งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และการตรวจติดตาม ประเมินผล โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และการตรวจติดตาม ประเมินผล โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กำหนดการ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และการตรวจติดตาม ประเมินผล โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี – รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

3 เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น. - ผู้แทน ยศ. กล่าวรายงานความเป็นมาของ โครงการฯ เวลา ๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๕ น. - ประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น. - ชี้แจงภาพรวมโครงการ ผลการดำเนินงานที่ ผ่านมา ปัญหา และข้อเสนอแนะ โครงการ พัฒนาสถานีตำรวจฯ ปี ๒๕๕๕ โดย พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง ผบก.ยศ. และ พ.ต.อ.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบก.ยศ. เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.- พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.- บรรยายแนวทางการปฏิบัติ และการ ประเมินผล (output และ outcome) ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจ เพื่อประชาชนฯ โดย พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง ผบก.ยศ. และ พ.ต.อ.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบก.ยศ. เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.- แนวทางการตรวจประเมินผลโครงการพัฒนา สถานีตำรวจเพื่อประชาชนฯ ของ ศชต.

4 เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. - บรรยายแนวทางการตรวจ ราชการ ของ จต. โดยผู้แทน จต. เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. - บรรยายแนวทางการตรวจราชการ ของ จต. โดยผู้แทน จต. (ต่อ) หมายเหตุ : กำหนดการ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ ๔ จำนวน ๕๘๗ นาย (ภ.๑ ภ.๒ ภ.๗ ภ.๘ ภ.๙ และ ศชต. สภ. ละ ๑ นาย วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐ นาย รวม จำนวน ๖๐๗ นาย)

5 หัวใจและภารกิจหลักของตำรวจหัวใจและภารกิจหลักของตำรวจ งานรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน เป็นงาน นอกสถานี ตำรวจ ก่อน เกิดเหตุ ก่อน เกิดเหตุ งานอำนวยความยุติธรรม (งานสืบสวนสอบสวน) เป็นงาน บนสถานี ตำรวจ เป็นงาน บนสถานี ตำรวจ หลัง เกิดเหตุ หลัง เกิดเหตุ

6 งานตำรวจจุดแตกหักอยู่ที่โรงพักงานตำรวจจุดแตกหักอยู่ที่โรงพัก หัวใจภารกิจ หลักของตำรวจ ตำรวจ ภารกิจรอง เป็นงานบริการ ภารกิจรอง เป็นงานบริการ (นอกสถานี) (ในสถานี) ก่อน หลัง งานด้านการรักษา ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (งาน ป.) งานด้านการรักษา ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (งาน ป.) งานด้านการอำนวย ความยุติธรรม ทางอาญา (งาน ส.) งานด้านการอำนวย ความยุติธรรม ทางอาญา (งาน ส.) ตัวชี้วัด คือ (นอกสถานี) (ในสถานี) งานด้านการ ควบคุมและ จัดการจราจร งานด้านการ บริการทั่วไป ตัวชี้วัด คือ Output Outcome Output outcome Output Outcome Output Outcome

7 จากปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าว จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาสถานี ตำรวจเพื่อประชาชนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติขึ้น เพื่อขยายผลให้สถานีตำรวจซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการ บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นสากล และมีบุคลากรเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาแก่ ประชาชน และเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำโครงการสถานีตำรวจเพื่อ ประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป เนื่องจากมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกฎหมายต่าง ๆ อาทิ เช่น (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ (๒) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๕ (๓) พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (๔) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการไทย ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ประกอบกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ จากปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าว จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาสถานี ตำรวจเพื่อประชาชนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติขึ้น เพื่อขยายผลให้สถานีตำรวจซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการ บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นสากล และมีบุคลากรเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาแก่ ประชาชน และเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำโครงการสถานีตำรวจเพื่อ ประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป เนื่องจากมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกฎหมายต่าง ๆ อาทิ เช่น (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ (๒) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๕ (๓) พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (๔) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการไทย ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ประกอบกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ๑.๓ ๑.๔

8 ๑) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจ ในการบริการ ประชาชน ตลอดจนการปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนให้ครบวงจร ในการบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้บริการที่ดีแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างแท้จริง ๒) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยให้ประชาชนมี ทางเลือก ที่ใช้บริการที่มีความหลากหลาย มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการ ให้บริการ ส่งเสริมรูปแบบการให้บริการที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใส ทันกาล สามารถปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยเน้นการพัฒนาระบบการส่งมอบบริการอย่าง เป็นขั้นตอน ๓) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกสถานีตำรวจ อำนวยความสะดวก เอาใจใส่ ดูแลให้บริการที่ตอบสนองตามความต้องการของประชาชน มีการวางระบบการรับฟัง ความคิดเห็น ติชมการทำงาน มีข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงการบริการทุกด้าน ๔) ส่งเสริมให้สถานีตำรวจใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็น แนวทางในการทำงาน และยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดการยอมรับ และความ ศรัทธาจากประชาชนผู้รับบริการ ๑) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจ ในการบริการ ประชาชน ตลอดจนการปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนให้ครบวงจร ในการบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้บริการที่ดีแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างแท้จริง ๒) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยให้ประชาชนมี ทางเลือก ที่ใช้บริการที่มีความหลากหลาย มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการ ให้บริการ ส่งเสริมรูปแบบการให้บริการที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใส ทันกาล สามารถปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยเน้นการพัฒนาระบบการส่งมอบบริการอย่าง เป็นขั้นตอน ๓) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกสถานีตำรวจ อำนวยความสะดวก เอาใจใส่ ดูแลให้บริการที่ตอบสนองตามความต้องการของประชาชน มีการวางระบบการรับฟัง ความคิดเห็น ติชมการทำงาน มีข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงการบริการทุกด้าน ๔) ส่งเสริมให้สถานีตำรวจใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็น แนวทางในการทำงาน และยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดการยอมรับ และความ ศรัทธาจากประชาชนผู้รับบริการ ๒. วัตถุประสงค์

9 โครงการโรงพักเพื่อประชาชนระยะที่ ๑ เน้นการให้บริการเพื่อประชาชนและ กิจกรรมตามที่ ตร. กำหนด โครงการโรงพักเพื่อประชาชนระยะที่ ๑ เน้นการให้บริการเพื่อประชาชนและ กิจกรรมตามที่ ตร. กำหนด โครงการโรงพักเพื่อประชาชนระยะที่ ๒ เน้นบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวและ การพัฒนาทางกายภาพ โครงการโรงพักเพื่อประชาชนระยะที่ ๒ เน้นบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวและ การพัฒนาทางกายภาพ

10 โครงการโรงพักเพื่อ ประชาชน ระยะที่ ๑ - ๒ โครงการโรงพักเพื่อ ประชาชน ระยะที่ ๑ - ๒ โครงการโรงพักเพื่อ ประชาชน ระยะที่ ๓ โครงการโรงพักเพื่อ ประชาชน ระยะที่ ๓ ● เป็นโรงพักผูกขาดที่ได้เฉพาะ โรงพักเดียว คือ ๑. โรงพักดีเด่นตลอด ๒. อีก ๙๙ โรงพัก ไม่มีบทบาท ● เป็นการพัฒนาทางกายภาพ ๑๐๐ % ● เป็นโรงพักผูกขาดที่ได้เฉพาะ โรงพักเดียว คือ ๑. โรงพักดีเด่นตลอด ๒. อีก ๙๙ โรงพัก ไม่มีบทบาท ● เป็นการพัฒนาทางกายภาพ ๑๐๐ % ๑.มองภาพรวม โดยยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง + ประชาชนเป็นตัวตั้ง ๒. พัฒนาทุกสถานีตำรวจเป็นองค์รวม เน้นทุกสถานีต้องพัฒนา ● ทองแดง ● เงิน ● ทอง ๓. กายภาพแค่ ๑๕% ที่เหลือ ๘๕ % เป็น การพัฒนาโดยเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง ๔. ความดีความชอบได้ยกทีม ๑.มองภาพรวม โดยยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง + ประชาชนเป็นตัวตั้ง ๒. พัฒนาทุกสถานีตำรวจเป็นองค์รวม เน้นทุกสถานีต้องพัฒนา ● ทองแดง ● เงิน ● ทอง ๓. กายภาพแค่ ๑๕% ที่เหลือ ๘๕ % เป็น การพัฒนาโดยเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง ๔. ความดีความชอบได้ยกทีม

