งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เร่งรัดการ เบิกจ่าย เงิน งบประมาณ ปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (บาท) กรณีไม่มีหนี้ ผูกพัน (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) พ.ศ. 254543,946,099.00- พ.ศ. 2546-9,860,293.42.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เร่งรัดการ เบิกจ่าย เงิน งบประมาณ ปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (บาท) กรณีไม่มีหนี้ ผูกพัน (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) พ.ศ. 254543,946,099.00- พ.ศ. 2546-9,860,293.42."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เร่งรัดการ เบิกจ่าย

3 เงิน งบประมาณ ปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (บาท) กรณีไม่มีหนี้ ผูกพัน (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) พ.ศ. 254543,946,099.00- พ.ศ. 2546-9,860,293.42 พ.ศ. 2547409,247,973.45245,702,254.33654,950,227.78 พ.ศ. 2548859,938,765.902,343,411,629.923,203,350,395.82 พ.ศ. 25492,916,107,923.238,082,890,024.8610,998,997,948.09 พ.ศ. 255012,248,902,183.688,721,055,653.1120,969,957,836.79 พ.ศ. 255149,163,194,933.2645,204,326,809.7494,367,521,743.00 รวม65,641,337,878.5264,607,246,665.38130,248,584,543.90

4

5

6 เงินปีงบประมาณ อนุมัติ ณ ต.ค. 51 (บาท) คงเหลือ ณ 13 ก.พ. 52 (บาท) ใช้ไป %เบิกจ่าย พ.ศ. 2545 - - - พ.ศ. 2546 94,505,568.54 9,860,293.42 84,645,275.1289.57 พ.ศ. 2547 719,247,295.46 245,702,254.33 473,545,041.1365.84 พ.ศ. 2548 3,476,091,763.24 2,343,411,629.92 1,132,680,133.3232.58 พ.ศ. 2549 10,255,583,037.10 8,082,890,024.86 2,172,693,012.2421.19 พ.ศ. 2550 11,473,053,781.74 8,721,055,653.11 2,751,998,128.6323.99 พ.ศ. 2551 52,687,173,210.52 45,204,326,809.74 7,482,846,400.7814.20 รวม 78,705,654,656.60 64,607,246,665.38 14,098,407,991.2217.91

7

8 มีหนี้ไม่มีหนี้ หน่วยงานคงเหลือหน่วยงานคงเหลือ กองทัพบก10,115,590,187.14สำนักงบประมาณ15,932,255,053.47 กรมส่งเสริมฯ3,499,114,258.78กรมส่งเสริมฯ3,915,944,738.87 กรมชลประทาน3,298,556,056.74กรุงเทพฯ3,201,034,335.39 การรถไฟฟ้าฯ2,404,813,882.36สนง.ตำรวจแห่งชาติ2,867,850,227.42 กรุงเทพฯ1,503,408,135.05กรมการปกครอง1,422,862,387.40 กรมทางหลวง1,365,623,068.43กรมชลประทาน1,376,281,952.41 สป.ก.ศึกษาฯ904,776,274.54กองทัพบก1,346,816,514.14 สป.ก.สาธารณสุข869,365,892.41กองอ.รักษาค.มั่นคงฯ1,211,746,201.92 สนง.ตำรวจแห่งชาติ807,383,236.19กรมโยธาฯ857,756,908.54 กรมการขนส่งทางน้ำฯ807,316,224.68สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนฯ836,143,820.75

