งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชี้แจง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 10 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชี้แจง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 10 กันยายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ชี้แจง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 10 กันยายน 2553

2 ประเด็นนำเสนอ 2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แนวทางการเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายการตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและ จังหวัด”

3 3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กลุ่มจังหวัด / จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554

4 4 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพ การให้บริการ มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนา องค์การ มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ -การรักษามาตรฐานระยะเวลาการ ให้บริการ -การบริหารงบประมาณ -การควบคุมภายใน -ความพึงพอใจ -การป้องกันการทุจริต -การบริหารจัดการองค์การ -ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ -การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของรัฐบาล - การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความ ปลอดภัย ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 5 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัด มิติด้านประสิทธิผล ความพึงพอใจ การป้องกันการทุจริตใน การปฏิบัติราชการ มิติด้านประสิทธิภาพ มิติด้านการพัฒนาองค์การ การบริหาร งบประมาณ 50% 15% 15%15% 20% ความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ความสำเร็จตาม นโยบายสำคัญเร่งด่วน ของรัฐบาล การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 201020 312 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 20 7 การควบคุม ภายใน มาตรฐาน ระยะเวลาการ ให้บริการ 5 3

6 6 กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัด ประเด็นการ ประเมินผล การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล50  ผลสำเร็จตาม แผนปฏิบัติราชการ 1ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด และ จังหวัด 20 2ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของรัฐบาล 10 3การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ความ มั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 15 ความพึงพอใจ 4ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ6 5ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย3 6ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือ เคาน์เตอร์บริการประชาชน 3 การป้องกันการ ทุจริต 7ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3

7 7 ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 15 การรักษา มาตรฐานระยะเวลา การให้บริการ 8ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษา มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 5 การบริหาร งบประมาณ 9 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน และงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมและเงินโครงการไทย เข้มแข็ง 2555 7 การควบคุมภายใน 1010ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน3 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ 20 การบริหารจัดการ องค์การ1ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) 20 รวม100 กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัด

8 8 แนวทางการเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด “ระดับ ความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและ จังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

9 9 ขั้นตอนการเจราจาข้อตกลงตัวชี้วัด ในมิติที่ 1 ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งรายการตัวชี้วัด ให้จังหวัดพิจารณาและให้จังหวัดเสนอ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน มายังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 13 กันยายน 2553 สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งรายการตัวชี้วัด ให้จังหวัดพิจารณาและให้จังหวัดเสนอ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน มายังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 13 กันยายน 2553 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำรายการตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ในมิติที่ 1 เสนอ อ.ก.พ.ร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำรายการตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ในมิติที่ 1 เสนอ อ.ก.พ.ร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ สำนักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์ความเหมาะสม ของตัวชี้วัดและเกณฑ์ฯ ที่ กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เสนอมา ตัวชี้วัดที่จังหวัดเสนอ ทั้งหมด เป็นไปตามรายการ ตัวชี้วัด ที่ อ.ก.พ.ร. ให้ความ เห็นชอบ สรุปผลแจ้ง อ.ก.พ.ร.ฯและ จังหวัด ตัวชี้วัดที่จังหวัดเสนอ ไม่เป็นไปตามรายการ ตัวชี้วัด ที่ อ.ก.พ.ร. ให้ความ เห็นชอบ สรุปผล อ.ก.พ.ร.ฯ และแจ้ง จังหวัด จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เจรจากับคณะกรรมการ เจรจาฯ โดยผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล เจรจากับคณะกรรมการ เจรจาฯ โดยผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล ไม่ต้องเจรจากับคณะกรรมการ เจรจา ฯ

10 10 1 ตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการให้เน้น ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ ไม่ใช่ตัวชี้วัด กระบวนการ 2 การกำหนดตัวชี้วัดควรมุ่งเน้นการวัดเชิงคุณภาพ ของสิ่งที่ต้องการจะวัดมากกว่าการให้ความสำคัญ เชิงปริมาณ 3 การกำหนดตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดและจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 4 ควรกำหนดตัวชี้วัดที่มีความสำคัญหลักเท่านั้น และไม่ควรมีจำนวนมากเกินความจำเป็น การกำหนดตัวชี้วัด

11 11 ต่ำกว่า เป้าหมาย เป็นการวางเป้าหมาย ที่จะทำสำเร็จตาม แผนงานประจำปี หรือ จะพัฒนาต่อเนื่องจาก ผลการดำเนินการในปี ก่อน เป็นContinuous Improvement หรือ ถ้าตัวชี้วัดใดที่มีผลการ ดำเนินการได้สูงสุดและ ไม่สามารถปรับปรุงได้ อีกแล้วก็อาจจะถอด ตัวชี้วัดนั้นออกหรือลด น้ำหนักตัวชี้วัดนั้น เป็น ต้น ระดับ ที่ 1 ระดับ ที่ 2 ระดับ ที่ 4 ระดับ ที่ 3 ระดับ ที่ 5 ต่ำกว่า เป้าหมายมาก ดีกว่าเป้าหมาย เป็นไปตาม เป้าหมาย กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ต้องแสดงให้เห็นว่าจะ สามารถบรรลุ เป้าหมายของตัวชี้วัด นั้นในเชิงคุณภาพ หรือนวัตกรรมทางการ บริหารจัดการ หรือผล การดำเนินการทำให้ เกิดผลลัพธ์ (Outcome) อย่างไร เป็นต้น ดีกว่าเป้าหมาย กลุ่มจังหวัด/ จังหวัดต้องแสดง ให้เห็นว่าสามารถ บรรลุผลลัพธ์ (Outcome) หรือมี การเทียบกับ มาตรฐาน (Benchmarking) ในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับชาติ เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ

12 ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผล การปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่กิจกรรม 2 กันยายน 2553  ชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่ม จังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 27-28 กันยายน 2553  เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์การ ให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของ กระทรวงมหาดไทย ภายในเดือน พฤศจิกายน 2553  จัดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ภายในเดือน มกราคม 2554  กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2554  สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ให้จังหวัด 31 มีนาคม 2554  สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้ คะแนนตัวชี้วัดในกรณีที่ (1) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุมได้ (2) กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

13 ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผล การปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต่อ) ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผล การปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต่อ) วันที่กิจกรรม 30 เมษายน 2554  กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และกรอก e- SAR Card เข้าระบบในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. มิถุนายน 2554  สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลฯ และหน่วยงานกลางที่เป็น เจ้าภาพตัวชี้วัดให้คำปรึกษาในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการแก่จังหวัดโดยผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ภายใน 16 กรกฎาคม 2554  กลุ่มจังหวัดและจังหวัดกรอก e- SAR Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) เข้าระบบในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. มิถุนายน – สิงหาคม 2554  สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 31 ตุลาคม 2554  กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) ให้ถึง สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเวลาที่กำหนด * และกรอก e- SAR Card เข้า ระบบในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ธันวาคม 2554 – มกราคม 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ จังหวัด

14 14 รายการตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้ คะแนนตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จ ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด”

15 รายการตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด “ระดับ ความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด” รายการตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด “ระดับ ความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด” 1.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 2.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การค้า การลงทุน 3.ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 4.ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต และการศึกษา 7.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8 ยุทธศาสตร์หลัก 15

16 16 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 1.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ ท่องเที่ยว   ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด   ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด  รายการตัวชี้วัด

17 17 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 2. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การค้า การลงทุน  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ   ร้อยละเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายผลผลิต ทางการเกษตร (ให้ระบุชนิดผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง เป็นต้น)   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกสินค้า ทางการเกษตร (ให้ระบุสินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง เป็นต้น)   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตการเกษตร สำคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ให้ระบุผลผลิตทาง การเกษตร เช่น ไก่เนื้อ เป็นต้น)  รายการตัวชี้วัด

18 18 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 3. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม  ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับ ใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิต การเกษตรที่สำคัญต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP   ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตการเกษตร ของกลุ่มจังหวัด (ให้ระบุผลผลิตการเกษตร เช่น ข้าว ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น )  รายการตัวชี้วัด

19 19 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 3. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม (ต่อ)  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการ ป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังไข้หวัดนก   ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ สามารถลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15   ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งน้ำและ บริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรนอกเขต ชลประทาน   ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการและ แก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร  รายการตัวชี้วัด

20 20 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 4. ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม  จำนวนมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สถาน ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับการ รับรอง   ระดับความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะ ด้านการบริหารจัดการและการตลาด ให้แก่ ผู้ประกอบการ(ให้ระบุ ชนิด เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น)  รายการตัวชี้วัด

