งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

2 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตู้ ปณ.1 ปณฝ. ศาลากลางเชียงใหม่ 50303 ลำ ดับ ข้อมูล / ความต้องการผลการดำเนินการ 1. เพื่อรับทราบข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ วางแผนบริหารราชการของ จังหวัด 2. เพื่อให้ ขรก. จนท. ของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน แจ้งเบาะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยเฉพาะการที่ จนท. ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีการทุจริตคอรั่ปชั่น เรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทนโดยมิชอบ ด้วย กม. การบริการขาดความเสมอ ภาค และอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ป้องกัน การทุจริตคอรั่ปชั่น และเพื่อ ใช้ฐานการบริหาร งบประมาณอย่างประหยัด และคุ้มค่า 3. เปิดตู้ ปณฝ.1 ศาลากลางเชียงใหม่ 50303 พร้อมเปิดให้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 22 พ. ย. 54 เป็นต้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่จะเป็นผู้อ่าน จดหมายทุกฉบับด้วยตนเอง

3 สรุปสถานการณ์ภัยหนาว จ. เชียงใหม่เป็นจังหวัดเดียวที่ประกาศพื้นที่ ประสบภัยหนาวแล้ว 2 อำเภอ คือ อ. อมก๋อย อ. สะเมิง ( ตั้งแต่ 10 และ 15 พ. ย. 54) การช่วยเหลือได้จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว 4,116 ผืน เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท โดยแจก ไปแล้ว 4,000 ผืน จ. เชียงใหม่ต้องการ - ผ้าห่มนวม จำนวน 369,298 ผืน - เสื้อกันหนาว จำนวน 60,173 ตัว จ. เชียงใหม่ได้ดำเนินการขอขยายวงเงินใน การจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวประมาณ 300,000 ผืน ไปยังกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณ ภัย การช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ บริษัทไทย เบฟ นำผ้าห่มจำนวน 15,000 ผืน แจกจ่าย ให้กับผู้ประสบภัยใน อ. อ๋มก๋อย กัลยาณิ วัฒนา สะเมิง แม่วาง และแม่แจ่ม แล้ว

4 ฝากข่าว หากมีหน่วยงานใดจะเข้ามา แจกจ่ายฯใน จ. เชียงใหม่ขอให้ประสานมายัง ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยหนาว จ. เชียงใหม่ ณ สนง. ปภ. จ. ชม. โทร. 053-221470/053- 213872 ตลอด 24 ชม. ฝากประชาสัมพันธ์เตือนจากภัยหนาว 1. ระวังสุขภาพร่างกาย 2. เนื่องจากอากาศแห้งให้ระวังอัคคีภัยที่ อาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเรือน / การเผาตอซัง ข้าว 3. อากาศ หนาวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก ให้ระวัง อุบัติเหตุทางถนน / เต้นท์ที่พักอาจเกิดไฟ ไหม้ 4. หมอก หนาระวังอุบัติเหตุจราจร 5. ระงับการเผาป่า / มลพิษ / กระทบการ ท่องเที่ยว

5 การนำระบบคุณธรรม (Merit System) มา ปรับใช้ โดยอาศัยความรู้ความสามารถ ของบุคคลเป็นหลักไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ ส่วนตัว มีการแบ่งงานอย่างชัดเจน โดยทุก คนได้รับการปฏิบัติด้วยคุณสมบัติและ หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ เป็นจริยธรรม สังคม และจริยธรรมระบบราชการ ไม่ ก่อให้เกิด Spoiling System หลักและระบบบริหารงานบุคคล ที่จะไม่ก่อให้เกิด Spoiling System

6 จ. เชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่าย เหนือ จัดทำหนังสือดี ที่ทรงคุณค่าแห่งปี บอกเล่าพระ ราชกรณียกิจนานัปการ ตีพิมพ์ 3,000 เล่ม เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ. ค. 54 รายได้จากการจำหน่ายหนังสือนำขึ้น ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล หนังสือ “ เทอดพระเกียรติเจ้าพ่อหลวง ”

7 ภายในหนังสือมีเนื้อหาและภาพถ่ายกว่า 300 รูป ซึ่งเป็นสิ่งที่หาชมได้ยาก นอกจากนี้คณะผู้จัดทำยัง บรรจงเขียนบอกเล่ารายละเอียดด้วยความตั้งใจ เพื่อ สะท้อนความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่ได้เข้า เฝ้าฯใกล้ชิดและถวายการรับใช้ต่อพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ในระหว่างเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของพสกนิกรในพื้นที่ ภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ. ศ.2501 หนังสือเล่มนี้อาจเป็น หนังสือเล่มเดียวที่บันทึกประวัติศาสตร์ชีวิตของชาว เชียงใหม่ แม้วันเวลาจะพ้นผ่านไปนานแค่ไหนหนังสือ เล่มนี้จะยังคงจารึกอยู่ในดวงใจ และบันทึกความ ผูกพัน ความประทับใจ จะยังคงตราตรึงอยู่ใน หนังสือเล่มนี้ตราบนานเท่านาน ขอเชิญชวนซื้อหนังสือ “ เทิดพระเกียรติเจ้าพ่อ หลวง ” อันนับเป็นหนังสืออันทรงคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์แห่งล้านนา สามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ ที่ สนง. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112595-6 ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเพียง 3,000 เล่มเท่านั้น ในราคา 850 บาท

8 พระราชกรณียกิจ ปวงข้าพระบาท น้ำพระราชหฤทัย ทรงเป็นที่หนึ่ง สถิตดวงใจราษฎร์ สุดซาบซึ้ง นั้นตราตรึง ในใจชน เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google