งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Primary colors R 0 G 39 B 118 R 0 G 161 B 222 R 60 G 138 B 46 R 114 G 199 B 231 R 201 G 221 B 3 R 146 G 212 B 0 R 127 G 127 B 127 ประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Primary colors R 0 G 39 B 118 R 0 G 161 B 222 R 60 G 138 B 46 R 114 G 199 B 231 R 201 G 221 B 3 R 146 G 212 B 0 R 127 G 127 B 127 ประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Primary colors R 0 G 39 B 118 R 0 G 161 B 222 R 60 G 138 B 46 R 114 G 199 B 231 R 201 G 221 B 3 R 146 G 212 B 0 R 127 G 127 B 127 ประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด 7 พฤษภาคม 2556

2 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd หัวข้อนำเสนอ  ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการดำเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  วิวัฒนาการของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  แนวทางการจัดทำการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตตามมติครม.  กรณีศึกษาการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของหน่วยงาน 1 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

3 2 Your slide title – Month 2013 ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

4 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd - เกิดระเบิดในโรงงานผลิตปุ๋ยของ West Fertilizer Company - West เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ระหว่าง Dallas และ Houston - แรงระเบิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในวง กว้าง - มีผู้เสียชีวิต 14 คน และได้รับบาดเจ็บมากกว่า 200 คน จากประชากรทั้งหมด 2,700 คน - มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรต้องอพยพ เพื่อป้องกันอันตรายจากก๊าซพิษ 3 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต Texas Waco fertiliser plant blast causes many casualties – 17 April 2013

5 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 4 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต Texas Waco fertiliser plant blast causes many casualties – 17 April 2013 West Rest Haven Nursing Home - บ้านพักคนชรา - ดูแลคนชรา 145 ท่าน (97%) West Middle School - นักเรียน 340 คน ศึกษาระดับเกรด 6-8 - โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน

6 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 5 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต แนวทาง อพยพคนไปยังที่ปลอดภัย หรือรับการปฐมพยาบาล จัดหาที่พักพิงชั่วคราว

7 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 6 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต แนวทาง อพยพคนไปยังที่ปลอดภัย หรือรับการปฐมพยาบาล จัดหาที่พักพิงชั่วคราว แนวทาง ย้ายไปที่ปฏิบัติงานสำรอง ปฏิบัติงาน/ให้บริการ

8 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 7 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต แนวทาง อพยพคนไปยังที่ปลอดภัย หรือรับการปฐมพยาบาล จัดหาที่พักพิงชั่วคราว แนวทาง ย้ายไปที่ปฏิบัติงานสำรอง ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แนวทาง ซ่อมแซมปรับปรุง/สรรหา สถานที่ปฏิบัติงาน จัดหาอุปกรณ์ใหม่

9 8 Your slide title – Month 2013 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)

10 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 9 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 1. สร้างความรู้-เข้าใจ ให้ส่วนราชการ 2. การเตรียมความพร้อม ให้ส่วนราชการ 3. ซักซ้อมแผนและนำไป ปฏิบัติจริง 4. ส่งเสริมให้มีการบริหาร จัดการอย่างยั่งยืน 4 ขั้นตอน มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา อปท. -จัดประชุมให้ความรู้เรื่อง “การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต” แก่ ส่วนราชการ -สกพร. ศึกษาหน่วยงานนำร่องที่มีงานบริการที่สำคัญต่อประชาชน เพื่อ จัดทำคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต -สกพร.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิฤต -หน่วยงานดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ติดตาม ประเมินผล ทบทวน ปรับปรุง สื่อสารสร้างความเข้าใจ และซักซ้อมแผนฯ ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการตามพันธกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่าง ต่อเนื่อง - พัฒนาหลักสูตร “การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต” การเรียนรู้ ด้วยตนเอง และพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่าน e-learning - หน่วยงานปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนืองให้เหมาะสมและสอดคล้อง กับสถานการณ์ หน่วงานที่ต้องดำเนินการ องค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจ

11 10 Your slide title – Month 2013 วิวัฒนาการของ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

12 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd วิวัฒนาการของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 11 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต วัตถุประสงค์ของการบริหารความต่อเนื่อง  A - ลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ให้สามารถดำเนินการและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ระดับที่ยอมรับได้  B – ลดระยะเวลาของการหยุดชะงัก โดยให้สามารถกอบกู้โดยเร็ว

13 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd วิวัฒนาการของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 12 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management) แผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) แผนกอบกู้ระบบ IT (Disaster Recovery Plan) กรอบและกระบวนการบริหาร ความต่อเนื่อง การบริหารความต่อเนื่องและ กอบกู้กระบวนการสำคัญๆ การบริหารความต่อเนื่องและ กอบกู้ ระบบ IT

