งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์อหิวาตกโรคประเทศ ไทย สำนักระบาดวิทยา. Number of cholera cases by year, 1982-1999 number year Inaba Ogawa Inaba.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์อหิวาตกโรคประเทศ ไทย สำนักระบาดวิทยา. Number of cholera cases by year, 1982-1999 number year Inaba Ogawa Inaba."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์อหิวาตกโรคประเทศ ไทย สำนักระบาดวิทยา

2 Number of cholera cases by year, 1982-1999 number year Inaba Ogawa Inaba

3 จำนวนผู้ป่วยอหิวาตกโรคจากเชื้อชนิด ต่างๆ ตั้งแต่ค. ศ. 2000-2007 จำนวนคน มีการระบาดของเชื้อ Ogawa จังหวัดตาก

4 ข้อมูลการระบาดของ อหิวาตกโรค 2535-2536 จำนวนผู้ป่วยอหิวาตกโรคจำแนกตาม สัปดาห์เริ่มป่วย ปี 2535-2536 2535: Ogawa 4803, Inaba 58 2536: Ogawa 13160, Inaba 415 2537: O139 outbreak 2535 2536

5 ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ ประวัติศาสตร์จะต้อง เปลี่ยน ??????????????? ?

6 จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามสัปดาห์เริ่มป่วย วันที่ 14 พ. ย. 2550 Ogawa 703 ราย Inaba 263 ราย O139 5 ราย ผู้ป่วยในสถานบริการ 726 ราย ผู้ป่วยในชุมชน 401 ราย เสียชีวิต 5 ราย กระจายใน 42 จังหวัด 44 ปลัดฯตรวจเยี่ยมระนอง

7 จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามสัปดาห์เริ่ม ป่วย วันที่ 7 พ. ย. 2550 สัปดาห์ที่ จำนวน Ogawa 787 ราย Inaba 264 ราย O139 5 ราย ผู้ป่วยในสถานบริการ 670 ราย ผู้ป่วยในชุมชน 390 ราย กระจายใน 39 จังหวัด 44

8 จังหวัดที่ยังต้องเฝ้าระวังจนครบ 10 วัน  สกลนคร (2007-11- 09)  ลำพูน (2007-11-08)  ร้อยเอ็ด (2007-11- 11)  มหาสารคาม (2007- 11-07)  ขอนแก่น (2007-11- 11)  กรุงเทพมหานคร (2007-11-04)  กาฬสินธุ์ (2007- 11-08)  นครพนม (2007- 11-11)  สมุทรสาคร (2007- 11-05)  อุดรธานี (2007-11- 13)  พระนครศรีอยุธยา (2007-11-10)  มุกดาหาร (2007- 11-07)

9 จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามสัปดาห์เริ่ม ป่วย จังหวัด 313233343536373839404142434445464748 รวม กรุงเท พ 11311 131 14 อยุธยา 1124 8 ชัยภูมิ 6222 12 ขอนแ ก่น 8371005422 5161 246 อุดรธา นี 2 1295141 25 มหาสาร คา ม 82181105 53 ร้อยเอ็ ด 18 2 1 12 กาฬสิ นธุ์ 49123 1 29 สกลน คร 51137 2 28 มุกดาห าร 2 2 ลำพูน 5 11 7 สมุทรส าคร 34132 20 ภูเก็ต 594315 117 ระนอง 16121183214405392632 217 ปัตตานี 3 11 6

10 กลุ่มอายุ ลักษณะทางระบาดวิทยาของอหิวาตกโรคที่พบ  สายพันธุ์ Inaba พบใน จังหวัดตาก เป็นหลัก  สายพันธุ์ Ogawa พบทั่วไป  ผู้ป่วยส่วนมากอยู่ในวัย แรงงาน แต่พบผู้สูงอายุและเด็ก มากขึ้น จำนวน

11  วัยแรงงานมีอัตราป่วยสูงสุด  อัตราป่วยในผู้สูงอายุสูงใกล้เคียงกัน บ่งชี้การระบาดขยายตัว

12 การกระจายของผู้ป่วยตาม สัปดาห์เริ่มป่วย งานบุญแก้บน

13 หอยแครง ?? การกระจายของผู้ป่วยตาม สัปดาห์เริ่มป่วย

14 ความไวของเชื้ออหิวาตกโรคต่อยา ปฏิชีวนะ วันที่ 15 ตุลาคม 2550 V. cholerae 01, Eltor Inaba จำนวน 112 สายพันธุ์ – ดื้อต่อ Cotrimoxazole 99% และ Furazolidone 43% – ไม่ดื้อต่อ Tetracyclin และ Norfloxacin V. cholerae 01, Eltor Ogawa จำนวน 88 สายพันธุ์ – ดื้อต่อ Cotrimoxazole 92%, Tetracyclin 89.9% และ Furazolidone 40% – ไม่ดื้อต่อ Norfloxacin, Ampilcillin, และ Chloramphenicol

15 สรุป หลายพื้นที่มีเชื้อในคน จึงมีโอกาสเกิด การปนเปื้อนในแหล่งอาหารที่มีผู้บริโภค จำนวนมากและก่อการระบาดใหญ่ มีรายงานในนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง สงสัยติดเชื้อจากอาหารทะเลขณะอยู่ เมืองไทย ผู้ป่วยประเทศลาวมีประวัติกิน หอยแครงนำเข้าจากไทย เชื้อ Ogawa มีแนวโน้มดื้อยา Norfloxacin มากขึ้น การควบคุมโรคในหลายพื้นที่เน้นการให้ ยาผู้ป่วย ผู้สัมผัส แต่การปรับปรุง สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ยัง ?? In treating cholera, antibiotics have been shown to reduce the duration of illness and the fluid loss, but they are not considered to be a “life-saving”treatment. David A. Sack, Christine Lyke, Carol McLaughlin Voravit Suwanvanichkij. Antimicrobial resistance in shigellosis, cholera andCampylobacteriosis. WHO/CDS/CSR/DRS/2001.8

16 ขอความร่วมมือ ผู้บริหารรับทราบสถานการณ์ทุกวัน อังคาร และศุกร์ หากพบผู้ป่วยขอให้รายงานทันที – Tel: 02-5901882, 02-5901779 – Fax: 02-5918579 – E-mail: outbreak@health.moph.go.th outbreak@health.moph.go.th – Mobile: 0814427959, 0818890784 หากไม่พบผู้ป่วย ขอให้ตรวจสอบ สถานการณ์อุจจาระร่วงเฉียบพลัน และ จำนวนการเพาะเชื้ออุจจาระผู้ป่วย อุจจาระร่วง เพื่อประเมินความไวในการ ตรวจจับอหิวาตกโรค

17 ขอบคุณค่ะ

18 จังหวัดที่มีผู้ป่วยต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์อหิวาตกโรคประเทศ ไทย สำนักระบาดวิทยา. Number of cholera cases by year, 1982-1999 number year Inaba Ogawa Inaba.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google