11 ๔) ตัวแบบในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ : Service Quality (SERVQUAL) Service Quality (SERVQUAL) ๔) ตัวแบบในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ : Service Quality (SERVQUAL) Service Quality (SERVQUAL) ๑๑ % ๓๒ % ๑๙ % ๑๖ % ๒๒ % สากล ๒๕ % ๑๕ % ๒๐ % ตร. ๑๕ % ๒๕ % ตร.สากล

12 องค์ประกอบสัดส่วนการวัดสัดส่วนการวัดตามประเด็น ๑. สิ่งที่จับต้องได้ในการบริการ, สิ่งที่สัมผัสได้, ลักษณะที่ปรากฏ (Tangibles) (One Stop Service) ๑๕ % เป็นการวัดการ ● บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ๑๕% ๒. ความรวดเร็วในการตอบสนอง (Responsiveness/Effective) (Effective) ๒๐ % ● รวดเร็วในบริการ (Effective) ๒๐% ๓. ความมั่นใจในบริการ และการ รับประกัน (Assurance) หรือ ผลสำเร็จของงาน (output) (output) ๒๕ % ● วัดปริมาณผลงาน (Output) ๒๕% ๔. ความน่าเชื่อถือ และวางใจได้ (Reliability) หรือความพึงพอใจ (Outcome) (outcome) ๒๕ % ● เชื่อถือ ศรัทธา พึงพอใจ ในการบริการ วัดความพึงพอใจ ที่เป็น Output ๒๕% ๕. ความเต็มใจ หรือการเอาใจใส่ ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Service Mild) (Service Mind) ๑๕ % ๑๕ % เป็นการวัดการบริการ ด้วยความเต็มใจและใส่ใจ (Service Mind) ตาราง : สัดส่วนการวัดคุณภาพการให้บริการของโรงพักเพื่อประชาชน ระยะที่ ๓ ตาราง : สัดส่วนการวัดคุณภาพการให้บริการของโรงพักเพื่อประชาชน ระยะที่ ๓

13 จุดเ น้น โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ๑. ด้านกระบวนการ (Process) ● บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) คือ สะดวก (15%) ● บริการด้วยความรวดเร็วมีขั้นตอน ระยะเวลาที่เป็นมาตรฐาน คือ รวดเร็ว (Effective) (20%) ● บริการด้วยความเต็มใจและใส่ใจ (Service Mind) คือ ประทับใจ (15%) ๑. ด้านกระบวนการ (Process) ● บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) คือ สะดวก (15%) ● บริการด้วยความรวดเร็วมีขั้นตอน ระยะเวลาที่เป็นมาตรฐาน คือ รวดเร็ว (Effective) (20%) ● บริการด้วยความเต็มใจและใส่ใจ (Service Mind) คือ ประทับใจ (15%) ๒. ด้านผลลัพธ์ ● ผลของการบริการ วัดผลสำเร็จของงานที่ตำรวจทำได้ จากการให้บริการ คือ (Output) มีตัวชี้วัดผลสำเร็จ (25%) ● ผลลัพธ์ที่ทำได้ คือ ประชาชนมีความพึงพอใจ (Outcome) มีตัวชี้วัดความพึงพอใจของประชาชนเป็น ศูนย์กลาง (25%) ๒. ด้านผลลัพธ์ ● ผลของการบริการ วัดผลสำเร็จของงานที่ตำรวจทำได้ จากการให้บริการ คือ (Output) มีตัวชี้วัดผลสำเร็จ (25%) ● ผลลัพธ์ที่ทำได้ คือ ประชาชนมีความพึงพอใจ (Outcome) มีตัวชี้วัดความพึงพอใจของประชาชนเป็น ศูนย์กลาง (25%)

14 Process มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Base Management) บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) บริการด้วย ความรวดเร็ว (Effective) บริการด้วย ความเต็มใจ (Service Mind) ผลผลิต (out put) ผลสำเร็จของงาน ๒๕ % ผลลัพธ์ (out come) ความพึงพอใจ ๒๕ % ภาพลักษณ์ที่เห็นลงทุน ทางกายภาพ เช่น ที่ จอดรถ สถานที่สะอาด เคาน์เตอร์บริการดี เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว เต็มใจ ใส่ใจบริการ ไม่ต้องลงทุน เน้นมีผลงานการ ปฏิบัติที่บรรลุ เป้าหมายและมี ผลงานในภารกิจ หลัก เน้นคุณภาพการ ให้บริการที่เกิดผล ตามพึงพอใจแก่ ประชาชนทุกด้าน ๑๕% ๒๐%๑๕% ๘๕ % เป็นการวัดผลโดยเน้นไปที่ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เอาประชาชน เป็นตัวตั้ง และเกิดความพึงพอใจในการ ให้บริการ ๑๕ % เป็นการพัฒนา/ ปรับปรุงทางกายภาพให้ดูดี สะดวก

15 Process มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Base Management) บริหารชัดเจนมีประสิทธิภาพใน การแก้ปัญหา เอาใจใส่ลูกน้อง ผลผลิต (out put) ผลงานภาพรวม ทั้ง ๕ ด้านมี ๒๕ % ผลลัพธ์ (out come) ผลรวมของความ พึง พอใจทั้ง ๕ ด้าน มี ๒๕ % เน้นการวางระบบการ ปกครองบังคับบัญชา ให้ชัดเจนเหมาะสม และเน้นระบบ ธรรมาภิบาล เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระดม สมองแก้ไขปัญหาของประชาชนร่วมกัน ตลอดจนการฝึกอบรมให้เป็นตำรวจที่ดี เอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ● เน้นวัดผลงานทั้ง ๕ ด้าน ต้องไม่ต่ำกว่าร้อย ละ ๖๐ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ● ทองแดง (๖๐-๗๐) ● เงิน (๗๑-๘๐) ● ทอง (๘๑ ขึ้นไป) ● เน้นวัดผลความพึง พอใจทั้ง ๔ ด้านแรก ให้สำเร็จไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ ● ทองแดง (๖๐-๗๐) ● เงิน (๗๑-๘๐) ● ทอง (๘๑ ขึ้นไป) ● เน้นพัฒนา นวัตกรรมการ ให้บริการอีก ๑๐% ๑๕%๒๐%๑๕%

16 การปรับปรุงแบบเก่าแบบใหม่ การปรับปรุงตามแนวทางเดิมการปรับปรุงตามแนวทางใหม่ ๑. ปรับปรุงสถานที่ทางกายภาพให้ดูดี ทุ่มงบประมาณในพัฒนา ๒. จัดให้มีสถานที่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ๓. จัดโต๊ะเก้าอี้ให้สวยงาม ๔. จัดการฝึก ให้ตำรวจมีวินัย ๕. จัดแฟ้มเอกสารให้สวยงามคะแนนดี ๑. จัดให้มีสภากาแฟสำหรับการประชุม ประจำสัปดาห์หรือ ระดมสมอง เพื่อร่วมกัน แก้ไขปัญหาในการให้บริการ ในแต่ละด้าน บริการ ๒. การนำผลการประชุมสภากาแฟ หรือ การระดมสมองไปสู่การปฏิบัติและการแก้ไข ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ๓. ปรับภาพลักษณ์ การให้บริการดุจญาติ ดุจครอบครัวเดียวกัน

