งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบพันธุ์ใบยา กับการจัดเก็บภาษีของ กรมสรรพสามิต 1 โดย ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบพันธุ์ใบยา กับการจัดเก็บภาษีของ กรมสรรพสามิต 1 โดย ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบพันธุ์ใบยา กับการจัดเก็บภาษีของ กรมสรรพสามิต 1 โดย ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม

2 ยาสูบที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบุหรี่ของโรงงาน ยาสูบ สามารถแบ่งออกเป็น ประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภทคือ  ยาสูบประเภทบ่มไอร้อน (Flue – Cured Tobacco) ได้แก่ ยาสูบ เวอร์ยิเนีย  ยาสูบประเภทบ่มอากาศ (Air –Cured Tobacco) ได้แก่ ยาสูบเบอร์ เลย์  ยาสูบประเภทบ่มแดด (Sun – Cured Tobacco) ได้แก่ ยาสูบเตอร์ กิช ประเภทของยาสูบ (Type of Tobacco)

3 ลักษณะของต้นยาสูบ ใบยาเวอร์ยิ เนีย ลักษณะใบ ลักษณะใบยาเวอร์ ยิเนีย - ใบจะมีสีเขียว เข้ม - ใบใหญ่ - ลักษณะใบโน้ม ลง พื้นที่เพาะปลูกใบ ยาเวอร์ยิเนีย - ปลูกมากทาง ภาคเหนือ - ภาคอีสาน ปลูกที่หนองคาย, นครพนม, บึงกาฬ - ภาคใต้ ปลูก มากที่ ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส

4 พันธ์ที่นิยมปลูก - K 326 -Coker 206 การเก็บใบยา - ต้นยาสูบอายุ ประมาณ 70 วัน หลังปลูก พร้อมที่จะ เก็บใบยาครั้งแรก - ต้นยาสูบ เวอร์ยิ เนีย มีอายุประมาณ 110-120 วัน เก็บ ใบยาได้ประมาณ 5- 7 ครั้ง / ต้น - การเก็บใบยา จะ เก็บจากใบล่างสุด ขึ้นไปหาตรงส่วน ยอด

5 การบ่มใบยาสูบเวอร์ยิเนีย - การบ่มใบยาสูบเวอร์ยิ เนีย ใช้วิธีการบ่มด้วยไอ ร้อน - มีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นในโรงบ่ม ตลอดเวลา - ใบยาแห้งจะมีสีเหลือง หรือสีส้มสดใส มีความ หอม - ใช้ระยะเวลาในการบ่ม ประมาณ 110-120 ชั่วโมง ประมาณ 5 วัน

6 ใบยาเวอร์ยิเนียที่นำไปใช้ใน อุตสาหกรรมยาสูบ - เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของยาเส้นใน บุหรี่ (45-75%)

7 ใบยาเบอร์เลย์ ลักษณะใบยา เบอร์เลย์ - จะมีสีเขียวอ่อน - ลักษณะใบจะ ตั้ง พื้นที่เพาะปลูกใบ ยาเบอร์เลย์ - ภาคเหนือ - ภาคอีสาน หนองคาย, นครพนม

8 พันธุ์ที่นิยมปลูก - พันธุ์ TN 90 ให้ผลผลิตดี มีความต้านทางสูง ต่อโรคใบ ด่าง - พันธุ์ KY 14 เป็นพันธุ์ที่ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง มีความ ต้านทานโรค รากเน่า โรคใบ ยาด่าง การเก็บใบยา - เก็บใบยาครั้งแรก เมื่อต้น ยาสูบ อายุ 60-70 วัน - ทยอยเก็บใบยาที่สุก ครั้ง ละ 2.-3 ใบ - เก็บใบยาทั้งหมด ประมาณ 5-8 ครั้ง (20-24 ใบ / ต้น )

9 - บ่มด้วยอากาศ เป็นให้ใบยาสดกลายเป็น ใบยาแห้ง ภายใต้สภาพบรรยากาศตาม ธรรมชาติ - ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการ บ่มใบยาเบอร์เลย์ อุณภูมิ, ความชื้นสัมพันธ์, การไหลเวียนของอากาศ การบ่มใบยาสูบเบอร์เลย์