21 21 รายการตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีผล ประเมินที่ผ่านเกณฑ์การมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ดี   จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14000)   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน บูรณาการ ด้านการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมเพี่อ ป้องกันและเตือนภัยจากสภาวะหมอกควัน อุทกภัย และดินโคลนถล่ม 

22 22 รายการตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และการศึกษา  สังคม  ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต   ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีเด็กและเยาวชน ต่อประชากร 1,000 คน   ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตาม แผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2554   วัฒนธรรม  ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา 

23 23 รายการตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและ การศึกษา (ต่อ)  คุณภาพชีวิต  ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง   ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค   ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัย ด้านอาหาร   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนการใช้บริการแพทย์แผน ไทย   จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์อำเภอสุขภาพดี   ร้อยละของสถานีอนามัยที่ได้รับการยกฐานะเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)   ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.)   ร้อยละอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 

24 24 รายการตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษา (ต่อ)  การศึกษา  อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายหรือเทียบเท่าของประชากรกลุ่มอายุ 15 - 17ปี (ร้อยละ)   อาชีพ  ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุ งานในประเทศ   การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและ ท้องถิ่นของจังหวัด ที่ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP 

25 25 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 7. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ร้อยละที่ลดลงของจำนวนผู้เสียชีวิตจาก เหตุการณ์การก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้   ร้อยละที่ลดลงของจำนวน ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้   ร้อยละที่ลดลงของจำนวนเหตุการณ์การ ก่อการร้ายที่มีผลกระทบต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน  8. ยุทธศาสตร์ ด้าน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับ ในมิติที่ 2 - 4 รายการตัวชี้วัด

26 26 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 1.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ ท่องเที่ยว   ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด   ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด 

27 27 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ ท่องเที่ยว ” ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการท่องเที่ยวของ กลุ่มจังหวัด / จังหวัด ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 เปรียบเทียบ กับรายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด / จังหวัด เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549,2550 และ 2553 ( ข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 และ 2552 ไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถนำมาใช้ในการ ประเมินผล )

28 28  ข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 คำนวณจากค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของผู้เยี่ยมเยือน และวันพักเฉลี่ยของ นักท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลจะได้จากการสำรวจภาคสนามเพื่อทราบสัดส่วน พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 โดยมีวิธีการคำนวณ ดังต่อไปนี้ ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ”( ต่อ )  ผู้เยี่ยมเยือน ได้แก่ นักท่องเที่ยว และนักทัศนาจร รายได้จาก นักท่องเที่ยว = จำนวนนักท่องเที่ยว × วันพักเฉลี่ย × ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ต่อคนต่อวัน รายได้จาก นักทัศนาจร = จำนวนนักทัศนาจร × ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน รายได้ของ ผู้เยี่ยมเยือน = รายได้จากนักท่องเที่ยว + รายได้จากนักทัศนาจร

29 29 ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ” ( ต่อ ) รายได้จากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – รายได้เฉลี่ยจาก การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549, 2550 และ 2553) * 100 รายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549, 2550 และ 2553) สูตรคำนวณ ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 -Y-0.5Y00.5YY เกณฑ์การให้คะแนน  Y = ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการท่องเที่ยว เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี งบประมาณ ( ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549, 2550 และ 2553)  รายได้จากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ = ผลรวมของรายได้จากการท่องเที่ยว รายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 1 + 2 + 3 + 4 ของปีงบประมาณ )

30 30 คำอธิบาย :  การพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว คือ การพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว หรือการพัฒนาบริการ ด้านการท่องเที่ยว เพื่อ เตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว และ มาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  คณะกรรมการประเมินคุณภาพด้านการท่องเที่ยว จะมี กรมการท่องเที่ยวเป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งจะมี องค์ประกอบ อย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมการ ท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ กรมการ ท่องเที่ยว มอบหมายให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพด้านการท่องเที่ยว แทน กรมการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้าน การท่องเที่ยวของจังหวัด ” ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

31 31 คำอธิบาย :  การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่อย่างยั่งยืน เช่น - การให้องค์ความรู้กับบุคลากรในชุมชน ในการพัฒนาการ ท่องเที่ยวเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน - การสร้างการรับรู้แก่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่ง ท่องเที่ยว - การแสวงหาการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่ - การสร้างความเข้าใจเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - การสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนในพื้นที่ได้ตระหนักและหวงแหน แหล่งท่องเที่ยว ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้าน การท่องเที่ยวของจังหวัด ”( ต่อ )

32 32 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้าน การท่องเที่ยวของจังหวัด ” ( ต่อ ) ระดับคะแนน 1 คัดเลือกประเด็นการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวที่จะ ทำการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 1 ประเด็น (อาจเป็นประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว หรือบริการด้านการท่องเที่ยว) ตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่ง ท่องเที่ยว หรือมาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวของ กรมการท่องเที่ยว โดยจังหวัดต้องจัดลำดับความสำคัญของ ประเด็นการพัฒนา และระบุเหตุผลหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน การคัดเลือก

33 33 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้าน การท่องเที่ยวของจังหวัด ” ระดับคะแนน 2 จัดทำเป็นโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 1 โครงการตาม ประเด็นที่ได้รับการคัดเลือก ( หรือทบทวนจากโครงการที่มี อยู่เดิม ) และในโครงการฯ ต้องกำหนดให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ อย่างยั่งยืนด้วย รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย เชิงผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ อย่างชัดเจน

34 34 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้าน การท่องเที่ยวของจังหวัด ” ดำเนินกิจกรรมตามโครงการแล้วเสร็จร้อยละ 100 ภายในปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ระดับคะแนน 3 มีการสรุปประเมินผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายเชิง ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ และมีผลการประเมินสูงกว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้ ระดับคะแนน 4 โครงการที่พัฒนา (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/พัฒนาบริการ ด้านการท่องเที่ยว) ได้รับการประเมินผลตามเกณฑ์ที่ กำหนดโดย กรมการท่องเที่ยว/ผู้แทน และ/หรือ คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพด้านการท่องเที่ยว และ ได้รับผลการประเมินให้ “ผ่าน” เกณฑ์คุณภาพด้านการ ท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการตรวจ ประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ระดับคะแนน 5

35 35 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย ดำเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร ภาคเอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมในชุมชน / ท้องถิ่น โดยแผนปฏิบัติ การฯ ที่จัดทำขึ้น ต้องประกอบด้วย  การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเป็นเรื่องราว (Story) และจัดทำ เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับเรื่องราว (Story) และเครือข่ายทางวัฒนธรรมในชุมชน / ท้องถิ่น  การส่งเสริม / พัฒนาบุคลากรในชุมชน / ท้องถิ่นให้มีความรู้ใน เรื่องราว (Story) ที่นำเสนอ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ สอดคล้องกับเรื่องราว (Story) เช่น การอบรมมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ การ พัฒนานักแสดงตามกิจกรรมที่จัด เป็นต้น  การกำหนดกิจกรรมการดำเนินการ / กิจกรรม (Event) โดยระบุผู้ที่ รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินการอย่างชัดเจน ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด ” ระดับคะแนน 1 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

36 36 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อ การทำงานของจังหวัดในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เท่ากับ ร้อยละ 75 (ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ภาคเอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมในชุมชน/ท้องถิ่น นักท่องเที่ยว) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อ ทำงานของจังหวัดในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เท่ากับ ร้อยละ 80 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อ การทำงานของจังหวัดในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เท่ากับ ร้อยละ 85 ระดับ คะแนน 3 ระดับ คะแนน 2 ระดับ คะแนน 2 ระดับ คะแนน 4 ระดับ คะแนน 5 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด ”( ต่อ )

37 37 การวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อทำงาน ของจังหวัดในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว จะต้องสำรวจโดยการใช้ แบบสอบถามที่ได้รับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติหรือผู้ที่มี ประสบการณ์ในการสำรวจความพึงพอใจ และจำนวนตัวอย่างในการ สำรวจจะต้องถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย เงื่อนไข ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด ”( ต่อ )

38 38 ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การค้า การลงทุน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 2. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การค้า การลงทุน  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ   ร้อยละเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายผลผลิต ทางการเกษตร (ให้ระบุชนิดผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง เป็นต้น)   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกสินค้า ทางการเกษตร (ให้ระบุสินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง เป็นต้น)   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตการเกษตร สำคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ให้ระบุผลผลิตทาง การเกษตร เช่น ไก่เนื้อ เป็นต้น) 

39 39 ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน ” มูลค่าการค้าชายแดน หมายถึง มูลค่าการส่งออกและนำเข้า ของจังหวัดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับ ประเทศไทยทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และมาเลเซีย ( ไม่รวม การค้าผ่านแดน ) มูลค่าการค้าชายแดนปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – มูลค่าการค้าชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 * 100 มูลค่าการค้าชายแดนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูตรคำนวณ ใช้ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การค้า การลงทุน