17 ด้านกระบวนการ Output (ผลผลิต) Outcome (ผลลัพธ์) ๑ด้านการบริการทั่วไป (๕๐ คะแนน) ๒๕ คะแนน ๒ด้านการอำนวยความยุติธรรม (๕๐ คะแนน) ๒๕ คะแนน ๓ด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (๕๐ คะแนน) ๒๕ คะแนน ๔ด้านควบคุมการจัดการจราจร (๕๐ คะแนน) ๒๕ คะแนน ๕ด้านการบริหารและพัฒนา บุคลากร (๕๐ คะแนน) ๒๕ คะแนน ๖ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อยในพื้นที่ ศชต. (๕๐ คะแนน) ๒๕ คะแนน

18 ส่วนที่ ๑ การวัดความสำเร็จในส่วนของผลผลิต (Output) (ด้านละ ๒๕ คะแนน) ด้านการบริการทั่วไป ตัวชี้วัด/กิจกรรมคะแนน ๙.๑ ระดับความสำเร็จการทดลองสุ่มตรวจระบบการ ให้บริการของข้าราชการตำรวจต่อประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ ณ สถานีตำรวจตามสภาพความเป็นจริง ๙.๒ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการบริการ สถานีตำรวจ(หน่วยงานระดับ Front Office) ที่มีการ ปฏิบัติงานและมีคุณภาพการให้บริการในระดับ มาตรฐาน ๑๕ ๑๐

19 ทดลองสุ่มตรวจ ทั้ง ๕ หัวข้อการให้คะแนน อย่างน้อย ๒ ครั้ง หรือแล้วแต่ บช./ภ./เจร ตำรวจของหน่วยงาน กำหนดจำนวนครั้งในแต่ ละปีงบประมาณนั้น ๆ ๙.๑ การทดลองสุ่มตรวจระบบการให้บริการ ของข้าราชการตำรวจต่อประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ ณ สถานีตำรวจตามสภาพความเป็น จริง (๑๕ คะแนน)

20 มีหัวข้อการให้คะแนน ดังนี้ ๑. ความพร้อมของผู้ให้บริการ (๒ คะแนน) ๒. การแต่งเครื่องแบบหรือการแต่งกายเรียบร้อย (๒ คะแนน ) ๓. พูดจาไพเราะสุภาพอ่อนโยนมีกิริยาอาการสุภาพ เป็นมิตร มีความกระตือรือร้นและยิ้มแย้มแจ่มใส ในการ ให้บริการ (๔ คะแนน ) ๔. ความรวดเร็วในการให้บริการเป็นไปตาม ระยะเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้(๕ คะแนน ) ๕. รับโทรศัพท์ตามแบบที่กำหนดด้วยความสุภาพ ตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน (๒ คะแนน ) ต่อ

21 หมายเหตุ : สำหรับแบบ และวิธีการตรวจของ จต. มีกิจกรรมที่เป็นกระบวนการ (PROCESS) คือ กิจกรรมที่๑ – ๖ ดังนั้น ในทางปฏิบัติให้นำผลการตรวจตาม กิจกรรมที่ ๑ – ๖ ในแบบและวิธีการตรวจของ จต. ๙.๒ วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการ บริการสถานีตำรวจ (หน่วยงานระดับ Front Office) ที่มีการปฏิบัติงานและมีคุณภาพการให้บริการใน ระดับมาตรฐาน คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละที่ ตร. กำหนด (๑๐ คะแนน)

22 2. ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ตัวชี้วัด/กิจกรรมคะแนน ๑๓.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาพนักงานสอบสวนเพื่อการ อำนวยความยุติธรรมทางอาญา ๑๓.๒ ร้อยละของพนักงานสอบสวนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการ อำนวยความยุติธรรมทางอาญา ๑๓.๒.๑ ร้อยละของพนักงานสอบสวนที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมินด้าน การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ๑๓.๒.๒ การประเมินพนักงานสอบสวน โดย กต.ตร. สภ. ประเมินของการให้บริการด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ๑๐ ๒.๕ ๑๐

23 ๑๓.๑ วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาพนักงานสอบสวน เพื่อการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา (๑๐ คะแนน) มี ๓ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ ๑๓.๑.๑ (๔ คะแนน) ๑๓.๑.๒ (๒ คะแนน) ๑๓.๑.3 (๔ คะแนน) ๑๓.๑.๑ ตรวจสำนวนค้างตามคำสั่ง ตร. ที่ ๙๖๐/๒๕๓๗ลง ๑๐ ส.ค. ๒๕๓๗ และหนังสือ ตร. ที่ ๓๑.๒๑๒/๓๖๐๙ ลง ๒ มิ.ย.๒๕๔๙โดยคิดสำนวนล่าช้า เป็นร้อยละ ของสำนวนที่อยู่ระหว่างการสอบสวน แล้วคิด เป็นคะแนนตามกรอบการตรวจเดิมของจเรตำรวจ (๔ คะแนน)

24 ๑๓.๑.๒ ตรวจสอบการถูกร้องเรียนและการถูกตั้ง กรรมการสอบสวนทางวินัยของพนักงานสอบสวน (๒ คะแนน) ๑ ) ตรวจสอบสถิติการดำเนินการทางวินัยมีสถิการ ถูกตั้งกรรมการ หรือมีแต่ยุติเรื่องตรวจสอบการถูก ร้องเรียนและการถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ของพนักงานสอบสวน (๒.๐คะแนน) ๒) มีสถิติการดำเนินการทางวินัยถูกลงโทษ ไม่สูง กว่าภาคทัณฑ์ (๑ คะแนน) ๓) มีสถิติการดำเนินการทางวินัยถูกลงโทษ สูงกว่า ภาคทัณฑ์ (๐ คะแนน)

25 - แบบประเมินพนักงานสอบสวน เพื่อ ทดลองสุ่มตรวจการวัดความพึงพอใจ มี ๓ ข้อ ๑๓.๑.๓ ทดลองสุ่มตรวจการวัดความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการและจากการปฏิบัติงาน ของพนักงานสอบสวนโดยดำเนินการเหมือนด้าน การบริหารทั่วไปในกิจกรรมที่ ๙.๑.๑ (๔ คะแนน) - โทรศัพท์สอบถามผู้เสียหาย,

26 ๑๓.๒.๑ การประเมินพนักงานสอบสวน ดีเด่น ระดับ บก./ภ.จว. (๒.๕ คะแนน) ๑๓.๒ ร้อยละของพนักงานสอบสวนที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา (๕ คะแนน) มี ๒ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ ประเมินระดับ บก./ภ.จว. มาหาค่าเฉลี่ยกลางใน ภาพรวมของสถานีตำรวจ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน

27 ๑๓.๒.๒ การประเมินพนักงานสอบสวน โดย กต.ตร. สน./สภ.ประเมินให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ ก.ย. ของปีงบประมาณนั้น ๆ (๒.๕ คะแนน) ข้อ ๑. การครองตน ของพนักงาน สอบสวนในสถานี ตำรวจของท่านดี มากน้อยเพียงใด ข้อ ๒. การปฏิบัติงาน ของพนักงานสอบสวน ในสถานีตำรวจของท่าน ดีมากน้อยเพียงใด

28 ๑๓.๓ วัดร้อยละความสำเร็จของการ ให้บริการด้านการอำนวยความยุติธรรม ทางอาญา (กิจกรรมที่ ๑ - ๑๒) คะแนน รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละที่ ตร. กำหนด (๑๐ คะแนน) หมายเหตุ : บช./ภ. รวบรวม

29 ๑๓.๑ วัดร้อยละความสำเร็จของการให้บริการด้านการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (กิจกรรม ที่ ๑ - ๑๑) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละที่ ตร. กำหนด (๔ คะแนน) ๑๓.๑.๑ นำผลการตรวจในกิจกรรม ที่ ๑ – ๑๑ (เป็นคะแนนการตรวจด้านกระบวนการ หรือ PROCESS) มาคิดเป็นผลรวมคะแนนผ่าน ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ (ตรวจประเมินโดย บก./ภ.จว. ร่วมกับ บช./ภ. (จเรตำรวจ ของหน่วยงาน)) ๓. ด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

