งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนราชการระดับจังหวัด เอกสารประกอบการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนราชการระดับจังหวัด เอกสารประกอบการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนราชการระดับจังหวัด เอกสารประกอบการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 16 มีนาคม 2554 ณ ห้องดอยสุเทพ ชั้น 1 โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

2 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำองค์การ 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย PMQA Model 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ TQM : Framework

3 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เข้าสู่การสมัครขอรับรางวัล PMQA 10 หมวด 1 หมวด 2หมวด 3 หมวด 4หมวด 5หมวด 6 20 30 40 50 60 70 80 90 100 หมวด 7 รางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ผ่านการรับรองเกณฑ์ฯ พัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ร้อยละของการ ผ่านเกณฑ์ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level)

4 Roadmap การพัฒนาองค์การ 2552 2554 กรมด้านบริการ กรมด้านนโยบาย จังหวัด เน้นความสำคัญของฐานข้อมูลในการผลักดันยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบการนำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 1 เน้นความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความสำคัญของยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบการวัดผลการดำเนินการที่เป็นระบบ 2553 3 5 6 2 4 1 2 4 6 3 5 1 4 2 3 5 6 สถาบันอุดมศึกษา เน้นความสำคัญของการกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 1 5 3 6 2 4 ProgressiveLevel

5 การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

6 เกณฑ์การให้คะแนน : วัดความสำเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่ดำเนินการ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้ เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด PMQA 54 ตัวชี้วัดที่ 11.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) หมวด 5หมวด 6 11.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (วัดกระบวนการใน การดำเนินการพัฒนาองค์การในหมวดที่ ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) 44 รวม8

7 ตารางและสูตรการคำนวณ : หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนจะแตกต่างกันในแต่ละตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ข เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด PMQA 54 ตัวชี้วัดที่ 11.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของ ผลลัพธ์การดำเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)  ส่วนราชการเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 1 – 6 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแนะนำของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวนหมวดละ 1 ตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดมีค่าน้ำหนักคะแนนเท่ากันทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้ำหนักของทุกตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับ 1 (รายละเอียดตัวชี้วัดผลลัพธ์ดังกล่าวปรากฏในภาคผนวก ข) ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการแจ้งรายชื่อตัวชี้วัดที่เลือกดังกล่าว มาพร้อมกับการรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน ตามแบบฟอร์มที่ 1

8 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด PMQA 54 ตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความสำเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  การประเมินองค์การด้วยตนเองนั้น ให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร 2. ประเมินองค์การด้วยตนเองหมวด 1 – 7 ตามโปรแกรมตรวจ ประเมิน FL 3. ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL

9 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด PMQA 54 ตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความสำเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

10 ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ หมวด 1 – 7 (Toolkits) คลินิกให้คำปรึกษารายกระทรวง ในกรณีที่ส่วนราชการแจ้งความประสงค์ โดยจะจัดให้ กระทรวงละ 1 ครั้ง ให้คำปรึกษาผ่านห้องสนทนาระบบออนไลน์ (PMQA Chat Room) ที่ เว็บไซต์ www.opdc.go.th/chat วันจันทร์ ถึง พฤหัส 10.00 – 11.00 น. www.opdc.go.th/chat PMQA e-Learning เว็บไซต์ www.opdc.go.th ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ PMQA จากเว็บไซต์ www.opdc.go.th ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ เอกสารและสื่อ ปี 2554

11

12 องค์ประกอบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ส่วนที่ 1 เกณฑ์ Fundamental Level ส่วนที่ 2คำอธิบายแนวทางดำเนินการ ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วน สมบูรณ์เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ Fundamental Level ส่วนที่ 1 เกณฑ์ Fundamental Level ส่วนที่ 2คำอธิบายแนวทางดำเนินการ ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วน สมบูรณ์เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ Fundamental Level

13 ตัวอย่างการประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) SP 6จังหวัดต้องจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานให้สามารถบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการได้สำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การจัดสรร ทรัพยากรให้แก่แผนงานโครงการ/กิจกรรม เกณฑ์ หมวด 2 คำอธิบาย การจัดทำรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานนั้น จังหวัดอาจใช้โปรแกรม Microsoft Project ในการจัดทำรายละเอียดดังกล่าว ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของแผน การดำเนินงาน แผนการใช้งบประมาณ และแผนการบริหารกำลังคน ได้อย่างครบถ้วน ทำให้การติดตามผลการ ดำเนินงานแผนงาน/โครงการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิธีการประเมิน A - มีการจัดทำรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ซึ่งต้องประกอบด้วย ระยะเวลาดำเนินการในแต่ละกิจกรรม ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน/โครงการ การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรด้านอื่น ๆ D - แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินการตามรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ตามที่กำหนด - แสดงให้เห็นถึงมีการติดตามผลการดำเนินงานตามพัฒนาจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี โดยผ่านการติดตามการดำเนินงานในแต่ละแผนงาน/โครงการ ผ่าน / ไม่ผ่าน – จะผ่านต่อเมื่อทำครบทุก bullet

