งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตราด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายกานน เทพคเชนทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตราด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายกานน เทพคเชนทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตราด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายกานน เทพคเชนทร์
นายสุวรรณ เจริญพร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายกานน เทพคเชนทร์ นักผังเมืองชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตราด นายมนัส ปรุงทำนุ นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางมนัญญา เกิดมณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 อัตราว่าง มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ 6 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 2 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 4 อัตราว่าง นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 11 10 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ รวม 27 26

3 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10,000 800 1,600 2,500 3,200 4,000 4,800 5,400 6,300 7,500 8,200 9,000 889 1,919 2,665 3,588 4,384 1.1) งานสารบรรณ 869 1,862 2,572 3,456 4,187 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 254 493 674 886 1,058 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 98 224 337 441 530 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 150 400 525 770 968 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 352 717 1,001 1,317 1,583 (5) ส่ง (เรื่อง) 15 28 35 42 48 1.2) การเงิน & บัญชี 16 47 78 112 133 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 9 37 66 95 109 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 7 10 12 17 24 (3) งบประมาณ (ครั้ง) - 1.3) พัสดุ 4 20 64 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 3 6 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 5 8 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 41

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (เพื่อประกาศเป็นกฏกระทรวง) 2.1 ผังเมืองจังหวัดตราด (ปรับปรุงผัง) ข.1 ข.2 ข.3 ข. 1 2.2 ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 1) ขั้นตอน จำนวน - ผัง 2) ขั้นตอน 5 – 8 จำนวน 1 ผัง - ผังเมืองรวมชุมชน คลองใหญ่ ข.5 - ข.8 ข.5 ข.6 ข.7 ข.8 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล จำนวน ผัง 3.1 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบลน้ำเชี่ยว ข.4

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4. งานด้านช่างที่ให้บริการ 800รายการ 60 130 195 260 325 390 455 520 590 660 730 800 543 719 895 1,154 1,244 4.1 กรรมการ (คณะ) 120 9 14 27 37 49 4.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 100 - 1 2 3 4.3 สำรวจ (งาน) 50 8 20 24 4.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 19 4.5 ประมาณราคา (งาน) 4 12 26 4.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 527 684 809 1,004 1,058 4.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 70 7 17 25 33 4.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 16 4.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 30 5 15 5. งานบริการด้านผังเมือง 124 รายการ 10 40 80 90 112 124 13 23 32 44 56 5.1 กรรมการ (คณะ) 5.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 22 28 35 5.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ (เรื่อง) 6 11 5.4 ให้บริการด้านแผนที่ (ครั้ง)

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6. ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ 100 % 20 % 40 % 60 % 80 % 10 % 30 % 7. การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร - 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8. ตรวจและออกใบอนุญาต โรงมหรสพ 9. ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ราย 10. บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่งบำรุงปกติ

7 Function * อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน * * อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน *
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ที่ เป้าหมาย งบประมาณ พ.ศ.2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 11. ปรับปรุงอาคาร สนง.และ โรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ 1. ก่อสร้างสะพานทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็กและเสาธง สูง 10 เมตร งบประมาณ 467,000 บาท ผลงาน 100 % - เบิกจ่าย ลบ. 0.1556 0.3112 0.4670 2. ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ งบประมาณ 298,000 บาท เบิกจ่าย 0.0993 0.1986 0.2980 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม * อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน * * อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน *

8 Function * อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง *
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ที่ เป้าหมาย งบประมาณ พ.ศ.2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 12. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล ทั่วประเทศ - เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเขาสมิง บริเวณโรงเรียนเขาสมิง หมู่ 1 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ความยาว 180 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท ปี ,250,000 บาท ปี ,750,000 บาท ผลงาน 100 % เบิกจ่าย ลบ. 2.2500 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม * อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง *

9 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ที่ ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ พ.ศ.2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 2 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 โครงการก่อสร้างเขื่อน – เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เขาสมิง เขตเทศบาลตำบล เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ความยาว 180 เมตร ผลงาน 100 % เบิกจ่าย ลบ. * ซ้ำซ้อนกับงบประมาณกรม ฯ กำลังดำเนินการขอแก้ไขพื้นที่ * 1.2 โครงการก่อสร้างร้านค้า สวัสดิการ ภายในบริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด งบประมาณ 1,683,000 บาท ผลงาน 100 % เบิกจ่าย 1.683 ลบ. 0.5049 0.8415 1.1781 1.6830 * อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง *

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน) 4.3893 0.0137 0.0549 0.1236 0.1923 0.9653 1.5500 2.9446 3.6773 3.7569 3.9493 4.1554 0.0189 0.0844 0.0925 0.0543 0.0401 1.1 งบดำเนินงาน 1.3743 0.261 0.3297 0.4396 0.5770 0.7419 0.9343 1.1404 1.2 งบลงทุน 3.0150 - 0.0993 0.2550 2.5050 0.1537 1.3 งบรายจ่ายอื่น 2 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี งบกลาง ครม.ปี 55 7.7760 5.0920 2.6820

11 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันที่ประกาศ วันหมดอายุ ผลการดำเนินการ ผังเมืองรวมเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัด ตราด . 10 ก.ย. 56 9 ก.ย. 61 ผังอยู่ระหว่างการใช้บังคับ ขณะนี้กำลังเตรียมการปรับปรุง ครั้งทื 1 ผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ 23 ก.พ. 54 22 ก.พ. 59 ผังอยู่ระหว่างการใช้บังคับ


ดาวน์โหลด ppt ตราด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายกานน เทพคเชนทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google