30 ๑๔.๑ วัดจำนวนคดีอาญา ซึ่งมีผลต่อความ ปลอดภัยในชีวิตต่อจำนวนประชากร (คดี/แสนคน) (๕ คะแนน) ข้อ ๑๔.๑ เอาผลคะแนนจาก บก./ภ.จว. ที่ร่วมกับ บช. กำหนดและตรวจประเมิน - บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร่วมกัน กำหนดกรอบและเกณฑ์การวัดตลอดจนการให้ คะแนนเป็นรายสถานีอย่างชัดเจน และแจ้งให้ทุก สถานีตำรวจทราบเกณฑ์ การวัดให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน - บช./ภ. (จเรตำรวจของหน่วยงาน) ส่งคะแนนในภาพรวม

31 ๑๔.๒.๑ ดำเนินการ ประเมินผลตามเป้าหมายที่ บก./ ภ.จว. กำหนด ดังนี้ ๑๔.๒ วัดระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ คดีแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นและจับกุมได้ในปีงบประมาณ (๖ คะแนน) ๑๔.๒.๑ คดีกลุ่ม ๑ วัดร้อยละการเกิดและจับในปีงบประมาณ (๒ คะแนน) ๑๔.๒.๒ คดีกลุ่ม ๒ วัดร้อยละการเกิดและจับในปีงบประมาณ (๒ คะแนน) ๑๔.๒.๓ คดีกลุ่ม ๓ วัดร้อยละการเกิดและจับในปีงบประมาณ (๒ คะแนน)

32 ข้อ ๑๔.๓ เอาผลคะแนนจาก บก./ภ.จว. ที่ร่วมกับ บช./ภ. กำหนดและตรวจประเมิน - บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร่วมกันกำหนดกรอบ และเกณฑ์การวัดตลอดจนการให้คะแนนเป็นรายสถานีอย่าง ชัดเจน และแจ้งให้ทุกสถานีทราบเกณฑ์การวัดให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน - บช./ภ. (จเรตำรวจของหน่วยงาน) ส่งคะแนน ในภาพรวม ๑๔.๓ วัดระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการจับกุมคดีตามหมายจับค้างเก่า (๕ คะแนน)

33 ๑๔.๔.๑ จำนวนการสร้างเครือข่ายในการป้องกัน (๑ คะแนน) ๑๔.๔.๒ ค่าเฉลี่ยจำนวนอาสาสมัคร ของแต่ละ เครือข่ายรวมกัน (๑ คะแนน) ๑๔.๔.๓ จำนวนผลการปฏิบัติหรือผลงาน ของ อาสาสมัครทุกเครือข่าย (๒ คะแนน) ๑๔.๔ วัดระดับความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ (๕ คะแนน) มี ๔ กิจกรรม หรือตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

34 ๑๔.๔.๔.๑ จำนวนการจัดตั้งศูนย์ ประสานงานชุมชน ของ ภ.จว. ใน ภ. ๑๔.๔.๔.๒ จำนวนการจัดตั้งศูนย์ ประสานงานชุมชน ของ บก.ใน บช.น. ๑๔.๔.๔ จำนวนการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ชุมชนมีหน่วยปฏิบัติตามเกณฑ์แยกตาราง เป็นของ ภ. และ บช.น. ดังนี้

35 ๔. ด้านควบคุมการจัดการจราจร ตัวชี้วัด/กิจกรรมคะแนน ๙.๑ อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตต่อจำนวน ประชาชน (ราย/แสนคน) ๙.๑.๑ กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน โครงการเพื่อกวดขันวินัยจราจร และ ลดอุบัติเหตุ ๙.๑.๒ อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตต่อจำนวน ประชากร(ราย/แสนคน) ๙.๒ ร้อยละที่ลดลงของผู้เสียชีวิตที่เกิดจาก อุบัติเหตุจราจรทางบก ๙.๓ ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการด้าน ควบคุมการจัดการจราจร ๓.๕ ๕ ๖.๕ ๑๐

36 ๑) มีการวิเคราะห์สภาพการเกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ และมีผู้เสียชีวิตโดย กำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขครบทุกเดือน (คะแนน ๐.๗) ๒) ตรวจสอบหลักฐานการจัดทำแผนที่อุบัติเหตุกำหนดจุด (HOT SPOT)ครบทุกเดือน (คะแนน ๐.๗) ๓) ตรวจสอบหลักฐานการดำเนินการแก้ไข/ปฏิบัติตามมาตรการ ที่ได้มีการสรุปวิเคราะห์ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุครบทุกเดือน(คะแนน ๐.๗) ๔) มีการรายงานตามแบบรายงานการปฏิบัติตามโครงการฯ (๓๖๕ วันอันตราย) แบบ จ.๑ ของ ศทก.ครบทุกเดือน (คะแนน ๐.๗) ๕) มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับจราจร ๑๐ ฐาน ความผิด และการรายงานตามแบบรายงาน ตามโครงการฯ (๓๖๕วันอันตราย) แบบ จ.๒ ของ ศทก. ครบทุกเดือน (คะแนน ๐.๗) แบบ จ.๑ ของ ศทก.ครบทุกเดือน (คะแนน ๐.๗) ๙.๑.๑ กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานโครงการเพื่อ กวดขันวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุ (๓.๕ คะแนน)

37 ข้อ ๙.๑.๒.๑ การวัดอัตราส่วนจำนวน ผู้เสียชีวิตต่อจำนวนประชากร (ราย/แสนคน) (๕ คะแนน) ให้ดูหลักเกณฑ์การให้คะแนนตาม ตารางที่ ๑ ในแต่ละ บก./ภ.จว. และจัดเกณฑ์การ ให้คะแนนเป็นรายสถานีตำรวจได้อย่างชัดเจน ต่อไป ๙.๑.๒ อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตต่อจำนวน ประชากร (ราย/แสนคน) (๕ คะแนน)

38 ข้อ ๙.๒ เอาผลคะแนนจาก บก./ภ.จว. ที่ร่วมกับ บช. กำหนดและตรวจประเมิน - บช./ภ./บก/.ภ.จว. ร่วมกันกำหนดกรอบและ เกณฑ์การวัดตลอดจนการให้คะแนนรายสถานี อย่างชัดเจนและแจ้งให้ทุกสถานีทราบเกณฑ์การ วัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - ให้ดูสูตรการคำนวณและการคิดค่าคะแนน จากคำอธิบายด้านหลัง ๙.๒ ร้อยละที่ลดลงของผู้เสียชีวิตที่เกิดจาก อุบัติเหตุจราจรทางบก (๖.๕ คะแนน)

39 ๙.๓.๑ นำผลการตรวจประเมิน จาก บก. /บช. (ตำรวจของหน่วยงาน) ในกิจกรรม ที่ ๑ - ๘ มารวมเป็นผลคะแนนในตัวชี้วัด ๙.๓ (๑๐ คะแนน) ๙.๓ วัดร้อยละความสำเร็จของการให้บริการด้าน ควบคุมการจัดการจราจร (กิจกรรมที่ ๑ - ๘) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละที่ ตร. กำหนด (๑๐ คะแนน)

40 ๕. ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด/กิจกรรมคะแนน ๑๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการทั้ง ๕ ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่ ตร. กำหนด ๑๑.๒ ทุกสถานีตำรวจไม่มีเรื่องร้องเรียน พฤติกรรมการใช้อำนาจหน้าที่ที่ผิด กฎหมาย ของปีงบประมาณนั้น ๆ ๑๑.๓ จำนวนเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมไม่ เหมาะสม ลดลงร้อยละ ๕๐ ใน ปีงบประมาณ เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา ๑๐ ๕ ๑๐

