งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax Benefit สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax Benefit สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax Benefit สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร

2 ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มตาม ประมวลรัษฎากร 1. การเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการขาย โดยการแจกสินค้าหรือ ของขวัญ ของชำร่วยให้แก่ลูกค้า มาเป็นการแถมพร้อมกับการ ขายหรือการให้บริการ หรือให้ส่วนลดการค้า 2. การให้รางวัลแก่ลูกจ้างหรือพนักงาน หรือรางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชคเป็นเงินสด แทนการให้รางวัลเป็นสินค้า หรือเป็นสิ่งของ 3. การบริจาคเงินสด แทนการบริจาคเป็นสิ่งของ 4. การให้ลูกค้าไปออกของ ณ ด่านศุลกากรและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อขายให้แก่ลูกค้า 5. การให้พนักงานใช้เครื่องแบบในการปฏิบัติงาน โดยยังถือเป็น กรรมสิทธิ์ของกิจการ

3 ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มตาม ประมวลรัษฎากร 6. การเลื่อนจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7. การใช้สิทธิในภาษีซื้อในอาคารที่ก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการที่ต้อง เสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบสามปี 8. การนำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปฉบับที่เป็นสำเนา หรือมีรายแก้ไข ไปถือเป็นรายจ่าย 9. การประกอบกิจการให้บริการรับจ้างทำของ โดยไม่แยกเป็น กิจการให้บริการ และกิจการขายสินค้าต่างหากจากกัน เพื่อ หลีกเลี่ยงการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 10. การประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่ นั่งไม่เกิน 10 คน เพื่อให้สามารถใช้ภาษีซื้อสำหรับรถยนต์ ดังกล่าว

4 ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มตาม ประมวลรัษฎากร 11. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องครบถ้วน และ ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด 12. การประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 13. การใช้สิทธิเกี่ยวกับการเฉลี่ยภาษีซื้อ 14. การใช้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0%

5 A. Co., ltd. B. Co., ltd. Move Stock = Deemed Sale มาตรา 77/1(8) Loophole - เลื่อน Tax Point 1. A. เช่าโกดังจาก B. = A. ต้องจดแจ้งสาขา A. ต้องจัดทำ Stock Book ของสาขา A. ต้องจัดทำ Stock Book ของสาขา 2. ฝากสินค้า = A. ไม่ต้องจดแจ้งเพิ่มสาขา

6 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ต้องเสีย VAT ผู้มีหน้าทีเสีย VAT ผู้รับภาระ VAT ประเภท ภาษี การขายสินค้าในทางธุรกิจหรือ วิชาชีพ การขายสินค้าในทางธุรกิจหรือ วิชาชีพผู้ประกอบการผู้บริโภคทางอ้อม การให้บริการในทางธุรกิจหรือ วิชาชีพ การให้บริการในทางธุรกิจหรือ วิชาชีพผู้ประกอบการผู้บริโภคทางอ้อม การนำเข้าสินค้าหรือบริการโดย ผู้ประกอบการ การนำเข้าสินค้าหรือบริการโดย ผู้ประกอบการผู้ประกอบการผู้บริโภคทางอ้อม การนำเข้าโดยผู้บริโภค การนำเข้าโดยผู้บริโภคผู้บริโภคผู้บริโภคทางตรง

7 มูลค่าเพิ่ม (Value Added: VA) ในทางเศรษฐศาสตร์ VA หมายถึง มูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นของ สินค้าหรือบริการ ประกอบด้วย ในทางเศรษฐศาสตร์ VA หมายถึง มูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นของ สินค้าหรือบริการ ประกอบด้วย ค่าจ้าง ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าเช่า ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย รายจ่ายในการดำเนินงาน รายจ่ายในการดำเนินงาน ผลกำไร ผลกำไร

8 กิจกรรมที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การกระทำดังกิจการดังต่อไปนี้ ในราชอาณาจักร (มาตรา 2) ให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามบทบัญญัติ ในหมวดนี้ มาตรา 77/2 การกระทำดังกิจการดังต่อไปนี้ ในราชอาณาจักร (มาตรา 2) ให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามบทบัญญัติ ในหมวดนี้ (1) การขายสินค้าหรือการให้บริการโดยผู้ประกอบการ (1) การขายสินค้าหรือการให้บริการโดยผู้ประกอบการ (2) การนำเข้าสินค้าโดยผู้นำเข้า (2) การนำเข้าสินค้าโดยผู้นำเข้า การให้บริการในราชอาณาจักรให้หมายถึง บริการที่ทำใน ราชอาณาจักร โดยไม่คำนึงว่าการใช้บริการนั้น จะอยู่ในต่าง ประเทศ หรือในราชอาณาจักร การให้บริการในราชอาณาจักรให้หมายถึง บริการที่ทำใน ราชอาณาจักร โดยไม่คำนึงว่าการใช้บริการนั้น จะอยู่ในต่าง ประเทศ หรือในราชอาณาจักร การให้บริการที่ทำในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้น ในราชอาณาจักร ให้ถือว่า การให้บริการนั้นเป็นการให้บริการใน ราชอาณาจักร การให้บริการที่ทำในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้น ในราชอาณาจักร ให้ถือว่า การให้บริการนั้นเป็นการให้บริการใน ราชอาณาจักร

9 การขายสินค้าในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ในราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการ “ขาย” หมายความว่า จำหน่าย จ่าย โอนสินค้า โดยได้รับประโยชน์ หรือค่าตอบแทน ได้แก่ การขายสินค้าโดยทั่วไป การแลกเปลี่ยน (Barter) การ Trade-in และการจำหน่าย จ่าย โอนสินค้าโดยไม่ได้ รับประโยชน์หรือค่าตอบแทน ได้แก่ การแจก การแถม การให้ การ บริจาคสินค้า นอกจากนี้ “ขาย” ยังหมายความรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ (1) สัญญาให้เช่าซื้อสินค้า (Hire Purchase) สัญญาซื้อขายผ่อน ชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อ เมื่อได้ส่งมอบสินค้าให้ ผู้ซื้อแล้ว หรือสัญญาจะขายสินค้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่า การ กระทรวงการคลัง (2) ส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนเพื่อขาย (การฝากขาย) Deemed Sale

10 การขายสินค้าในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ในราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการ (3) ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร (การส่งออก) (3) ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร (การส่งออก) “ส่งออก” หมายความว่า ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อส่งไปต่างประเทศและให้หมายความรวมถึง (ดู ป.97/2543) “ส่งออก” หมายความว่า ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อส่งไปต่างประเทศและให้หมายความรวมถึง (ดู ป.97/2543) (ก) การนำสินค้าในราชอาณาจักร เข้าไปในเขตปลอดอากร เฉพาะสินค้าที่ต้องเสียอากรขาออกหรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาออก ตามตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วย ศุลกากร (ก) การนำสินค้าในราชอาณาจักร เข้าไปในเขตปลอดอากร เฉพาะสินค้าที่ต้องเสียอากรขาออกหรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาออก ตามตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วย ศุลกากร (ข) การขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า ปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ขายให้แก่ผู้ที่เดินทาง ออกไปนอกราชอาณาจักรตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (มาตรา 77/1(14) และ ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 30)) (ข) การขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า ปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ขายให้แก่ผู้ที่เดินทาง ออกไปนอกราชอาณาจักรตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (มาตรา 77/1(14) และ ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 30)) FZ Duty Free

11 การขายสินค้าในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ในราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการ (4) นำสินค้าไปใช้ไม่ว่าประการใดๆ เว้นแต่การนำสินค้าไป ใช้ในการผลิตสินค้า การให้บริการ การบริหารงานของกิจการ หรือเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินที่มีไว้ในการประกอบกิจการของ ตนเอง ทั้งนี้ ต้องเป็นการใช้ในกิจการที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่ม อนึ่ง สินค้าดังกล่าวต้องมิใช่รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์ โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต และสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงการนำรถยนต์ประเภทดังกล่าวไปไว้ในสถานแสดง รถยนต์เพื่อขาย (ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 1)) (4) นำสินค้าไปใช้ไม่ว่าประการใดๆ เว้นแต่การนำสินค้าไป ใช้ในการผลิตสินค้า การให้บริการ การบริหารงานของกิจการ หรือเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินที่มีไว้ในการประกอบกิจการของ ตนเอง ทั้งนี้ ต้องเป็นการใช้ในกิจการที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่ม อนึ่ง สินค้าดังกล่าวต้องมิใช่รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์ โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต และสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงการนำรถยนต์ประเภทดังกล่าวไปไว้ในสถานแสดง รถยนต์เพื่อขาย (ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 1))

12 การขายสินค้าในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ในราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการ (5) มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) หรือมาตรา 87 วรรคสอง (ดูมาตรา 78/3) (5) มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) หรือมาตรา 87 วรรคสอง (ดูมาตรา 78/3) (6) มีสินค้าคงเหลือ และหรือทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้ใน การประกอบกิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ แต่ไม่รวมถึงสินค้า คงเหลือ และหรือทรัพย์สินดังกล่าวของผู้ประกอบการ ซึ่งได้ควบ เข้ากันหรือได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการใหม่ อันได้ควบเข้ากันหรือผู้รับโอนกิจการต้องอยู่ในบังคับที่ต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 (6) มีสินค้าคงเหลือ และหรือทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้ใน การประกอบกิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ แต่ไม่รวมถึงสินค้า คงเหลือ และหรือทรัพย์สินดังกล่าวของผู้ประกอบการ ซึ่งได้ควบ เข้ากันหรือได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการใหม่ อันได้ควบเข้ากันหรือผู้รับโอนกิจการต้องอยู่ในบังคับที่ต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 (7) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 188 (พ.ศ.2534) (7) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 188 (พ.ศ.2534)

13 เลิกกิจการ เพิกถอนทะเบียน เลิกประกอบกิจการ ดูมาตรา 85/15 เลิกประกอบกิจการ ดูมาตรา 85/15 การขอให้อธิบดีกรมสรรพากรสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่ม มาตรา 85/10 การขอให้อธิบดีกรมสรรพากรสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่ม มาตรา 85/10 การสั่งเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยอธิบดี กรมสรรพากร มาตรา 85/17 การสั่งเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยอธิบดี กรมสรรพากร มาตรา 85/17

14 สินค้าในระบบ VAT หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง และไม่มีรูปร่าง ที่อาจ มีราคาและถือเอาได้ ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้ หรือเพื่อการใดๆ รวมทั้งสิ่งของทุกชนิดที่นำเข้า (มาตรา 77/1(9)) อาจจำแนกได้ดังนี้ “สินค้า” หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง และไม่มีรูปร่าง ที่อาจ มีราคาและถือเอาได้ ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้ หรือเพื่อการใดๆ รวมทั้งสิ่งของทุกชนิดที่นำเข้า (มาตรา 77/1(9)) อาจจำแนกได้ดังนี้ (1) สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods: FG) (2) วัตถุดิบ (Raw Material: RM) (3) งานระหว่างทำ (Work in Process: WIP) (4) ทรัพย์สินถาวรที่มีรูปร่าง เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ (5) ทรัพย์สินถาวรที่ไม่มีรูปร่าง เช่น ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น สิทธิการเช่า สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สูตร กรรมวิธี (6) ทรัพย์สินอื่นใดที่ผู้ประกอบการมีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อการใดๆ เช่น สิ่งของที่ซื้อมาเพื่อใช้เป็นรางวัล หรือเพื่อแจกให้แก่พนักงาน หรือบุคคลใดๆ เพื่อใช้ในกิจการ VAT ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นต้น

15 การให้เช่าซื้อสินค้า ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8)(ก) ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8)(ก) ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นไปตามมาตรา 78(2) ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.36/2536 ประกอบ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นไปตามมาตรา 78(2) ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.36/2536 ประกอบ ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 (แก้ไขเพิ่มเติมโดย ท.ป 155/2549) ข้อ 3(5) ประกอบ ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 (แก้ไขเพิ่มเติมโดย ท.ป 155/2549) ข้อ 3(5) ประกอบ สัญญาเช่าซื้อต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ (ดู ลักษณะตราสารที่ 3) สัญญาเช่าซื้อต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ (ดู ลักษณะตราสารที่ 3)

16 กรณียกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณียกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม พืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของพืช และผลพลอยได้ ( มาตรา 81(1)( ก )) พืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของพืช และผลพลอยได้ ( มาตรา 81(1)( ก )) สัตว์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของสัตว์ และผลพลอยได้ ( มาตรา 81(1)( ข )) สัตว์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของสัตว์ และผลพลอยได้ ( มาตรา 81(1)( ข )) ปุ๋ย ( มาตรา 81(1)( ค )) ปุ๋ย ( มาตรา 81(1)( ค )) ปลาป่น อาหารสัตว์ ( มาตรา 81(1)( ง )) ปลาป่น อาหารสัตว์ ( มาตรา 81(1)( ง )) ยา เคม ี ภัณฑ์ เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือโรค ของพืชและสัตว์ ( มาตรา 81(1)( จ )) ยา เคม ี ภัณฑ์ เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือโรค ของพืชและสัตว์ ( มาตรา 81(1)( จ )) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียน ( มาตรา 81(1)( ฉ )) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียน ( มาตรา 81(1)( ฉ )) ยาสูบของโรงงานยาสูบที่ขายโดยบุคคลอื่น ยาสูบของโรงงานยาสูบที่ขายโดยบุคคลอื่น ของที่นำเข้าซึ่งได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายศุลกากร ของที่นำเข้าซึ่งได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายศุลกากร สินค้าที่ไม่อยู่ในข่ายต้องเสีย VAT