40 40 ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน ”( ต่อ ) เงื่อนไข : โดยที่ X หมายถึง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับมูลค่าการค้าชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าชายแดน เฉลี่ย ย้อนหลัง 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2553) ทั้งนี้ หากร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าชายแดนเฉลี่ย ย้อนหลัง 5 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2553) น้อยกว่า ร้อยละ 5 กำหนดให้ใช้ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 X – 2YX – YXX + YX + 2Y

41 41 ตัวชี้วัด “: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าระหว่าง ประเทศ ”  มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง มูลค่าการส่งออกและ นำเข้าสินค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัดและ / หรือจังหวัด ทั้งหมดที่ผ่านด่านศุลกากร ( ไม่รวมมูลค่าการค้าชายแดน ) มูลค่าการค้าระหว่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – มูลค่าการค้า ระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 * 100 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูตรคำนวณ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การค้า การลงทุน

42 42 เงื่อนไข : โดยที่ X หมายถึง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2553) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 X – YX – 0.5YXX + 0.5YX + Y ตัวชี้วัด “: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ”( ต่อ )

43 43 ตัวชี้วัด “ร้อยละเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ให้ระบุ ชนิดผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวหอมมะลิ และมันสำปะหลัง เป็นต้น)”  ปริมาณการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร หมายถึง ปริมาณของการ จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตลาดกลาง สินค้าเกษตร ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการที่รับซื้อผลผลิต ปริมาณการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต/เพาะปลูก 2553/2554 – ปริมาณการจำหน่ายผลผลิตทาง การเกษตร ปีการผลิต/เพาะปลูก 2552/2553 * 100 ปริมาณการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต/ปีเพาะปลูก 2552/2553 สูตรคำนวณ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การค้า การลงทุน

44 44 เงื่อนไข : โดยที่ X หมายถึง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายผลผลิตทางการ เกษตร (ระบุชนิดผลผลิต) ปีการผลิต/ปีเพาะปลูก 2552/2553 เทียบกับ ปริมาณการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ระบุชนิดผลผลิต) ปีการผลิต/ ปีเพาะปลูก 2551/2552 Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการจำหน่ายผลผลิต ทางการเกษตร เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ปีการผลิต/ปีเพาะปลูก 2548/2549 - 2552/2553) ปีการเพาะปลูก/ปีการผลิต ขึ้นอยู่กับชนิดของผลผลิตทางการเกษตร เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 X – YX – 0.5YXX + 0.5Y ตัวชี้วัด “ร้อยละเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ให้ระบุ ชนิดผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวหอมมะลิ และมันสำปะหลัง เป็นต้น)”(ต่อ)

45 45 ตัวชี้วัด “ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกสินค้าทางการเกษตร ( ให้ระบุ สินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว และมันสำปะหลัง เป็นต้น ) ”  พิจารณาจากมูลค่าการส่งออกสินค้าทางการเกษตรไปยังต่างประเทศทั้ง การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน (ระบุสินค้าเกษตรที่สำคัญ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าทางการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - มูลค่าการส่งออก สินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 * 100 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูตรคำนวณ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การค้า การลงทุน

46 46 เงื่อนไข : โดยที่ X หมายถึง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกสินค้าทางการ เกษตร (ระบุชนิดผลผลิต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับมูลค่าการ ส่งออกสินค้าทางการเกษตร (ระบุชนิดผลผลิต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออกสินค้า ทางการเกษตร เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2553 ) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 X – YX – 0.5YXX + 0.5YX + Y ตัวชี้วัด “ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกสินค้าทางการเกษตร ( ให้ระบุ สินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว และมันสำปะหลัง เป็นต้น ) ”(ต่อ)

47 47 ตัวชี้วัด “ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตการเกษตรสำคัญของกลุ่มจังหวัด / จังหวัด ( ให้ระบุ ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไก่เนื้อ ข้าว เป็นต้น ) ”  หมายถึงร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ารวมผลผลิตการเกษตร สำคัญของกลุ่มจังหวัด / จังหวัด ในปีงบประมาณ พ. ศ.2554 เทียบกับมูลค่า รวมผลิตผลการเกษตรสำคัญของกลุ่มจังหวัด / จังหวัด ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 มูลค่าผลผลิตการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - มูลค่าผลผลิต การเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 * 100 มูลค่าผลผลิตการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูตรคำนวณ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การค้า การลงทุน  มูลค่ารวมผลผลิตทางการเกษตร คิดจากราคาหน้าฟาร์ม (Farm Price)

48 48 เงื่อนไข : โดยที่ X หมายถึง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่ารวมผลผลิตการเกษตรสำคัญ ( ระบุชนิดผลผลิต ) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 เทียบกับมูลค่ารวมผลผลิต การเกษตรสำคัญ ( ระบุชนิดผลผลิต ) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ารวมผลผลิต การเกษตรสำคัญเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ( ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 – 2553) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 X – YX – 0.5YXX + 0.5YX + Y ตัวชี้วัด “ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตการเกษตรสำคัญของกลุ่มจังหวัด / จังหวัด ( ให้ระบุ ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไก่เนื้อ ข้าว เป็นต้น ) ”(ต่อ)

49 49 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 3. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม  ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับ ใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิต การเกษตรที่สำคัญต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP   ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตการเกษตร ของกลุ่มจังหวัด (ให้ระบุผลผลิตการเกษตร เช่น ข้าว ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น )  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

50 50 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 3. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม (ต่อ)  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการ ป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังไข้หวัดนก   ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ สามารถลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15   ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งน้ำและ บริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรนอกเขต ชลประทาน   ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการและ แก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร  รายการตัวชี้วัด

51 51 ตัวชี้วัด “ ร้อยละของจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิต การเกษตร ที่สำคัญ ต่อจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ” พิจารณาจากจำนวนแปลง / ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตร ( เช่น ข้าวนาปี ข้าวหอมมะลิ ยางพารา ฟาร์มสุกร เป็นต้น ) ของเกษตรกรที่กลุ่มจังหวัด หรือจังหวัดเลือกมาประเมินผล ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP เปรียบเทียบกับจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 จำนวนแปลง/ฟาร์มเกษตรกรรม (ผลผลิต........) ที่ได้รับ ใบรับรองมาตรฐาน GAP * 100 จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สูตรคำนวณ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

52 52 เงื่อนไข :  ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการรอผลการตรวจ ซึ่งอาจมีความล่าช้าเกินกว่า ปีงบประมาณ ให้ส่งผลการตรวจได้ไม่เกินภายในเดือนมกราคม พ. ศ. 2555  กรณีที่กลุ่มจังหวัดและหรือจังหวัดเลือกผลผลิตมากกว่าหนึ่งผลผลิตมา ประเมินผล ให้ใช้สูตรคำนวณโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 80859095100 ตัวชี้วัด “ ร้อยละของจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิต การเกษตร ที่สำคัญ ต่อจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ”( ต่อ )

53 53 ตัวชี้วัด “ ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อม ตามระบบมาตรฐาน GAP ”  พิจารณาจากจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ยื่นคำขอใบรับรอง มาตรฐาน GAP เปรียบเทียบกับจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ยื่นใบ สมัครเข้าร่วมโครงการ (GAP 01) และผ่าน กระบวนการเตรียมความ พร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2554  โดยให้จังหวัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร ระบุผลผลิตที่จะวัดผล อย่างชัดเจน เช่น เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล เกษตรกรผู้ผลิตข้าว เป็นต้น จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ยื่นคำขอใบรับรองมาตรฐาน GAP * 100 จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (GAP 01) และผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมตามระบบ มาตรฐาน GAP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สูตรคำนวณ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

54 54 เงื่อนไข : จังหวัดต้องระบุเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และผลผลิตที่จะนำมาประเมินผลไว้ อย่างชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 80859095100 ตัวชี้วัด “ ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อม ตามระบบมาตรฐาน GAP ”( ต่อ )

55 55 ตัวชี้วัด “ ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต ” ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต หมายถึง ผลผลิตทาง การเกษตรชนิดใดๆ ( พืช ปศุสัตว์ หรือประมง ) ที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อหนึ่ง หน่วยการผลิต ตลอดปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ตัวอย่างเช่น จำนวน ผลผลิต ( กิโลกรัม ) ต่อไร่ เป็นต้น สูตรคำนวณ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้ หน่วยการผลิต

56 56 เงื่อนไข : โดยที่ X หมายถึง ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต ของ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 Y หมายถึง ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงผลผลิตการเกษตรเฉลี่ย ต่อหน่วยการผลิตเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ( ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 – 2553) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 X * (1-2Y)X * (1-Y)XX * (1+Y)X * (1+2Y) ตัวชี้วัด “ ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต ”( ต่อ )