41 ๑๑.๑.๑ ผลรวมของคะแนนทั้ง ๕ ด้านบริการ จากการวัดผลด้านกระบวนการต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ (ประเมิน โดย บก./ภ.จว. ร่วมกับ บช./ภ. (จเรตำรวจของหน่วยงาน) ตรวจประเมินด้าน กระบวนการ ทั้ง ๕ ด้านให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ส.ค. ของปีงบประมาณนั้น ๆ ๑๑.๑ วัดร้อยละความสำเร็จของการให้บริการ ทั้ง ๕ ด้าน (คะแนนการวัดผลด้านกระบวนการ หรือ process ทั้ง ๕ ด้าน)

42 ๑.ไม่มีการร้องเรียนหรือกรณีมีการร้องเรียนแต่ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือผลการสืบสวน ข้อเท็จจริงไม่มีมูลความผิด หรือการสืบสวน ข้อเท็จจริงอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่ วันที่รับเรื่องร้องเรียน หรือรับทราบคำสั่งให้สืบสวน ข้อเท็จจริงแล้วแต่กรณี = ๕ ๑๑.๒ ทุกสถานีตำรวจไม่มีเรื่องร้องเรียนพฤติกรรม การใช้อำนาจหน้าที่ที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ วันที่ ๑ ต.ค. – ๓๑ ส.ค.ของปีงบประมาณนั้น

43 ๕. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือผลการสืบสวน ข้อเท็จจริงมีมูล ความผิด จำนวน ๑๐ เรื่องขึ้นไป = ๑ คะแนน ต่อ ๒. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือผลการสืบสวน ข้อเท็จจริงมีมูลความผิด จำนวน ๑ – ๓ เรื่อง ๔ คะแนน ๓. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือผลการสืบสวน ข้อเท็จจริง มีมูลความผิด จำนวน ๔ – ๖ เรื่อง = ๓ คะแนน ๔. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือผลการสืบสวน ข้อเท็จจริงมีมูลความผิด จำนวน ๗ – ๙ เรื่อง = ๒ คะแนน

44 - ทั้งนี้ให้แต่ละ บช./ภ. เป็นผู้กำหนดวันที่จะนับ สถิติตัวเลขเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบความถูกต้อง ของสถิติฯ ร่วมกับ บก./ภ.จว. - ฝรท.บก.อก.จต. รวบรวมผลสถิติการร้องเรียน พฤติกรรมการใช้อำนาจหน้าที่ที่ผิดกฎหมายส่งให้ บช./ภ. และให้ บก./ภ.จว. ร่วมกับ บช./ภ. คิดคะแนนตามผลสถิติฯ (สถิติฯ จาก ฝรท.บก.อก.จต. และจาก บก./ภ.จว./บช. /ภ. รวมกันโดยไม่ให้มีการนับสถิติฯ ซ้ำซ้อน)

45 - การให้คะแนนคิดจากจำนวนเรื่องร้องเรียนใน ปีงบประมาณ นั้น ๆ โดย ตร. กำหนด (๑ ต.ค. ปีงบประมาณ ที่ ผ่านมา - ๓๑ ส.ค. ของปีงบประมาณนั้น) จะต้องลดลงร้อยละ ๕๐ คิดคะแนน ดังนี้ -ลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป หรือไม่มี เรื่องร้องเรียน (๘ คะแนน) -ลดลงร้อยละ ๔๕ (๗ คะแนน) -ลดลงร้อยละ ๔๐ (๖ คะแนน) -ลดลงร้อยละ ๓๕ (๕ คะแนน) -ลดลงร้อยละ ๓๐ (๔ คะแนน) -ลดลงร้อยละ ๒๕ (๓ คะแนน) ๑๑.๓ จำนวนเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสม ลดลง ร้อยละ ๕๐ ในปีงบประมาณ เปรียบเทียบปีงบประมาณ ที่ผ่านมา (๑๐ คะแนน) มี ๒ ตัวชี้วัดย่อย คือ ๑๑.๓.๑ จำนวนเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสม (๘ คะแนน)

46 ๑. สน./สภ. รายงานผลการปฏิบัติ บก./ภ.จว. ต้นสังกัด ทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ (๒ คะแนน) ๒. สน./สภ. รายงานผลการปฏิบัติ บก. /ภ.จว. ต้นสังกัด แต่ไม่สม่ำเสมอ (๑ คะแนน) ๑๑.๓.๒ สน./สภ. รายงานผลการปฏิบัติ บก./ภ.จว. ต้นสังกัดทุกเดือน (๒ คะแนน) มีเกณฑ์การคิดคะแนน ดังนี้

47 ส่วนที่ ๒ แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน ๑. ด้านการบริการทั่วไป ๒๕ คะแนน ๒. ด้านการอำนวยความยุติธรรม ๒๕ คะแนน ๓. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒๕ คะแนน ๔. ด้านการควบคุมและจัดการจราจร ๒๕ คะแนน ๕. ด้านการพัฒนาบุคลากร ๒๕ คะแนน ๕.๑ ด้านการบริหารทั่วไปภายในสถานีตำรวจ ๕.๒ ความคิดเห็นของ กต.ตร. และหน่วยงานต่างๆ ๖. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ๒๕ คะแนน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน้า ๕๓

48 กต.ตร.บก./ภ.จว. เป็นผู้ควบคุมและวาง แผนการแจกจ่ายแบบสอบถามของ กต.ตร.บก./ สภ. โดยให้สลับหัว ท้ายของ สภ. ตัวอย่าง เช่น กต.ตร.สภ...ก..แจกแบบสอบถามสภ...ฮ.. กต.ตร.สภ...ข..แจกแบบสอบถามสภ...อ.. กต.ตร.สภ...ค..แจกแบบสอบถามสภ...ฬ.. กต.ตร.สภ...ง..แจกแบบสอบถามสภ...ห.. หมายเหตุ : ให้ประธาน กต.ตร.บก/ภ.จว. ดำเนินการ วางแผน และบริหารจัดการ การแจกจ่าย การเก็บและการ ประมวลผลแบบสอบถามทุกสถานีตำรวจในพื้นที่ รับผิดชอบของ บก./ภ.จว.ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด และรวบรวมคะแนนในภาพรวมเสนอต่อ บช. / ภ. ดำเนินการต่อไป หน้า ๓๑

49 ด้าน กลุ่มโรงพัก ด้านที่ ๑ (บริการ) ด้านที่ ๒ (ยุติธรรม) ด้านที่ ๓ (ความ ปลอดภัย) ด้านที่ ๔ (จราจร) ด้านที่ ๕ (บริหาร) ด้านที่ 6 (ศชต.) ๕.๑ (ตำรวจ) ๕.๒ (กต.ตร.) กลุ่ม ๑ (ผกก. ปริมาณงานมาก) ๕๐ ราย (แบบที่ 1/40 ราย แบบที่ 2/10 ราย) ๕๐ ราย ทุกคน๕๐ ราย กลุ่ม ๒ (ผกก. ปริมาณงานน้อย) ๔๐ ราย (แบบที่ 1/30 รายแบบ 2/10 ราย) ๔๐ ราย ทุกคน๔๐ ราย กลุ่ม ๑ (สวญ.) ๓๐ ราย (แบบที่ 1/2รายแบบที่ 2/10 ราย) ๓๐ ราย ทุกคน๓๐ ราย กลุ่ม ๑ (สว.) ไม่ต่ำกว่า ๑๕ ราย (แบบที่ 1/15 ราย แบบที่ 2/5 ราย) ไม่ต่ำกว่า ๑๕ ราย ทุกคน ไม่ต่ำกว่า ๑๕ ราย จำนวนแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน ทั้ง ๕ ด้าน ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อ ประชาช ระยะที่ 3 ประจำปี 2555 ดังต่อไปนี้ จำนวนแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน ทั้ง ๕ ด้าน ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อ ประชาช ระยะที่ 3 ประจำปี 2555 ดังต่อไปนี้ หน้า ๕๕

