งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนหลักในการใช้โปรแกรม Disease Surveillance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนหลักในการใช้โปรแกรม Disease Surveillance"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนหลักในการใช้โปรแกรม Disease Surveillance
จากแผ่น CD หรือ ดาวน์โหลด ที่เว็บไซด์สานักระบาดวิทยา

2

3 <ติดตั้งหรือ Update
<สำหรับติดตั้งฐานข้อมูล <สำหรับติดตั้งเครื่องลูก <ติดตั้งหรือ Update โปรแกรม

4 เตรียมข้อมูล 21 แฟ้มมาตรฐานที่จะนำเข้า
สำหรับรายงานโรคเรื้อรังจะใช้ข้อมูลจากแฟ้มดังต่อไปนี้ 1. person แสดงรายชื่อประชากรทั้งหมด (ข้อมูลอย่างน้อย 5 ปี) 2. chronic ทะเบียนโรคเรื้อรัง (ข้อมูลอย่างน้อย 5 ปี) 3. death ข้อมูลการเสียชีวิต (ข้อมูลอย่างน้อย 5 ปี) 4. ncdscreen คัดกรอง DM HT (ข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี) 5. chronicfu ตรวจติดตามโรค PT (ข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี) 6. labfu ผลตรวจทางห้องปฎิบัติการ PT (ข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี)

5 เตรียมข้อมูล 21 แฟ้มมาตรฐานที่จะนำเข้า
สำหรับรายงานบาดเจ็บ 19 สาเหตุ จะใช้ข้อมูลจากแฟ้มดังต่อไปนี้ 1. person แสดงรายชื่อประชากรทั้งหมด 2. death ข้อมูลการเสียชีวิต 3. service การมารับบริการของบุคคล 4. diag การวินิจฉัยโรคของบุคคลที่มารับบริการ diagcode v01 – y369 หรือ กรณีใช้แฟ้ม accident 2. accident ข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุ

6 ICD 10 การบาดเจ็บ 19 สาเหตุ 1. อุบัติเหตุการขนส่ง(V01-V99)
2.7 สัมผัสควัน ไฟ และเปลวไฟ (X00-X09) 1.1อุบัติเหตุการขนส่งทางบก(V01-V89) 2.8 สัมผัสความร้อน ของร้อน (X10-X19) 1.2 อุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำ(V90-94) 2.9 สัมผัสพิษจากสัตว์หรือพืช (X20-X29) 1.3 อุบัติเหตุการขนส่งทางอากาศและในอากาศ 2.10 สัมผัสพลังงานจากธรรมชาติ (X30-X39) 1.4 อุบัติเหตุการขนส่งอื่นและที่ไม่ระบุ 2.11 สัมผัสพิษและสารอื่นๆ (X40-X49) 2. อุบัติเหตุอื่นๆ 2.12 การออกแรงเกิน X50-X57) 2.1 พลัด ตก หรือหกล้ม (W00-W19) 2.13 สัมผัสกับสิ่งไม่ทราบแน่ชัด (X58-X59) 2.2 สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ (W20-W49) 3. ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่าง ๆ (X60-X84) 2.3 สัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์/คน (W50-W64) 4. ถูกทำร้ายด้วยวิธีต่างๆ (X85-Y09) 2.4 การตกน้ำ จมน้ำ (W65-W74) 5. บาดเจ็บโดยไม่ทราบเจตนา (Y10-Y33) 2.5 คุกคามการหายใจ (W75-W84) 6. ดำเนินการทางกฎหมายหรือสงคราม (Y35-Y36) 2.6 สัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสีและอุณหภูมิ (W85-W99) 7. ไม่ทราบทั้งสาเหตุและเจตนา (Y34)

7 2. นำเข้าข้อมูล (F7)

8 ส่งออกข้อมูล (F8)

9 3. ตรวจสอบข้อมูล 3.1 เรียกดูข้อมูลที่นำเข้าในรูปแบบตาราง (F5)

10 3.2 ลงข้อมูล (Shift+F1 - Shift+F12)

11 3.3 ตรวจสอบตามรหัส Error (F9)
โดยสามารถเขียนคำสั่ง SQL ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมได้จากไฟล์ C:\DSurveillance\program\SQLCheck.mdb รายงานผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สามารถตรวจสอบข้อมูล F9 โดยใช้รหัสตรวจสอบดังนี้ CHRONIC_PERSON, PE1107, PE1109, CHRONIC_PCUCODE, PE1102, PERSON_DDISCH, PERSON_DISCHAR, PERSON_DEATH, PERSON_CHANGWAT_TYPEAREA, PERSON_CHRONIC_CID, CHRONIC_DATEDX, CHRONICFU_BP, CHRONICFU_WAIST, CHRONICFU_WEIGHT_HEIGHT, LABFU_LABRESULT, CO_OFFICE_ADDRESS

12

13 4. ประมวลผลเรียกดูรายงาน (สามรถสร้างรายงานเพิ่มเติมได้)

14 ตัวอย่างรายงาน Excel (F10)

15 ตัวอย่างรายงานข้อมูล (F11)

16 ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
: อมรา ทองหงษ์ : กมลชนก เทพสิทธา ผู้รับผิดชอบระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ : กาญจนีย์ ดำนาคแก้ว ผู้พัฒนาโปรแกรม Disease Surveillance : ภาคภูมิ จงพิริยะอนันต์ สอบถามเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนหลักในการใช้โปรแกรม Disease Surveillance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google