57 57 ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตการเกษตรของกลุ่มจังหวัด ( ให้ระบุ ผลผลิตการเกษตร เช่น ข้าว ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น )” ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตการเกษตรของกลุ่มจังหวัด ใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 เมื่อเทียบ กับปริมาณผลผลิตการเกษตรของ กลุ่มจังหวัดในปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 สูตรคำนวณ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ปริมาณผลผลิตการเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - ปริมาณ ผลผลิตการเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 * 100 ปริมาณผลผลิตการเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

58 58 เงื่อนไข : X หมายถึง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 เทียบกับปริมาณผลผลิตการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตการเกษตร เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ( ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 - 2553) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 X – YX – 0.5YXX + 0.5YX + Y ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตการเกษตรของกลุ่มจังหวัด ( ให้ระบุ ผลผลิตการเกษตร เช่น ข้าว ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น )”( ต่อ )

59 59 ตัวชี้วัด “ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้า ระวังโรคไข้หวัดนก ” ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังโรค ไข้หวัดนก เป็นการดำเนินการเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกทางอาการและจำนวนสถานที่เสี่ยงที่ ได้รับการทำความสะอาดทำลายเชื้อโรค การเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกทางอาการ หมายถึง จำนวนสัตว์ปีกที่ได้รับการเฝ้าระวัง โรคทางอาการ โดยการดำเนินการของเครือข่ายการเฝ้าระวังโรค เช่น อาสาสมัครปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ในการเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก พร้อมสำรวจ และสังเกตอาการของโรคสัตว์ปีก การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค หมายถึง การดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อทำลายเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ในสถานที่เสี่ยง จำนวนสถานที่เสี่ยง หมายถึง จำนวนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกที่ไม่ใช่ฟาร์มหรือเลี้ยง ไม่เกิน 200 ตัว ในรัศมี 1 กิโลเมตร ที่มีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติอาการคล้ายโรค ไข้หวัดนก สถานที่หรือโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กหรือฆ่าแบบหลังบ้าน พื้นที่อาศัย ของนกอพยพ สนามไก่ชน สถานที่พักเป็ดไล่ทุ่ง จำนวนสัตว์ปีกเป้าหมาย หมายถึง จำนวนสัตว์ปีกของแต่ละพื้นที่ (จังหวัด)ในการ ดำเนินงานเฝ้าระวังโรคทางอาการ จำนวนสถานที่เสี่ยงเป้าหมาย หมายถึง จำนวนสถานที่เสี่ยงของแต่ละพื้นที่ (จังหวัด) ในการดำเนินงานทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค คำอธิบาย

60 60 เกณฑ์การให้คะแนน 12345 1.การเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก ทางอาการ 80859095100 2.การทำความสะอาดทำลาย เชื้อโรค 80859095100 ตัวชี้วัด “ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้า ระวังโรคไข้หวัดนก ”( ต่อ )

61 61 ตัวชี้วัด “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้า ระวังโรคไข้หวัดนก”(ต่อ) จำนวนสัตว์ปีกที่ได้รับการเฝ้าระวังโรคทางอาการ (ตัว) *100 จำนวนสัตว์ปีกเป้าหมาย (ตัว) ในพื้นที่ จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (แห่ง) *100 จำนวนสถานที่เสี่ยงเป้าหมาย (แห่ง) ในพื้นที่ สูตรคำนวณ 1. การเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกทางอาการ 2. การทำความสะอาดทำลายเชื้อโรค

62 62 ตัวชี้วัด “ ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถลดต้นทุนการผลิต ต่อไร่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ( ให้ระบุผลิตผลการเกษตร เช่น ข้าวนาปี มันสำปะหลัง เป็นต้น )”  ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถลดต้นทุนการผลิต ต่อไร่ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 หมายถึง จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการในฤดูการผลิต ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ที่สามารถลดต้นทุน การผลิตลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตต่อไร่ ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 เปรียบเทียบกับจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ที่ร่วมโครงการทั้งหมด ( ราย )  ต้นทุนการผลิตต่อไร่ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตของ เกษตรกรเป้าหมายแต่ละรายเริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมพันธุ์ การจัดการดูแลรักษาแปลงปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยคิดค่าเฉลี่ย เป็นบาทต่อไร่ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

63 63 ตัวชี้วัด “ ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถลดต้นทุนการผลิต ต่อไร่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ( ให้ระบุผลิตผลการเกษตร เช่น ข้าวนาปี มันสำปะหลัง เป็นต้น )”( ต่อ ) สูตรคำนวณ จำนวนเกษตรกรเป้าหมายที่สามารถลดต้นทุนการผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 * 100 จำนวนเกษตรกรเป้าหมายที่ร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งหมด (ราย) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 80859095100

64 64 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เกษตรนอกเขตชลประทาน ”  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เกษตรนอกเขตชลประทาน หมายถึง ร้อยละของการดำเนินการพัฒนา แหล่งน้ำตามแผนงานโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยรูปแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำสามารถดำเนินการในลักษณะการ ก่อสร้าง อาคารชลประทานขนาดเล็ก อาคารชลประทานขนาดกลาง การก่อสร้างฝายทดน้ำ การก่อสร้างคันและคูน้ำ การขุดลอก หนอง คลอง บึงธรรมชาติ และการขุดสระน้ำในไร่นา ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

65 65 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เกษตรนอกเขตชลประทาน ”( ต่อ )  เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ หมายรวมถึง จำนวนเกษตรกรในบริเวณ พื้นที่โครงการที่ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขต ชลประทานเมื่อเทียบกับจำนวนเกษตรกร ทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมาย  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึง งบประมาณที่ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด (ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ บริหารส่วนภูมิภาค ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้รับจัดสรรเงิน งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับ การพัฒนาแหล่งน้ำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งงบประมาณจะหมาย รวมถึงงบไทยเข้มแข็ง และงบพัฒนาจังหวัด

66 66 ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรนอก เขตชลประทาน”(ต่อ) ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1 ดำเนินโครงการตามแผนงาน และมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 80 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ 2 ดำเนินโครงการตามแผนงาน และมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ90 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ 3 ดำเนินโครงการตามแผนงาน และมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ 4 เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ร้อยละ 80 ได้รับ ประโยชน์จากการเพิ่มพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน 5 เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ร้อยละ100 ได้รับ ประโยชน์จากการเพิ่มพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน เงื่อนไข การประเมินการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำจะพิจารณาจากโครงการที่แล้วเสร็จ และสามารถประเมินผลได้ เกณฑ์การให้คะแนน

67 67 งบประมาณในการดำเนินการฯ ที่มีการเบิกจ่าย (ล้านบาท) *100 งบประมาณในการดำเนินการฯ ทั้งหมดที่ได้รับ (ล้านบาท) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ (คน) *100 จำนวนเกษตรกรทั้งหมดในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คน) สูตรคำนวณ ระดับคะแนนที่ 1 – 3 : คำนวณจาก ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแผนงาน ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เกษตรนอกเขตชลประทาน”(ต่อ) ระดับคะแนนที่ 4 – 5 : คำนวณจาก ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ ( คน )

68 68 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลผลิตทาง การเกษตร ” ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลผลิตทาง การเกษตร หมายถึง ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรได้มีการบริการจัดการแก้ไขกำหนด เป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) ตามแผนปฏิบัติการและมี การติดตามผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร สรุปประเมินผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

69 69 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลผลิตทาง การเกษตร ”( ต่อ ) ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร และจัดลำดับความรุนแรงหรือผลกระทบของปัญหา ที่มีต่อเกษตรกร 2เลือกผลผลิตทางการเกษตรที่มีปัญหาและ ผลกระทบรุนแรงต่อเกษตรกร 3 ลำดับแรกและจัด ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนร่วมให้ความคิดเห็นใน การแก้ไขปัญหา

70 70 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลผลิตทาง การเกษตร ”( ต่อ ) ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 3จัดทำแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ได้แล้วเสร็จโดยกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสำเร็จหรือผลลัพธ์ ของการดำเนินงานที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 4ดำเนินการตามแผนและมีการติดตามผลการดำเนินงานและ วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรตามแผนฯ และรายงานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบอย่างต่อเนื่องเป็นรายเดือน/รายไตรมาส 5จัดทำรายงานสรุปประเมินผลการดำเนินการ โดยมีผลสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามแผนฯ และมีการ วิเคราะห์สภาพปัญหาของผลผลิตที่เลือกมาดำเนินการ โดยเสนอ แนวทางการดำเนินการในปีต่อไปต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

