งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด นายกานน เทพ คเชนทร์ นักผังเมืองชำนาญ การ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผัง เมือง นายมนัส ปรุงทำนุ นายช่างโยธาอาวุโส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด นายกานน เทพ คเชนทร์ นักผังเมืองชำนาญ การ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผัง เมือง นายมนัส ปรุงทำนุ นายช่างโยธาอาวุโส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด นายกานน เทพ คเชนทร์ นักผังเมืองชำนาญ การ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผัง เมือง นายมนัส ปรุงทำนุ นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายสุวรรณ เจริญพร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางมนัญญา เกิดมณี นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1110 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 10 รวม 2726 อัตราว่าง นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 66 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 32 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10,0008001,6002,5003,2004,0004,8005,4006,3007,5008,2009,00010,000 8891,9192,6653,5884,384 1.1) งานสารบรรณ 8691,8622,5723,4564,187 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2544936748861,058 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 98224337441530 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 150400525770968 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 3527171,0011,3171,583 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 1528354248 1.2) การเงิน & บัญชี 164778112133 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 9376695109 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 710121724 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) ---- 1.3) พัสดุ 410152064 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 36101215 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 14588 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) ----41

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( เพื่อประกาศเป็นกฏกระทรวง ) 2.1 ผังเมืองจังหวัดตราด ( ปรับปรุงผัง ) ข.1 ข.2 ข.3 ข. 1 2.2 ผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน 1) ขั้นตอน 1 - 5 จำนวน - ผัง 2) ขั้นตอน 5 – 8 จำนวน 1 ผัง - ผังเมืองรวมชุมชน คลองใหญ่ ข.5 - ข.8 ข.5 ข.6 ข.7 ข.8 ข.5 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล จำนวน 1 ผัง 3.1 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบลน้ำเชี่ยว ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข. 1 ข.2

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4. งานด้านช่างที่ให้บริการ 800 รายการ 60130195 260 325390455520590660730800 543719895 1,154 1,244 4.1 กรรมการ ( คณะ ) 120914273749 4.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 100--123 4.3 สำรวจ ( งาน ) 50-182024 4.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 50-1819 4.5 ประมาณราคา ( งาน ) 50-4122627 4.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 2605276848091,0041,058 4.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 70714172533 4.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 70--816 4.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 30-15515 5. งานบริการด้านผังเมือง 124 รายการ 102030405060708090100112124 1323324456 5.1 กรรมการ ( คณะ ) 4----- 5.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 90817222835 5.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 10 346911 5.4 ให้บริการด้านแผนที่ ( ครั้ง ) 102 247

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6. ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6. 1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ 100 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 7. การตรวจสอบอาคาร ราชการ 70 อาคาร -714 2128 354249566370 -- 8. ตรวจและออกใบอนุญาต โรงมหรสพ - 9. ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ ราย 10. บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่งบำรุงปกติ

7 ที่ เป้าหมา ย งบประมาณ พ. ศ.2557 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 11. ปรับปรุงอาคาร สนง. และ โรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ 1. ก่อสร้างสะพานทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็กและ เสาธง สูง 10 เมตร งบประมาณ 467,000 บาท ผลงาน 100 % --- เบิกจ่าย 0.4670 ลบ. 0.15560.31120.4670 2. ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ งบประมาณ 298,000 บาท ผลงาน 100 % เบิกจ่าย 0.2980 ลบ. 0.09930.19860.2980 ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ) * อยู่ระหว่างประกาศ เชิญชวน *

8 ที่ เป้าหมาย งบประมาณ พ. ศ.2557 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 12. โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริม ทะเล ทั่วประเทศ - เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเขาสมิง บริเวณโรงเรียนเขาสมิง หมู่ 1 ต. เขาสมิง อ. เขาสมิง จ. ตราด ความยาว 180 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท ปี 2557 2,250,000 บาท ปี 2558 12,750,000 บาท ผลงาน 100 % เบิกจ่าย 2.2500 ลบ. 2.2500 ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ) * อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง *

9 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย งบประมาณ พ. ศ.2557 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 2 โครงการ งบประมาณรวม 16.6830 ล้านบาท 1.1 โครงการก่อสร้างเขื่อน – เขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำ เขาสมิง เขตเทศบาล ตำบล เขาสมิง อ. เขาสมิง จ. ตราด ความยาว 180 เมตร ผลงาน 100 % เบิกจ่าย 14.0000 ลบ. หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ) * ซ้ำซ้อนกับงบประมาณกรม ฯ กำลัง ดำเนินการขอแก้ไขพื้นที่ * 1.2 โครงการก่อสร้าง ร้านค้า สวัสดิการ ภายใน บริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัด ตราด ศาลากลางจังหวัด ตราด งบประมาณ 1,683,000 บาท ผลงาน 100 % เบิกจ่า ย 1.683 ลบ. 0.2524 5 0.50490.84151.17811.6830 * อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง *

10 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน ) 4.3893 0.01370.05490.12360.19230.96531.55002.94463.67733.75693.94934.15544.3893 0.01890.08440.09250.05430.0401 1.1 งบดำเนินงาน 1.3743 0.01370.05490.12360.19230.2610.32970.43960.57700.74190.93431.14041.3743 0.01890.08440.09250.05430.0401 1.2 งบลงทุน 3.0150 -- ----0.09930.25502.50500.1537 ------ 1.3 งบรายจ่ายอื่น 2 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี งบกลาง ครม. ปี 55 7.7760 5.09202.6820 5.09202.6820 หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

11 ที่ผังเมืองวันที่ประกาศวันหมดอายุผลการดำเนินการ ผังเมืองรวมเพื่อประกาศเป็น กฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัด ตราด. 10 ก. ย. 569 ก. ย. 61 ผังอยู่ระหว่างการใช้บังคับ ขณะนี้กำลังเตรียมการปรับปรุง ครั้งทื 1 ผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ 23 ก. พ. 5422 ก. พ. 59 ผังอยู่ระหว่างการใช้บังคับ


ดาวน์โหลด ppt นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด นายกานน เทพ คเชนทร์ นักผังเมืองชำนาญ การ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผัง เมือง นายมนัส ปรุงทำนุ นายช่างโยธาอาวุโส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google