งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ 31 มีนาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ 31 มีนาคม 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ 31 มีนาคม 2552
วันที่ 23 มีนาคม 2552 ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

2 นโยบายการเงินการคลัง
ของรัฐบาล ณ ปัจจุบัน เร่งรัดการเบิกจ่าย ตามที่ นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.กค. มีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ โดยเปิดเผยยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 52 ทั้งสิ้น 706,889 ล้านบาท คิดเป็น 38.5% และมอบนโยบายให้กรมบัญชีกลางเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณช่วงไตรมาส 2 ให้สูงกว่า 46% โดยวางเป้าหมายการเบิกจ่ายให้ได้ 94% และพิจารณายกเลิกการตั้งงบเหลื่อมปีหากหน่วยงานไม่สามารถทำสัญญาก่อหนี้ได้ทันภายในเดือน ก.ค. รัฐบาลจะตัดงบปี 53 ที่เสนอขอไว้ทั้งหมด

3 เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กัน/ขยาย คงเหลือ ณ 18 ก.พ. 52
เงินงบประมาณปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (บาท) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) พ.ศ. 2545 43,946,099.00 - พ.ศ. 2546 9,860,293.42 พ.ศ. 2547 409,247,973.45 245,702,254.33 654,950,227.78 พ.ศ. 2548 859,938,765.90 2,343,411,629.92 3,203,350,395.82 พ.ศ. 2549 2,916,107,923.23 8,082,890,024.86 10,998,997,948.09 พ.ศ. 2550 12,248,902,183.68 8,721,055,653.11 20,969,957,836.79 พ.ศ. 2551 49,163,194,933.26 45,204,326,809.74 94,367,521,743.00 รวม 65,641,337,878.52 64,607,246,665.38 130,248,584,543.90 แสดงข้อมูลเงินงบประมาณที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ที่ส่วนราชการเบิกจ่ายคงเหลือ ณ 18 ก.พ. 52 แยกกรณีมีหนี้ผูกพัน และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน โดยแสดงเปรียบเทียบระหว่างเงินงบประมาณ 2 กรณี เป็นกราฟในสไลด์ต่อไป

4 เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กัน/ขยาย คงเหลือ ณ 18 ก.พ. 52
เปรียบเทียบกรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน แสดงงบประมาณคงเหลือเปรียบเทียบกรณีมีหนี้ผูกพัน เปรียบเทียบกับกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน รายปี และแสดงกราฟเปรียบเทียบงบประมาณกรณีมีหนี้ และไม่มีหนี้ รวมทุกปีงบประมาณในสไลด์ถัดไป

5 เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กัน/ขยาย คงเหลือ ณ 18 ก.พ. 52
เปรียบเทียบกรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน แสดงงบประมาณคงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน วงเงินไม่มีหนี้ผูกพัน สูงพอๆ กับ วงเงินมีหนี้ผูกพัน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัด และมิให้วงเงินไม่มีภาระผูกพันเป็นสาเหตุให้โครงการปี 52 ล่าช้า จึงเป็นที่มาของการกำหนดเกณฑ์การขยายเงินในรอบมีนาคม 2552 (รวมทุกปีงบประมาณ)

6 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กัน/ขยาย
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินปีงบประมาณ อนุมัติ ณ ต.ค. 51 (บาท) คงเหลือ ณ 13 ก.พ. 52 (บาท) ใช้ไป %เบิกจ่าย พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546 94,505,568.54 9,860,293.42 84,645,275.12 89.57 พ.ศ. 2547 719,247,295.46 245,702,254.33 473,545,041.13 65.84 พ.ศ. 2548 3,476,091,763.24 2,343,411,629.92 1,132,680,133.32 32.58 พ.ศ. 2549 10,255,583,037.10 8,082,890,024.86 2,172,693,012.24 21.19 พ.ศ. 2550 11,473,053,781.74 8,721,055,653.11 2,751,998,128.63 23.99 พ.ศ. 2551 52,687,173,210.52 45,204,326,809.74 7,482,846,400.78 14.20 รวม 78,705,654,656.60 64,607,246,665.38 14,098,407,991.22 17.91 แสดง % การใช้จ่ายของส่วนราชการ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

7 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กัน/ขยาย
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน แสดง % การใช้จ่ายของส่วนราชการ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