71 71 ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 4. ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม  จำนวนมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สถาน ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับการ รับรอง   ระดับความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะ ด้านการบริหารจัดการและการตลาด ให้แก่ ผู้ประกอบการ(ให้ระบุ ชนิด เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น) 

72 72 ตัวชี้วัด “ จำนวนมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง ” จำนวนมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง หมายถึง จำนวนมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมในปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 เช่น ISO 9000, ISO 14000, QS 9000 มอก. 18001 เป็นต้น ( นับรวมจำนวนมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการได้รับการ รับรองในปีที่ผ่านมาและสถานะการรับรองยังคงอยู่หรือได้รับการรับรอง ต่อในปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 รวมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้รับ การรับรองเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ. ศ. 2554) ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม

73 73 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 X-20X-10XX+10X+20 X หมายถึง จำนวนมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ สถานประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตัวชี้วัด “ จำนวนมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการที่ได้รับการ รับรอง ”( ต่อ )

74 74 ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและ การตลาดให้แก่ ผู้ประกอบการ (ให้ระบุชนิด เช่น อัญมณี และเครื่องประดับ)” พิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) เช่น ผู้ค้า ผู้ผลิต หอการค้าจังหวัด สมาคมผู้ค้า สมาคมผู้ประกอบการ/ ผู้ค้า เป็นต้น เพื่อนำมาสรุปจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาการค้าให้ ครอบคลุมยุทธศาสตร์ที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อน ผลสำเร็จและสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถ ดำเนินงานตามแผนฯ ได้บรรลุตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม

75 75 ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการให้จังหวัด สนับสนุนหรือส่งเสริม โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ค้า ผู้ผลิต หอการค้าจังหวัด สมาคมผู้ประกอบการ เป็นต้น 2จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาการค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยแผนฯ ครอบคลุมยุทธศาสตร์สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดที่ สะท้อนผลสำเร็จ กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด และสามารถ ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 3ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาการค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 4มีผลสำเร็จตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5มีผลสำเร็จตามตัวชี้วัดสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดทุกตัวชี้วัด ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและการตลาด ให้แก่ ผู้ประกอบการ (ให้ระบุชนิด เช่น อัญมณี และเครื่องประดับ)” (ต่อ) เกณฑ์การให้คะแนน

76 76 ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและการตลาด ให้แก่ ผู้ประกอบการ (ให้ระบุชนิด เช่น อัญมณี และเครื่องประดับ)” (ต่อ) เงื่อนไข แผนการส่งเสริมและพัฒนาการค้าปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ครอบคลุม ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยเนื้อหาของแผนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ประเด็นดังต่อไปนี้ 1) ด้านปัจจัยการผลิต เช่น วัตถุดิบ ช่างฝีมือ การพัฒนาทักษะ แรงงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการผลิต เป็นต้น 2) ด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ 3) ด้านการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ เช่น การออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้าง Brand หรือความ เป็นเอกลักษณ์ของสินค้า เป็นต้น

77 77 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีผล ประเมินที่ผ่านเกณฑ์การมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ดี   จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14000)   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน บูรณาการ ด้านการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมเพี่อ ป้องกันและเตือนภัยจากสภาวะหมอกควัน อุทกภัย และดินโคลนถล่ม 

78 78 ตัวชี้วัด “ จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีผลประเมินที่ ผ่านเกณฑ์การมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ” ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หมายถึง การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีความโปร่งใส มีความพร้อม รับผิด มีนิติธรรม มีความยุติธรรม และมีความยั่งยืน การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เป็นการส่งเสริมให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และเป็นการส่งเสริมบทบาทของ ภาคอุตสาหกรรม ให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม 78 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

79 79 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-1 จำนวนโรงงาน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ตัวชี้วัด “ จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีผลประเมิน ที่ผ่านเกณ์การมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีผลประเมิน ที่ผ่านเกณ์การมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ” ( ต่อ ) ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 X-2X-1XX+1X+2 หมายเหตุ :  X หมายถึง ค่าเป้าหมายของจำนวนสถานประกอบการฯที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดให้ แต่ละจังหวัดดำเนินการในปีงบประมาณ พ. ศ. 2554  คณะกรรมการผู้ประเมินการมีธรรมาภิบาล อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่จริง ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น เกณฑ์การให้คะแนน 79

80  จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตัวชี้วัด “ จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) ” ตัวชี้วัด “ จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) ” 80 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

81 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ตัวชี้วัด “ จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) ” (ต่อ) ตัวชี้วัด “ จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) ” (ต่อ) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 X-6X-6X-3XX+3X+6 หมายเหตุ :  X เท่ากับ A + B  A หมายถึง จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) ทั้งหมด และต้องต่ออายุการรับรอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งหมด  B หมายถึง จำนวนสถานประกอบการเป้าหมายที่จังหวัดต้องการ สนับสนุนและผลักดันเพื่อให้รับการรับรองมาตรฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 81

82 ระดับความสำเร็จการดำเนินการตามแผนบูรณาการ ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน และ เตือนภัยจาก สภาวะหมอกควัน อุทกภัย และดินโคลน ถล่ม หมายถึง การดำเนินการตามขั้นตอนของระดับ ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนด้านการ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน และเตือนภัย จาก สภาวะหมอกควัน อุทกภัย และดินโคลนถล่ม กำหนดระดับขั้นตอนของควาสำเร็จ (Milestones) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบูรณาการ ด้านการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมเพี่อป้องกันและ เตือนภัยจากสภาวะหมอกควัน อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ” ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบูรณาการ ด้านการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมเพี่อป้องกันและ เตือนภัยจากสภาวะหมอกควัน อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ” 82 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

83 คณะทำงานสรุปทบทวนผลดำเนินงานในปีที่ ผ่านมา นำเสนอในที่ประชุมระหว่างกลุ่ม จังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ร่วมกำหนดประเด็นสำคัญในการแก้ไข ปัญหาร่วมกัน ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบูรณาการ ด้านการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมเพี่อป้องกันและเตือนภัย จากสภาวะหมอกควัน อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบูรณาการ ด้านการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมเพี่อป้องกันและเตือนภัย จากสภาวะหมอกควัน อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ” ( ต่อ ) เกณฑ์การให้คะแนน ขั้นตอนที่ 1 83

84 นำข้อมูลจากระดับขั้นตอนที่ 1 ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (0.20 คะแนน) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และเตือนภัยจากสภาวะ หมอกควัน อุทกภัย และดินโคลนถล่ม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้แล้วเสร็จ (0.20 คะแนน) โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนปฏิบัติการฯ มีความ เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกจังหวัดในกลุ่มอย่างครบถ้วน (0.30 คะแนน) มีการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ของแต่ละโครงการอย่าง ชัดเจน พร้อมกำหนดค่าเป้าหมายในลักษณะที่ดีขึ้นกว่า ปีที่ผ่านมา หรือเกิดความสูญเสียน้อยกว่าในอดีต (ใน กรณีที่มีการเกิดภัย) (0.30 คะแนน) ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบูรณาการ ด้านการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมเพี่อป้องกันและเตือนภัย จากสภาวะหมอกควัน อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบูรณาการ ด้านการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมเพี่อป้องกันและเตือนภัย จากสภาวะหมอกควัน อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 2 84

85 ดำเนินการตามแผน ปฏิบัติการฯ ได้แล้วเสร็จ ครบถ้วนร้อยละ 100 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบูรณาการ ด้านการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมเพี่อป้องกันและเตือนภัย จากสภาวะหมอกควัน อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบูรณาการ ด้านการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมเพี่อป้องกันและเตือนภัย จากสภาวะหมอกควัน อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ” ( ต่อ ) มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุ ไว้ในแผน ปฏิบัติการฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดทุกตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 85

86 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบูรณาการ ด้านการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมเพี่อป้องกันและเตือนภัย จากสภาวะหมอกควัน อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบูรณาการ ด้านการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมเพี่อป้องกันและเตือนภัย จากสภาวะหมอกควัน อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ” ( ต่อ ) มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุ ไว้ในแผน ปฏิบัติการฯ สูงกว่าเป้าหมาย ที่กำหนดทุกตัวชี้วัด (0.50 คะแนน ) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ได้แล้วเสร็จ (0.50 คะแนน ) ขั้นตอนที่ 5 86

87 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และการศึกษา  สังคม  ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต   ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีเด็กและเยาวชน ต่อประชากร 1,000 คน   ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตาม แผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2554   วัฒนธรรม  ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา  87 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษา

88 88 รายการตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและ การศึกษา (ต่อ)  คุณภาพชีวิต  ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง   ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค   ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัย ด้านอาหาร   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนการใช้บริการแพทย์แผน ไทย   จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์อำเภอสุขภาพดี   ร้อยละของสถานีอนามัยที่ได้รับการยกฐานะเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)   ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.)   ร้อยละอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 