9 มีหนี้ไม่มีหนี้ หน่วยงานคงเหลือหน่วยงานคงเหลือ การรถไฟฟ้าฯ1,630,374,717.40กรุงเทพฯ2,225,658,695.58 กองทัพบก1,368,136,064.27สำนักงบประมาณ1,350,380,707.16 กรมส่งเสริมสหกรณ์1,262,466,781.08สป.ก.เทคโนโลยีฯ653,314,052.50 สนง.ตำรวจแห่งชาติ1,062,423,386.60กรมส่งเสริมฯ610,941,713.93 กรุงเทพฯ1,007,456,740.00การรถไฟแห่งประเทศไทย546,656,379.14 กรมส่งเสริมฯ791,713,167.33การเคหะแห่งชาติ434,133,796.49 กรมชลประทาน683,845,139.77กรมบัญชีกลาง369,203,405.45 กรมการขนส่งทางน้ำฯ405,917,997.19สนง.ตำรวจแห่งชาติ304,484,204.04 สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนฯ267,068,959.83กรมการปกครอง238,309,851.10 สนง.คกก.การศึกษาขั้น พื้นฐาน 217,197,624.06องค์การรับส่งสินค้าและ พัสดุ 233,400,000.00

10 มีหนี้ไม่มีหนี้ หน่วยงานคงเหลือหน่วยงานคงเหลือ กรมอุตุนิยมวิทยา339,883,648.00กรุงเทพฯ2,467,480,099.22 สป.ก.มหาดไทย304,713,350.83การรถไฟฟ้าฯ1,235,000,000.00 กองทัพอากาศ213,603,919.95สป.ก.เทคโนโลยีฯ989,187,569.00 กรมส่งเสริมฯ207,076,367.96การรถไฟฯ757,637,552.45 สป.ก.เทคโนโลยีฯ202,964,015.75กรมส่งเสริมฯ627,771,483.51 เมืองพัทยา166,534,605.74กรมบัญชีกลาง434,914,222.85 กรมการขนส่งทางน้ำฯ161,751,149.39การท่องเที่ยวฯ261,387,926.57 สนง.ตำรวจแห่งชาติ146,969,561.82สนง.เลขาธิการสภา ผู้แทนฯ 169,027,636.00 กรมบัญชีกลาง139,268,900.00สป.ก.มหาดไทย129,065,400.62 กรมชลประทาน128,897,962.69กรมป้องกันฯ107,869,418.03

11 มีหนี้ไม่มีหนี้ หน่วยงานคงเหลือหน่วยงานคงเหลือ กรมส่งเสริมฯ143,437,293.96กรุงเทพฯ1,094,308,800.00 สนง.ตำรวจแห่งชาติ100,162,348.20สปก.741,708,537.60 กรมทางหลวง93,767,017.95กรมบัญชีกลาง166,203,501.77 สป.วัฒนธรรม77,250,000.00กรมทางหลวง151,805,593.05 กรมชลประทาน62,810,694.10สป.ก.คลัง47,790,545.59 สป.มหาดไทย62,516,034.87กรมชลประทาน43,791,751.62 เมืองพัทยา53,917,625.00กองอ.รักษาค.มั่นคงฯ41,285,026.21 การรถไฟฯ49,341,788.48สนง.ตำรวจแห่งชาติ33,777,277.80 กรมบัญชีกลาง47,441,000.00ม.เกษตรศาสตร์9,424,857.15 สนง.เลขาธิการนายกฯ25,496,300.00กองทัพบก4,956,067.96

12 มีหนี้ไม่มีหนี้ หน่วยงานคงเหลือหน่วยงานคงเหลือ สนง.ตำรวจแห่งชาติ362,748,153.45กรมทางหลวง134,481,441.97 สป.ก.ต่างประเทศ27,579,000.00กรมทางหลวงชลบท26,752,400.00 กรมพัฒนาที่ดิน8,426,900.00การเคหะแห่งชาติ24,839,864.65 สถาบันการพลศึกษา7,011,550.00สนง.ตำรวจแห่งชาติ20,098,282.00 สนง.คกก.การศึกษาขั้น พื้นฐาน 2,026,100.00สปก.11,257,429.90 สป.ก.ทรัพยากรธรรมชาติ1,456,270.00กรุงเทพฯ7,519,400.00 สป.ก.มหาดไทย7,102,400.00 กรมการขนส่งทางน้ำฯ6,417,506.63 กรมส่งเสริมฯ4,840,638.48 สวช.900,000.00

13 มีหนี้ไม่มีหนี้ หน่วยงานคงเหลือหน่วยงานคงเหลือ 2546 กรุงเทพฯ9,860,293.42 2545 กรมโยธาธิการฯ43,946,099.00