14 13 Your slide title – Month 2013 มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

15 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 14 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต BS 25999: Business Continuity Management 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Assigning Responsibil ities Implemen ting BCM Ongoing Managem ent Business Impact Analysis Risk Assessm ent Determin e Choices Determine BCM Strategies Strategy Options Respons e Structure Incident Manageme nt Plan Business Continuity Plan Exercise Program Maintain & Review BCM Audit & Self Assessm ent Build BCM Culture Awarene ss Skill Training BCM program management Understanding the organization Determining BC strategy Developing BCM response BCM exercise and maintaining Embedding BCM culture

16 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทาง ธุรกิจ 15 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มาตรฐานสากลการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO22301-2012: Societal Security – Business Continuity Management Systems)

17 16 Your slide title – Month 2013 แนวทางการจัดทำการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤตตามมติครม.

18 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd แนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 17 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต การตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต  ระยะแรก จะเป็นช่วงของ การตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (Incident/ Emergency Management) ในกรณีที่เหตุการณ์และความเสียหายขยายตัว ไปในวงกว้าง การตอบสนองอาจจำเป็นต้องยก ระดับเป็นการบริหารจัดการวิกฤต (Crisis Management)  ภายหลังจากนั้น จะเป็นช่วงของการทำให้เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจ (Continuity Management) เพื่อให้หน่วยงานสามารถกลับมาดำเนินงานได้ ดำเนินงานหรือให้บริการได้ในระดับที่องค์กรยอมรับ กับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดภายในระยะอันสั้น กลับมาให้บริการได้ในระดับปกติตามระยะเวลาที่กำหนด ในช่วงการดำเนินการ กอบกู้กระบวนการทางธุรกิจ (Recovery)

19 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd แนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 18 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต BCM คือ องค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร และ ผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้างขีด ความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มี ประสิทธิผล มอก. 22301 - 2553

20 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 19 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต แนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

21 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน 20 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 1. การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Programme Management) เป็นขั้นตอนแรกของการบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นขั้นตอนการจัดทำกรอบนโยบายและ โครงสร้างการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหาร ระดับสูงลงมาถึงเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้ - ผลักดันให้การสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องและนำเสนอกรอบการ ดำเนินการ (ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกัน) - จัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่อง กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการปรับระดับของ เหตุการณ์ (Incident Escalation Process) วิธีการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต - ติดตามพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการควรประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง หรืออาจจะมอบหมายผู้บริหารลำดับรองลงมาอยู่ ในคณะกรรมการเป็นประธาน เพื่อให้มีการสนับสนุนการดำเนินการได้ และอาจให้กลุ่มยุทธศาสตร์ของจังหวัดป็นฝ่าย เลขานุการ โครงสร้างการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต คณะกรรมการ BCM กลุ่มยุทธศาสตร์ (ฝ่ายเลขาคณะกรรมการ/ ผู้จัดการ BCM) หัวหน้าทีมบริหาร ความต่อเนื่อง (กระบวนการสำคัญ)

22 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 21 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 2. การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) - ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต - วัตถุประสงค์ของการศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร เพื่อวิเคราะห์สภาพและการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงานว่า จะสามารถรับ ผลกระทบหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานได้อย่างไร โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis – BIA) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment - RA) เพื่อระบุความเร่งด่วนของกิจกรรมต่างๆ และระดับความสามารถที่ ต้องการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดระดับความสำคัญของกระบวนงาน การกำหนดแนวทาง และการกำหนดกลยุทธ์ โดยการทำความเข้าใจองค์กรสามารถศึกษาได้จาก โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) คำบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) กระบวนการตามภารกิจหลัก/การให้บริการ (Business Process) แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

23 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 22 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 2. การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis – BIA) หน่วยงานกระบวนการงาน/ กิจกรรม ฝ่ายบริหารทั่วไป  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป  งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป  ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหาร บุคคล งานติดต่อประสานงาน งาน สถิติข้อมูล  การเงิน การบัญชี และพัสดุ  การบริหารบุคคล  งานประสานงาน (ทั้งภายในและภายนอก) ฝ่ายบริหารทั่วไป  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ แผนงาน งบประมาณ และเร่งรัด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของจังหวัด  งานจัดทำแผนงานและงบประมาณ  งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวอย่างการวิเคราะห์การดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรและลักษณะงาน แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

24 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 23 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 2. การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) ตัวอย่าง Template การวิเคราะห์กระบวนการตามภารกิจหลัก/การให้บริการที่สำคัญ