10 การนำยาสูบเบอร์เลย์ไปใช้ใน อุตสาหกรรมยาสูบ - ใช้ในการผลิตบุหรี่อเมริกัน ให้ใช้ใบ ยาเบอร์เลย์ (15-45%)

11 ใบยาเตอร์กิช ลักษณะใบยา เตอร์กิช - ใบมีขนาดเล็ก พื้นที่เพาะปลูกใบ ยาเตอร์กิช - ปลูกมากทาง ภาคอีสาน ร้อยเอ็ด สารคาม, สกลนคร, นครพนม - พื้นที่ปลูกยาสูบ เตอร์กิชที่มีคุณภาพ ดีที่สุดในโลก คือ จังหวัดร้อยเอ็ด การขยายพันธ์ - ขยายพันธ์ด้วย เมล็ด

12 พันธ์ที่นิยมปลูก - คือพันธ์ Samsun เนื่องจากมีรสจัดและมีกลิ่น หอมแรง สามารถใช้เป็นตัวนำ รสชาติได้ดีและยังช่วยเสริม ความหอมในการปรุงบุหรี่รส อเมริกัน การเก็บใบยาเตอร์กิช - เก็บใบยาสดครั้งแรก เมื่อ ต้นยาสูบอายุ 50-60 วัน - เก็บใบยาสดที่สุก ครั้งละ 2-4 ใบ - ระยะเวลาในการเก็บแต่ละ ครั้งห่างกัน 5-7 วัน - เก็บยาสดทั้งหมด ประมาณ 5-8 ครั้ง (20-24 ใบ / ต้น )

13 - บ่มด้วยแดด - ควบคุมให้ใบยา เปลี่ยนเป็นสีเหลือง หรือสีส้มในที่ร่ม ก่อน แล้วจึงนำออก ตากแดด เพื่อให้ใบ ยาแห้งมีสีเหลือง, สี ส้ม, มีความหอม - ใช้ระยะเวลาใน การบ่ม 15-20 วัน - นำใบยาที่แห้งแล้ว แขวนเป็นพวงไว้ใน ที่ร่มเพื่อให้ก้าน แห้งสนิท ระยะเวลา 10-15 วัน การบ่มใบยาสูบเตอร์กิช

14 การรับซื้อใบยา  ในการรับซื้อใบยาจะ ประกอบด้วย ประธาน 1 คน และกรรมการ ร่วมอีก 2 คน

15 ชั้นใบยา (Grades) เป็นหน่วยย่อยของยาสูบในแต่ละประเภท (Type) โดยแบ่งออกตามหมู่, คุณภาพ และสี ใช้สัญลักษณ์ 3 ตัวสำหรับ ใบยาเวอร์ยิเนียและเบอร์เลย์ และ 2 ตัวสำหรับใบยาเตอร์กิช เช่น ใบยาเวอร์ยิเนีย ชั้น B3F : ใบยาบน, คุณภาพที่ 3 สีส้ม ใบยาเบอร์เลย์ ชั้น C1L : ใบยากลาง, คุณภาพที่ 1 สีเนื้อ ใบยาเตอร์กิช ชั้น A2 : ใบยาถัดยอด, คุณภาพที่ 2 สีเหลืองหรือส้ม

16 ชั้นใบยาเวอร์ยิเนียไทย (Thai Virginia Tobacco Grades) ใบยาบน (B) X4V คุณภาพ : ดีเลิศ (1) - ดีมาก (2) - ดี (3) - พอใช้ (4) - ต่ำ (5) สี : เหลือง (L) - ส้ม (F) - ติดเขียว (V) - สลิค (S) - เพี้ยน (K) - เขียว (G) หมู่ (Group) ใบยากลาง (C) ใบยาล่าง (X) ตัวอย่างชั้น (Grades) B1F C3L มีทั้งหมด 67ชั้น