89 89 รายการตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดระดับ จังหวัด 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษา (ต่อ)  การศึกษา  อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายหรือเทียบเท่าของประชากรกลุ่มอายุ 15 - 17ปี (ร้อยละ)   อาชีพ  ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุ งานในประเทศ   การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและ ท้องถิ่นของจังหวัด ที่ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP 

90 พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการ แก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาสังคม ของจังหวัด ที่มีความสอดคล้องกับ สถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัด ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ” 90 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษา

91 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ” ( ต่อ ) รวบรวมและบันทึกข้อมูลสถานการณ์ทาง สังคมของท้องถิ่นปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) เกณฑ์การให้คะแนน ขั้นตอนที่ 1 91

92 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ” ( ต่อ ) วิเคราะห์และจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัด ตามแนวทางที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์กำหนด โดยใช้ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสังคมของจังหวัด ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553  ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสังคมของจังหวัดใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553  ข้อมูลเชิงประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วนในระดับ จังหวัด  ข้อมูลดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัด ต้องมีรายละเอียดที่ แสดงถึงการจัดลำดับความรุนแรงของปัญหาสังคม ขั้นตอนที่ 1 ( ต่อ ) 92

93 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ” ( ต่อ ) จัดทำแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาสังคมของ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 โดยนำ รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัด ใน ระดับ คะแนน 1 มาประกอบการจัดทำ พร้อม นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ ( ก. บ. จ.) / คณะกรรมการส่งเสริมการ จัดสวัสดิการ สังคมจังหวัด ( กสจ.) พิจารณา ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ขั้นตอนที่ 2 93

94 แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสังคมของจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาสังคมของจังหวัด 2. กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ หรือ ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) ตามแผน 3. เป้าหมาย/ผลสำเร็จ/ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลได้อย่าง เป็นรูปธรรม 4. ระบบ/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/วิธีการติดตามประเมินผล ที่เป็นมาตรฐานและเชื่อถือได้ ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 2 ( ต่อ ) 94

95 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสังคม ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้แล้ว เสร็จครบถ้วนร้อยละ 100 และมีรายงานการติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาสังคมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอย่าง ต่อเนื่อง (อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี:สิ้นสุดไตรมาส 2 และ 4) ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 2 ( ต่อ ) 95

96 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาสังคมของจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2554 โดยระบุปัจจัย สนับสนุน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุแนวทางหรือข้อเสนอแนะใน การปรับปรุงการดำเนินงาน สำหรับ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ขั้นตอนที่ 2 ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ” ( ต่อ ) 96

97 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาสังคมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 เป็นไปตามเป้าหมาย / ผลสำเร็จ / ตัวชี้วัด ที่กำหนดในระดับคะแนน 2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาสังคมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ดีกว่าเป้าหมาย / ผลสำเร็จ / ตัวชี้วัด ที่กำหนดในระดับคะแนน 2 ร้อยละ 5 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 97

98 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาสังคมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ดีกว่าเป้าหมาย / ผลสำเร็จ / ตัวชี้วัด ที่กำหนดในระดับคะแนน 2 ร้อยละ 10 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 5 98

99 ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีเด็กและ เยาวชนต่อประชากร 1,000 คน ” ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีเด็กและเยาวชน ต่อประชากร 1,000 คน คำนวณจากสถิติคดี เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดของแต่ละสถานี ตำรวจภูธรจังหวัด จำนวนประชากรใช้ข้อมูลจากจังหวัดที่ สอดคล้องกับข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 99 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษา

100 สูตรการคำนวณ จำนวนคดีเด็กและเยาวชน ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวนคดีเด็กและเยาวชน ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวนประชากรในจังหวัด ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 จำนวนประชากรในจังหวัด ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 X 1,000 จำนวนคดีเด็กและเยาวชน ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวนประชากรในจังหวัด ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 X 1,000 X 100 - ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีเด็กและ เยาวชนต่อประชากร 1,000 คน ” ( ต่อ ) 100

101 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 210-2 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีเด็กและ เยาวชนต่อประชากร 1,000 คน ” ( ต่อ ) 101

102 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตาม แผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ. ศ. 2554 ” ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตาม แผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ. ศ. 2554 ” พิจารณาจากกระบวนการการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของจังหวัด ในการดำเนิน โครงการตามแผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 102 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษา

103 ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ ได้ร้อยละ 50 ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ ได้ร้อยละ 75 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตาม แผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ. ศ. 2554 ” ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตาม แผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ. ศ. 2554 ” ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 103

104 ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ ได้ร้อยละ 100 ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ ได้ร้อยละ 100 โดย มีร้อยละ 95 ของจำนวนโครงการดำเนินการ ได้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตาม แผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ. ศ. 2554 ” ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตาม แผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ. ศ. 2554 ” 104

105 ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ ได้ร้อยละ 100 โดย มีร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการ ดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน ขั้นตอนที่ 5 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตาม แผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ. ศ. 2554 ” ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตาม แผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ. ศ. 2554 ” 105

106 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา ” พิจารณาความสำเร็จจากการบริหารจัดการ ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ที่ ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการและจัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์ใน ด้านศิลปะวัฒนธรรม และศาสนา โดยเน้นให้มี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ. กิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม 106 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษา

107 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา ” ( ต่อ ) รวบรวมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตาม แผนพัฒนาจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา กำหนดเป็น แผนปฏิบัติการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และ ศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 และ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของตัวชี้วัด ผลสำเร็จต่างๆ เช่น เกณฑ์การให้คะแนน ขั้นตอนที่ 1 107

108  จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น  จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับ การพัฒนา  อาชีพและรายได้ของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดจาก การส่งเสริมวัฒนธรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการท่องเที่ยว  สัดส่วนงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่ได้รับการ สนับสนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ในพื้นที่ เป็นต้น ขั้นตอนที่ 1 ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา ” ( ต่อ ) 108

109 ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ ครบถ้วน ร้อยละ 100 มีรายงานสรุปผลการดำเนินการแต่ละกิจกรรม จากหน่วยงานที่ดำเนินการได้ครบถ้วน ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 109

110 สรุปประเมินผลสำเร็จในภาพรวมของ แผนปฏิบัติการฯ ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ได้ อย่างชัดเจน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่สำคัญใน การดำเนินการ ขั้นตอนที่ 4 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา ” ( ต่อ ) 110

111 จัดประชุมสัมมนาสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และสามารถกำหนดแนวทางการสร้างความ เข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนาของ จังหวัด เพื่อเสนอผู้บริหารกำหนดอยู่ใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป ขั้นตอนที่ 5 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา ” ( ต่อ ) 111

112 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษา ตัวชี้วัด “ ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง ” หมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และให้รวมถึงหมู่บ้านในเขตเทศบาล ตำบลที่ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2552 การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หมู่บ้านที่มีความพร้อมใน การเข้าประเมินผลเพื่อจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย ลำดับแรกต้องผ่านการประเมินผลเบื้องต้น(เป็นการประเมินตนเองโดยเวที ประชาคมของหมู่บ้าน)โดยใช้ตัวชี้วัด 6 ด้าน (6X2) ประกอบด้วย ตัวชี้วัด ด้านการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ การออม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเอื้ออารีแบ่งปัน และใน ลำดับที่สอง ต้องผ่านการประเมินผลด้วยตัวชี้วัดตามแบบประเมินผล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 23 ตัวชี้วัด ซึ่ง เป็นการประเมินผลโดยคณะทำงานประเมินผลที่จังหวัดแต่งตั้ง เพื่อจัด ระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพออยู่ พอกิน ระดับอยู่ดีกินดี และระดับมั่งมีศรีสุข ทั้งนี้ ให้นับรวมจำนวนหมู่บ้านที่ ผ่านการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 ที่ยังรักษา สถานภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงไว้ได้ 112

113 การประกาศผลการจัดระดับหมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านที่ผ่านการประเมินผลของคณะทำงาน ประเมินผลระดับจังหวัดตามเกณฑ์การ ประเมินผล ของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการ จังหวัดประกาศให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงของจังหวัด ตัวชี้วัด “ ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัด ระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ” ( ต่อ ) 113

114 ตัวชี้วัด “ ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ” ( ต่อ ) ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 89101112 เกณฑ์การให้คะแนน 114 สูตรคำนวณ จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด *100 จำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัด

