งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนหลักในการใช้โปรแกรม Disease Surveillance 1. ติดตั้งโปรแกรม Disease Surveillance จากแผ่น CD หรือ ดาวน์โหลด ที่เว็บ ไซด์สานักระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนหลักในการใช้โปรแกรม Disease Surveillance 1. ติดตั้งโปรแกรม Disease Surveillance จากแผ่น CD หรือ ดาวน์โหลด ที่เว็บ ไซด์สานักระบาดวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนหลักในการใช้โปรแกรม Disease Surveillance 1. ติดตั้งโปรแกรม Disease Surveillance จากแผ่น CD หรือ ดาวน์โหลด ที่เว็บ ไซด์สานักระบาดวิทยา http://www.boe.moph.go.th/do wnload.php

2

3 < สำหรับติดตั้งฐานข้อมูล < ติดตั้งหรือ Update โปรแกรม < สำหรับติดตั้งเครื่องลูก

4 เตรียมข้อมูล 21 แฟ้มมาตรฐานที่จะนำเข้า สำหรับรายงานโรคเรื้อรังจะใช้ข้อมูลจากแฟ้ม ดังต่อไปนี้ 1. person แสดงรายชื่อประชากรทั้งหมด ( ข้อมูลอย่างน้อย 5 ปี ) 2. chronic ทะเบียนโรคเรื้อรัง ( ข้อมูลอย่างน้อย 5 ปี ) 3. death ข้อมูลการเสียชีวิต ( ข้อมูลอย่างน้อย 5 ปี ) 4. ncdscreen คัดกรอง DM HT ( ข้อมูลอย่าง น้อย 1 ปี ) 5. chronicfu ตรวจติดตามโรค PT ( ข้อมูลอย่าง น้อย 1 ปี ) 6. labfu ผลตรวจทางห้องปฎิบัติการ PT ( ข้อมูล อย่างน้อย 1 ปี )

5 เตรียมข้อมูล 21 แฟ้มมาตรฐานที่จะนำเข้า สำหรับรายงานบาดเจ็บ 19 สาเหตุ จะใช้ข้อมูล จากแฟ้มดังต่อไปนี้ 1. person แสดงรายชื่อประชากรทั้งหมด 2. death ข้อมูลการเสียชีวิต 3. service การมารับบริการของบุคคล 4. diag การวินิจฉัยโรคของบุคคลที่มารับ บริการ diagcode v01 – y369 หรือ กรณีใช้แฟ้ม accident 1. person แสดงรายชื่อประชากรทั้งหมด 2. accident ข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุ

6 ICD 10 การบาดเจ็บ 19 สาเหตุ 1. อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99) 2.7 สัมผัสควัน ไฟ และเปลวไฟ (X00-X09) 1.1 อุบัติเหตุการขนส่งทางบก (V01-V89) 2.8 สัมผัสความร้อน ของร้อน (X10-X19) 1.2 อุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำ (V90-94) 2.9 สัมผัสพิษจากสัตว์หรือพืช (X20-X29) 1.3 อุบัติเหตุการขนส่งทางอากาศและในอากาศ 2.10 สัมผัสพลังงานจากธรรมชาติ (X30-X39) 1.4 อุบัติเหตุการขนส่งอื่นและที่ไม่ระบุ 2.11 สัมผัสพิษและสารอื่นๆ (X40-X49) 2. อุบัติเหตุอื่นๆ 2.12 การออกแรงเกิน X50-X57) 2.1 พลัด ตก หรือหกล้ม (W00-W19) 2.13 สัมผัสกับสิ่งไม่ทราบแน่ชัด (X58-X59) 2.2 สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ (W20-W49)3. ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่าง ๆ (X60-X84) 2.3 สัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์ / คน (W50-W64)4. ถูกทำร้ายด้วยวิธีต่างๆ (X85-Y09) 2.4 การตกน้ำ จมน้ำ (W65-W74)5. บาดเจ็บโดยไม่ทราบเจตนา (Y10-Y33) 2.5 คุกคามการหายใจ (W75-W84)6. ดำเนินการทางกฎหมายหรือสงคราม (Y35-Y36) 2.6 สัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสีและอุณหภูมิ (W85-W99)7. ไม่ทราบทั้งสาเหตุและเจตนา (Y34)

7 2. นำเข้าข้อมูล (F7)

8 ส่งออกข้อมูล (F8)

9  3.1 เรียกดูข้อมูลที่นำเข้าในรูปแบบตาราง (F5) 3. ตรวจสอบข้อมูล

10 3.2 ลงข้อมูล (Shift+F1 - Shift+F12)

11  3.3 ตรวจสอบตามรหัส Error (F9) โดยสามารถเขียนคำสั่ง SQL ให้ ตรวจสอบเพิ่มเติมได้จากไฟล์ C:\DSurveillance\program\SQLCheck.mdb  รายงานผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สามารถตรวจสอบ ข้อมูล F9 โดยใช้รหัสตรวจสอบดังนี้ CHRONIC_PERSON, PE1107, PE1109, CHRONIC_PCUCODE, PE1102, PERSON_DDISCH, PERSON_DISCHAR, PERSON_DEATH, PERSON_CHANGWAT_TYPEAREA, PERSON_CHRONIC_CID, CHRONIC_DATEDX, CHRONICFU_BP, CHRONICFU_WAIST, CHRONICFU_WEIGHT_HEIGHT, LABFU_LABRESULT, CO_OFFICE_ADDRESS

12

13 4. ประมวลผลเรียกดูรายงาน ( สามรถสร้างรายงาน เพิ่มเติมได้ )

14 ตัวอย่างรายงาน Excel (F10)

15 ตัวอย่างรายงานข้อมูล (F11)

16 ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : อมรา ทองหงษ์ 08-6571-6848 : กมลชนก เทพสิทธา 08-6775-2178 ผู้รับผิดชอบระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ : กาญจนีย์ ดำนาคแก้ว 08-1903-2967 ผู้พัฒนาโปรแกรม Disease Surveillance : ภาคภูมิ จงพิริยะอนันต์ 08-2186-0523 สอบถามเพิ่มเติม email : msurveillance@yahoo.com


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนหลักในการใช้โปรแกรม Disease Surveillance 1. ติดตั้งโปรแกรม Disease Surveillance จากแผ่น CD หรือ ดาวน์โหลด ที่เว็บ ไซด์สานักระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google