประโยชน์ต่อนักกีฬา เป็นเครื่องประกันคุณภาพ ความรู้ ความสามารถของผู้ฝึกสอนกีฬา ตลอดจนผู้ตัดสินกีฬาที่ทำหน้าที่ ในการแข่งขัน ให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ประโยชน์ : มาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

39 ประโยชน์ต่อวงการกีฬา สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ในมาตรฐานที่น่าเชื่อถือได้ ของวงการกีฬา ส่งผลกระทบ ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการกีฬา คุณภาพนักกีฬา เกิดความเข้มแข็ง ของการกีฬาทั้งระบบ ประโยชน์ : มาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

40 ประโยชน์ต่อประชาชน เกิดความเชื่อมั่นและมีแรงจูงใจ ในการเล่นกีฬา ประชาชน มี ร่างกายแข็งแรง ทุกขภาวะ ด้านสุขภาพลดน้อยลง ประโยชน์ : มาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

41 ประโยชน์ต่อประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ทั้งด้านการกีฬาและด้านอื่นๆ ที่ล้วนต้องอาศัยความเข้มแข็ง ของประชาชนเป็นพื้นฐาน ประโยชน์ : มาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

42 แนวทางการนำมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ไปปฏิบัติอย่างเป็นทางการ แนวทางที่ 1 ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กรมพลศึกษาจัดประชุมหารือร่วมกับ การกีฬ่าแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการนำมาตรฐานวิชาชีพ ไปใช้ ตลอดจนจัดทำโครงการนำร่องประเมินสมรรถนะ ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา เพื่อขึ้นทะเบียน ทั้งของกรมพลศึกษาและสมาคมกีฬา

43 แนวทางการนำมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ไปปฏิบัติอย่างเป็นทางการ ขั้นตอนที่ 2 กรมพลศึกษานำข้อสรุปจากขั้นตอนที่ 1 จัดทำระเบียบหรือข้อบังคับกรมพลศึกษา ว่าด้วยมาตรฐาน วิชาชีพบุคลากรด้านการพลศึกษาและการกีฬา เพื่อเป็น พื้นฐานการยกระดับสู่ พระราชบัญญัติมาตรฐานวิชาชีพ บุคลากรด้านการพลศึกษาและการกีฬา

44 แนวทางที่ 2 กรมพลศึกษาจัดประชุมหารือร่วมกับ คุรุสภา และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ 1. ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา แนวทางการนำมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ไปปฏิบัติอย่างเป็นทางการ

45 2. ขอความร่วมมือให้ครูพลศึกษา และนักวิชาการ นันทนาการประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการประเมินสมรรถนะจากกรมพลศึกษา แนวทางการนำมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ไปปฏิบัติอย่างเป็นทางการ

46 3. ร่วมกันกำหนดแนวทางการนำผลการประเมิน สมรรถนะจากกรมพลศึกษา ไปพิจารณาดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละหน่วยงาน แนวทางการนำมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ไปปฏิบัติอย่างเป็นทางการ

47 ความร่วมมือผลักดันมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

48 การเสวนาหัวข้อ “มาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านการกีฬา... ก้าวสู่ AEC ”

49 นายแพทย์วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองเลขาธิการ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บุคลากรดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ พ. ศ.2547 ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล พ. ศ.2553

50 ดร. ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย พ. ศ.2547-2550 หัวหน้าผู้ฝึกสอน สโมสรฟุตบอลธนาคารกสิกรไทย พ. ศ.2534-2543 นักกีฬาฟุตบอล สโมสรกีฬาราชประชา พ. ศ.2520-2523

51 คุณมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา พ. ศ.2539-2541 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมกีฬา พ. ศ.2541-2542 ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน พ. ศ.2542-2543

52 เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการ สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย รองประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย ผู้ควบคุมการแข่งขันวอลเลย์บอล ในกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 26 ( แอตแลนตา ) และครั้งที่ 30 ( ลอนดอน )

53 เรือเอกสมรักษ์ คำสิงห์ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น เหรียญทองโอลิมปิกรุ่นเฟเธอร์เวท กีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 26 ( แอตแลนตา ) นักกีฬามวยไทย ( พิมพ์อรัญเล็ก ศิษย์อรัญ ) ผู้บรรยายการแข่งขันมวยสากล ในกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 30 ( ลอนดอน ) ช่อง NBT

54 คุณพิศณุ นิลกลัด ผู้ดำเนินรายการ ข่าวนอกลู่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้ดำเนินรายการ สะเก็ดข่าว, กอล์ฟกูรู, คอข่าว, ฟ้ามีตา ผู้บรรยายการแข่งขันกีฬา คอลัมน์นิสต์หนังสือพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt กรมพลศึกษา ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่การประชุมวิพากษ์ร่างมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ด้วยความยินดียิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google