115 ระยะที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยให้แกนนำชุมชน ร่วมกับเวทีประชาคมทำการประเมินผลตนเอง เพื่อสร้าง กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของประชาชน ทำให้ทราบถึง ปัญหา/สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในตัวชี้วัดที่ร่วมกัน พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ให้เวที ประชาคมร่วมกันวางแผนเพื่อยกระดับการพัฒนาหมู่บ้าน ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยให้ รายงานผลความก้าวหน้าให้จังหวัดทราบ ตัวชี้วัด “ ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ” ( ต่อ ) 115 เงื่อนไข : การประเมินผลเพื่อจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย เกณฑ์ชี้วัด 23 ตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย กำหนด ดำเนินการ 2 ระยะ ประกอบด้วย

116 ระยะที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2554 เป็นการประเมินผลโดยคณะทำงาน ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด โดยคณะทำงาน ฯ ร่วมกันจัดทำแผนการ ติดตามประเมินผล ลงไปประเมินผลตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่จังหวัดกำหนด ตัวชี้วัด “ ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัด ระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ” ( ต่อ ) 116 ทั้งนี้รายละเอียดของการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมิน สามารถดูได้จากเว็ปไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชน ( หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ )

117 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษา ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ” ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ” 117 พิจารณาจากกระบวนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของ จังหวัดในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชน ผู้บริโภคในจังหวัด ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ได้รับความปลอดภัย ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการและกรณีที่ถูก ละเมิดสิทธิจะได้รับการเยียวยาแก้ไขปัญหาตามบทบัญญัติของ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้อง คุ้มครองสิทธิของตนเองจากการถูกละเมิด มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม และสมาคมเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภค ภายในจังหวัดเข้ามามี ส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาและทำให้การคุ้มครอง ผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง ตลอดจนมีการพัฒนาการ คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง ยั่งยืน

118 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบ บูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบ บูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ” ( ต่อ ) รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งศึกษา วิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ปัญหา สิทธิผู้บริโภคที่ถูกละเมิดในจังหวัด ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองผู้บริโภคของ จังหวัด เกณฑ์การให้คะแนน ขั้นตอนที่ 1 118

119 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบ บูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบ บูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ” ( ต่อ ) ทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคประจำจังหวัดให้ครอบคลุมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ตัวแทนผู้บริโภค, สมาคมผู้ค้าปลีก - ค้าส่ง, สำนักงานการค้าภายในจังหวัด, สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด, หอการค้าจังหวัด, สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้เกิดการ บูรณาการในการดำเนินงานของจังหวัด ขั้นตอนที่ 1 ( ต่อ ) 119

120 นำผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาจัดทำ มาตรการ/แผนงานในการคุ้มครองและ พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค โดย จังหวัดต้องกำหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ความสำเร็จ เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในแต่ละ มาตรการ/แผนงาน ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบ บูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบ บูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 2 120

121 แผนงาน/มาตรการ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กฎหมาย บทลงโทษต่างๆ ให้กับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 2. การกำกับดูแลโดยการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ ภายใต้มาตรการและกฎระเบียบต่างๆ (ส่วนใหญ่เป็นการ ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว เช่น กรมการค้า ภายในตรวจสอบราคาสินค้า กรมการขนส่งตรวจสอบราคาค่า ขนส่ง หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบการปล่อยน้ำ เสียจากโรงงาน แต่เพื่อให้เกิดการบูรณาการต้องมีการ รายงาน ในภาพรวมกับคณะกรรมการ) ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบ บูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบ บูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 2 ( ต่อ ) 121

122 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบ บูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบ บูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ” ( ต่อ ) 3. การดำเนินการแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่ กำหนด (จังหวัดต้องมีประกาศแจ้งระยะเวลาการ ดำเนินงานให้ประชาชนทราบโดยแสดงเป็นแผนผัง แสดงขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน คุ้มครองผู้บริโภคภายในจังหวัด) รวมทั้งแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดจากทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของ ผู้บริโภคในจังหวัด (อย่างน้อย 1 ชมรม/สมาคม) ขั้นตอนที่ 2 ( ต่อ ) 122

123 ดำเนินงานตามมาตรการ/แผนงานได้แล้ว เสร็จครบถ้วนร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน เครือข่าย และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิของผู้บริโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบ บูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบ บูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 123

124 สรุปผลการดำเนินงาน โดยมีการระบุปัจจัย ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการ คุ้มครองผู้บริโภคของปีต่อไป โดยนำความเห็นจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ถ้ามี) มาพิจารณาประกอบ และรายงานต่อ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด มีผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน/แก้ไขปัญหา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบ บูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบ บูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 5 124

125 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษา พิจารณาความสำเร็จของการดำเนินงาน ความปลอดภัยด้านอาหารตามแผนปฏิบัติการ ระดับจังหวัด เพื่อป้องกัน /แก้ไขปัญหา / ตอบสนอง และลดอุบัติการณ์การเกิดโรคอัน เนื่องมาจากอาหาร แบ่งเป็นขั้นของความสำเร็จ 5 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1- 2 เป็นการประเมินผล สำเร็จของการกำหนดมาตรการ / กิจกรรมเป็น แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายในจังหวัด สำหรับขั้นตอนที่ 3 จะ ประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติ การดังกล่าว ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัย ด้านอาหาร ” ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัย ด้านอาหาร ” 125

126 แผนปฏิบัติการ หมายถึง แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่จังหวัดกำหนดขึ้น โดยเนื้อหาประกอบด้วย โครงการ / กิจกรรม/ มาตรการทางกฎหมาย และอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกัน / แก้ไขปัญหา / ตอบสนอง / ลดอุบัติการณ์การเกิดโรค อันเนื่องมาจากอาหาร โดยบูรณาการการทำงาน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุข ด้านเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรอื่น ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ความปลอดภัยด้านอาหาร ” ( ต่อ ) 126

127 จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยด้าน อาหารของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 เพื่อป้องกัน / แก้ไขปัญหา / ตอบสนอง และลด อุบัติการณ์การเกิดโรคอันเนื่องมาจากอาหาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับข้อมูล / ผลการ ดำเนินงาน / ปัญหาที่เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย รวมทั้งอุบัติการณ์จากการเกิดโรคอันเนื่องมาจาก อาหารของจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ความปลอดภัยด้านอาหาร ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 1 127

128 แผนปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหารของ จังหวัด ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2554 ได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย และจัดส่งให้สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 31 มกราคม พ. ศ. 2554 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ความปลอดภัยด้านอาหาร ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 1 ( ต่อ ) 128

129 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัย ด้านอาหารของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ดังกล่าวได้แล้วเสร็จครบถ้วน ร้อยละ 100 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ความปลอดภัยด้านอาหาร ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 2 129

130 ร้อยละของผลการตรวจประเมินสารปนเปื้อนใน อาหารตามแผนการสุ่มตรวจของจังหวัด ผ่าน เกณฑ์ความปลอดภัย ร้อยละ 90 ร้อยละของผลการตรวจประเมินตลาดสดประเภท ที่ 1 ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อระดับดี หรือดีมาก ร้อยละ 80 ร้อยละของผลการตรวจประเมินร้านอาหารและ แผงลอยผ่านเกณฑ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ร้อยละ 80 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ความปลอดภัยด้านอาหาร ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 3 130

131 สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของอาหาร ไม่ปลอดภัย และมาตรการ/กิจกรรมที่ได้มีการ ดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข สรุปผลการดำเนินงานของจังหวัด กรณีที่จังหวัด ได้รับแจ้งปัญหาจากจังหวัดอื่น ๆเกี่ยวกับแหล่งที่มา ของอาหารไม่ปลอดภัย จังหวัดที่ได้รับแจ้งมีการ ดำเนินงานมาตรการ/ กิจกรรมที่แสดงถึงการแก้ไข ปัญหา และแจ้งตอบกลับให้จังหวัดเจ้าของเรื่อง ทราบภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ความปลอดภัยด้านอาหาร ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 4 131

132 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การความปลอดภัยด้านอาหารของจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2554 โดยระบุปัจจัยสนับสนุน ร้อยละของผลการดำเนินงานจากการตรวจประเมิน สารปนเปื้อนในอาหาร / ตลาดสด / ร้านอาหารและ แผงลอย ข้อมูลแสดงแหล่งที่มาของอาหารไม่ ปลอดภัย มาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อุปสรรค ในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนปฏิบัติการ สำหรับการดำเนินงานของจังหวัด ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ความปลอดภัยด้านอาหาร ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 5 132

133 จัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหารของ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ความปลอดภัยด้านอาหาร ” ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 5 ( ต่อ ) 133