25 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 24 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 2. การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis – BIA) ระดับ ผลกระทบ ร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ สูงมาก  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับสูงมาก  ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลง มากกว่า ร้อยละ 50  เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน  ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรใน ระดับประเทศและนานาชาติ สูง  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับสูง  ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 25-50  เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน  ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรใน ระดับประเทศ ปานกลาง  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับปานกลาง  ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 10-25  ต้องมีการรักษาพยาบาล  ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรใน ระดับท้องถิ่น ต่ำ  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับต่ำ  ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 5-10  ต้องมีการปฐมพยาบาล  ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรใน ระดับท้องถิ่น ไม่เป็น สาระสำคัญ  ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการ ลดลงมากกว่าร้อยละ 5 แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน ตัวอย่างเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ

26 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 25 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 2. การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis – BIA) กระบวนการ ระดับ ผลกระทบ ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 0-2 ชั่วโมง 2-4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป สูง - ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้าน การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารบุคคล งานติดต่อ ประสานงาน งานสถิติข้อมูล สูง -- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ แผนงาน งบประมาณ และเร่งรัด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่ำ - - - - - แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน ตัวอย่างการวิเคราะห์ระยะเวลาของการหยุดชะงักที่ยอมรับได้ในแต่ละกระบวนการ

27 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 26 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 2. การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) การวิเคราะห์ความเสี่ยง/ ภัยคุกคาม (Risk Assessment) องค์กร / หน่วยงาน ภัยแล้ง แผ่นดินไหว สึนามิ พายุใต้ฝุ่น น้ำท่วม ดินถล่ม ไฟป่า โรคระบาด Cyber Attack ไฟไหม้ ระเบิด ไฟฟ้าดับในวงกว้าง ก่อการร้าย ชุมนุมประท้วง / จลาจล แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

28 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 27 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 2. การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) วิเคราะห์ความเสี่ยง/ ภัยคุกคาม (Risk Assessment) จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน 5 ด้าน ดังนี้  ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ของหน่วยงาน ได้รับความเสียหายและส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ในช่วง ระยะแรก หรือระยะกลาง หรือระยะยาว  ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำ ให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญเพื่อ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถใช้ ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญในการปฏิบัติงานได้  ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้  ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คู่ค้า/ผู้ ให้บริการแก่หน่วยงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถที่จะให้บริการหรือส่งมอบงาน เพื่อให้ หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานได้ แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

29 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 28 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 2. การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) การวิเคราะห์ความเสี่ยง/ ภัยคุกคาม (Risk Assessment) ความเสี่ยงและภัย คุกคาม ผลกระทบ ด้านอาคาร/ สถานที่ ปฏิบัติงานหลัก ด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่สำคัญ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ ข้อมูลที่สำคัญ ด้านบุคลากร หลัก ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญ อุทกภัย√√- √√ อัคคีภัย√√√√- ชุมนุมประท้วง/ จลาจล √- -√√ โรคระบาด√ -- √- ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยต่อทรัพยากร 5 ด้าน แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

30 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 29 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 3. การกำหนดแนวทาง/กลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง ของการดำเนินงาน (Determining BCM Strategy) แนวทาง/กลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ด้านอาคาร/สถานที่ ปฏิบัติงานหลัก ด้านวัสดุอุปกรณ์ ที่สำคัญ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและข้อมูล ที่สำคัญ ด้านบุคลากรหลัก ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ สำคัญ  สรรหาและเตรียมการ อาคาร/สถานที่ ปฏิบัติงานสำรอง  สรรหาและเตรียมการ อาคาร/ สถานที่ ปฏิบัติงานสำรอง กับ ภาคเอกชน อาทิ โรงแรม มูลนิธิ  กำหนดแนวทางให้ เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานที่บ้านได้  จัดเตรียมเครื่องมือและ อุปกรณ์สำรอง  ทำข้อตกลงกับ หน่วยงานราชการหรือ ภาคเอกชน เพื่อขอยืม เครื่องมือและอุปกรณ์  ดำเนินจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ ผ่าน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างพิเศษ  ประสานงานกับ หน่วยงานเทคโนโลยี เพื่อจัดเตรียมและให้มี ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ สำรอง  ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ ระบบงานเทคโนโลยี (Manual) ไปก่อน แล้ว จึงป้อนข้อมูลเข้าใน ระบบ เมื่อกลับคืนสู่ สภาวะปกติ  กำหนดให้มีบุคลากร หลักและบุคลากร สำรอง ทำงานทดแทน กันได้ ในสภาวะวิกฤต  กำหนดแนวทางและ กลุ่มบุคลากรที่สามารถ ขอให้ช่วยปฏิบัติงาน ชั่วคราว จากหน่วยงาน ราชการอื่น ๆ ในสังกัด หรือส่วนกลาง  กำหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ ให้บริการสำรอง/ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ เรียกใช้บริการได้ใน สภาวะวิกฤต  พิจารณากระจายความ เสี่ยง โดยมีคู่ค้า/ ผู้ ให้บริการ มากกว่า 1 ราย สำหรับให้บริการ แก่หน่วยงาน ตัวอย่างแนวทาง/กลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