17 สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม มาตรา 81(1)(ก) – (ฉ) ยกเว้นสำหรับการขายสินค้าในราชอาณาจักร (ไม่ว่าจะมีมูลค่า ของฐานภาษีเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม) แต่สำหรับการส่งออกเป็น กิจการที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ภายใต้บังคับ ตามมาตรา 81/1 (มูลค่าของฐานภาษีในปีหนึ่งปีใดเกินกว่า 1.8 ล้านบาท ยกเว้นสำหรับการขายสินค้าในราชอาณาจักร (ไม่ว่าจะมีมูลค่า ของฐานภาษีเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม) แต่สำหรับการส่งออกเป็น กิจการที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ภายใต้บังคับ ตามมาตรา 81/1 (มูลค่าของฐานภาษีในปีหนึ่งปีใดเกินกว่า 1.8 ล้านบาท สำหรับการขายสินค้าในราชอาณาจักรมีสิทธิขอเข้าสู่ระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/3(1) สำหรับการขายสินค้าในราชอาณาจักรมีสิทธิขอเข้าสู่ระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/3(1) สำหรับการนำเข้าสินค้าดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม มาตรา 81(2) สำหรับการนำเข้าสินค้าดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม มาตรา 81(2)

18 สินค้าที่ไม่อยู่ในข่ายต้องเสีย VAT กรณีไม่อยู่ในข่ายที่ต้องเสีย VAT กรณีไม่อยู่ในข่ายที่ต้องเสีย VAT ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ ตั๋วเงิน บัตรกำนัล ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ ตั๋วเงิน บัตรกำนัล บัตรภาษี ดูคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 36/2540 บัตรภาษี ดูคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 36/2540 Cash Card by Magic Card Co. Ltd. Cash Card by Magic Card Co. Ltd. ทองคำแท่ง (= เงินตรา ) ทองคำแท่ง (= เงินตรา ) สินค้าในระบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ( อสังหาริมทรัพย์ ของที่จำนำหลุดเป็น สิทธิแก่ผู้รับจำนำ ) สินค้าในระบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ( อสังหาริมทรัพย์ ของที่จำนำหลุดเป็น สิทธิแก่ผู้รับจำนำ ) สินค้าในต่างประเทศ สินค้าในต่างประเทศ ทรัพย์สินใดๆ บรรดาที่ใช้ในระบบภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นต้น ทรัพย์สินใดๆ บรรดาที่ใช้ในระบบภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นต้น

19 เว้นแต่กรณีตามมาตรา 81/1 N รายได้จากการขายสินค้า เป็นผู้ประกอบการ N Y กิจกรรม Non VAT Y ขาย VAT Goods N Y ขายในราชอาณาจักร Out of VAT Scope VAT Exemption N Y นับรวมเป็นฐานภาษี VAT Non VAT Base VAT มาตรา 77/2(1) มาตรา 79(1)-(4) ประกาศ VAT(#40) มาตรา 81(1) พรฎ.(ฉ.239) ม.77/3 กิจการขนาดย่อม พรฎ.(ฉ.432)

20 การให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพใน ราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการ หมายความว่า การกระทำใดๆ อันอาจหาประโยชน์อันมี มูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า ทั้งกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับ ประโยชน์หรือค่าตอบแทน และที่ไม่ได้รับประโยชน์หรือ ค่าตอบแทน รวมทั้ง การใช้บริการของตนเองไม่ว่าประการใดๆ แต่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึง “บริการ” หมายความว่า การกระทำใดๆ อันอาจหาประโยชน์อันมี มูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า ทั้งกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับ ประโยชน์หรือค่าตอบแทน และที่ไม่ได้รับประโยชน์หรือ ค่าตอบแทน รวมทั้ง การใช้บริการของตนเองไม่ว่าประการใดๆ แต่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึง (1) การใช้บริการหรือการนำสินค้าไปใช้เพื่อประกอบกิจการของ ตนเองโดยตรง ได้แก่ การนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า การ ให้บริการ การบริหารของกิจการ หรือเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินที่ มีไว้ในการประกอบกิจการให้บริการของตนเอง ทั้งนี้ ต้องเป็นการ ใช้ในกิจการที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การให้บริการดังกล่าวต้องมิใช่เพื่อการรับรอง หรือเพื่อ การบริการอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน (ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2)) อนึ่ง การให้บริการดังกล่าวต้องมิใช่เพื่อการรับรอง หรือเพื่อ การบริการอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน (ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2))

21 การให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพใน ราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการ (2) การนำเงินไปหาผลประโยชน์โดยการฝากธนาคาร หรือซื้อ พันธบัตร หรือหลักทรัพย์ (3) การกระทำตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดโดยอนุมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (มาตรา 77/1(10)) ดังนั้นหมายถึง ดังนั้น “การให้บริการในราชอาณาจักร” หมายถึง การให้บริการที่ทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้ บริการนั้นในราชอาณาจักร กรณีที่ 1 การให้บริการที่ทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้ บริการนั้นในราชอาณาจักร การให้บริการที่ทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้ บริการนั้นในต่างประเทศ เช่น การให้บริการนำเที่ยวในต่างประเทศ กรณีที่ 2 การให้บริการที่ทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้ บริการนั้นในต่างประเทศ เช่น การให้บริการนำเที่ยวในต่างประเทศ การให้บริการที่ทำในต่างประเทศ และได้มีการใช้ บริการนั้นในราชอาณาจักร ให้ถือว่าเป็นการให้บริการที่กระทำใน ราชอาณาจักรด้วย (มาตรา 77/2 วรรคสองและวรรคสาม) กรณีที่ 3 การให้บริการที่ทำในต่างประเทศ และได้มีการใช้ บริการนั้นในราชอาณาจักร ให้ถือว่าเป็นการให้บริการที่กระทำใน ราชอาณาจักรด้วย (มาตรา 77/2 วรรคสองและวรรคสาม)

22 เว้นแต่กรณีตามมาตรา 81/1 N รายได้จากการให้บริการ เป็นผู้ประกอบการ N Y กิจกรรม Non VAT Y VAT Services N Y ให้บริการในราชอาณาจักร Out of VAT Scope VAT Exemption N Y นับรวมเป็นฐานภาษี VAT Non VAT Base VAT มาตรา 77/2(1) มาตรา 79(1)-(4) ประกาศ VAT(#40) มาตรา 81(1) พรฎ.(ฉ.239) ม.77/3 รวมทั้งการนำเที่ยวในต่างประเทศ

23 บริการที่ได้ให้ในต่างประเทศ และมีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร เป็นการบัญญัติจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักปลายทาง (Destination Principle) เป็นการบัญญัติจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักปลายทาง (Destination Principle) ถือเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/2 วรรค สาม ถือเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/2 วรรค สาม ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นไปตามมาตรา 78/1 (3) เมื่อมีการชำระค่าบริการ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นไปตามมาตรา 78/1 (3) เมื่อมีการชำระค่าบริการ ให้ผู้จ่ายค่าบริการมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6(2) ด้วยแบบ ภ.พ.36 ให้ผู้จ่ายค่าบริการมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6(2) ด้วยแบบ ภ.พ.36

24 Destination Principle: Import Services มาตรา 77/2 วรรคท้าย กรณีการให้บริการที่ทำในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร มาตรา 77/2 วรรคท้าย กรณีการให้บริการที่ทำในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ถือเป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ในการ บริหารการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะกรมศุลกากรไม่สามารถจัดเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริการที่นำเข้าได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมาย ถือเป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ในการ บริหารการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะกรมศุลกากรไม่สามารถจัดเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริการที่นำเข้าได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมาย มาตรา 78/1(3) ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น เมื่อมีการชำระราคาค่าบริการ มาตรา 78/1(3) ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น เมื่อมีการชำระราคาค่าบริการ มาตรา 83/6(2) ให้ผู้ชำระค่าบริการมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.36 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป มาตรา 83/6(2) ให้ผู้ชำระค่าบริการมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.36 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มถือเป็นใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/14 ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มถือเป็นใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/14 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำส่งถือเป็นภาษีซื้อตามมาตรา 77/1(18) ภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำส่งถือเป็นภาษีซื้อตามมาตรา 77/1(18)

25 สรุปอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตรา VAT (9 ส่วน) อัตราภาษีส่วนท้องถิ่น (1 ส่วน) อัตรารวม (10 ส่วน) 4.5% 4.5%0.5% 5.0% 5.4% 5.4%0.6% 6.0% 6.3% 6.3%0.7% 7.0% 7.2% 7.2%0.8% 8.0% 8.1% 8.1%0.9% 9.0% 9.0%1.0%10.0% 9.9%1.1%11.0% อัตราภาษีส่วนท้องถิ่นจำนวน 1 ใน 9 ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นไป ตามกฎหมายภาษีส่วนท้องถิ่น

26 ผู้ประกอบการจดทะเบียน ความหมาย: ความหมาย: ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85 หรือมาตรา 85/1 หรือที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวตามมาตรา 85/3 ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85 หรือมาตรา 85/1 หรือที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวตามมาตรา 85/3 หน้าที่และสิทธิของ “ผู้ประกอบการจดทะเบียน” หน้าที่และสิทธิของ “ผู้ประกอบการจดทะเบียน” มาตรา 86 สิทธิในการออกใบกำกับภาษีเมื่อความรับผิดในการ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น มาตรา 86 สิทธิในการออกใบกำกับภาษีเมื่อความรับผิดในการ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น มาตรา 82/4 สิทธิในการเรียกเก็บภาษีขายจากผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ มาตรา 82/4 สิทธิในการเรียกเก็บภาษีขายจากผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ มาตรา 82/3สิทธิที่จะนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย มาตรา 82/3สิทธิที่จะนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย มาตรา 84สิทธิที่จะขอคืน VAT กรณีภาษีซื้อมากกว่า ภาษีขาย มาตรา 84สิทธิที่จะขอคืน VAT กรณีภาษีซื้อมากกว่า ภาษีขาย มาตรา 80/1สิทธิที่จะเสีย VAT อัตรา 0% มาตรา 80/1สิทธิที่จะเสีย VAT อัตรา 0%

27 องค์ประกอบของผู้ประกอบการ เป็นบุคคลมาตรา 77/1(1) ได้แก่ เป็นบุคคลมาตรา 77/1(1) ได้แก่ บุคคลธรรมดา (มาตรา 77/1(2)) บุคคลธรรมดา (มาตรา 77/1(2)) คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล (มาตรา 77/1(3)) คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล (มาตรา 77/1(3)) นิติบุคคล (มาตรา 77/1(4)) นิติบุคคล (มาตรา 77/1(4)) ประกอบกิจการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ประกอบกิจการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ขายสินค้าหรือให้บริการเป็นทางค้าหรือหากำไรเป็นปกติธุรกิจ ขายสินค้าหรือให้บริการเป็นทางค้าหรือหากำไรเป็นปกติธุรกิจ มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะสำหรับการขายสินค้าหรือการ ให้บริการในราชอาณาจักร มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะสำหรับการขายสินค้าหรือการ ให้บริการในราชอาณาจักร กิจการที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 77/2(1)) กิจการที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 77/2(1)) กิจการที่ไม่นับรวมเป็นมูลค่าของฐานภาษี (มาตรา 79(1)-(4) และ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40)) กิจการที่ไม่นับรวมเป็นมูลค่าของฐานภาษี (มาตรา 79(1)-(4) และ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40)) กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 81(1) มาตรา 77/3) กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 81(1) มาตรา 77/3) กิจการที่ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการที่ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

28 ผู้ประกอบการจดทะเบียน หน้าที่และสิทธิของ “ผู้ประกอบการจดทะเบียน” หน้าที่และสิทธิของ “ผู้ประกอบการจดทะเบียน” หน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามส่วน 9 มาตรา 85 - 85/19 หน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามส่วน 9 มาตรา 85 - 85/19 หน้าที่เกี่ยวกับใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ ตาม ส่วน 10 มาตรา 86 – 86/14 หน้าที่เกี่ยวกับใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ ตาม ส่วน 10 มาตรา 86 – 86/14 หน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานและการเก็บรักษาหลักฐาน และเอกสาร ตามส่วน 11 มาตรา 87 - 87/3 หน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานและการเก็บรักษาหลักฐาน และเอกสาร ตามส่วน 11 มาตรา 87 - 87/3 หน้าที่เกี่ยวกับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามส่วน 6 มาตรา 82/3 – 82/15 หน้าที่เกี่ยวกับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามส่วน 6 มาตรา 82/3 – 82/15 หน้าที่เกี่ยวกับการยื่นรายการและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 7 มาตรา 83 - 83/10 หน้าที่เกี่ยวกับการยื่นรายการและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 7 มาตรา 83 - 83/10

29 ผู้ประกอบการ ความหมาย: บุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือ วิชาชีพ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ หรือได้รับ ค่าตอบแทนหรือไม่ และไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วหรือไม่ ความหมาย: บุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือ วิชาชีพ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ หรือได้รับ ค่าตอบแทนหรือไม่ และไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วหรือไม่ ขายสินค้าในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ขายสินค้าในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ให้บริการในทางธุรกิจหรือวิขาชีพ ให้บริการในทางธุรกิจหรือวิขาชีพ บุคคล: มาตรา 77/1(1) ขยายความด้วย (2)(3)(4) บุคคล: มาตรา 77/1(1) ขยายความด้วย (2)(3)(4) ผู้ประกอบการจดทะเบียน (มาตรา 77/1(6)) ผู้ประกอบการจดทะเบียน (มาตรา 77/1(6)) การไล่สาย “ผู้ประกอบการ” การไล่สาย “ผู้ประกอบการ” มาตรา 77/2(1) VAT Activities มาตรา 77/2(1) VAT Activities มาตรา 82(1) VAT Payers มาตรา 82(1) VAT Payers มาตรา 89Penalty มาตรา 89Penalty

