งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถานการณ์พลังงานใน ปี 2549 และแนวโน้ม ปี 2550 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ธันวาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถานการณ์พลังงานใน ปี 2549 และแนวโน้ม ปี 2550 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ธันวาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถานการณ์พลังงานใน ปี 2549 และแนวโน้ม ปี 2550 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ธันวาคม 2549

2 2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * การใช้1,2821,3511,4501,5201,557 การผลิต การนำเข้า (สุทธิ) การนำเข้า / การใช้ (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ การผลิต การนำเข้า (สุทธิ) GDP (%) หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

3 3 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * การใช้1,2821,3521,4501,5201,557 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

4 4 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * การผลิต น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ ไฟฟ้าพลังน้ำ อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การผลิต น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ ไฟฟ้าพลังน้ำ หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

5 5 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย * การใช้ ,0211,0461,051 น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินนำเข้า ลิกไนต์ ไฟฟ้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินนำเข้า ลิกไนต์ ไฟฟ้า หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

6 6 การนำเข้า * น้ำมันดิบ286,953346,057486,627644,933749,785 น้ำมันสำเร็จรูป25,81730,73541,53355,68055,842 ก๊าซธรรมชาติ35,07342,63546,05362,82779,390 ถ่านหิน7,8729,37012,27515,42218,809 ไฟฟ้า4,4744,1595,6597,1148,413 รวม360,189432,956592,148785,976912,240 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท * เบื้องต้น

7 7 ชนิด * น้ำมันสำเร็จรูป451,368515,127606,236783,671917,986 ก๊าซธรรมชาติ13,38613,79316,53920,26030,300 ลิกไนต์/ถ่านหิน8,5969,22313,41318,05820,451 ไฟฟ้า247,590265,771299,991327,642385,963 พลังงานทดแทน70,59784,78695,542119,345133,579 รวม791,536888,7011,031,7221,268,9751,488,280 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท * เบื้องต้น

8 8 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบรายเดือน

9 9 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * เบนซิน ธรรมดา พิเศษ แก๊สโซฮอล์112182,214.31, ดีเซล ก๊าด เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG** รวม * เบื้องต้น

10 * เบนซิน(ล้านลิตร)7,6357,6617,2487,254 LPG (ล้านลิตร) NGV(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) พันตันน้ำมันดิบ เบนซิน 5,6895,708 5,400 5,404 LPG NGV รวม5,9365,9975,8126,035 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน LPG NGV รวม การใช้เชื้อเพลิงในรถยนต์เครื่องเบนซิน * เบื้องต้น

11 11 จำนวนสถานีบริการ เปิดบริการบริการแล้ว 87 สถานี - กทม.+ปริมณฑล 62 สถานี - ภูมิภาค 25 สถานี ปริมาณจำหน่าย/การทดแทน ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV 11.6 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ที่มา: ปตท. ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธ.ค. 49 สรุปผลการดำเนินงาน แผนการส่งเสริม NGV จำนวนสถานบริการติดตั้ง 98 บริษัท สถานบริการรับรองการติดตั้ง 23 แห่ง จำนวนรถ NGV - รถเก๋งบ้าน/รถหน่วยงาน 15,499 คัน - รถแท็กซี่ 8,062 คัน - รถตุ๊กตุ๊ก 311 คัน - รถโดยสาร ขสมก. 93 คัน - รถนำร่องดีเซล 153 คัน - อื่นๆ 473 คัน รวมทั้งสิ้น 24,591 คัน

12 ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์รายเดือน

13 13 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.*ธ.ค.* ม.ค.- ธ.ค ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน * เบื้องต้น

14 14 การใช้ก๊าซ LPG รายสาขา หน่วย : ล้านกิโลกรัม * อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) ครัวเรือน1,513.21,604.11, อุตสาหกรรม รถยนต์ ปิโตรเคมี รวม2,603.52,923.03, * เบื้องต้น

15 * 2549 สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) * ผลิตไฟฟ้า**2,0492,1882,2442,3992, อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและ อื่นๆ รวม2,6032,7912,8843,1493, การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน *เบื้องต้น ** ใช้ใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP

16 * ปริมาณอัตราเพิ่ม(%)สัดส่วน(%) การใช้ลิกไนต์ ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.) อุตสาหกรรม การใช้ถ่านหิน อุตสาหกรรม ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) ความต้องการ การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน หน่วย: ล้านตัน * เบื้องต้น

17 17 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า (พ.ย. 49) กฟผ. 15,795 MW (58%) IPP, 8,610 MW (32%) นำเข้าและแลกเปลี่ยน 640 MW (2%) SPP, 2,042 MW (8%) รวม 27,087 MW

18 18 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ หมายเหตุ: ตัวเลขประมาณการ ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ นำเข้าและอื่น ๆ น้ำมัน ปี 2549

19 19 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * นครหลวง37,22639,12040,11141, ภูมิภาค67,03373,07878,11882, ลูกค้าตรง EGAT1,9492,1282,4092, รวม106,208114,326120,637126, หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * เบื้องต้น

20 20 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา สาขา * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * บ้านและที่อยู่อาศัย 23,33024,53825,51426, ธุรกิจ 25,33728,68730,16431, อุตสาหกรรม 48,29450,81153,89456, เกษตรกรรม อื่นๆ7,0717,9168,4078, รวม 106,208114,326120,637126, หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * เบื้องต้น

21 21 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น p 2549p 2550f การใช้1,3511,4501,5201,5571,636 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

22 22 ชนิด p2550f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) p 2550f เบนซิน 7,2487,2547, ดีเซล 19,59418,46118, ก๊าด+เครื่องบิน 4,3144,5274, น้ำมันเตา 6,205 5,9445, LPG** 4,3644,9605, รวม41,72541,14641, ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี


ดาวน์โหลด ppt 1 สถานการณ์พลังงานใน ปี 2549 และแนวโน้ม ปี 2550 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ธันวาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google