134 เงื่อนไข : 1. กรณีจังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหารของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขล่าช้า กว่าวันที่ 31 มกราคม 2554 จะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 0.2000 คะแนน จาก คะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้ 2. เมื่อจังหวัดได้รับข้อคิดเห็นให้ปรับปรุงแก้ไขหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติม จังหวัดจะต้องดำเนินการภายใน 60 วัน หากล่าช้ากว่าที่กำหนดจะพิจารณา ปรับลดคะแนนลง 0.1000 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้ 3. กรณีที่จังหวัดดำเนินการตามแผนไม่ครบถ้วนร้อยละ 100 การให้คะแนน จะใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 4. กรณีที่จัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ / แผนปฏิบัติ การความปลอดภัยด้านอาหารของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ล่าช้ากว่าวันที่ 31 ตุลาคม 2554 จะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 0.2500 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้ ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ความปลอดภัยด้านอาหาร ” ( ต่อ ) 134

135 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษา ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้บริการแพทย์แผนไทย พิจารณาจากจำนวนครั้งของการใช้บริการแพทย์ แผนไทย (นับจำนวนครั้ง) ในสถานบริการ สาธารณสุขภาครัฐและสถานประกอบการธุรกิจ บริการสุขภาพภาคเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการใช้บริการแพทย์ แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและสถาน ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพภาคเอกชน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งของ การใช้บริการแพทย์แผนไทย ” ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งของ การใช้บริการแพทย์แผนไทย ” 135

136 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย ทุกแห่งในจังหวัด และรวมถึงศูนย์ส่งเสริม สุขภาพแผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด และศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้าน ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งของ การใช้บริการแพทย์แผนไทย ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งของ การใช้บริการแพทย์แผนไทย ” ( ต่อ ) 136

137 สถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ ภาคเอกชน หมายถึง สถานที่ที่จัดให้บริการนวด แผนไทย หรืออบสมุนไพร หรือประคบสมุนไพร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง และผ่านการ ตรวจรับรองมาตรฐานจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด การใช้บริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ การนวด ไทย (นวดตัว นวดหน้า นวดเท้า) อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร เพื่อการรักษาพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ และฟื้นฟูสภาพ และการจำหน่าย เวชภัณฑ์ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชสมุนไพร ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งของ การใช้บริการแพทย์แผนไทย ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งของ การใช้บริการแพทย์แผนไทย ” ( ต่อ ) 137

138 จำนวนครั้งของการใช้บริการแพทย์แผนไทยในจังหวัด ปีงบประมาณ 2554 – จำนวนครั้งของการใช้บริการแพทย์แผนไทยในจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 จำนวนครั้งของการใช้บริการแพทย์แผนไทยในจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 X 100 สูตรการคำนวณ ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งของ การใช้บริการแพทย์แผนไทย ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งของ การใช้บริการแพทย์แผนไทย ” ( ต่อ ) 138

139 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งของ การใช้บริการแพทย์แผนไทย ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งของ การใช้บริการแพทย์แผนไทย ” ( ต่อ ) 139

140 ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1จำนวนการใช้บริการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 2จำนวนการใช้บริการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26 3จำนวนการใช้บริการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27 4จำนวนการใช้บริการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28 5จำนวนการใช้บริการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29 ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งของ การใช้บริการแพทย์แผนไทย ” ( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งของ การใช้บริการแพทย์แผนไทย ” ( ต่อ ) 140

141 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษา อำเภอสุขภาพดี หมายถึง อำเภอที่มีตำบล สุขภาพดี 100% และผ่านตัวชี้วัดระดับอำเภอ ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. มากกว่าร้อยละ 98.75 ประชาชนมี หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2. ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลผ่านการ รับรองคุณภาพมาตรฐานตามกำหนด (HA หรือ HCQA) ตัวชี้วัด “ จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์อำเภอ สุขภาพดี ” 141

142 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 23456 ตัวชี้วัด “ จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์อำเภอ สุขภาพดี ” ( ต่อ ) เกณฑ์การให้คะแนน 142

143 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษา ตัวชี้วัด “ ร้อยละของสถานีอนามัยที่ได้รับการยกฐานะเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.)” 143 สถานีอนามัยที่ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล หมายถึง จำนวนสถานีอนามัยที่ ได้รับการพัฒนาและยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ตามคุณลักษณะทั้งด้านกายภาพและ รูปแบบบริการ ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้เป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลตามนโยบาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ (เดี่ยว/เครือข่าย) บุคลากร ภารกิจหลัก 5 ด้าน (ด้าน การส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาล ด้าน การควบคุม ด้านการป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสภาพ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) รวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่ง ตามโครงการโรงพยาบาล 3 S (Structure Service System) หรือโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคน ไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม

144 ตัวชี้วัด “ ร้อยละของสถานีอนามัยที่ได้รับการ ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.)” ตัวชี้วัด “ ร้อยละของสถานีอนามัยที่ได้รับการ ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.)” ร้อยละของจำนวนสถานีอนามัยที่ได้รับการ ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล พิจารณาจากจำนวนสถานีอนามัยที่ ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับจำนวนสถานีอนามัยทั้งหมด ของจังหวัด 144

145 ตัวชี้วัด “ ร้อยละของสถานีอนามัยที่ได้รับการ ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.)” ตัวชี้วัด “ ร้อยละของสถานีอนามัยที่ได้รับการ ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.)” จำนวนสถานีอนามัยที่ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 จำนวนสถานีอนามัยทั้งหมดของจังหวัด X 100 สูตรการคำนวณ 145

146 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนนโดยกำหนด เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 60708090100 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด “ ร้อยละของสถานีอนามัยที่ได้รับการ ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.)”( ต่อ ) ตัวชี้วัด “ ร้อยละของสถานีอนามัยที่ได้รับการ ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.)”( ต่อ ) 146

147 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษา ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ( รพ. สต.) ” 147 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) หมายถึง ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้วยการ ประเมินตามประเด็นสำคัญที่บ่งชี้ต่อความสำเร็จของการ พัฒนา รพ.สต. 4 ประเด็น ได้แก่ สมรรถนะ ระบบบริหาร จัดการองค์กร การมีส่วนร่วม และ ชุมชนเข้มแข็ง

148 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นนวัตกรรมใหม่ของ การเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการที่เล็กที่สุดของกระทรวง สาธารณสุข เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดูแล ประชาชนแบบมีส่วนร่วมและรับผิดชอบดุจญาติมิตร โดยมี อสม.เป็นผู้ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด สถานีอนามัยที่ได้รับการ ยกระดับ อาจจะมีลักษณะสถานีอนามัยเดี่ยวแห่งเดียวหรือ รวมเป็นเครือข่าย 2-4 แห่ง ตามความเหมาะสม โดยมีคุณลักษณะสำคัญ 5 ประการ คือ  การเข้าถึงบริการ  การดูแลต่อเนื่อง  การดูแลแบบองค์รวมและผสมผสาน  การประสานบริการ  ยึดชุมชนเป็นฐาน ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.) ” ( ต่อ ) 148

149 ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1สถานีอนามัยได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ร้อยละ 100 ระดับ 2มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามารถ ดำเนินงานพัฒนาตามประเด็นสำคัญที่บ่งชี้ต่อ ความสำเร็จของการพัฒนา รพ.สต. ตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 60 ระดับ 3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามารถ ดำเนินงานพัฒนาตามประเด็นสำคัญที่บ่งชี้ต่อ ความสำเร็จของการพัฒนา รพ.สต. ได้ในระดับดี ขึ้นไป (ระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยม)ร้อยละ 60 ขึ้นไป เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.) ” ( ต่อ ) 149

150 ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามารถ ดำเนินงานพัฒนาตามประเด็นสำคัญที่บ่งชี้ต่อ ความสำเร็จของการพัฒนา รพ.สต. ได้ในระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ 60 ขึ้นไป(ระดับดี ดีมาก ดี เยี่ยม) และในจำนวนนี้ จะต้องผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ระดับ 5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามารถ ดำเนินงานพัฒนาตามประเด็นสำคัญที่บ่งชี้ต่อ ความสำเร็จของการพัฒนา รพ.สต. ได้ในระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ 60 ขึ้นไป(ระดับดี ดีมาก ดี เยี่ยม) และในจำนวนนี้ จะต้องผ่านเกณฑ์ระดับ ดีเยี่ยมขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.) ” ( ต่อ ) 150

151 151 ตัวชี้วัด “ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.) ” ( ต่อ ) ระดับดีหมายถึงการมีกิจกรรมของทุกประเด็น รวมกัน 14 ข้อ ระดับดีมากหมายถึงการมีกิจกรรมของทุกประเด็น รวมกัน 14 ข้อและข้อ 4.1 ระดับดีเยี่ยมหมายถึงการมีกิจกรรมของทุกประเด็น รวมกัน 14 ข้อ และข้อ 4 ครบทุก ข้อ(ข้อ 4.1 – 4.3)