8 10 อันดับหน่วยงานงบประมาณคงเหลือ
งบประมาณ พ.ศ ที่มา : GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 มีหนี้ ไม่มีหนี้ หน่วยงาน คงเหลือ กองทัพบก 10,115,590,187.14 สำนักงบประมาณ 15,932,255,053.47 กรมส่งเสริมฯ 3,499,114,258.78 3,915,944,738.87 กรมชลประทาน 3,298,556,056.74 กรุงเทพฯ 3,201,034,335.39 การรถไฟฟ้าฯ 2,404,813,882.36 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 2,867,850,227.42 1,503,408,135.05 กรมการปกครอง 1,422,862,387.40 กรมทางหลวง 1,365,623,068.43 1,376,281,952.41 สป.ก.ศึกษาฯ 904,776,274.54 1,346,816,514.14 สป.ก.สาธารณสุข 869,365,892.41 กองอ.รักษาค.มั่นคงฯ 1,211,746,201.92 807,383,236.19 กรมโยธาฯ 857,756,908.54 กรมการขนส่งทางน้ำฯ 807,316,224.68 สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนฯ 836,143,820.75

9 10 อันดับหน่วยงานงบประมาณคงเหลือ
งบประมาณ พ.ศ ที่มา : GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 มีหนี้ ไม่มีหนี้ หน่วยงาน คงเหลือ การรถไฟฟ้าฯ 1,630,374,717.40 กรุงเทพฯ 2,225,658,695.58 กองทัพบก 1,368,136,064.27 สำนักงบประมาณ 1,350,380,707.16 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,262,466,781.08 สป.ก.เทคโนโลยีฯ 653,314,052.50 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 1,062,423,386.60 กรมส่งเสริมฯ 610,941,713.93 1,007,456,740.00 การรถไฟแห่งประเทศไทย 546,656,379.14 791,713,167.33 การเคหะแห่งชาติ 434,133,796.49 กรมชลประทาน 683,845,139.77 กรมบัญชีกลาง 369,203,405.45 กรมการขนส่งทางน้ำฯ 405,917,997.19 304,484,204.04 สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนฯ 267,068,959.83 กรมการปกครอง 238,309,851.10 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน 217,197,624.06 องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ 233,400,000.00

10 10 อันดับหน่วยงานงบประมาณคงเหลือ
งบประมาณ พ.ศ ที่มา : GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 มีหนี้ ไม่มีหนี้ หน่วยงาน คงเหลือ กรมอุตุนิยมวิทยา 339,883,648.00 กรุงเทพฯ 2,467,480,099.22 สป.ก.มหาดไทย 304,713,350.83 การรถไฟฟ้าฯ 1,235,000,000.00 กองทัพอากาศ 213,603,919.95 สป.ก.เทคโนโลยีฯ 989,187,569.00 กรมส่งเสริมฯ 207,076,367.96 การรถไฟฯ 757,637,552.45 202,964,015.75 627,771,483.51 เมืองพัทยา 166,534,605.74 กรมบัญชีกลาง 434,914,222.85 กรมการขนส่งทางน้ำฯ 161,751,149.39 การท่องเที่ยวฯ 261,387,926.57 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 146,969,561.82 สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนฯ 169,027,636.00 139,268,900.00 129,065,400.62 กรมชลประทาน 128,897,962.69 กรมป้องกันฯ 107,869,418.03

11 10 อันดับหน่วยงานงบประมาณคงเหลือ
งบประมาณ พ.ศ ที่มา : GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 มีหนี้ ไม่มีหนี้ หน่วยงาน คงเหลือ กรมส่งเสริมฯ 143,437,293.96 กรุงเทพฯ 1,094,308,800.00 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 100,162,348.20 สปก. 741,708,537.60 กรมทางหลวง 93,767,017.95 กรมบัญชีกลาง 166,203,501.77 สป.วัฒนธรรม 77,250,000.00 151,805,593.05 กรมชลประทาน 62,810,694.10 สป.ก.คลัง 47,790,545.59 สป.มหาดไทย 62,516,034.87 43,791,751.62 เมืองพัทยา 53,917,625.00 กองอ.รักษาค.มั่นคงฯ 41,285,026.21 การรถไฟฯ 49,341,788.48 33,777,277.80 47,441,000.00 ม.เกษตรศาสตร์ 9,424,857.15 สนง.เลขาธิการนายกฯ 25,496,300.00 กองทัพบก 4,956,067.96