50 แนวทางการแจกแบบสอบถาม ด้านวิธีการแจกจ่ายแบบสอบถาม ด้านที่ ๑ แจกแบบสอบถามให้แก่ผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน (One stop service) บนสถานีตำรวจ แบบที่ 1 (รอเก็บ) และแบบที่ 2 (สอบถามทาง โทรศัพท์) ด้านที่ ๒ แจกแบบสอบถามให้แก่ผู้เสียหาย ดังนี้ ๑.ผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน บนสถานีตำรวจ2 ๒.ผู้เสียหายที่เคยมาแจ้งความ กับ พงส. ในคดีอาญา กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๓ และกลุ่มที่ ๔ โดยให้ กต.ตร. ประสานกับ พงส. ขอที่อยู่/ เบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหายเพื่อแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย์ หรือ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ของสถานีตำรวจ หมายเหตุ : สัดส่วนการแจก แบบสอบถามทั้ง 2 ข้อ ให้ บช./ภ. (จเรตำรวจของหน่วยงาน) เป็นผู้กำหนด โดยให้ครบจำนวนตามตารางข้างต้นของต่ละกลุ่มสถานีตำรวจ ด้านที่ ๓แจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยตามพื้นที่รับผิดชอบของสถานี ตำรวจทุกตำบล เฉลี่ยให้ครอบคลุมทุกตำบลและเกือบทุกหมู่บ้าน (รอเก็บ) หน้า ๕๕

51 แนวทางการแจกแบบสอบถาม ด้าน วิธีการแจกแบบสอบถาม ด้านที่ ๔ แจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเขต พื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจ (รอเก็บ) ด้านที่ ๕ ๕.๑ ตำรวจ) ๕.๒ กต.ตร.) แจกแบบสอบถามให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ในสถานีตำรวจเฉลี่ยให้ครบทุกสายงานหรือหน้าที่ตามลักษณะ งาน (รอเก็บ)แจกแบบสอบถามให้แก่ กต.ตร. สถานีตำรวจและ กต.ตร. จังหวัด ให้ครบทุกคน ด้านที่ ๖แจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยตามพื้นที่ รับผิดชอบของสถานีตำรวจทุกตำบล เฉลี่ยให้ครอบคลุมทุก ตำบลและเกือบทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ศชต. (รอเก็บ) หน้า ๕๕

52 รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ( ๕ ) มาก ( ๔ ) ปานกลาง ( ๓ ) น้อย ( ๒ ) น้อยที่สุด ( ๑ ) ไม่แน่ใจ/ไม่มี ประสบการณ์ ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ๑. มีป้ายแสดงที่ตั้งและเส้นทางมายังสถานีตำรวจ ๒. มีที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการไว้อย่างเหมาะสม และเพียงพอ ๓. อาคารและสถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ๔. มีการจัดพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน ๕. มีห้องน้ำสำหรับผู้รับบริการอย่างเหมาะสมและ เพียงพอ ๖. มีตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนติดตั้งไว้อย่าง ชัดเจน ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ๗. แยกประเภทของการให้บริการไว้อย่างชัดเจน ๘. การให้บริการแต่ละประเภทมีคำแนะนำและขั้นตอน ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สะดวกแก่ผู้รับบริการ ๙. มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง ๑๐. มีการให้บริการที่รวดเร็ว ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจ ( Front Office ) โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องของระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ด้านการบริการทั่วไป ( แบบที่๑ ) ส่วนที่๑ ข้อมูลทั่วไป หน้า ๕๖

53 รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ มาก ที่สุด ( ๕ ) มาก ( ๔ ) ปาน กลาง ( ๓ ) น้อย ( ๒ ) น้อยที่สุด ( ๑ ) ไม่แน่ใจ/ไม่มี ประสบการณ์ ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ให้บริการ ๑๑.เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งเครื่องแบบ เรียบร้อยขณะปฏิบัติหน้าที่ ๑๒.เจ้าหน้าที่ตำรวจมีท่าทีที่สุภาพ เป็น มิตรและพูดจาไพเราะ ๑๓.เจ้าหน้าที่ตำรวจกระตือรือร้น เอาใจใส่ ในการให้บริการ ๑๔.เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความรู้ความสามารถ เพียงพอในการให้บริการ ๑๕.เจ้าหน้าที่ตำรวจตอบคำถามและชี้แจง ข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน ๑๖.เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ๑๗.เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เรียกร้องทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมตามระเบียบของทางราชการ ต่อ หน้า ๕๗

54 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการทั่วไป (สอบถามทางโทรศัพท์) ( แบบที่ ๒ ) แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการทั่วไป (สอบถามทางโทรศัพท์) ( แบบที่ ๒ ) ส่วนที่๑ ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ( ๕ ) มาก ( ๔ ) ปานกลาง ( ๓ ) น้อย ( ๒ ) น้อยที่สุด ( ๑ ) ไม่แน่ใจ/ไม่มี ประสบการณ์ ๑. ท่านพอใจในสถานที่และสิ่ง อำนวยความสะดวกบนสถานี ตำรวจมากน้อยเพียงใด ๒. ท่านพอใจในกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการของ สถานีตำรวจมากน้อยเพียงใด ๓. ท่านพอใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ให้บริการมากน้อยเพียงใด ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจ ( Front Office ) (๕ คะแนน) โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องของระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน หมายเหตุ การให้น้ำหนักคะแนนแต่ละด้านให้น้ำหนักคะแนนด้านละ ๕ คะแนน รวม ๑๕ คะแนน และนำผลรวมมาหาค่าเฉลี่ยคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คำอธิบาย สาเหตุที่จัดทำแบบสอบถามทางโทรศัพท์ไว้เป็นการเฉพาะก็เนื่องจากว่า แบบสอบถามแบบที่ ๑ นั้นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองหากนำมาใช้ทางโทรศัพท์จะปฏิบัติได้ยาก และใช้เวลาค่อนข้างมาก จึงให้ชุดตรวจประเมินเป็นผู้โทรศัพท์ถึงผู้ที่เคยมาใช้บริการที่สถานีตำรวจ ในภาพรวมของแต่ละด้านและให้น้ำหนักไว้ที่ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ส่วน แบบสอบถามแบบที่ ๑ นั้น ๒๐ คะแนน หน้ า ๕ ๘

55 แนวทางการแจกแบบสอบถามด้านการให้บริการทั่วไป การแจกแบบสอบถามและจำนวนชุดของแบบสอบถามแต่ละแบบ แบบที่ ๑ ให้ กต.ตร. สถานีตำรวจเป็นผู้แจกโดยสลับสถานีและให้มีการ ประชุมชี้แจงก่อน แบบที่ ๒ ให้ชุดตรวจประเมินเป็นผู้ดำเนินการโทรศัพท์สอบถามความพึง พอใจในภาพรวมตามแบบสอบถาม จำนวนชุดแบบสอบถามแต่ละแบบ สถานีตำรวจระดับ ผกก.กลุ่มที่ ๑ (ปริมาณงานมาก) แบบที่ ๑ จำนวน ๔๐ ชุด แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐ ชุด รวม ๕๐ ชุด สถานีตำรวจระดับ ผกก.กลุ่มที่ ๒ (ปริมาณงานน้อย) แบบที่ ๑ จำนวน ๓๐ ชุด แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐ ชุด รวม ๔๐ ชุด สถานีตำรวจระดับ สวญ. แบบที่ ๑ จำนวน ๒๐ ชุด แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐ ชุด รวม ๓๐ ชุด สถานีตำรวจระดับ สว. แบบที่ ๑ จำนวน ๑๕ ชุด แบบที่ ๒ จำนวน ๕ ชุด รวม ๒๐ ชุด หน้า ๕๙