30 ผู้ประกอบการและผู้ประกอบการจดทะเบียน รายการผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ จดทะเบียน ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้า หรือการให้บริการ ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้า หรือการให้บริการ หน้าที่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หน้าที่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม - เกี่ยวกับทะเบียน (ส่วน 9) - เกี่ยวกับทะเบียน (ส่วน 9) - ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ (ส่วน 10) - ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ (ส่วน 10) - การจัดทำรายงานและเก็บรักษาเอกสาร (ส่วน 11) - การจัดทำรายงานและเก็บรักษาเอกสาร (ส่วน 11) - การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส่วน 6) - การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส่วน 6) - การยื่นรายการและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส่วน 7) - การยื่นรายการและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส่วน 7) ไม่มีหน้าที่แต่ ต้องเสียเบี้ย ปรับ และ ค่าปรับทาง อาญา  สิทธิในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สิทธิในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม - ออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ (ส่วน 10) - ออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ (ส่วน 10) - เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 82/4) - เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 82/4) - นำภาษีซื้อมาใช้เป็นเครดิต (มาตรา 82/3) - นำภาษีซื้อมาใช้เป็นเครดิต (มาตรา 82/3) - ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส่วน 8) - ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส่วน 8) - เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0% (มาตรา 80/1) - เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0% (มาตรา 80/1) ไม่ได้รับสิทธิ ใดๆ ในระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

31 31 Revenue of Registrant Supply of VAT Goods Supply of VAT Services N N Non VAT Activities VAT Activities Y 3.Out of VAT Scope 2. Non VAT Base 1. VAT Exemption Y ม. 81(1)(ก)-(น) และ พรฎ. (ฉบับที่ 239) ม.77/3 – SBT (ม. 91/2 และ ม. 91/3 ป.26/2534) ม. 79(1) – (4) และประกาศ VAT (ฉบับที่ 40) การนำ สินค้า/บริการไปใช้ในกิจการ VAT ของตนเอง, All VAT Business Transfer Run oversea business Cash discount & penalty Sale promotion reward Subsidy, Supporting etc. ม.77/1(8)(9) ม.77/1(10) ม.77/2(1) VAT & Non VAT Activities ในราชอาณาจักร มาตรา 81/1

32 32 Non VAT Activities 3.Out of VAT Scope 2. Non VAT Base 1. VAT Exemption VAT & Non VAT Activities Output Tax Non Declare in PP30 Use for allocate Input Tax Non - Non Don ’ t use for allocate Input Tax Input TaxUn-claimableClaimableUn-claimable

33 VAT & Non VAT Activities รายการ VAT Activities VAT Exemption Non VAT Base Out of VAT Scope ภาษีขายสำหรับ รายได้ ภาษีขายสำหรับ รายได้VAT Non VAT การแสดงราย ได้ในแบบ ภ.พ. 30 การแสดงราย ได้ในแบบ ภ.พ. 30 ต้องแสดงทั้ง อัตรา 0% และ 7% ต้องแสดง โดย เฉพาะรายการ ตามม. 81(1) ไม่ต้องแสดงไม่ต้องแสดง รายได้ที่ต้องนำ ไปใช้เป็นฐานใน การเฉลี่ยภาษีซื้อ รายได้ที่ต้องนำ ไปใช้เป็นฐานใน การเฉลี่ยภาษีซื้อ ต้องนำไปใช้เป็น ฐานในการเฉลี่ย ภาษีซื้อ ไม่ต้องนำไปใช้ เป็นฐานในการ เฉลี่ยภาษีซื้อ ภาษีซื้อที่เกี่ยว ข้องโดยตรง ภาษีซื้อที่เกี่ยว ข้องโดยตรง ใช้เป็นภาษีซื้อ ได้ทั้งจำนวน ภาษีซื้อต้องห้าม นำไปถือเป็นราย จ่ายหรือต้นทุน ใช้เป็นภาษีซื้อได้ ทั้งจำนวน ภาษีซื้อต้องห้าม นำไปถือเป็นราย จ่ายหรือต้นทุน เว้นแต่ใช้ร่วมกัน ใช้เป็นภาษีซื้อได้ ทั้งจำนวน

34 VAT Activities มาตรา 77/2 (1) และ (2) VAT Point มาตรา 78 -78/3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 189 VAT Base มาตรา 79 - 79/7 VAT Rates มาตรา 80- 80/2 VAT Functions การคำนวณภาษี (ม. 82/3 – ม.82/18) การยื่นรายการและการชำระภาษี (ม.83 - ม.83/10) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ (ม.86 – ม.86/14) การจัดทำรายงานและการเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร (ม.87 – ม.87/3) ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ม. 83 – ม.83/10)

35 Supply of goods (Movable) For Benefit VAT Activity (ม.77/2) Non VAT ยกเว้น VAT Exemption ไม่นับเป็นฐานภาษี Non VAT Base ไม่อยู่ในบังคับ VAT Out of VAT Scope VAT Market Value มาตรา 79/3 N N Y Y การขายสินค้ากับ VATตาม ม.77/1(8)(9) Deemed Sales

36 Supply of goods (Movable) No Benefit Charge VAT N Y Issue Tax Invoice No need to Issue Tax Inv. - WT. on value of goods & VAT - VAT: Non deductible exp. - WT. on value of goods only A. Co.,Ltd. B. Co.,Ltd.

37 การขายสินค้ากับการให้บริการ รายการขายสินค้าให้บริการ 1. ความมุ่งหมาย มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้ามุ่งผลสำเร็จของงาน 2. ความรับผิดในการ เสีย VAT เสีย VATเมื่อส่งมอบสินค้าเมื่อรับชำระราคา 3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที จ่าย โดยทั่วไปไม่ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 2%, 3% 4. การจัดทำรายงาน สินค้าและวัตถุดิบ ต้องจัดทำไม่ต้องจัดทำ 5. ปิดอากรแสตมป์ ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ โดยเฉพาะสัญญาจ้างทำ ของต้องปิด 1,000:1

38 Taxable Discount Trade DiscountCash Discount Special Discount ลดให้ในขณะขายหรือ ให้บริการ กรณีออก Full Form Tax Inv.ต้องแสดงให้ ชัดแจ้งใน Tax Inv. - ส่งเสริมให้ชำระหนี้ตาม กำหนด 2/10, n/30 - Target Promotion - Special Discount - Other Reduce VAT Base ม.79(1) Non WT. For Discount Credit Sale /Services ที่ ได้ออกใบกำ กับภาษีแล้ว ไม่กระทบต่อ VAT Base Non WT. For Discount Credit Services ที่ยังมิได้ออก ใบกำกับภาษี Reduce VAT Base ม.78/1 ผลทางปฏิบัติ เหมือนกับ Trade Discount ดู Trade Discount W.T. 3% ผลทางปฏิบัติ เหมือนกับ Cash Discount ดู Cash Discount ถ้า Dealer เป็นผู้รับ

39 ตัวการ (Principal) Consignor ฝากขายสินค้า Consignment Sale Follow ประกาศ VAT (ฉบับที่ 8) ออกใบกำกับภาษี Y Tax Point: เมื่อส่งมอบสินค้า ให้ตัวแทน ตัวแทน (Agent) Consignee ถือเป็นการขายสินค้า (Deemed Sale) N ออกใบลดหนี้เมื่อคืนสินค้า - Tax Point: เมื่อตัวแทนส่งมอบ สินค้าให้ลูกค้า - ตัวแทนต้องออกใบกำกับแบบ เต็มรูปเท่านั้น - ตัวแทนต้องจัดทำรายงานสินค้า และวัตถุดิบแทนตัวการ ม.78(3) Discount Store Department Store Convenience Store ม.77/1(8)( ข ) ม.78(1) ดูข้อ 3.3 วรรคสอง ของคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 ดูข้อ 3.3 วรรคแรก ของคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528

40 ความแตกต่างของ Consignment Sale ตาม มาตรา 78(3) และ 78(1) รายการ มาตรา 78(1) มาตรา 78(3) 1. ความรับผิดในการเสีย VAT VAT เมื่อส่งมอบสินค้าให้ผู้รับ ฝากขาย เมื่อผู้รับฝากขายได้ส่ง มอบสินค้าให้ผู้ซื้อ 2. การรับรู้รายได้ในทาง CIT CIT ดูข้อ 3.3 วรรคแรกของ ท.ป.1/2528 ดูข้อ 3.3 วรรคสองของ ท.ป.1/2528 3. การออก Tax Inv. จะออกแบบเต็มรูปหรือ อย่างย่อก็ได้ ต้องออกแบบเต็มรูป เท่านั้น 4. การจัดทำ Stock Book Book ต่างฝ่ายต่างจัดทำในส่วน ของตน ตัวแทนต้องจัดทำแทน ตัวการ

41 ป.118/2545 Supplier: Manufacturer Importer Wholesaler WT. 3% goods สินค้า VAT Non VAT เรียกเก็บจาก ผู้รับรางวัล นำส่ง VAT N Y Reward, Discount, Other Benefit for Sale Promotion เพื่อลดต้นทุนให้หรือ สร้าง/เพิ่มยอดขายให้ลูกค้า Dealer /Distributor: Wholesaler Retailer Exporter ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เงินสนับสนุน ส่วนลดพิเศษ ส่วนลดตามเป้า อื่นๆ -รับรู้เป็นรายได้ CIT -Non VAT -ถูกหัก ณ ที่จ่าย 3% การให้สินค้าเพื่อการส่งเสริมการจำหน่าย Y ใบกำกับภาษี Supporting Documents N หมายเหตุ กรณีผู้ซื้อเป็น ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้ใช้ ผู้บริโภค Non WT

42 สินค้าที่ให้ฟรี (FOC Goods) ของแถม Premium Uniform สินค้าตัวอย่างเพื่อ การส่งเสริมการขาย Reward รางวัลแต่ละวัน รางวัลจากการชิงโชค Reward ให้กับ Dealer Sale Promotion Non VAT Base VAT WT. 5 % WT. 3 % N N N N N Y Value ไม่เกินมูลค่าขาย,บริการ ไม่เกิน 2 ชุด/ปี, เสื้อนอก 1 ตัว / ปี แก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย เช่น ห้างสรรพสินค้า Y Y Y Y Y แถมพร้อมขาย / บริการ ม.79(4) ประกาศ VAT#40 ข้อ 2(7) ข้อ 2(8) ข้อ 2(2)

43 FOC. Sample Non VAT Base Supplier DealerConsumers Sale 7% C/N 7% On behalf of Supplier Handle Fee 7% WT 3%

44 การนำสินค้าไปใช้ในกิจการ Own use VAT Goods Non VAT Activities Entertainment ใช้กับรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสาร ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน Staff Welfare Vat Activities ถือเป็นการขาย/บริการ: VAT VAT: Deemed Sale Non VAT Base ถือเป็นการขาย/บริการ VAT VAT: Deemed Sale ถือเป็นการบริการมี VAT VAT: Deemed Services Y N Y Y Y Non VAT Base N N N

45 นำสินค้าไปใช้กับรถยนต์ของตนเอง รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสาร ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน Y ถือเป็นการขาย / การให้บริการ VAT N รถยนต์อื่น ในกิจการ VAT Y Non VAT Base N ถือเป็นการขาย / การให้บริการ VAT

46 Sale on Approval: ขายเผื่อชอบ Tax Point: Delivery to Customers Create Tax Invoice Customers refund Goods Create Credit Note (C/N) Delivery Goods to customers to use before buy

47 Donation VAT Goods องค์กรสาธารณะกุศล 1.สถานศึกษาของราชการ 2.โรงพยาบาลราชการ 3.สภากาชาดไทย 4.วัดวาอาราม 5.มูลนิธิ/สมาคม(Public Org) 6.โรงเรียน/มหาวิทยาลัย เอกชนประกอบกิจการใน รูปนิติบุคคล องค์การ/หน่วยงานราชการ ที่มีโครงการเพื่อ... 1.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติ 2.เพื่อให้รัฐบาล/ส่วนราชการ บริจาคต่อให้แก่สถาน ศึกษา Others -ส่วนราชการ,รัฐวิสาหกิจ เช่น กรมตำรวจ CIT : ม.65ตรี(3) VAT Exempt ม.81(1)(น) CIT: ม.65 ตรี (3) VAT: Non Vat Base CIT: ม.65 ตรี (3) Deemed Sale VAT Input Tax: Unclaimable Deduct Output Tax: Non ประกาศ VAT ( ฉบับที่ 40) Input Tax: Claimable Output Tax: Non Input Tax: Unclaimable Output Tax: VAT

48 ให้ของขวัญ (Gift) เนื่องในเทศกาล ปฏิทิน/ Diary มีชื่อ หรือ เครื่องหมายการค้าอยู่ถาวร เป็นสิ่งของที่พึงให้กันตามประเพณี ราคาไม่เกินสมควร เพื่อการส่งเสริมการขาย อื่นๆ Non VAT Base VAT, W.T.? VAT กรณีไม่เรียกเก็บ รายจ่ายต้องห้าม N N N Y Y Y ปีใหม่ สงกรานต์ Anniversaryเปิดแนะนำสินค้าใหม่

49 Inventories Used in VAT Activities Car & Involve Car Goods VAT = Deemed Sale/ Deemed Service Deemed Service A/S, Exp. A/S, Exp. = Deemed Sale/ Deemed Services VAT Cost of Fixed Assets Expenses SBT VAT Exemption Y N Non VAT Base - Write off Stock - Record - Fixed Assets, Depre. - Fixed Assets, Depre. - Expenses - Expenses

50 Shortage Stock Reasonable VAT Non VAT * Considered from 1. Physical สารระเหย 2. Lack of Doc. to support 3. Compare with others 4. Thief 5. Accident 6. Manual Error Penalty Fine Y N *