31 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 30 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 4. การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and Implementing BCM Repose) เป็นขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan - BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี แนวทางในการดำเนินการดังนี้  กำหนดโครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่อง (จัดทำและบริหารแผนความต่อเนื่อง)  กำหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)  กำหนดแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใน 7 วัน ระยะเวลาเกิน 7 วัน  รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่อง แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

32 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 31 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 4.1 กำหนดโครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่อง 1)หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง – ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 2)ทีมบริหารความต่อเนื่อง – หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายงาน 3)ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง - หน้าที่ในการติดต่อและประสานงาน ภายในหน่วยงานและให้การสนับสนุน 4. การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and Implementing BCM Repose) แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือง (หัวหน้าสำนักงาน...) ผู้ประสานงานทีมบริหาร ความต่อเนือง ทีมบริหารความต่อเนื่อง (หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายงาน) ทีมบริหารความต่อเนื่อง (หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายงาน) ทีมบริหารความต่อเนื่อง (หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายงาน) ทีมบริหารความต่อเนื่อง (หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายงาน)

33 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 32 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและ ทีมงานบริหารความต่อเนื่องตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางข้อมูลรายชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถ บริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการประกาศสภาวะวิกฤต 4. การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and Implementing BCM Repose) 4.2 กำหนดโครงสร้าง Call Tree แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

34 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 33 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต การกำหนดแนวทางการบริหารความต่อเนื่องในช่วงเกิดเหตุในระยะสั้น และ การกลับคืนในระยะกลาง การบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนตามระยะเวลา ดังนี้ 4.3.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง 4.3.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วัน 4.3.3 การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คือกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 7 วัน 4. การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and Implementing BCM Repose) 4.3 กำหนด แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

35 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 34 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 4.3.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง  ติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการตามแผนการ จัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan) ขององค์กร เพื่อประเมินความจำเป็นในการประกาศใช้แผน บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน  แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับบุคลากรหลักและคณะบริหารความต่อเนื่องของ หน่วยงาน เพื่อประชุม รับทราบ และประเมินความเสียหายและผลกระทบต่อการดำเนินงานและการให้บริการ และทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งการสรุปจำนวนและรายชื่อบุคลากรใน หน่วยงานที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต  พิจารณากระบวนงาน/งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการดำเนินงานหรือให้บริการของ หน่วยงาน เพื่อให้มีการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องและทรัพยากรที่ได้รับความ เสียหายจนไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้  รายงานความเสียหายและความคืบหน้าให้คณะบริหารความต่อเนื่องขององค์กรและส่วนกลางให้ทราบและขอ อนุมัติดำเนินการในขั้นตอนต่อไป  แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อรับทราบขั้นตอนในการ ปฏิบัติต่อไป 4. การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and Implementing BCM Repose) แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

36 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 35 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 4.3.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วัน  ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความจำเป็นและ ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน  ติดตามการจัดหาทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ บุคลากรหลัก และคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กำหนดให้ฝ่ายงาน/ส่วนงาน เจ้าของกระบวนการสำคัญที่ได้รับผลกระทบกลับมาดำเนินงานและ ให้บริการ (ชั่วคราว ตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง)  รายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารจัดการวิกฤตขององค์กรและส่วนกลาง ตามที่ได้กำหนดไว้ 4. การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and Implementing BCM Repose) แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

37 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 36 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 4.3.3 การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คือกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 7 วัน  ติดตามสถานะภาพการกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ กลับมาดำเนินงานหรือให้บริการได้ตามปกติ  ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและเสียหายจนไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก เป็นหน้าที่ของคณะบริหาร ความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ต้องพิจารณาและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นมาใช้เพื่อดำเนินงานและ ให้บริการได้ตามปกติทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน - ซ่อมแซมและ/หรือก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ - ซ่อมแซมหรือจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับความเสียหาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ - ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการกู้คืน ข้อมูลสารสนเทศ ด้านบุคลากรหลัก - สำรวจบุคลากรที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถกลับมาปฏิบัติงาน เพื่อสรรหาบุคลากร ทดแทนชั่วคราว คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - สรรหาคู่ค้า/ผู้ให้บริการรายใหม่ สำหรับสินค้าและ/หรือบริการ สำคัญที่ได้รับผลกระทบ ทดแทนคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ไม่สามารถกลับมาดำเนินงานได้อีก  รายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารจัดการวิกฤตขององค์กรและส่วนกลาง 4. การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and Implementing BCM Repose) แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