17 องค์ประกอบ ของคุณภาพ ระดับต่ำ - สูง ความแก่ไม่แก่ไม่สุกแก่สุก โครงสร้างของใบทึบมากทึบแน่นโปร่ง เนื้อหนามากหนาปานกลางบาง น้ำมันมีน้ำมันน้อยมีน้ำมันปานกลางมีน้ำมันมาก ความเข้มของสีซีดอ่อนปานกลางแก่เข้ม ความกว้างแคบ (3 – 5 นิ้ว)ปกติ (5 – 8 นิ้ว)กว้าง (8 นิ้วขึ้นไป) ความยาว วัดเป็นนิ้ว ความสม่ำเสมอ วัดเป็นร้อยละ ตำหนิที่ยอมให้ วัดเป็นร้อยละ ส่วนเสียที่ยอมให้ วัดเป็นร้อยละ

18 T3F คุณภาพ : ดีเลิศ (1) - ดีมาก (2) - ดี (3) - พอใช้ (4) - ต่ำ (5) สี : เนื้อ (L) - น้ำตาล (F) - น้ำตาลแก่ (D) - คละ (K) - เขียว (G) หมู่ (Group) ใบยาบน (B) ใบยากลาง (C) ใบยาล่าง (X) ใบยายอด (T) ชั้นใบยาเบอร์เลย์ไทย (Thai Burley Tobacco Grades) มีทั้งหมด 43 ชั้น ตัวอย่างชั้น (Grades) B4D C2F X1L

19 องค์ประกอบคุณภาพใบยาเบอร์เลย์ไทย เนื้อ ความแก่ โครงสร้างของใบยา ผิวหน้าของใบยา ความเปล่งปลั่ง ความเข้มของสี ความกว้าง ความยาว ความสม่ำเสมอ ตำหนิที่ยอมให้

20 สี : เหลืองหรือส้ม (A), น้ำตาลอ่อนอมเหลืองหรือส้ม (B) น้ำตาลอ่อนหรือ น้ำตาลแก่ (K),เขียวหมองคล้ำ,เทาหม่น (D) A1 ตำแหน่งบนลำต้น ใบยาถัดยอด (2) ใบยากลาง (3) ใบยาล่าง (4) ใบยายอด (1) มีทั้งหมด 11 ชั้น ตัวอย่างชั้น (Grades) B2 A3 B4 ชั้นใบยาเตอร์กิชไทย(Thai Turkish Tobacco Grades) คุณภาพ 3 4 1 2

21 องค์ประกอบคุณภาพใบยาเตอร์กิชไทย เนื้อ ความยืดหยุ่น น้ำมัน กลิ่น ความกว้าง ความยาว สีอื่นที่ยอมให้ปนได้

22 Factory grade ใบยาเตอร์กิช AG/ZO/RE - AG/ZO/RE-R ประกอบด้วย A1, A2 B1, B2 AG/ZO/RO - AG/ZO/RO-R ประกอบด้วย A3, A4 B3, B4 KP/ZO/RE - KP/ZO/RE-R ประกอบด้วย K1,K2 D

23 ราคาใบยาเตอร์กิช ฤดู 2555/56 ชั้นใบยาต้นฤดูปลายฤดู A175 A272 A368 A459 B172 B269 B364 B456 K150 K248 D40 หมายเหตุ : ราคาใบยาไม่รวมเงินสนับสนุนปัจจัย การผลิต 4 บาท / กก.

24 พันธุ์เตอร์กิช ร้อยเอ็ด 90 % ขอนแก่น นครพนม หนองคาย ฯลฯ พันธุ์พื้นเมือง พันธุ์เบอร์เล่ย์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ลำพูน - แพร่ นครพนม หนองคาย พันธุ์เวอร์ยิเนีย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง - พะเยา ลำพูน - แพร่ - น่าน แม่ฮ่องสอน นครพนม หนองคาย หมายเหตุ หนองคาย นครพนม และบึงกาฬ ปลูกได้ครบ 4 สายพันธุ์ พื้นที่เพาะปลูก ใบ ยา 3 พันธุ์ และพันธุ์พื้นเมือง ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดให้ผู้ปลูกต้นยาสูบใช้พันธ์ ยาสูบ ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ. ศ.2509 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ฉบับที่ 21 (2555)

25 The End


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบพันธุ์ใบยา กับการจัดเก็บภาษีของ กรมสรรพสามิต 1 โดย ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google