51 Destroyed Goods Character of Goods that Want to Destroy Character of Goods that Want to Destroy Not Normal Waste in manufacture process Not Normal Waste in manufacture process Expired Goods (สินค้าหมดอายุ) Expired Goods (สินค้าหมดอายุ) Obsolete Goods (สินค้าล้าสมัย) Obsolete Goods (สินค้าล้าสมัย) Damage Goods (สินค้าชำรุด) Damage Goods (สินค้าชำรุด) have Good Internal Control enough have Good Internal Control enough Separate Stock Separate Stock have Supporting Documents (C/N, Stock Book, Report) have Supporting Documents (C/N, Stock Book, Report) has Authorized Approval has Authorized Approval Inform Auditor Inform Auditor Declare to RD’s Officer Declare to RD’s Officer

52 ป.79/2541 Destroyed Goods BOI Goods EPZ Goods FZ Goods Wait for Destroy Pre-declare ≥30 days before destroy Follow BOI Regulation Follow EPZ, Customs Regulation Non need Pre-declare Y Y Y N N N 1. Name, Category, Quantity & Value of Goods 2. Destroy Method 3. Timing & Place 4. Reasonable Chemical, Fresh Goods

53 Member Fee, Fees Golf Club, Sport Club Entertainment Club ตกเป็นกรรมสิทธิ์โดย เด็ดขาดของกรรมการ, ที่ปรึกษาหรือพนักงาน นำไปใช้เพื่อการรับรอง ถือเป็นรายจ่าย ต้องห้าม (Non Deductible) ตาม ม.65ตรี (3) ค่ารับรองโดย เฉลียเป็นรายปี ตามอายุสมาชิก Y YN N 1. ถือเป็นเงินได้ของผู้รับ 2. Input Tax ต้องห้าม นำไปใช้เพื่อการรับรอง กรณีนำไปใช้ใน กิจการไม่ต้องห้าม ม.65ตรี พิจารณา เป็นรายกรณี YN 1. ไม่ถือเป็นเงินได้ของผู้รับ 2. Input Tax ต้องห้าม ค่ารับรองโดย เฉลียเป็นรายปี ตามอายุสมาชิก ป.56/2538

54 เขตปลอดอากร Free Zone มาตรา 77/1(21) Bonded Warehouse คลังสินค้าทัณฑ์บน EPZ: Export Processing Zone Duty Free ร้านค้าปลอดอากร Cargo โรงพักสินค้า Manufacture โรงผลิตสินค้า เขตอุตสาหกรรมส่งออก : I-EAT

55 A BC D นำเข้าส่งออก E1 F VAT 0% ม.80/1(1) ยกเว้นอากรนำเข้า และ VAT ม.81(2) ต่างประเทศ ในประเทศ นำเข้า = เสียอากรนำเข้า และ VAT 7% 0% = ส่งออก ม.80/1(1) 0% X X X X FZ 1 FZ 2 ดู ประกาศ VAT( ฉ.40) ข้อ 2(4) (5) Non VAT Base ม.80/1(6) A,B,C,D ได้สิทธิจด VAT ตามมาตรา 81/3(3) ประกอบ พรฎ.( ฉ.241) มาตรา 3(2) E2

56 X A B C ต่างประเทศ ในประเทศ A ให้สิทธิ B ไปออกของ P/O ส่งมอบสินค้า ไม่นับรวมเป็นฐาน VAT มาตรา 79(4) ประกาศ VAT # 40 ข้อ 2(9) ขายสินค้า B ให้ B เป็น Customs Clearance จ่ายอากรและ VAT ดังนั้น ภาษีซื้อเป็นของ B ตามมาตรา 78/3 วรรคแรก Copy B/L X 1 2 3 4

57 ส่งออกสินค้า มาตรา 80/1(1) VAT 0% X A B ต่างประเทศ ในประเทศ A ให้สิทธิ B ไปออกของ P/O Free Zone B ให้ B เป็นผู้ Customs Clearance เนื่องจาก B ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรจึงได้รับยกเว้น อากรศุลกากรและ VAT ตามมาตรา 81(2)(ข) Copy B/L X 1 2 3 4 X

58 X AB P/O (1) P/O (2) Factory ต่างประเทศ ในประเทศ การส่งออก B เป็นผู้ดำเนินการ ศุลกากร Customs Clearance ผู้ดำเนินการ ศุลกากร: B ผู้ส่งออกที่แท้จริง: A ผู้ได้สิทธิอัตรา 0% : A ผู้เสียภาษี 7% ในประเทศ: B ผู้ออกใบกำกับภาษีขาย: B ผู้ใช้ภาษีซื้อ 7%: A X

59 X A B X ผู้ขาย (2) Issues Tax Inv to X ต้องการสินค้า ผู้ขาย (1) P/O (1) P/O (2) ส่งมอบสินค้า ภพ.36 ตามมาตรา 83/6(1) Tax Point: Delivery สั่งสินค้าจากต่างประเทศ แต่สินค้าอยู่ในประเทศ

60 X Normal Export Customs Clearance X A Mail & Hand carry การส่งสินค้าออกทางไปรษณีย์และถือออกไปเอง Mail Export & Hand Carry การส่งสินค้าออกทางไปรษณีย์และถือออกไปเอง Mail Export & Hand Carry Customs B/L Customs Clearance Process - Yes = Export VAT 0% - Not = No doc. VAT 7% ฉบับสลักหลังตรวจปล่อย

61 อาหารเลี้ยงพนักงาน Staff Meal สวัสดิการในสำนักงาน Welfare ให้ใช้ส่วนตัว Private ขายในราคาถูก Discount VAT ตามราคาขายจริง Non VAT Base หัก W.T.ม. 50(1) N Y N Y VAT ตามราคาตลาด Y

62 ผู้ประกอบการจดทะเบียน มีค่าตอบแทน Non VAT Base N Y ให้บริการ ใช้บริการ โดยตนเอง ใช้ในกิจการ VAT VAT Point เมื่อใช้บริการ N NY Y VAT Point เมื่อรับชำระราคา เว้นแต่ออกใบ กำกับภาษีก่อน

63 Out of VAT Scope ไทย Vietnam A V X P/O (1) P/O (2) Direct Delivery ต่างประเทศสั่งซื้อสินค้าจากไทย แต่สินค้าอยู่ต่างประเทศ Australia

64 A.Co., ltd. Principal X. Co., ltd. Broker Y. Co., ltd. Customer Commission P/O Non VAT Base ตามม.79(4) ประกาศ VAT #40 ข้อ 2(3) Sale Service VAT 0% ตาม ม.80/1(2)

65 A.Co., ltd. Principal X. Co., ltd. Broker B. Co., ltd. Customer Commission P/O Sale Service VAT 7% ตาม ม.77/2(1) Out of VAT /scope ตาม ม.77/2(1)

66 A.Co., ltd. Broker X. Co., ltd. Principal B. Co., ltd. Customer Commission P/O VAT 7% ตาม ม.77/2(1) Sale Service

67 A.Co., ltd. Broker X. Co., ltd. Principal B. Co., ltd. Customer Commission P/O VAT 7% ตาม ม.77/2(1) WT 3% Sale Service

68 A.Co., ltd. Broker X. Co. ltd. Principal Y. Co., ltd. Customer Commission P/O VAT 0% ตาม ม.80/1(2) Sale Service มูลค่าของการให้บริการเนื่องจากการเป็นนายหน้าตัวแทนให้แก่ผู้ประกอบการ ในต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้ประกอบการในต่างประเทศดังกล่าว ขายสินค้าหรือให้บริการกับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในต่างประเทศด้วยกัน Non VAT Base ตามม.79(4) ประกาศ VAT #40 ข้อ 2(3)

69 จ่ายค่าโปรแกรม คอมพิวเตอร์ เป็นค่าบริการ ดู ป.104/2544 A. Co., ltd. Y X. Co.ltd. Foreign Co. N ต้องนำส่ง VAT ตาม ม. 83/6(2) ไม่ต้องนำส่ง VAT ตาม ม. 83/6(2) ค่าใช้โปรแกรมค่าจ้างเขียนโปรแกรมค่าซื้อลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาดในโปรแกรม

70 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งออกเป็น 3 กรณี แบ่งออกเป็น 3 กรณี ความรับผิดสำหรับการขายสินค้า ความรับผิดสำหรับการขายสินค้า มาตรา 78/3 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 มาตรา 78/3 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 มาตรา 78 มาตรา 78 ความรับผิดสำหรับการให้บริการ ความรับผิดสำหรับการให้บริการ มาตรา 78/3 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 มาตรา 78/3 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 มาตรา 78/1 มาตรา 78/1 ความรับผิดสำหรับการนำเข้า ความรับผิดสำหรับการนำเข้า มาตรา 78/2 มาตรา 78/2

71 สรุป : ภาษีขาย เกิดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในราชอาณาจักร โดย ผู้ประกอบการ เกิดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในราชอาณาจักร โดย ผู้ประกอบการ จำนวนภาษีขาย = มูลค่าของฐานภาษี x อัตรา VAT 7% หรือ 0% จำนวนภาษีขาย = มูลค่าของฐานภาษี x อัตรา VAT 7% หรือ 0% เกิดขึ้นเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตาม มาตรา 78, 78/1 และ 78/3 ( กฎกระทรวง ฉบับที่ 189) เกิดขึ้นเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตาม มาตรา 78, 78/1 และ 78/3 ( กฎกระทรวง ฉบับที่ 189) สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียน ใช้หลักฐานใบกำกับภาษี ( มาตรา 86) ใบเพิ่มหนี้ ( มาตรา 86/9) และใบลดหนี้ ( มาตรา 86/10) ในเดือนที่ออกหลักฐานดังกล่าว สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียน ใช้หลักฐานใบกำกับภาษี ( มาตรา 86) ใบเพิ่มหนี้ ( มาตรา 86/9) และใบลดหนี้ ( มาตรา 86/10) ในเดือนที่ออกหลักฐานดังกล่าว

72 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแบ่งออกเป็น 5 กรณี ดังนี้ 1. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าที่มิใช่การส่งออก และการให้บริการ (มาตรา 81(1)(ก)-(น) แห่งประมวลรัษฎากร) 2. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้า (มาตรา 81(2) แห่งประมวลรัษฎากร) 3. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออก (มาตรา 81(3) แห่ง ประมวลรัษฎากร) – ปัจจุบันไม่มีผลใช้บังคับแล้ว 4. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบ กิจการขนาดย่อม หรือการยกเว้นสำหรับรายรับ (มาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร และพรฎ.(ฉ.432)) 5. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจ เฉพาะและกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (มาตรา 77/3 แห่งประมวลรัษฎากร)

73 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าที่ มิใช่การส่งออก และการให้บริการ การขายสินค้าเกษตร ที่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และ การประมง ทั้งนี้ เฉพาะที่ยังมิได้แปรรูป หรือแปรรูปเบื้องต้น การขายสินค้าเกษตร ที่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และ การประมง ทั้งนี้ เฉพาะที่ยังมิได้แปรรูป หรือแปรรูปเบื้องต้น การขายพืชผลทางการเกษตร (มาตรา 81(1)(ก)) การขายพืชผลทางการเกษตร (มาตรา 81(1)(ก)) การขายสัตว์ (มาตรา 81(1)(ข)) การขายสัตว์ (มาตรา 81(1)(ข)) การขายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ได้แก่ การขายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ได้แก่ การขายปุ๋ย (ม. 81(1)(ค)) การขายปุ๋ย (ม. 81(1)(ค)) การขายปลาป่น อาหารสัตว์ (มาตรา 81(1)(ง)) การขายปลาป่น อาหารสัตว์ (มาตรา 81(1)(ง)) การขายยา, เคมีภัณฑ์ที่ใช้เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรู หรือโรคของพืชหรือสัตว์ (ม. 81(1)(จ)) การขายยา, เคมีภัณฑ์ที่ใช้เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรู หรือโรคของพืชหรือสัตว์ (ม. 81(1)(จ)) การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน (ม. 81(1)(ฉ)) การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน (ม. 81(1)(ฉ))

74 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าที่ มิใช่การส่งออก และการให้บริการ การให้บริการที่จำเป็นต่อการครองชีพและบริการที่เป็น สวัสดิการสังคม ได้แก่ การให้บริการที่จำเป็นต่อการครองชีพและบริการที่เป็น สวัสดิการสังคม ได้แก่ การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาทั้งของทางราชการ และเอกชน (ม. 81(1)(ช)) การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาทั้งของทางราชการ และเอกชน (ม. 81(1)(ช)) การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล (ม. 81(1) (ญ)) การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล (ม. 81(1) (ญ)) การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร (ม. 81(1)(ณ)) การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร (ม. 81(1)(ณ)) การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งมิใช่เป็นการขนส่งโดยอากาศ ยานหรือเรือเดินทะเล (ม. 81(1)(ด)) การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งมิใช่เป็นการขนส่งโดยอากาศ ยานหรือเรือเดินทะเล (ม. 81(1)(ด)) การให้บริการของสถาบัน AIT เนติบัณฑิตยสภา การให้บริการของสถาบัน AIT เนติบัณฑิตยสภา

75 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าที่ มิใช่การส่งออก และการให้บริการ การให้บริการที่เป็นสื่อวัฒนธรรม และพลานามัย ได้แก่ การให้บริการที่เป็นสื่อวัฒนธรรม และพลานามัย ได้แก่ การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ (มาตรา 81(1)(ฏ)) การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ (มาตรา 81(1)(ฏ)) การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น (มาตรา 81(1)(ฑ)) การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น (มาตรา 81(1)(ฑ)) การให้บริการเป็นงานทางศิลปะ และวัฒนธรรมในสาขานาฏศิลป์ หรือ ดุริยางคศิลป์ ที่มิได้เรียกเก็บค่าบริการโดยตรงจากผู้ชม หรือผู้ฟัง แต่ ไม่รวมถึงการให้บริการโดยกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น (มาตรา 81(1)(ซ)) การให้บริการเป็นงานทางศิลปะ และวัฒนธรรมในสาขานาฏศิลป์ หรือ ดุริยางคศิลป์ ที่มิได้เรียกเก็บค่าบริการโดยตรงจากผู้ชม หรือผู้ฟัง แต่ ไม่รวมถึงการให้บริการโดยกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น (มาตรา 81(1)(ซ))