38 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 37 Your slide title – Month 2013 5. การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCM) ที่ได้จัดทำขึ้นสามารถใช้ได้จริง รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของ แผนในการตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปหายาก ดังนี้  Call Tree คือการซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อ ทางโทรศัพท์  Tabletop Testing คือการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดย จำลองโจทย์สถานการณ์ขึ้นมา และลองนำแผน BCP มาพิจารณาว่า ใช้ตอบโจทย์แต่ละ ขั้นตอนได้หรือไม่  Simulation คือการทดสอบโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน BCP มา ประยุกต์ใช้  Full BCP Exercise คือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

39 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 38 Your slide title – Month 2013 6. การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the Organization’s Culture) การทำให้ BCM ผสมกลมกลืนเข้าจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา และจิตวิทยาที่จะทำให้บุคลากรทุกคนได้ซึมซาบและเข้าใจถึงความสำคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนพึงมีเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการ ประชาชนที่สำคัญสามารถดำเนินต่อไปได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

40 39 Your slide title – Month 2013 กรณีศึกษาการจัดทำแผนบริหาร ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของหน่วยงาน

41 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 1. การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Programme Management) 40 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต - ตัวอย่าง - สำนักปลัดเทศ ลาบ กองคลัง กองการศึกษา กองวิชาการและ แผนงาน กองช่าง กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ สังคม กองช่าง สุขาภิบาล กองการแพทย์ สถานธนานุบาล งานตรวจสอบ ภายใน นายก เทศมนตรี รอง นายกเทศมน ตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล

42 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 41 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต - ตัวอย่าง - สำนัก ปลัดเทศบาล กองคลัง กองการศึกษา กองวิชาการและ แผนงาน กองช่าง กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ สังคม กองช่าง สุขาภิบาล กองการแพทย์ สถานธนานุบาล งานตรวจสอบ ภายใน ปลัด / รอง ปลัดเทศบาล ผู้จัดการ โครงการ BCM 1. การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Programme Management)

43 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 42 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต - ตัวอย่าง - 1. การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Programme Management)

44 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 43 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต - ตัวอย่าง - 2. การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization)

45 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 44 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต - ตัวอย่าง - 2. การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization)

46 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 45 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 2. การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) ระดับ ผลกระทบ ร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ สูงมาก  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินใน ระดับสูงมาก  ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงาน หรือให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 50  เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อ สาธารณชน  ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อ องค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ สูง  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินใน ระดับสูง  ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงาน หรือให้บริการลดลงร้อยละ 25-50  เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน  ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อ องค์กรในระดับประเทศ ปานกลาง  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินใน ระดับปานกลาง  ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงาน หรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 10-25  ต้องมีการรักษาพยาบาล  ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อ องค์กรในระดับท้องถิ่น ผลกระทบ  ความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงิน  ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือ ให้บริการลดลง  สูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อ สาธารณชน  ชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กร

47 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 46 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต - ตัวอย่าง - 2. การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization)

48 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 47 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต - ตัวอย่าง - 3. การกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง BCM (Determining BCM Strategy)

49 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 48 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 4. การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and Implementing BCM Repose) ทบทวน ตัวอย่างแผนการบริหารความต่อเนื่อง

50 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/th/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.www.deloitte.com/th/about Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence. About Deloitte Southeast Asia Deloitte Southeast Asia Ltd—a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising Deloitte practices operating in Brunei, Guam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam—was established to deliver measurable value to the particular demands of increasingly intra-regional and fast growing companies and enterprises. ​ Comprising over 250 partners and 5,500 professionals in 22 office locations, the subsidiaries and affiliates of Deloitte Southeast Asia Ltd combine their technical expertise and deep industry knowledge to deliver consistent high quality services to companies in the region. All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates which are separate and independent legal entities. About Deloitte Thailand In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd and its subsidiaries and affiliates. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd


ดาวน์โหลด ppt Primary colors R 0 G 39 B 118 R 0 G 161 B 222 R 60 G 138 B 46 R 114 G 199 B 231 R 201 G 221 B 3 R 146 G 212 B 0 R 127 G 127 B 127 ประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google