งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09. 00 น
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน เวลา น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

2 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตู้ ปณ.1 ปณฝ. ศาลากลางเชียงใหม่ 50303
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตู้ ปณ.1 ปณฝ. ศาลากลางเชียงใหม่ 50303 ลำ ดับ ข้อมูล/ความต้องการ ผลการดำเนินการ 1. เพื่อรับทราบข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนบริหารราชการของจังหวัด 2. เพื่อให้ ขรก. จนท.ของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน แจ้งเบาะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยเฉพาะการที่ จนท.ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีการทุจริตคอรั่ปชั่น เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยมิชอบด้วย กม. การบริการขาดความเสมอภาค และอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ป้องกันการทุจริตคอรั่ปชั่น และเพื่อใช้ฐานการบริหารงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า 3. เปิดตู้ ปณฝ.1 ศาลากลางเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 54 เป็นต้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นผู้อ่านจดหมายทุกฉบับด้วยตนเอง

3 สรุปสถานการณ์ภัยหนาว
จ.เชียงใหม่เป็นจังหวัดเดียวที่ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้ว 2 อำเภอ คือ อ.อมก๋อย อ.สะเมิง(ตั้งแต่ 10 และ 15 พ.ย. 54) การช่วยเหลือได้จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว 4,116 ผืน เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท โดยแจกไปแล้ว 4,000 ผืน จ.เชียงใหม่ต้องการ -ผ้าห่มนวม จำนวน 369,298 ผืน -เสื้อกันหนาว จำนวน 60,173 ตัว จ.เชียงใหม่ได้ดำเนินการขอขยายวงเงินในการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวประมาณ 300,000 ผืน ไปยังกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย การช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ บริษัทไทยเบฟ นำผ้าห่มจำนวน 15,000 ผืน แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยใน อ.อ๋มก๋อย กัลยาณิวัฒนา สะเมิง แม่วาง และแม่แจ่ม แล้ว

4 ฝากข่าว หากมีหน่วยงานใดจะเข้ามาแจกจ่ายฯใน จ
ฝากข่าว หากมีหน่วยงานใดจะเข้ามาแจกจ่ายฯใน จ.เชียงใหม่ขอให้ประสานมายัง ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จ.เชียงใหม่ ณ สนง.ปภ.จ.ชม โทร / ตลอด 24 ชม. ฝากประชาสัมพันธ์เตือนจากภัยหนาว ระวังสุขภาพร่างกาย เนื่องจากอากาศแห้งให้ระวังอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเรือน / การเผาตอซังข้าว อากาศหนาวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก ให้ระวังอุบัติเหตุทางถนน / เต้นท์ที่พักอาจเกิดไฟไหม้ หมอกหนาระวังอุบัติเหตุจราจร ระงับการเผาป่า / มลพิษ / กระทบการท่องเที่ยว

5 หลักและระบบบริหารงานบุคคล ที่จะไม่ก่อให้เกิด Spoiling System
การนำระบบคุณธรรม (Merit System) มาปรับใช้ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของบุคคลเป็นหลักไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ส่วนตัว มีการแบ่งงานอย่างชัดเจน โดยทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ เป็นจริยธรรมสังคม และจริยธรรมระบบราชการ ไม่ก่อให้เกิด Spoiling System

6 หนังสือ “เทอดพระเกียรติเจ้าพ่อหลวง”
จ.เชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ จัดทำหนังสือดี ที่ทรงคุณค่าแห่งปี บอกเล่าพระราชกรณียกิจนานัปการ ตีพิมพ์ 3,000 เล่ม  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 54 รายได้จากการจำหน่ายหนังสือนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล

7 ภายในหนังสือมีเนื้อหาและภาพถ่ายกว่า 300 รูป ซึ่งเป็นสิ่งที่หาชมได้ยาก นอกจากนี้คณะผู้จัดทำยังบรรจงเขียนบอกเล่ารายละเอียดด้วยความตั้งใจ เพื่อสะท้อนความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่ได้เข้าเฝ้าฯใกล้ชิดและถวายการรับใช้ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในระหว่างเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของพสกนิกรในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2501 หนังสือเล่มนี้อาจเป็นหนังสือเล่มเดียวที่บันทึกประวัติศาสตร์ชีวิตของชาวเชียงใหม่ แม้วันเวลาจะพ้นผ่านไปนานแค่ไหนหนังสือเล่มนี้จะยังคงจารึกอยู่ในดวงใจ และบันทึกความผูกพัน ความประทับใจ จะยังคงตราตรึงอยู่ในหนังสือเล่มนี้ตราบนานเท่านาน ขอเชิญชวนซื้อหนังสือ “เทิดพระเกียรติเจ้าพ่อหลวง”อันนับเป็นหนังสืออันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งล้านนา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเพียง 3,000 เล่มเท่านั้น ในราคา 850 บาท

8 พระราชกรณียกิจ ปวงข้าพระบาท น้ำพระราชหฤทัย ทรงเป็นที่หนึ่ง
สถิตดวงใจราษฎร์ สุดซาบซึ้ง นั้นตราตรึง ในใจชน เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google