76 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าที่ มิใช่การส่งออก และการให้บริการ การให้บริการที่มีลักษณะคล้ายการใช้แรงงาน และปัจจัยการผลิต ได้แก่ การให้บริการที่มีลักษณะคล้ายการใช้แรงงาน และปัจจัยการผลิต ได้แก่ การให้บริการด้านการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี และการว่าความ (มาตรา 81(1)(ฌ)) การให้บริการด้านการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี และการว่าความ (มาตรา 81(1)(ฌ)) การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่มิใช่เป็นการกระทำในทางธุรกิจ ที่กระทำโดยบุคคล ธรรม คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือมูลนิธิ (มาตรา 81(1)(ฏ)) การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่มิใช่เป็นการกระทำในทางธุรกิจ ที่กระทำโดยบุคคล ธรรม คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือมูลนิธิ (มาตรา 81(1)(ฏ)) การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน (มาตรา 81(1)(ฐ)) การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน (มาตรา 81(1)(ฐ)) การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ (มาตรา 81(1)(ฒ)) การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ (มาตรา 81(1)(ฒ)) การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 81(1)(ต)) การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 81(1)(ต))

77 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าที่ มิใช่การส่งออก และการให้บริการ การขายสินค้าหรือการให้บริการอี่นๆ ได้แก่ การขายสินค้าหรือการให้บริการอี่นๆ ได้แก่ การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ไม่เป็นการพาณิชย์ (มาตรา 81(1)(ถ)) การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ไม่เป็นการพาณิชย์ (มาตรา 81(1)(ถ)) การขายสินค้า หรือการให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรับ ทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย (มาตรา 81(1)(ท)) การขายสินค้า หรือการให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรับ ทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย (มาตรา 81(1)(ท)) การขายสินค้าตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 239) (มาตรา 81(1)(น)) การขายสินค้าตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 239) (มาตรา 81(1)(น)) การให้บริการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 239) (มาตรา 81(1)(น)) การให้บริการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 239) (มาตรา 81(1)(น)) การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 81(1)(ต)) การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 81(1)(ต)) การนำเงินไปหาผลประโยชน์โดยการฝากธนาคาร หรือซื้อพันธบัตร หรือ หลักทรัพย์ (มาตรา 77/1(10)) การนำเงินไปหาผลประโยชน์โดยการฝากธนาคาร หรือซื้อพันธบัตร หรือ หลักทรัพย์ (มาตรา 77/1(10))

78 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้า ตามพรฎ. ( ฉบับที่ 239) การขายสินค้าตามมาตรา 3 แห่งพรฎ. (ฉ.239) การขายสินค้าตามมาตรา 3 แห่งพรฎ. (ฉ.239) การขายบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โดย ผู้ขายที่มิใช่ผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงผู้ขายที่เป็นคลังสินค้า ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร (มาตรา 3(1)) การขายบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โดย ผู้ขายที่มิใช่ผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงผู้ขายที่เป็นคลังสินค้า ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร (มาตรา 3(1)) การขายสลากกินแบ่งของรัฐบาล สลากออมสินของรัฐบาล และสลาก บำรุงกาชาดไทย (มาตรา 3(2)) การขายสลากกินแบ่งของรัฐบาล สลากออมสินของรัฐบาล และสลาก บำรุงกาชาดไทย (มาตรา 3(2)) การขายแสตมป์ไปรษณีย์ แสตมป์อากร หรือแสตมป์อื่นของรัฐบาล องค์การของรัฐบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เฉพาะที่ยังไม่ได้ใช้ในราคาที่ไม่เกินมูลค่าที่ตราไว้ (มาตรา 3(3)) การขายแสตมป์ไปรษณีย์ แสตมป์อากร หรือแสตมป์อื่นของรัฐบาล องค์การของรัฐบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เฉพาะที่ยังไม่ได้ใช้ในราคาที่ไม่เกินมูลค่าที่ตราไว้ (มาตรา 3(3)) การขายสินค้าที่ได้กระทำในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วย องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (มาตรา 3(11)) การขายสินค้าที่ได้กระทำในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วย องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (มาตรา 3(11))

79 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้า ตามพรฎ. ( ฉบับที่ 239) การขายสินค้าตามมาตรา 3 แห่งพรฎ. (ฉ.239) (ต่อ) การขายสินค้าตามมาตรา 3 แห่งพรฎ. (ฉ.239) (ต่อ) การบริจาคสินค้าให้องค์การสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) ดังนี้ (มาตรา 3(4)) การบริจาคสินค้าให้องค์การสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) ดังนี้ (มาตรา 3(4)) สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ สถานพยาบาลและสถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล สถานพยาบาลและสถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย วัดวาอาราม วัดวาอาราม มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ กำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ กำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล โรงเรียนเอกชนที่ประกอบกิจการในรูปของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนที่ประกอบกิจการในรูปของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

80 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้า ตามพรฎ. ( ฉบับที่ 239) การขายสินค้าตามมาตรา 3 แห่งพรฎ. (ฉ.239) (ต่อ) การขายสินค้าตามมาตรา 3 แห่งพรฎ. (ฉ.239) (ต่อ) การขายน้ำมันดีเซลของผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมัน สำหรับมูลค่า ของฐานภาษีที่เกิดขึ้นจากการขายน้ำมันดีเซลให้แก่สถานีบริการ จำหน่ายน้ำมันกลางทะเลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย ซึ่ง กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด (มาตรา 3(14)) การขายน้ำมันดีเซลของผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมัน สำหรับมูลค่า ของฐานภาษีที่เกิดขึ้นจากการขายน้ำมันดีเซลให้แก่สถานีบริการ จำหน่ายน้ำมันกลางทะเลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย ซึ่ง กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด (มาตรา 3(14)) การขายน้ำมันดีเซลของผู้ประกอบการซึ่งเป็นสถานีบริการจำหน่าย น้ำมันกลางทะเลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย สำหรับมูลค่า ของฐานภาษีที่เกิดขึ้นจากการขายน้ำมันดีเซลที่ซื้อมาจากผู้ค้าน้ำมัน ตาม (14) ให้แก่เรือจดทะเบียนสำหรับการประมง ซึ่งกระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด (มาตรา 3(15)) การขายน้ำมันดีเซลของผู้ประกอบการซึ่งเป็นสถานีบริการจำหน่าย น้ำมันกลางทะเลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย สำหรับมูลค่า ของฐานภาษีที่เกิดขึ้นจากการขายน้ำมันดีเซลที่ซื้อมาจากผู้ค้าน้ำมัน ตาม (14) ให้แก่เรือจดทะเบียนสำหรับการประมง ซึ่งกระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด (มาตรา 3(15))

81 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้า ตามพรฎ. ( ฉบับที่ 239) การขายสินค้าตามมาตรา 3 แห่ง พรฎ. (ฉ.239) (ต่อ) การขายสินค้าตามมาตรา 3 แห่ง พรฎ. (ฉ.239) (ต่อ) การขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับแสดงและขายของที่เก็บใน คลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร ให้แก่ผู้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร สำหรับมูลค่าของฐานภาษีอันเนื่องมาจากการขายสินค้า ดังต่อไปนี้ การขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับแสดงและขายของที่เก็บใน คลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร ให้แก่ผู้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร สำหรับมูลค่าของฐานภาษีอันเนื่องมาจากการขายสินค้า ดังต่อไปนี้ สินค้าที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซื้อเพื่อใช้เองเป็นการส่วนตัว หรือใช้ใน วิชาชีพ ราคารวมกันไม่เกินสองหมื่นบาท สินค้าที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซื้อเพื่อใช้เองเป็นการส่วนตัว หรือใช้ใน วิชาชีพ ราคารวมกันไม่เกินสองหมื่นบาท สินค้าที่ใช้ในบ้านเรือนที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเนื่องจากการย้ายภูมิลำเนา ซื้อ ราคารวมกันไม่เกินห้าหมื่นบาท สินค้าที่ใช้ในบ้านเรือนที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเนื่องจากการย้ายภูมิลำเนา ซื้อ ราคารวมกันไม่เกินห้าหมื่นบาท บุหรี่ปริมาณไม่เกินสองร้อยมวน หรือซิการ์หรือยาเส้นปริมาณไม่เกินอย่างละสอง ร้อยห้าสิบกรัม หรือหลายชนิดรวมกันปริมาณไม่เกินสองร้อยห้าสิบกรัม แต่ทั้งนี้ บุหรี่ต้องมีปริมาณไม่เกินสองร้อยมวน บุหรี่ปริมาณไม่เกินสองร้อยมวน หรือซิการ์หรือยาเส้นปริมาณไม่เกินอย่างละสอง ร้อยห้าสิบกรัม หรือหลายชนิดรวมกันปริมาณไม่เกินสองร้อยห้าสิบกรัม แต่ทั้งนี้ บุหรี่ต้องมีปริมาณไม่เกินสองร้อยมวน สุราปริมาณไม่เกินหนึ่งลิตร สุราปริมาณไม่เกินหนึ่งลิตร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ กำหนด มาตรา 3(16)) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ กำหนด มาตรา 3(16))

82 การให้บริการตามมาตรา 4 แห่ง พรฎ. (ฉบับที่ 239) การให้บริการตามมาตรา 4 แห่ง พรฎ. (ฉบับที่ 239) การให้บริการสีข้าว (มาตรา 4(1)) การให้บริการสีข้าว (มาตรา 4(1)) การให้บริการสื่อสารทางวิทยุเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศ ระหว่าง สถานีพื้นดิน หรือระหว่างอากาศกับพื้นดิน และการสื่อสารวิทยุเกี่ยวกับ งานอุตุนิยม ตลอดจนการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ จัดบริการดังกล่าว (มาตรา 4(3)) การให้บริการสื่อสารทางวิทยุเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศ ระหว่าง สถานีพื้นดิน หรือระหว่างอากาศกับพื้นดิน และการสื่อสารวิทยุเกี่ยวกับ งานอุตุนิยม ตลอดจนการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ จัดบริการดังกล่าว (มาตรา 4(3)) การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศดังกล่าวจะกำหนดขอบเขตและ เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ (มาตรา 4(4)) การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศดังกล่าวจะกำหนดขอบเขตและ เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ (มาตรา 4(4)) การให้บริการที่ได้กระทำในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วย องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (มาตรา 4 (9)) การให้บริการที่ได้กระทำในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วย องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (มาตรา 4 (9)) การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้า ตามพรฎ. (ฉบับที่ 239)

83 การให้บริการตามมาตรา 4 แห่ง พรฎ. (ฉบับที่ 239) (ต่อ) การให้บริการตามมาตรา 4 แห่ง พรฎ. (ฉบับที่ 239) (ต่อ) การให้บริการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศ ภัยของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย เฉพาะการให้บริการซึ่งกระทำ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นไป (มาตรา 4(11)) การให้บริการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศ ภัยของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย เฉพาะการให้บริการซึ่งกระทำ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นไป (มาตรา 4(11)) การให้บริการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศ ภัยของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร เฉพาะการให้บริการแก่ บรรษัทประกันต่อแห่งเอเชียที่กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 เป็น ต้นไป และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร (มาตรา 4(12)) การให้บริการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศ ภัยของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร เฉพาะการให้บริการแก่ บรรษัทประกันต่อแห่งเอเชียที่กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 เป็น ต้นไป และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร (มาตรา 4(12)) การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้า ตามพรฎ. (ฉบับที่ 239)

84 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าสินค้า สินค้าตาม มาตรา 81(1)(ก) ถึง (ฉ) (ม.81(2)(ก)) สินค้าตาม มาตรา 81(1)(ก) ถึง (ฉ) (ม.81(2)(ก)) พืชผลทางการเกษตร (ม. 81(1)(ก)) พืชผลทางการเกษตร (ม. 81(1)(ก)) สัตว์ (ม. 81(1)(ข)) สัตว์ (ม. 81(1)(ข)) ปุ๋ย (ม. 81(1)(ค)) ปุ๋ย (ม. 81(1)(ค)) ปลาป่น อาหารสัตว์ (ม. 81(1)(ง)) ปลาป่น อาหารสัตว์ (ม. 81(1)(ง)) ยา, เคมีภัณฑ์ที่ใช้เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือ โรคของพืชหรือสัตว์ (ม. 81(1)(จ)) ยา, เคมีภัณฑ์ที่ใช้เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือ โรคของพืชหรือสัตว์ (ม. 81(1)(จ)) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียน (ม.81(1)(ฉ)) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียน (ม.81(1)(ฉ)) สินค้าจากต่างประเทศที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากร ทั้งนี้ เฉพาะ สินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า (ม.81(2)(ข)) สินค้าจากต่างประเทศที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากร ทั้งนี้ เฉพาะ สินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า (ม.81(2)(ข)) สินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากร ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร (ม. 81(2)(ค)) สินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากร ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร (ม. 81(2)(ค)) สินค้าซึ่งนำเข้าและอยู่ในอารักขาของศุลกากร แล้วได้ส่งกลับ ออกไปต่างประเทศ โดยได้คืนอากรขาเข้า (ม. 81(2)(ง)) สินค้าซึ่งนำเข้าและอยู่ในอารักขาของศุลกากร แล้วได้ส่งกลับ ออกไปต่างประเทศ โดยได้คืนอากรขาเข้า (ม. 81(2)(ง))