56 รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ( ๕ ) มาก ( ๔ ) ปานกลาง ( ๓ ) น้อย ( ๒ ) น้อยที่สุด ( ๑ ) ไม่แน่ใจ/ไม่มี ประสบการณ์ ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ๑. พนักงานสอบสวนมีความสุภาพและให้เกียรติท่าน ตามสมควร ๒. พนักงานสอบสวนนัดหมายล่วงหน้าในระยะเวลาที่ เหมาะสม ๓. พนักงานสอบสวนตรงต่อเวลานัดหมายทางคดี ๔. พนักงานสอบสวนให้ชี้แจงขั้นตอนหรือตอบข้อ สงสัยทางคดีอย่างชัดเจน ปราศจากข้อสงสัย ๕.พนักงานสอบสวนแจ้งผลคืบหน้าทางคดีให้ท่าน ทราบทุกระยะ ๖. ท่านสามารถตรวจสอบคำให้การและเอกสารของ ท่านได้ ๗. พนักงานสอบสวนปกปิดความลับทางคดีของท่าน อย่างเหมาะสม ๘. พนักงานสอบสวนให้ความคุ้มครองความปลอดภัย ของพยานและผู้เสียหายอย่างเหมาะสม ๙. กรณีมีข้อขัดข้อง หรือข้อสงสัย ท่านสามารถพบ ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนได้ ๑๐. การสอบสวนเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้เสียหายที่มีต่อพนักงานสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องของระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เสียหาย ด้านการอำนวยความยุติธรรม ส่วนที่๑ ข้อมูลทั่วไป หน้า ๖๐

57 รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ( ๕ ) มาก ( ๔ ) ปานกลาง ( ๓ ) น้อย ( ๒ ) น้อยที่สุด ( ๑ ) ไม่แน่ใจ/ไม่มี ประสบการณ์ ด้านการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม ๑๑. ระบบงานสอบสวนมีการตรวจสอบ ถ่วงดุลอย่างเหมาะสม ๑๒.พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ ปราศจากอิทธิพลใดๆ เข้ามาแทรกแซง ๑๓. พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อย่าง เสมอภาคกับทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติทาง ชนชั้น ฐานะ เพศ และวัย ๑๔.พนักงานสอบสวนปฏิบัติตนเป็นกลาง ปราศจากอคติ หรือเอนเอียงเข้าฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใด ๑๕. พนักงานสอบสวนยึดถือระเบียบและ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๑๖. พนักงานสอบสวนไม่เรียกร้องทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระเบียบ และกฎหมายกำหนดไว้ ๑๗. ผลการสอบสวนเป็นไปตาม พยานหลักฐานและข้อกฎหมาย ต่อ หน้า ๖๑

58 รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ มาก ที่สุด ( ๕ ) มาก ( ๔ ) ปาน กลาง ( ๓ ) น้อย ( ๒ ) น้อยที่สุด ( ๑ ) ไม่แน่ใจ/ไม่มี ประสบการณ์ ด้านประสิทธิภาพ ๑๘. มีการตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่าง รวดเร็ว ๑๙. มีการเก็บวัตถุพยานจากสถานที่เกิด มาใช้ในทางคดี ๒๐. มีการนำพยาน/หลักฐานที่สำคัญมา ใช้อ้างอิงในทางคดีเหมาะสม ๒๑. มีการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใน การตรวจพิสูจน์หลักฐานอย่างเหมาะสม ๒๒. มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ สอบสวน อาทิ คอมพิวเตอร์ กล้อถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ ๒๓. มีการนำตัวผู้กระทำความผิดมา ดำเนินคดีอย่างรวดเร็ว ต่อ หน้า ๖๑

59 รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ( ๕ ) มาก ( ๔ ) ปานกลาง ( ๓ ) น้อย ( ๒ ) น้อยที่สุด ( ๑ ) ไม่แน่ใจ/ไม่มี ประสบการณ์ ๑ ตำรวจออกพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. ตำรวจให้ข่าวสารและความรู้ที่เป็น ประโยชน์ในการป้องกันอาชญกรรม แก่ ประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสม ๓ ตำรวจออกตรวจตราพื้นที่อย่าง สม่ำเสมอ ๔.ตำรวจตั้งด่านตรวจอย่างสม่ำเสมอ ๕ ตำรวจตรวจจับกุมผู้กระทำผิดยา เสพติดในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ๖ ตำรวจตรวจค้นแหล่งมั่วสุมวัยรุ่น ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ๗ ตำรวจมีมาตรการการควบคุม แหล่งอบายมุข (สถานเริงรมย์ บ่อน ซ่อง เกมส์ ฯลฯ) ในพื้นที่ได้อย่าง เหมาะสม ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องของระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องของระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน ส่วนที่๑ ข้อมูลทั่วไป แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้า ๖๒

60 รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ( ๕ ) มาก ( ๔ ) ปาน กลาง ( ๓ ) น้อย ( ๒ ) น้อยที่สุด ( ๑ ) ไม่แน่ใจ/ไม่มี ประสบการณ์ ๘ ท่านมีความปลอดภัยจาก อาชญากรรม ขณะอยู่ในบ้าน ใน เวลา กลางวัน ๙ ท่านมีความปลอดภัยจาก อาชญากรรม ขณะอยู่ในบ้าน ใน เวลา กลางคืน ๑๐ ท่านมีปลอดภัยจาก อาชญากรรม ขณะอยู่นอกบ้าน ใน เวลา กลางวัน ๑๑ ท่านมีความปลอดภัยจาก อาชญากรรม ขณะอยู่นอกบ้าน ในเวลากลางคืน ๑๒ มีจำนวนตำรวจที่เหมาะสมต่อ ปริมาณภารกิจในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ ๑๓ ตำรวจมีความรู้ความสามรถที่ เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน การป้องกันปราบปราม อาชญากรรมในพื้นที่ ๑๔ ตำรวจมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการป้องกันและ ปราบปราม อาชญากรรมในพื้นที่ ต่อ

61 รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ( ๕ ) มาก ( ๔ ) ปานกลาง ( ๓ ) น้อย ( ๒ ) น้อย ที่สุด ( ๑ ) ไม่แน่ใจ/ไม่มี ประสบการณ์ ๑๕ ตำรวจมีความทุ่มเทในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในพื้นที่ ๑๖ ตำรวจปฏิบัติงานอย่างเสมอ ภาคในทุกพื้นที่ทุกชุมชน ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในพื้นที่ ๑๗ ตำรวจใช้อำนาจหน้าที่ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม ในพื้นที่ ๑๘ ตำรวจได้รับความร่วมมือจาก ประชาชนในการเบาะแส/ ข่าวสารอาชญากรรในพื้นที่ ๑๙ ตำรวจสามารถติดตามจับกุม คนร้ายในคดีสำคัญได้อย่าง รวดเร็ว ๒๐ เมื่อมีการแจ้งเหตุ ตำรวจ มาถึงที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็ว ต่อ

62 รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ( ๕ ) มาก ( ๔ ) ปานกลาง ( ๓ ) น้อย ( ๒ ) น้อยที่สุด ( ๑ ) ไม่แน่ใจ/ไม่มี ประสบการณ์ ๑ ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ ตำรวจมีการรณรงค์ แผนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่าง เหมาะสม ๒ ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ ตำรวจมีการระดม กำลังเพื่ออำนวยความสะดวก การจราจรอย่างเหมาะสม ๓ ตำรวจเข้มงวดกวดขันการสวม หมวกนิรภัย ๔ ตำรวจเข้มงวดกวดขันการขับขี่รถ ขณะเมาสุรา ๕ ตำรวจเข้มงวดกวดขันการขับรถ เร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ๖ ตำรวจเข้มงวดกวดขันการฝ่าผืน สัญญาไฟจราจร ๗ ตำรวจมีระบบการจัดการจราจร อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องของระดับความพึงพอใจตามความเห็นของท่าน ส่วนที่๑ ข้อมูลทั่วไป แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ด้านการควบคุมและจัดการจราจร

63 รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ( ๕ ) มาก ( ๔ ) ปานกลาง ( ๓ ) น้อย ( ๒ ) น้อย ที่สุด ( ๑ ) ไม่แน่ใจ/ไม่มี ประสบการณ์ ๘ ตำรวจมีบริการให้ความ ช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินทางถนน ๙ ตำรวจมีเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการตรวจตรา จับกุมผู้กระทำผิด กฎหมาย จราจร อาทิ ตรวจจับผู้ฝ่าฝืน สัญญาณไฟ ความเร็ว ความ เมา เป็นต้น ๑๐ ตำรวจมีบริการชำระ ค่าปรับจราจรที่สะดวก รวดเร็ว ๑๑ ตำรวจจราจรมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ ๑๒ ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความทุ่มเทเต็มกำลัง ความสามารถ ต่อ