12 10 อันดับหน่วยงานงบประมาณคงเหลือ
งบประมาณ พ.ศ ที่มา : GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 มีหนี้ ไม่มีหนี้ หน่วยงาน คงเหลือ สนง.ตำรวจแห่งชาติ 362,748,153.45 กรมทางหลวง 134,481,441.97 สป.ก.ต่างประเทศ 27,579,000.00 กรมทางหลวงชลบท 26,752,400.00 กรมพัฒนาที่ดิน 8,426,900.00 การเคหะแห่งชาติ 24,839,864.65 สถาบันการพลศึกษา 7,011,550.00 20,098,282.00 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,026,100.00 สปก. 11,257,429.90 สป.ก.ทรัพยากรธรรมชาติ 1,456,270.00 กรุงเทพฯ 7,519,400.00 สป.ก.มหาดไทย 7,102,400.00 กรมการขนส่งทางน้ำฯ 6,417,506.63 กรมส่งเสริมฯ 4,840,638.48 สวช. 900,000.00

13 10 อันดับหน่วยงานงบประมาณคงเหลือ
งบประมาณ พ.ศ ที่มา : GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 มีหนี้ ไม่มีหนี้ หน่วยงาน คงเหลือ 2546 กรุงเทพฯ 9,860,293.42 2545 กรมโยธาธิการฯ 43,946,099.00

14 กระบวนการขอขยายเวลา เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS
14

15 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ มีนาคม 2552
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ มีนาคม 2552 15

16 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว 101 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS 16 16

17 กระบวนการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบเดือนมีนาคม
ส่วนราชการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันสิ้นเดือนมีนาคม (เอกสารสำรองเงินและ PO ของงบประมาณปีเก่า) หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณอนุมัติเอกสารเพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินระบบ GFMIS และนำส่งให้กรมบัญชีกลาง 31 มีนาคม กรมบัญชีกลาง ดำเนินการบล็อกเอกสารสำรองเงิน และ PO ของงบประมาณปีเก่าทุกรายการผ่านระบบ GFMIS สรก. สรก. บก. ส่วนราชการนำเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ไปก่อหนี้ผูกพันหรือเบิกจ่าย ส่วนราชการเรียกรายงานเอกสารเพื่อตรวจสอบเอกสารสำรองเงินและ PO ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลางพิจารณา อนุมัติเอกสารสำรองเงิน และ PO ของงบประมาณปีเก่าที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS สรก. สรก. บก.

18 ขั้นตอนการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบเดือน 31 มีนาคม เอกสารสำรองเงิน
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารสำรองเงิน ที่ต้องการขอขยาย ZFMA53N : รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินที่ขอกันและ ขอขยายที่ บก.อนุมัติ (รอบกันยายน) คัดเลือกเอกสารสำรองเงินที่ต้องการขอขยาย ภายใน สรก. ZFM_FR_LIST ตรวจสอบ ZFMA51 : รายงานเอกสารสำรองเงินที่ฝ่ายการเงิน ขอขยาย กรณีต้องการยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ขอขยาย ZFM_LIST_CANCEL ตรวจสอบ ZFMA52 : รายงานเอกสารสำรองเงินที่ผู้มีอำนาจของ สรก. อนุมัติให้ขอขยายกับกรมบัญชีกลาง หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ อนุมัตินำส่งเอกสารสำรองเงินที่ขอขยาย ZFM_LIST_CONFIRM ตรวจสอบ ZFMA53 : รายงานเอกสารสำรองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ ให้ขยายเวลาเบิกจ่าย ส่วนราชการตรวจสอบผลการ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ของเอกสารสำรองเงิน

19 ขั้นตอนการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบเดือน 31 มีนาคม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ต้องการขอขยาย ZMM_PO_RPT01 : รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึก รายการตามหน่วยเบิกจ่าย คัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขอขยาย ภายใน สรก. ZMM_PO_LIST ตรวจสอบ ZMM_POREQUEST : รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุ ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีต้องการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอขยาย ZMM_LIST_CANCEL ตรวจสอบ ZMM_POPROVE : รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ สรก. ขออนุมัติให้ขยายกับกรมบัญชีกลาง ผู้มีอำนาจของ สรก. อนุมัตินำส่งใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ขอขยาย ZMM_LIST_CONFIRM ตรวจสอบ ZMM_CGDPROVE : รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย ส่วนราชการตรวจสอบผลการ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ 31 มีนาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google