งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์อหิวาตกโรคประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์อหิวาตกโรคประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์อหิวาตกโรคประเทศไทย
สำนักระบาดวิทยา

2 Number of cholera cases by year, 1982-1999
Inaba Ogawa Inaba year

3 จำนวนผู้ป่วยอหิวาตกโรคจากเชื้อชนิดต่างๆ ตั้งแต่ค.ศ. 2000-2007
จำนวนคน มีการระบาดของเชื้อ Ogawa จังหวัดตาก

4 จำนวนผู้ป่วยอหิวาตกโรคจำแนกตามสัปดาห์เริ่มป่วย ปี2535-2536
ข้อมูลการระบาดของอหิวาตกโรค จำนวนผู้ป่วยอหิวาตกโรคจำแนกตามสัปดาห์เริ่มป่วย ปี 2535: Ogawa 4803, Inaba 58 2536: Ogawa 13160, Inaba 415 2537: O139 outbreak 2535 2536

5 ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน ????????????????
ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน ????????????????

6 จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามสัปดาห์เริ่มป่วย วันที่ 14 พ.ย. 2550
จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามสัปดาห์เริ่มป่วย วันที่ 14 พ.ย. 2550 ปลัดฯตรวจเยี่ยมระนอง Ogawa ราย Inaba ราย O ราย ผู้ป่วยในสถานบริการ 726 ราย ผู้ป่วยในชุมชน 401 ราย เสียชีวิต 5 ราย กระจายใน 42 จังหวัด 44

7 จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามสัปดาห์เริ่มป่วย วันที่ 7 พ.ย. 2550
Ogawa ราย Inaba ราย O ราย ผู้ป่วยในสถานบริการ 670 ราย ผู้ป่วยในชุมชน 390 ราย กระจายใน 39 จังหวัด 44 สัปดาห์ที่

8 จังหวัดที่ยังต้องเฝ้าระวังจนครบ 10 วัน
สกลนคร ( ) ลำพูน ( ) ร้อยเอ็ด ( ) มหาสารคาม ( ) ขอนแก่น ( ) กรุงเทพมหานคร ( ) กาฬสินธุ์ ( ) นครพนม ( ) สมุทรสาคร ( ) อุดรธานี ( ) พระนครศรีอยุธยา ( ) มุกดาหาร ( )

9 จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามสัปดาห์เริ่มป่วย
จังหวัด 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 รวม กรุงเทพ 1 3 14 อยุธยา 2 4 8 ชัยภูมิ 6 12 ขอนแก่น 100 54 22 5 16 246 อุดรธานี 9 25 มหาสารคาม 21 10 53 ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 29 สกลนคร 11 7 28 มุกดาหาร ลำพูน สมุทรสาคร 20 ภูเก็ต 59 15 117 ระนอง 26 217 ปัตตานี

10 ลักษณะทางระบาดวิทยาของอหิวาตกโรคที่พบ
สายพันธุ์ Inaba พบในจังหวัดตาก เป็นหลัก สายพันธุ์ Ogawa พบทั่วไป ผู้ป่วยส่วนมากอยู่ในวัยแรงงาน แต่พบผู้สูงอายุและเด็กมากขึ้น จำนวน กลุ่มอายุ

11 วัยแรงงานมีอัตราป่วยสูงสุด
อัตราป่วยในผู้สูงอายุสูงใกล้เคียงกัน บ่งชี้การระบาดขยายตัว

12 การกระจายของผู้ป่วยตามสัปดาห์เริ่มป่วย
งานบุญแก้บน

13 การกระจายของผู้ป่วยตามสัปดาห์เริ่มป่วย
หอยแครง??

14 ความไวของเชื้ออหิวาตกโรคต่อยาปฏิชีวนะ วันที่ 15 ตุลาคม 2550
ความไวของเชื้ออหิวาตกโรคต่อยาปฏิชีวนะ วันที่ 15 ตุลาคม 2550 V. cholerae 01, Eltor Inaba จำนวน 112 สายพันธุ์ ดื้อต่อ Cotrimoxazole 99% และ Furazolidone 43% ไม่ดื้อต่อ Tetracyclin และ Norfloxacin V. cholerae 01, Eltor Ogawa จำนวน 88 สายพันธุ์ ดื้อต่อ Cotrimoxazole 92%, Tetracyclin 89.9% และ Furazolidone 40% ไม่ดื้อต่อ Norfloxacin, Ampilcillin, และ Chloramphenicol

15 สรุป หลายพื้นที่มีเชื้อในคน จึงมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนในแหล่งอาหารที่มีผู้บริโภคจำนวนมากและก่อการระบาดใหญ่ มีรายงานในนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงสงสัยติดเชื้อจากอาหารทะเลขณะอยู่เมืองไทย ผู้ป่วยประเทศลาวมีประวัติกินหอยแครงนำเข้าจากไทย เชื้อ Ogawaมีแนวโน้มดื้อยา Norfloxacin มากขึ้น การควบคุมโรคในหลายพื้นที่เน้นการให้ยาผู้ป่วย ผู้สัมผัส แต่การปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ยัง?? In treating cholera, antibiotics have been shown to reduce the duration of illness and the fluid loss, but they are not considered to be a “life-saving”treatment. David A. Sack, Christine Lyke, Carol McLaughlin Voravit Suwanvanichkij. Antimicrobial resistance in shigellosis, cholera andCampylobacteriosis. WHO/CDS/CSR/DRS/2001.8

16 ขอความร่วมมือ ผู้บริหารรับทราบสถานการณ์ทุกวันอังคาร และศุกร์
หากพบผู้ป่วยขอให้รายงานทันที Tel: , Fax: Mobile: , หากไม่พบผู้ป่วย ขอให้ตรวจสอบสถานการณ์อุจจาระร่วงเฉียบพลัน และจำนวนการเพาะเชื้ออุจจาระผู้ป่วยอุจจาระร่วง เพื่อประเมินความไวในการตรวจจับอหิวาตกโรค

17 ขอบคุณค่ะ

18 จังหวัดที่มีผู้ป่วยต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์อหิวาตกโรคประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google