64 รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ( ๕ ) มาก ( ๔ ) ปานกลาง ( ๓ ) น้อย ( ๒ ) น้อย ที่สุด ( ๑ ) ไม่แน่ใจ/ไม่มี ประสบการณ์ ๑๓ ตำรวจจราจรบังคับใช้ กฎหมายด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ๑๔ ตำรวจจราจรใช้ดุลยพินิจ ในการบังคับใช้กฎหมายหมาย กับผู้ฝ่าฝืนอย่างเหมาะสม ๑๕ ตำรวจจราจรมีกริยาวาจา ที่สุภาพและให้เกียรติตาม สมควร ๑๖ ตำรวจจราจรไม่เรียกร้อง ทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิ ชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ ๑๗ ตำรวจมีการให้ข่าวสาร ความรู้ด้านการจราจรแก่ ประชาชนอย่าง เหมาะสม ต่อ

65 แบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจ เพื่อประเมินผลด้านการบริหารทั่วไปภายในสถานีตำรวจ ส่วนที่ ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามความพึงพอใจ คำแนะนำ โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องตรงกับความคิดเห็นของท่าน การบริหารจัดการภายในสถานี ตำรวจของผู้บังคับบัญชา ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด ๑ คะแนน น้อย ๒ คะแนน ปานกลาง ๓ คะแนน มาก ๔ คะแนน มากที่สุด ๕ คะแนน ๑. ให้โอกาสการพัฒนาตนเอง โดย การศึกษาเสาะแสวงหาความรู้ หรือ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานอยู่เสมอ เช่นศึกษา ต่อ ระดับปริญญาตรี ศึกษาเพิ่มเติม หลักสูตร คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ ๒. มีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใน สังกัดได้รับโอกาสในการพัฒนา ตนเอง และเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

66 การบริหารจัดการภายในสถานี ตำรวจของผู้บังคับบัญชา ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด ๑ คะแนน น้อย ๒ คะแนน ปานกลาง ๓ คะแนน มาก ๔ คะแนน มากที่สุด ๕ คะแนน ๓.ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับ ความรู้จากสายงานอื่นเพิ่มเติมจาก งานที่ปฏิบัติอยู่ประจำ ๔.ได้มีการนำความรู้ที่ได้รับจาก การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนมาใช้ให้ เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานใน หน้าที่ (จากข้อ ๓) ๕.เคยมีโอกาสได้แสดงความ คิดเห็นในทางที่ดีต่อการบริหาร องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถานี ตำรวจ ๖.ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในงาน ที่ปฏิบัติจากหัวหน้างาน ต่อ

67 การบริหารจัดการภายในสถานี ตำรวจของผู้บังคับบัญชา ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด ๑ คะแนน น้อย ๒ คะแนน ปานกลาง ๓ คะแนน มาก ๔ คะแนน มากที่สุด ๕ คะแนน ๗. ผู้บังคับบัญชายอมรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น ๘. มีการเสริมสร้างความสามัคคี ในหน่วยงาน และสนับสนุนการ ทำงานเป็นทีม ๙. ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๑๐. มีการจัดสวัสดิการให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความ เหมาะสม ต่อ

68 การบริหารจัดการภายในสถานี ตำรวจของผู้บังคับบัญชา ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด ๑ คะแนน น้อย ๒ คะแนน ปานกลาง ๓ คะแนน มาก ๔ คะแนน มากที่สุด ๕ คะแนน ๑๑. มีความเป็นธรรมในการ พิจารณาความดีความชอบ ๑๒. ใส่ใจถึงทุกข์ สุข ความ เป็นอยู่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๑๓. ส่งเสริมให้มีจิตสำนึก ด้านการเสียสละ ต่อส่วนรวม ๑๔ เสริมสร้างอุดมการณ์ ความรับผิดชอบ ในหน้าที่ ของตำรวจ ต่อ

69 แบบสอบถามความคิดเห็นของ กต.ตร. และหน่วยงานต่างๆ ส่วนที่ ๑. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คำแนะนำ โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องตรงกับความคิดเห็นของท่าน การบริหารจัดการภายในสถานี ตำรวจของผู้บังคับบัญชา ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด ๑ คะแนน น้อย ๒ คะแนน ปานกลาง ๓ คะแนน มาก ๔ คะแนน มากที่สุด ๕ คะแนน ๑. ความรวดเร็วในการให้บริการ แก่ประชาชน เช่น การให้บริการ บนสถานีตำรวจ,การรับแจ้งความ ของพนักงานสอบสวน,การระงับ เหตุ, การเดินทางมาถึงสถานที่ เกิดเหตุ, การอำนวยการความ สะดวกด้านการจราจร ฯลฯ ๒. การให้บริการและช่วยเหลือ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ๓. การให้บริการโดยไม่ถือเลือก ปฏิบัติ

70 การบริหารจัดการภายในสถานีตำรวจ ของผู้บังคับบัญชา ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด ๑ คะแนน น้อย ๒ คะแนน ปานกลาง ๓ คะแนน มาก ๔ คะแนน มากที่สุด ๕ คะแนน ๔. การให้บริการด้วยความ เที่ยงธรรม โปร่งใส ๕. ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ ๖. มีความรอบรู้และความพร้อม ในการ ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ตำรวจ เช่น การให้คำแนะนำ การ แต่งกาย,อาวุธ,อุปกรณ์ สื่อสาร ฯลฯ ๗. ขั้นตอนการให้บริการด้าน การอำนวยความยุติธรรมทาง อาญามีคุณภาพและมี ระยะเวลา ในการดำเนินงานเหมาะสม ต่อ

71 การบริหารจัดการภายในสถานี ตำรวจของผู้ผู้บังคับบัญชา ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด ๑ คะแนน น้อย ๒ คะแนน ปานกลาง ๓ คะแนน มาก ๔ คะแนน มากที่สุด ๕ คะแนน ๘. มีการประชาสัมพันธ์ การออก ตรวจเยี่ยมเยียนประชาชนหรือ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ วิธีการป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ตลอดจนความรู้ความเข้าใจใน เรื่องจราจร และ ปลูกฝังวินัย จราจร เช่น การติดสติ๊กเกอร์ หมายเลขโทรศัพท์,แจกคู่มือ ประชาชน, การ ออกไปบรรยาย ให้ความรู้ตามสถาบันการศึกษา หรือในที่ประชุมของชุมชน ต่อ

72 การบริหารจัดการภายในสถานี ตำรวจของผู้บังคับบัญชา ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด ๑ คะแนน น้อย ๒ คะแนน ปานกลาง ๓ คะแนน มาก ๔ คะแนน มากที่สุด ๕ คะแนน ๙. มีการแสวงหาความร่วมมือ จากประชาชน ในชุมชนหรือ ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจออกรับฟัง ปัญหาต่างๆ ในชุมชน มีการ ทำประชาคมท้องถิ่น หรือ ปิด โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ แก้ไขปัญหาจราจร ปัญหาอาชญากรรม รวมถึง การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ต่อประชาชน ต่อ

73 การบริหารจัดการภายในสถานี ตำรวจของผู้บังคับบัญชา ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด ๑ คะแนน น้อย ๒ คะแนน ปานกลาง ๓ คะแนน มาก ๔ คะแนน มากที่สุด ๕ คะแนน ๑๐. มีความซื่อสัตย์สุจริตใน การปฏิบัติหน้าที่ ๑๑. สถานที่ทำการ และ สภาพแวดล้อมรวมถึงป้าย บอกเส้นทางการมาติดต่อ ที่สถานีตำรวจ ๑๒. ท่านมีความพึงพอใจใน การปฏิบัติ หน้าที่ ต่อ


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และการตรวจติดตาม ประเมินผล โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google