85 XX X Income 1.8 M. X VAT Registered within 30 days ตามมาตรา 85/1(1) 30 days การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับมูลค่าของฐาน ภาษีไม่เกินกิจการขนาดย่อม มาตรา 81/1 พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ (237) พ.ศ.2534) สำหรับมูลค่า ของฐานภาษีต่อปีไม่เกิน 600,000 บาท พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ (237) พ.ศ.2534) สำหรับมูลค่า ของฐานภาษีต่อปีไม่เกิน 600,000 บาท พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ (354) พ.ศ.2542) สำหรับมูลค่า ของฐานภาษีต่อปีไม่เกิน 1,200,000 บาท พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ (354) พ.ศ.2542) สำหรับมูลค่า ของฐานภาษีต่อปีไม่เกิน 1,200,000 บาท พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ (432) พ.ศ.2548) สำหรับมูลค่า ของฐานภาษีต่อปีไม่เกิน 1,800,000 บาท พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ (432) พ.ศ.2548) สำหรับมูลค่า ของฐานภาษีต่อปีไม่เกิน 1,800,000 บาท

86 Case Study: มีผลกระทบอย่างไรในกรณีต่อไปนี้ 1. กรณีผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียน VAT ภายใน 30วัน นับแต่ วันที่มีมูลค่าของฐานภาษี (รายได้) เกินกว่า 1.8 ล้านบาท 2. กรณีผู้ประกอบการได้จดทะเบียน VAT ภายใน 30 วัน นับแต่ วันที่มีมูลค่าของฐานภาษี (รายได้) เกินกว่า 1.8 ล้านบาท Note:- กำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่มีมูลค่าของฐานภาษีเกินกว่า 1.8 ล้านบาทมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการ เตรียมตัวเข้าสู่ระบบ VATกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่มีมูลค่าของฐานภาษีเกินกว่า 1.8 ล้านบาทมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการ เตรียมตัวเข้าสู่ระบบ VAT ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบ VAT ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบ VAT จัดเตรียมเอกสารหลักฐานในระบบ VAT จัดเตรียมเอกสารหลักฐานในระบบ VAT การจดทะเบียนในกำหนดเวลา เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ควร ได้รับโทษใดๆ ทางภาษีอากรการจดทะเบียนในกำหนดเวลา เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ควร ได้รับโทษใดๆ ทางภาษีอากร ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่จดทะเบียนผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่จดทะเบียน

87 Case Study: มีผลกระทบอย่างไรในกรณีต่อไปนี้ 1. กรณีผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียน VAT ภายใน 30วัน นับ แต่วันที่มีมูลค่าของฐานภาษี (รายได้) เกินกว่า 1.8 ล้านบาท ตอบ 1. ผู้ประกอบการต้องรับผิดเสีย VAT สำหรับรายได้ใน ส่วนที่เกิน 1.8 ล้านบาท 2. ผู้ประกอบการต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับตามมาตรา 89(1) 3. ต้องระวางโทษอาญาตามมาตรา 90/2(2) หมายเหตุ เป็นเพราะผู้ประกอบการสละสิทธิประโยชน์อันจะพึงมี จากการจดทะเบียน VAT ภายในกำหนดเวลา

88 Case Study: มีผลกระทบอย่างไรในกรณีต่อไปนี้ 2. กรณีผู้ประกอบการได้จดทะเบียน VAT ภายใน 30 วัน นับแต่ วันที่มีมูลค่าของฐานภาษี (รายได้) เกินกว่า 1.8 ล้านบาท ตอบ 1. รายได้ในส่วนที่เกิน 1.8 ล้านบาท ก่อนวันจดทะเบียน VAT ไม่ต้องเสีย VAT เพราะเป็นการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด 2. เกณฑ์รายได้ 1.8 ล้านบาท มีขึ้นเพื่อเริ่มต้นในการนับ กำหนดเวลา 30 วัน 3. ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนในกำหนดเวลาดังกล่าว ได้สิทธิการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ได้ จดทะเบียน VAT เป็นต้นไป

89 การวางแผนเกี่ยวกับภาษีขาย หลัก “ภาษีขายห้ามขาด” หลัก “ภาษีขายห้ามขาด” มูลเหตุที่ทำให้ภาษีขายขาด มูลเหตุที่ทำให้ภาษีขายขาด - กิจกรรม VAT ไม่ถูกต้อง - มูลค่าของฐานภาษีไม่ถูกต้อง - Tax Point ไม่ถูกต้อง - “ VAT ” Human: Knowledge - Tax Mapping & Tax Manual - Internal Audit/ Control “ Check & Balance ” Problem Solving Problem Solving

90 ภาษีซื้อ (Input Tax) “ภาษีซื้อ หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของราคา สินค้าหรือราคาค่าบริการที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้จ่าย หรือ พึงต้องจ่ายตามหลักฐานต้นฉบับใบกำกับภาษี เนื่องจากการซื้อ สินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักร หรือเนื่องจากการ นำเข้า หรือเนื่องจากได้รับโอนสินค้านำเข้าที่จำแนกประเภทไว้ใน ภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากร ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัด อัตราศุลกากร หรือเนื่องจากการนำส่งตามมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร” “ภาษีซื้อ หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของราคา สินค้าหรือราคาค่าบริการที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้จ่าย หรือ พึงต้องจ่ายตามหลักฐานต้นฉบับใบกำกับภาษี เนื่องจากการซื้อ สินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักร หรือเนื่องจากการ นำเข้า หรือเนื่องจากได้รับโอนสินค้านำเข้าที่จำแนกประเภทไว้ใน ภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากร ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัด อัตราศุลกากร หรือเนื่องจากการนำส่งตามมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร”

91 Input Tax 1. Purchase goodsFull Form Used ServicesTax Inv 2. Import - goods- Customs’ Receipt - Services- ภพ.36 Rd’s Receipt X Paid Service Fee X 7/ Next Month (7/02/04) Input Tax 7/2/05 X Surcharge (ม.89/1) 05/01/04 ม.83/6(2) ภ. พ.36 Normal Special Input Tax 7/2/04 Registrant

92 การใช้ภาษีซื้อ ภาษีซื้อลงวันที่ใด  สามารถใช้ได้ใน 3 ปี วันที่ระบุในใบกำกับภาษี 6 เดือน 3 ปี หลัก - ให้ใช้เป็นภาษีซื้อในเดือนภาษีที่ระบุในใบกำกับภาษี (มาตรา 82/3) - ความรับผิดของผู้ขายอยู่วันใด ผู้ซื้อสามารถใช้ได้ในวันนั้น ถ้าได้รับหลังช่วง 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบกำกับภาษี ให้นำไปใช้ในเดือน ที่ระบุในใบกำกับภาษีซื้อเท่านั้น ด้วยวิธียื่นเพิ่มเติม ตามม.83/4 ต้องขอคืนเป็นเงินสดเท่านั้น ข้อยกเว้น - แต่สามารถใช้ได้ใน 6 เดือน ถัดมาโดยให้มีข้อความว่า “ถือเป็นภาษีซื้อในเดือน....” - ไม่ต้องพิสูจน์ว่าได้รับเมื่อไร

93 ประกาศ VAT (ฉบับที่ 4) ข้อ 1 ภาษีซื้อที่มิได้นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีเพราะเหตุ ดังต่อไปนี้ (1) เหตุจำเป็นซึ่งเกิดขึ้นตามประเพณีทางการค้า (1) เหตุจำเป็นซึ่งเกิดขึ้นตามประเพณีทางการค้า (2) เหตุสุดวิสัย (2) เหตุสุดวิสัย (3) ได้รับใบกำกับภาษีในเดือนภาษีอื่นที่มิใช่เดือนภาษีที่ระบุไว้ใน ใบกำกับภาษี (3) ได้รับใบกำกับภาษีในเดือนภาษีอื่นที่มิใช่เดือนภาษีที่ระบุไว้ใน ใบกำกับภาษี ข้อ 2 ภาษีซื้อที่มิได้นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีเพราะมีเหตุ จำเป็นตามข้อ 1 ให้มีสิทธินำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษี หลังจากนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออก ใบกำกับภาษี การปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนระบุข้อความว่า “ถือเป็นภาษีซื้อในเดือนภาษี...” ไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว โดยข้อความ ดังกล่าวจะตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วย วิธีการอื่นใดในลักษณะ ทำนองเดียวกันก็ได้” การปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนระบุข้อความว่า “ถือเป็นภาษีซื้อในเดือนภาษี...” ไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว โดยข้อความ ดังกล่าวจะตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วย วิธีการอื่นใดในลักษณะ ทำนองเดียวกันก็ได้”

94 ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (Full Form Tax Invoice) ม.86/4 1. คำว่า ใบกำกับภาษี 2. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ผู้ออก (Supplier) 3. ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้า/ ผู้รับบริการ 4. เลขที่ใบกำกับภาษี และเล่มที่... (ถ้ามี) 5. รายละเอียดของสินค้า หรือบริการ ได้แก่ ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ มูลค่า (ไม่รวม VAT) กรณีให้ส่วนการค้าต้องแสดงส่วนการค้าโดยชัดแจ้ง (มาตรา 79(1)) 6. VAT (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ส่วนที่เกิน 2 ตำแหน่งให้ใช้หลัก 5/4) 7. วันที่ออกใบกำกับ 8. รายการอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด 8.1 เอกสารออกเป็นชุด (ถ้าเอกสารฉบับแรกไม่ใช่ใบกำกับภาษี) 8.2 สาขาที่ออก ระบุสาขา....(ถ้าเอาใบกำกับภาษีของสำนักงานใหญ่มาใช้) 8.3 มีเลขทะเบียนรถยนต์ (ถ้าผู้ออกเป็นสถานีบริการน้ำมัน) ส่วนที่ไม่มีการบังคับ ยอดเงินรวม,จำนวนเงินตัวอักษร,เบอร์โทรศัพท์,ลายมือชื่อผู้ออกใบกำกับ รายการเหล่านี้ แก้ไข เขียนผิดได้ ไม่มีปัญหา ไม่เซ็นชื่อก็ได้

95 ภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5 Non Creditable Input Tax (1) ภาษีซื้อที่ไม่มีใบกำกับภาษี (2) เป็นภาษีซื้อตาม Tax Inv. แบบเต็มรูปไม่มีข้อความครบถ้วน สมบรูณ์ ตาม ม.86/4 (3) เป็นภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ ได้แก่ ภาษีซื้อสำหรับรายจ่ายต้องห้าม (4) ภาษีสำหรับค่ารับรอง (5) ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิที่จะออกตาม กฎหมาย (6) ภาษีซื้อตามประกาศ VAT (ฉบับที่ 42) ไม่เคยมีใบกำกับภาษี หรือเคยมีแต่สูญหายโดยไม่มีใบแทนฯ

96 Non Creditable Input Tax vs. Non deductible Exp. 1. ภาษีซื้อที่ไม่มีใบกำกับภาษี (มาตรา 82/5(1)) 1. ภาษีซื้อที่ไม่มีใบกำกับภาษี (มาตรา 82/5(1)) 2. เป็นภาษีซื้อตาม Tax Inv. แบบเต็มรูปไม่มีข้อความครบถ้วน สมบรูณ์ ตาม ม.86/4 (มาตรา 82/5(2)) 3. เป็นภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ ได้แก่ ภาษีซื้อสำหรับรายจ่ายต้องห้าม (มาตรา 82/5(3)) 4. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิที่จะออกตาม กม. (มาตรา 82/5(5)) (มาตรา 82/5(5)) ไม่เคยมีใบกำกับภาษี หรือเคยมีแต่สูญหายโดยไม่มีใบแทนฯ อนึ่ง ภาษีซื้อที่เครดิตได้ แต่ไม่นำไปใช้ ก็ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ด้วย (มาตรา 65 ตรี (6 ทวิ))

97 มาตรา 65 ตรี (6 ทวิ) ภาษีซื้อต้องห้ามที่ถือเป็นรายจ่ายในการ คำนวณกำไรสุทธิได้ ได้แก่ มาตรา 65 ตรี (6 ทวิ) ภาษีซื้อต้องห้ามที่ถือเป็นรายจ่ายในการ คำนวณกำไรสุทธิได้ ได้แก่ ภาษีซื้อสำหรับค่ารับรอง ภาษีซื้อสำหรับค่ารับรอง ภาษีซื้อต้องห้ามตามที่จะได้กำหนดโดย พรฎ. (ฉบับที่ 243) พ.ศ.2534 ภาษีซื้อต้องห้ามตามที่จะได้กำหนดโดย พรฎ. (ฉบับที่ 243) พ.ศ.2534 ภาษีซื้อต้องห้ามตาม พรฎ. (ฉบับที่ 243) พ.ศ.2534 ได้แก่ ภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5(6) ภาษีซื้อต้องห้ามตาม พรฎ. (ฉบับที่ 243) พ.ศ.2534 ได้แก่ ภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5(6) ภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5(6) ได้แก่ ภาษีซื้อต้องห้าม ตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) ภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5(6) ได้แก่ ภาษีซื้อต้องห้าม ตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) ภาษีซื้อต้องห้ามที่ถือเป็นรายจ่ายได้

98 ได้แก่ ภาษีซื้อสำหรับค่ารับรอง และภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5 (6) ดังนี้ (มาตรา 65 ตรี (6 ทวิ)) 1. ภาษีซื้อสำหรับค่ารับรอง 2. ภาษีซื้อสำหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน รวมทั้งภาษีซื้อสำหรับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับ รถยนต์ดังกล่าว 3. ภาษีซื้อสำหรับรถยนต์ที่ไม่ใช่รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่ มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ซึ่งทำการดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ที่ไม่ใช่ รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน 4. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ 5. ภาษีซื้อสำหรับทรัพย์สินหรือรายจ่ายที่ใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ ต้องเสียภาษี VAT