14 14 กระบวนการขอขยาย เวลา เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS 14

15 การขยายเวลาเบิก จ่ายเงิน ณ มีนาคม 2552 15 15

16 1616 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน ที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 101 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551 เรื่อง การ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ / หรือ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ GFMIS

17 17 ส่วนราชการขอ อนุมัติขยายเวลา เบิกจ่ายเงินที่ไม่ สามารถเบิกจ่าย ได้ทันสิ้นเดือน มีนาคม ( เอกสาร สำรองเงินและ PO ของ งบประมาณปี เก่า ) 31 มีนาคม กรมบัญชีกลาง ดำเนินการ บล็อกเอกสาร สำรองเงิน และ PO ของ งบประมาณปี เก่าทุกรายการ ผ่านระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง พิจารณา อนุมัติเอกสาร สำรองเงิน และ PO ของ งบประมาณปี เก่าที่ขอขยาย เวลาเบิก จ่ายเงินผ่าน ระบบ GFMIS ส่วนราชการ เรียกรายงาน เอกสารเพื่อ ตรวจสอบ เอกสารสำรอง เงินและ PO ที่ ได้รับอนุมัติให้ ขยายเวลาเบิก จ่ายเงินในระบบ GFMIS กระบวนการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ เดือนมีนาคม หัวหน้าส่วน ราชการเจ้าของ งบประมาณ อนุมัติเอกสาร เพื่อขออนุมัติ ขยายเวลาเบิก จ่ายเงินระบบ GFMIS และ นำส่งให้ กรมบัญชีกลาง ส่วนราชการนำ เอกสารที่ได้รับ อนุมัติให้ขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน ไปก่อหนี้ผูกพัน หรือเบิกจ่าย บก. สรก. บก.

18 ขั้นตอนการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบเดือน 31 มีนาคม เอกสารสำรองเงิน คัดเลือกเอกสารสำรองเงินที่ต้องการขอขยาย ภายใน สรก. ZFM_FR_LIST เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารสำรองเงิน ที่ต้องการขอขยาย กรณีต้องการยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ขอขยาย ZFM_LIST_CANCEL หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ อนุมัตินำส่งเอกสารสำรองเงินที่ขอขยาย ZFM_LIST_CONFIRM ZFMA53N : รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินที่ขอกันและ ขอขยายที่ บก. อนุมัติ ( รอบกันยายน ) ZFMA52 : รายงานเอกสารสำรองเงินที่ผู้มีอำนาจของ สรก. อนุมัติให้ขอขยายกับกรมบัญชีกลาง ZFMA51 : รายงานเอกสารสำรองเงินที่ฝ่ายการเงิน ขอขยาย ZFMA53 : รายงานเอกสารสำรองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ ให้ขยายเวลาเบิกจ่าย ส่วนราชการตรวจสอบผลการ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ของเอกสารสำรองเงิน ตรวจสอบ

19 ขั้นตอนการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบเดือน 31 มีนาคม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) คัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขอขยาย ภายใน สรก. ZMM_PO_LIST เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ต้องการขอขยาย กรณีต้องการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอขยาย ZMM_LIST_CANCEL ผู้มีอำนาจของ สรก. อนุมัตินำส่งใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ขอขยาย ZMM_LIST_CONFIRM ZMM_PO_RPT01 : รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึก รายการตามหน่วยเบิกจ่าย ZMM_POPROVE : รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ สรก. ขออนุมัติให้ขยายกับกรมบัญชีกลาง ZMM_POREQUEST : รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุ ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ZMM_CGDPROVE : รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย ส่วนราชการตรวจสอบผลการ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตรวจสอบ


ดาวน์โหลด ppt เร่งรัดการ เบิกจ่าย เงิน งบประมาณ ปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (บาท) กรณีไม่มีหนี้ ผูกพัน (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) พ.ศ. 254543,946,099.00- พ.ศ. 2546-9,860,293.42.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google