99 ภาษีซื้อต้องห้ามที่ถือเป็นรายจ่ายได้ 6. ภาษีซื้อจากการเฉลี่ยในส่วนที่เป็นของกิจการที่ไม่ต้องเสีย VAT 7. ภาษีซื้อสำหรับสินค้าหรือบริการที่ต้องใช้ในกิจการทั้งที่ต้องเสีย VAT และไม่ต้องเสีย VAT ซึ่งรายได้ในส่วนที่ต้องเสีย VAT ไม่น้อยกว่า 90% และผู้ประกอบการจดทะเบียนเลือกใช้สิทธิไม่ เฉลี่ยภาษีซื้อ 8. ภาษีซื้อสำหรับการก่อสร้างอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ใน กิจการที่ต้องเสีย VAT และต่อมาไม่เกิน 3 ปีนับแต่เดือนที่สร้าง เสร็จสมบูรณ์ได้ขายหรือให้เช่าหรือนำไปใช้ในกิจการที่ต้องเสีย VAT 9. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่รายการ ไม่ได้ตีพิมพ์หรือจัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรณีจัดทำ ใบกำกับภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ 9. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่รายการ “ใบกำกับภาษี” ไม่ได้ตีพิมพ์หรือจัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรณีจัดทำ ใบกำกับภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ

100 ภาษีซื้อต้องห้ามที่ถือเป็นรายจ่ายได้ (3) 10. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่รายการ ไม่ได้ ตีพิมพ์หรือจัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรณีจัดทำใบกำกับ ภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ 10. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่รายการ “ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบกำกับภาษี” ไม่ได้ ตีพิมพ์หรือจัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรณีจัดทำใบกำกับ ภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ 11. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ใบกำกับภาษีไม่ใช่ เอกสารฉบับแรก และรายการไม่ได้ ตีพิมพ์หรือจัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรณีจัดทำใบกำกับ ภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ 11. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ใบกำกับภาษีไม่ใช่ เอกสารฉบับแรก และรายการ “เอกสารออกเป็นชุด” ไม่ได้ ตีพิมพ์หรือจัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรณีจัดทำใบกำกับ ภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ 12. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปของสำนักใหญ่ที่สาขา นำไปออกโดยไม่มีรายการ 12. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปของสำนักใหญ่ที่สาขา นำไปออกโดยไม่มีรายการ “สาขาที่ออกใบกำกับภาษีคือ...” 13. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปสำหรับค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับรถยนต์ที่ออกโดยผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน โดยไม่มีรายการ 13. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปสำหรับค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับรถยนต์ที่ออกโดยผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน โดยไม่มีรายการ “เลขทะเบียนรถยนต์”

101 ภาษีซื้อต้องห้ามที่ถือเป็นรายจ่ายได้ 14. ภาษีซื้อตามสำเนาใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป เว้นแต่ใบกำกับภาษี ที่ไม่ใช่เอกสารฉบับแรกซึ่งมีรายการ “เอกสารออกเป็นชุด” 15. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่รายการในใบกำกับภาษี ได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง เว้นแต่รายการดังต่อไปนี้ (1) การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษี เนื่องจากทาง ราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลง เลขที่ ชื่อถนน หมู่บ้าน ตำบล หรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัด โดยลงลายมือชื่อกำกับ การแก้ไข หรือประทับด้วยตรายางภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทาง ราชการประกาศเปลี่ยนแปลง (1) การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษี เนื่องจากทาง ราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลง เลขที่ ชื่อถนน หมู่บ้าน ตำบล หรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัด โดยลงลายมือชื่อกำกับ การแก้ไข หรือประทับด้วยตรายางภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทาง ราชการประกาศเปลี่ยนแปลง (2) การแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบกำกับ ภาษี โดยลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข หรือประทับด้วยตรายาง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่กรมสรรพากรได้แจ้งการ เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวให้ใหม่ (2) การแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบกำกับ ภาษี โดยลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข หรือประทับด้วยตรายาง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่กรมสรรพากรได้แจ้งการ เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวให้ใหม่

102 ภาษีซื้อสำหรับค่ารับรอง (มาตรา 82/5(4)) ภาษีซื้อสำหรับค่ารับรอง (มาตรา 82/5(4)) ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ (มาตรา 82/5(6)) ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ (มาตรา 82/5(6)) ภาษีซื้อสำหรับรายการดังต่อไปนี้ (มาตรา 82/5(6)) ภาษีซื้อสำหรับรายการดังต่อไปนี้ (มาตรา 82/5(6)) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน รวมทั้งรายจ่าย เกี่ยวกับรถยนต์ดังกล่าว เว้นแต่ในกิจการขาย ให้เช่าซื้อ หรือให้เช่า รถยนต์ดังกล่าว รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน รวมทั้งรายจ่าย เกี่ยวกับรถยนต์ดังกล่าว เว้นแต่ในกิจการขาย ให้เช่าซื้อ หรือให้เช่า รถยนต์ดังกล่าว รายจ่ายหรือทรัพย์สินของกิจการ Non VAT รายจ่ายหรือทรัพย์สินของกิจการ Non VAT เฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 และประกาศ VAT (ฉบับที่ 29) เฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 และประกาศ VAT (ฉบับที่ 29) ภาษีซื้อของกิจการ Non VAT ภาษีซื้อของกิจการ Non VAT ทั้งทรัพย์สินและค่าใช้จ่าย ทั้งทรัพย์สินและค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาษีซื้อทั้งฉบับหรือเกิดจากการเฉลี่ยภาษีซื้อ หรือ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นภาษีซื้อทั้งฉบับหรือเกิดจากการเฉลี่ยภาษีซื้อ หรือ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพย์สิน สรุป: Non Creditable Input Tax vs. Deductible Exp.

103 ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปดังต่อไปนี้ (มาตรา 82/5(6)) ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปดังต่อไปนี้ (มาตรา 82/5(6)) ใบกำกับภาษีซื้อที่มีรายการครบถ้วน แต่มีรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ใบกำกับภาษีซื้อที่มีรายการครบถ้วน แต่มีรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ใบกำกับภาษีซื้อที่มีรายการครบถ้วน แต่มิได้จัดทำให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ใบกำกับภาษีซื้อที่มีรายการครบถ้วน แต่มิได้จัดทำให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของกฎหมาย - Pre-printed () หรือ - Pre-printed (รายการที่ 1, 2 หรือ 8.1) หรือ - Computerized - Computerized ใบกำกับภาษีซื้อที่ไม่มีรายการดังนี้ ใบกำกับภาษีซื้อที่ไม่มีรายการดังนี้ - สาขาที่ออก กรณีสาขานำใบกำกับภาษีของสำนักงานใหญ่ไปออก - สาขาที่ออก กรณีสาขานำใบกำกับภาษีของสำนักงานใหญ่ไปออก - เลขทะเบียนรถยนต์ กรณีออกโดยสถานีบริการน้ำมัน - เลขทะเบียนรถยนต์ กรณีออกโดยสถานีบริการน้ำมัน สรุป: Non Creditable Input Tax vs. Deductible Exp.

104 Audit Input Tax 1. เป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ VAT Activities 1. เป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ VAT Activities 2. เป็นภาษีซื้อตาม Tax Inv. แบบเต็มรูปที่มีข้อความครบถ้วนสมบรูณ์ ตาม มาตรา 86/4 และเป็นต้นฉบับ เว้นแต่ใบแทนใบกำกับภาษี 3. เป็นใบกำกับภาษีซื้อที่ไม่มีรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 4. วิธีการออก Tax Inv. - ถ้า รายการ (1) (2) และ (8.1) (ถ้ามี) ออกโดย Pre-printed รายการ อื่นจะจัดทำขึ้นโดยวิธีใดก็ได้ - ถ้า รายการ (1) (2) และ (8.1) (ถ้ามี) ออกโดย Pre-printed รายการ อื่นจะจัดทำขึ้นโดยวิธีใดก็ได้ - ถ้ารายการ (1) / (2) และ/ (8.1) (ถ้ามี) จัดทำโดย Computerized รายการอื่น ๆ ต้องจัดทำ Computerized ทั้งฉบับเว้นแต่รายการ Pre- printed - ถ้ารายการ (1) / (2) และ/ (8.1) (ถ้ามี) จัดทำโดย Computerized รายการอื่น ๆ ต้องจัดทำ Computerized ทั้งฉบับเว้นแต่รายการ Pre- printed 5. 2 Decimals VAT xxx.xx x (ใช้หลัก 5/4) Out of VAT Scope Income ไม่นับรวมเป็นฐานในการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2546 เป็นต้นไป ประกาศ VAT (ฉบับที่ 29)

105 การเฉลี่ยภาษีซื้อ กิจการ VAT VAT Division ทั่วไป Common Use กิจการยกเว้น VAT Non VAT Division 100% ภาษีซื้อขอคืน ม.82/6 ประกาศอธิบดี VAT:29# 100% Exp, Cost เฉลี่ยภาษีซื้อ Assets ใช้ในแผนก Non Vat ถือเป็นบริการ : คิดค่าใช้ มีภาษีขายเกิดขึ้นถือเป็นค่าใช้จ่ายของแผนก Non Vat Division AssetsSaleVAT AssetsSale VAT 100% AssetsSale Non VAT วิธีเฉลี่ย 2 วิธี  รายได้ กับ พื้นที่การใช้อาคาร

106 ภาษีซื้อ ค่าก่อสร้างอาคาร เฉลี่ยภาษีซื้อตาม สัดส่วนรายได้ เฉลี่ยภาษีซื้อตาม พื้นที่การใช้อาคาร N Y การเฉลี่ยภาษีซื้อ (Allocate Input Tax)

107 การเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ (1) หลักทั่วไป หลักทั่วไป “รายได้ของปีใด ให้ใช้เป็นฐานในการเฉลี่ยภาษีซื้อของปีนั้นๆ” รายได้ที่ใช้เป็นฐานในการเฉลี่ยภาษีซื้อ ให้ใช้รายได้ตามแบบ ภ.พ.30 ข้อยกเว้น เพื่อให้เกิดความสะดวก ข้อยกเว้น เพื่อให้เกิดความสะดวก 1. ในกรณีประกอบกิจการต่อเนื่อง ให้ใช้รายได้ของปีก่อนเป็นฐานใน การเฉลี่ยภาษีซื้อของปีปัจจุบัน โดยเมื่อสิ้นปีจะเลือกปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อให้เป็นไปตามฐาน ของรายได้ของปีนั้นๆ ก็ได้ แต่เมื่อได้เลือกปฏิบัติอย่างใดแล้วให้ถือปฏิบัติ เช่นนั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร 2. ในกรณีที่รายได้ VAT หรือรายได้ Non VAT ของปีก่อนมีสัดส่วน ไม่น้อยกว่า 90% ของรายได้รวม ในปีปัจจุบันไม่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ และเมื่อสิ้นปี ไม่ต้องปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อให้เป็นไปตามฐาน ของรายได้ของปีนั้นๆ อีกแต่อย่างใด

108 การเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ (2) ข้อยกเว้น เพื่อให้เกิดความสะดวก (ต่อ) ข้อยกเว้น เพื่อให้เกิดความสะดวก (ต่อ) 3. สำหรับปีที่เริ่มมีรายได้ VAT และ Non VAT เป็นปีแรก (ได้แก่ปีที่ มีรายได้ทั้งสองประเภทไม่น้อยกว่า 6 เดือนภาษี) ให้ดำเนินการดังนี้ (1) ประมาณการรายได้ VAT และ Non VAT ของปีที่เริ่มมีรายได้ แล้วใช้เป็นฐานในการเฉลี่ยภาษีซื้อไปจนกว่าจะสิ้นปีที่เริ่มมีรายได้ ไม่ว่า จะใช้ระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม (2) เมื่อสิ้นปีที่เริ่มมีรายได้ ให้ปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อให้เป็นไป ตามฐานของรายได้ของปีที่เริ่มมีรายได้นั้น ภายในเดือนแรกของปีถัดจาก ปีที่เริ่มมีรายได้ ซึ่งอาจเป็นผลให้ใช้ภาษีซื้อเกินไป หรือขาดจำนวน แล้วแต่กรณี จากนั้นให้ยื่นแบบ ภ.พ.30.2 ภายใน ว้นที่ 15 ของเดือนถัด จากเดือนที่ทำการปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ โดยไม่ ต้องเสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มใดๆ

109 การเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ (3) รายได้ที่ใช้เป็นฐานในการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ รายได้ที่ใช้เป็นฐานในการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ ให้ใช้รายได้ตามแบบ ภ.พ.30 ตามรอบระยะเวลาบัญชี หรือปีภาษี โดย แบ่งออกเป็นสามกองดังนี้ 1. รายได้ VAT ทั้งในส่วนของรายได้ที่ต้องเสีย VAT 7% และ 0% 2. รายได้ Non VAT ได้แก่ รายได้ที่ได้รับยกเว้น VAT รายรับที่อยู่ใน ข่ายที่ต้องเสีย SBT และหรือยกเว้น SBT 3. รายได้ต่อไปนี้ไม่ต้องนำไปรวมเป็นฐานในการเฉลี่ยภาษีซื้อ (1) รายได้ที่เกิดขึ้นจากกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนนำเงินไปหา ประโยชน์โดยการฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ หรือซื้อตั๋วเงิน ของสถาบันการเงินอื่น แต่ทั้งนี้ไม่ใช้บังคับสำหรับการประกอบกิจการ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์ และกิจการ ประกันชีวิตตามมาตรา 91/2(1)(2) และ (3) (2) รายได้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีการ กู้ยืมเงินกันเองในระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน

110 การเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ (4) 3. รายได้ต่อไปนี้ไม่ต้องนำไปรวมเป็นฐานในการเฉลี่ยภาษีซื้อ (ต่อ) (3) รายได้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินกองทุนสะสมพนักงานหรือทุนอื่น ใดเพื่อพนักงาน และผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้นำเงินกองทุนนี้ออกให้พนักงานที่เป็นสมาชิกกู้ยืมเป็นสวัสดิการ (4) รายได้ที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 (ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นมา)

111 การเฉลี่ยภาษีซื้อตามพื้นที่การใช้อาคาร ได้รับอนุมัติก่อสร้าง หรือเริ่มก่อสร้างอาคาร ประมาณการการใช้ พื้นที่อาคารเป็น ตร.ม. ต่อชั้น เริ่มใช้อาคาร อาคารเสร็จสมบูรณ์ 30 วัน ภ.พ.05.2ภ.พ.05.1ภ.พ.05.3 แจ้งวันที่อาคาร เสร็จสมบูรณ์ แจ้งการใช้พื้นที่อาคารเป็น ตร.ม.ต่อชั้นว่า เป็นไปตาม ประมาณการหรือไม่ กรณีไม่เป็นไปตามประมาณ การให้ยื่นแบบ ภพ 30.3 เพื่อปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อ เป็นรายเดือนภาษี

112 VAT 100% Building สิ้นเดือนภาษีที่ อาคารเสร็จ สมบูรณ์ 3 ปี 1.ขาย 2.นำออกให้เช่า 3.ให้ผู้อื่นมาใช้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ภาษีซื้อสำหรับอาคารเป็นภาษีซื้อ ต้องห้ามทั้งหมด ให้นำมาปรับปรุง เป็นต้นทุนอาคาร

113 1. หน้าที่เกี่ยวกับทะเบียน VAT ความรับผิดในการเสีย VAT ขายสินค้าหรือการให้บริการ 3. หน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน VAT 4. หน้าที่เกี่ยวกับการคำนวณ VAT 5. หน้าที่ยื่นแบบและชำระ VAT Debit Note, Credit Note 2. หน้าที่เกี่ยวกับใบกำกับภาษี 6. หน้าที่ให้ความร่วมมือตามกฎหมาย VAT หน้าที่ของผู้ประกอบการในระบบ VAT ภ. พ.09 ภ. พ.01 ภ. พ.04 ภ. พ.20 Symmetry Monthly ภ.พ.36 ภ.พ.30 Output Books Input Books Stock Books ม.77/1(8)(9)ม.77/1(10) ม.78 ม.78/1 และ ม.78/3

114 1. สิทธิที่จะออกใบกำกับภาษีสำหรับการประกอบกิจการขายสินค้า ให้บริการตามมาตรา 86 4. สิทธิที่ขอคืนภาษีซื้อ กรณีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ตาม มาตรา 84 3. สิทธิที่จะนำภาษีซื้อไปหักออกจากภาษขายในการคำนวณ VAT ตามมาตรา 82/3 สิทธิของผู้ประกอบการจดทะเบียน 2. สิทธิที่จะเรียกเก็บภาษีขายตามมาตรา 82/4 5. สิทธิที่จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0% ตามมาตรา 80/1

115 ใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษี คือ หลักฐานสำคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนตลอดจนบุคคลอื่น ตามที่กฎหมาย กำหนดมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือ ผู้รับบริการ ในทันทีทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิดขึ้น เพื่อ แสดงว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าว ได้ขายสินค้าหรือ ให้บริการชนิด หรือประเภทใดให้แก่บุคคลใด เมื่อใด มีจำนวน ปริมาณและคิดเป็นมูลค่าเท่าใด และมีจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีขาย ที่ได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บเป็นจำนวนเท่าใด ใบกำกับภาษี คือ หลักฐานสำคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนตลอดจนบุคคลอื่น ตามที่กฎหมาย กำหนดมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือ ผู้รับบริการ ในทันทีทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิดขึ้น เพื่อ แสดงว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าว ได้ขายสินค้าหรือ ให้บริการชนิด หรือประเภทใดให้แก่บุคคลใด เมื่อใด มีจำนวน ปริมาณและคิดเป็นมูลค่าเท่าใด และมีจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีขาย ที่ได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บเป็นจำนวนเท่าใด

116 และสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับ บริการ และผู้นำเข้า ใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่า ผู้ประกอบการได้จ่ายหรือพึงต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ ภาษี ซื้อ ไปเป็นจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในแต่ละเดือนภาษี และการขอคืน ภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่มียอดภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย และสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับ บริการ และผู้นำเข้า ใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่า ผู้ประกอบการได้จ่ายหรือพึงต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ ภาษี ซื้อ ไปเป็นจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในแต่ละเดือนภาษี และการขอคืน ภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่มียอดภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ใบกำกับภาษี

117 ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษี ผู้ประกอบการจดทะเบียน ผู้ประกอบการจดทะเบียน ผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นการชั่วคราว ผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นการชั่วคราว ตัวแทนในราชอาณาจักรของผู้ประกอบการที่อยู่นอก ราชอาณาจักร ตัวแทนในราชอาณาจักรของผู้ประกอบการที่อยู่นอก ราชอาณาจักร ตัวแทนในราชอาณาจักรของผู้ประกอบการ ที่อยู่ใน ราชอาณาจักรที่รับฝากขายสินค้า ตัวแทนในราชอาณาจักรของผู้ประกอบการ ที่อยู่ใน ราชอาณาจักรที่รับฝากขายสินค้า ผู้ขายทอดตลาดที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ซึ่งได้ขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน ผู้ขายทอดตลาดที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ซึ่งได้ขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน ประกอบการจดทะเบียนที่เลิกประกอบกิจการแล้ว แต่ได้รับ อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้ออกใบกำกับภาษีเป็นการ ชั่วคราวจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ ประกอบการจดทะเบียนที่เลิกประกอบกิจการแล้ว แต่ได้รับ อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้ออกใบกำกับภาษีเป็นการ ชั่วคราวจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ

118 ชนิดของใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ (มาตรา 86/4 แห่งประมวล รัษฎากร) ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ (มาตรา 86/4 แห่งประมวล รัษฎากร) ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (มาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร) ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (มาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร) ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (มาตรา 86/6 วรรคห้า แห่งประมวลรัษฎากร) ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (มาตรา 86/6 วรรคห้า แห่งประมวลรัษฎากร) ใบเพิ่มหนี้ (มาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร) ใบเพิ่มหนี้ (มาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร) ใบลดหนี้ (มาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร) ใบลดหนี้ (มาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร) ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่วนราชการเป็นผู้ออก (มาตรา 86/14 แห่งประมวลรัษฎากร) ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่วนราชการเป็นผู้ออก (มาตรา 86/14 แห่งประมวลรัษฎากร)

119 ความแตกต่างของใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป กับใบกำกับภาษีอย่างย่อ รายการแบบเต็มรูปอย่างย่อ 1. คำว่า “ใบกำกับ ภาษี” ภาษี” มีรายการครบถ้วนตาม มาตรา 86/4 มีคำว่า ”อย่างย่อ” 2. ชื่อและที่อยู่ของผู้ ออก ออกต้องแสดงให้เห็นชัดแจ้ง จะแสดงเพียงชื่อสถาน การค้าหรือเครื่องหมาย การค้าก็ได้ 3. ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ หรือผู้รับบริการ หรือผู้รับบริการต้องแสดงให้เห็นชัดแจ้งจะแสดงหรือไม่ก็ได้ 4. รายละเอียดเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการ สินค้าหรือบริการ ต้องแสดงให้เห็นชัดแจ้ง ได้แก่ ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ มูลค่า กรณีออกด้วยเครื่องบันทึก การเก็บเงินจะใช้รหัสแทน ก็ได้ 5. ส่วนลดการค้า ต้องแสดงให้เห็นชัดแจ้งจะแสดงหรือไม่ก็ได้ 6. จำนวน VAT ต้องแสดงให้เห็นชัดแจ้ง จะแสดงราคารวม VAT โดยมีข้อความระบุไว้

120 กรณีที่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี กรณีจำหน่าย จ่าย โอนสินค้าโดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่เรียก เก็บ VAT จากผู้ซื้อสินค้า กรณีจำหน่าย จ่าย โอนสินค้าโดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่เรียก เก็บ VAT จากผู้ซื้อสินค้า กรณีนำสินค้าไปใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสีย VAT กรณีนำสินค้าไปใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสีย VAT กรณีนำรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ไปใช้เป็นทรัพย์สิน กรณีนำรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ไปใช้เป็นทรัพย์สิน กรณีนำสินค้าที่มีไว้เพื่อขายไปใช้กับรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์ โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน กรณีนำสินค้าที่มีไว้เพื่อขายไปใช้กับรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์ โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน กรณีมีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ กรณีมีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ กรณีมีสินค้าคงเหลือ และหรือทรัพย์สินทีมีไว้ในการประกอบ กิจการที่ต้องเสีย VAT หรือทั้งกรณีที่ต้องเสีย VAT และที่ไม่ ต้องเสีย VAT ณ วันเลิกประกอบกิจการหรือ ณ วันที่ได้รับ คำสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีมีสินค้าคงเหลือ และหรือทรัพย์สินทีมีไว้ในการประกอบ กิจการที่ต้องเสีย VAT หรือทั้งกรณีที่ต้องเสีย VAT และที่ไม่ ต้องเสีย VAT ณ วันเลิกประกอบกิจการหรือ ณ วันที่ได้รับ คำสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

121 กรณีที่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี กรณีให้บริการไม่มีค่าตอบแทน และไม่เรียกเก็บ VAT จาก ผู้รับบริการ กรณีให้บริการไม่มีค่าตอบแทน และไม่เรียกเก็บ VAT จาก ผู้รับบริการ กรณีนำบริการไปใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสีย VAT กรณีนำบริการไปใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสีย VAT กรณีนำบริการ และหรือนำสินค้าไปใช้เพื่อการรับรอง หรือเพื่อ การอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน กรณีนำบริการ และหรือนำสินค้าไปใช้เพื่อการรับรอง หรือเพื่อ การอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน กรณีนำบริการหรือสินค้าที่มีไว้เพื่อขายไปใช้กับรถยนต์นั่ง หรือ รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน กรณีนำบริการหรือสินค้าที่มีไว้เพื่อขายไปใช้กับรถยนต์นั่ง หรือ รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน กรณีการให้บริการที่ไม่นับรวมเป็นมูลค่าของฐานภาษี กรณีการให้บริการที่ไม่นับรวมเป็นมูลค่าของฐานภาษี

122 กำหนดเวลาในการออกใบกำกับภาษี ผู้ประกอบการจดทะเบียน หรือผู้ที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีแทน ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร และสำเนาใบกำกับ ภาษี สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้ง โดยต้อง จัดทำทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อม ทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ สำหรับสำเนาใบกำกับภาษีผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องเก็บ รักษาไว้ ณ สถานประกอบการที่ออกใบกำกับภาษี เป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.พ.30) หรือวันทำรายงานภาษีขาย แล้วแต่กรณี (มาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร) ผู้ประกอบการจดทะเบียน หรือผู้ที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีแทน ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร และสำเนาใบกำกับ ภาษี สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้ง โดยต้อง จัดทำทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อม ทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ สำหรับสำเนาใบกำกับภาษีผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องเก็บ รักษาไว้ ณ สถานประกอบการที่ออกใบกำกับภาษี เป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.พ.30) หรือวันทำรายงานภาษีขาย แล้วแต่กรณี (มาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร)

123 การออกใบกำกับภาษี สำหรับการขายสินค้า รับชำระราคาด้วยเงินสด ก่อนส่งมอบสินค้า ออกใบกำกับภาษี เมื่อได้รับชำระเงินสด N Y รับชำระราคาด้วยเช็ค ก่อนส่งมอบสินค้า ออกใบกำกับภาษี ตามวันที่ลงในเช็ค N Y ส่งมอบสินค้าก่อน ได้รับชำระราคา ออกใบกำกับภาษี เมื่อส่งมอบสินค้า Y

124 การออกใบกำกับภาษี สำหรับการให้บริการ กรณีให้บริการโดย ไม่มีค่าบริการ ออกใบกำกับภาษี เมื่อมีการใช้บริการ N Y รับชำระราคา เป็นเงินสด ออกใบกำกับภาษี เมื่อได้รับชำระราคา N Y รับชำระราคาด้วยเช็คทั้งกรณี ลงวันที่ล่วงพ้นมาแล้ว และลงวันที่ล่วงหน้า ออกใบกำกับภาษี ตามวันที่ลงในเช็ค Y รับชำระราคาด้วยเช็คกรณี ลงวั้นที่ล่วงหน้าที่ออกโดยส่วนราชการ หรือมีหลักฐานการส่งมอบเช็ค ออกใบกำกับภาษี เมื่อได้รับเช็ค N Y ดู ป.51/2537

125 ตัวอย่างหนังสือรับรองของผู้ส่งมอบเช็ค บริษัท ส. พิทักษ์พัฒนา จำกัด ในวันนี้ได้ส่งมอบเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 01234567 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 25xx ให้แก่บริษัท ก. เทรดดิ้ง จำกัด ในวันนี้ได้ส่งมอบเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 01234567 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 25xx ให้แก่บริษัท ก. เทรดดิ้ง จำกัด ลงชื่อ กมลา พิทักษ์พัฒนา ลงชื่อ กมลา พิทักษ์พัฒนา 15 กรกฎาคม 25xx 15 กรกฎาคม 25xx