14 ลักษณะสำคัญองค์กร : จังหวัดนครปฐม ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ทำอย่างไรจึงจะทำให้วิสัยทัศน์ของ จังหวัดประสบความสำเร็จอย่างเป็น รูปธรรม และประชาชนโดยทั่วไปมี คุณภาพชีวิตที่ดี ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในการ ขับเคลื่อนไปตามพันธกิจของจังหวัดและ พันธกิจของหน่วยงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายการทำงาน การบริการที่มีคุณภาพ เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ จิตสำนึกความรับผิดชอบ มีคุณธรรม การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จำนวนบุคลากร วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และการท่องเที่ยว เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ ค่านิยม “ เดินตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติราชการด้วยความเป็นธรรม” กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อขอรับบริการ 2.เกษตรกร 3.หน่วยงานราชการทั่วไป 4.ผู้นำชุมชน 5.กลุ่มชุมชน บุคลากรของจังหวัดนครปฐม มีจำนวนรวม 1,680 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ 1,346 คน ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ 334คน ข้าราชการอายุเฉลี่ย 44.97 ปี ความต้องการและความคาดหวัง เป้าประสงค์หลัก 1.เพิ่มมูลค่าและการส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม 2. เพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ จปฐ. 4. สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งในการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ 5.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการและกระบวนการ ยุติธรรมของรัฐ 1.การบริการสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 2.ข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย 3.ความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติ 4.เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ต้องการ การผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดต้นทุน 5. ประชาชนมีสุขภาพดี ตัวอย่าง

15 15 การจัดการกระบวนการ PMQA หมวด 6 การจัดการกระบวนการ PMQA หมวด 6

16 Hammer & Champy’s (1993) “a collection of activities that takes one or more kinds of input and creates an output that is of value to the customer.” กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพื่อแปลงปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ และสร้างให้เป็น ผลผลิตที่มีคุณค่าต่อลูกค้า A process is… A process is… Wikipedia

17 Rummler & Brache (1995) คือขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการผลิตสินค้าหรือบริการ ส่วนใหญ่มักเป็นกระบวนการข้ามสายงานที่ส่งผ่านระหว่างส่วนงาน ภายในองค์กร กระบวนการที่ทำให้เกิดสินค้าหรือบริการ ที่ส่งมอบ ให้กับลูกค้าภายนอก เรียกว่ากระบวนการหลัก แต่ยังมีกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานซึ่งแต่ไม่ปรากฏ ชัดเจนแก่ลูกค้าภายนอก และมีความสำคัญกับการจัดการ เราเรียก กระบวนการเหล่านี้ว่ากระบวนการสนับสนุน Wikipedia A process is… A process is…

18 ความสำคัญของกระบวนการ กระบวนการเป็นหัวใจสำคัญของทุกกระบวนการ เป็นการตอบสนองพันธกิจและวิสัยทัศน์ของจังหวัด ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ เป้าหมายขององค์กร การจัดการกระบวนการที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลขององค์กร

19 การจัดการกระบวนการ คือ การระดมทรัพยากรในการดำเนินการอันได้แก่ บุคลากร วัสดุ แรงงาน และ เครื่องจักร เพื่อการทำงานให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตอบสนองต่อ วัตถุประสงค์หลักขององค์การ

20 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (Process Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ การออกแบบกระบวนการ PM 1 จังหวัดต้องกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด PM 2 จังหวัดต้องจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความต้องการของ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้านกฎหมาย และข้อกำหนดที่สำคัญที่ช่วยวัดผลการ ดำเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า PM 3 จังหวัดต้องออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญใน PM 2 และนำปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุง กระบวนการอย่างต่อเนื่อง PM 4 จังหวัดต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ เพื่อให้จังหวัดจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ PM 5 จังหวัดต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการ สนับสนุน โดยมีวิธีการในการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรนำไปปฏิบัติ เพื่อให้ บรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญ PM 6 จังหวัดต้องมีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผลการ ดำเนินการดีขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และความสูญเสียจากผลการ ดำเนินการ 20

21 หมวด 6 กำหนดกระบวนการ ข้อกำหนดที่สำคัญ ความต้องการผู้รับบริการ (หมวด 3) กฎหมาย กฎ ระเบียบ (OP) ออกแบบ กระบวนการ องค์ความรู้/IT เป้าหมายภารกิจ ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย/ ผลิตภาพ ความต้องการผู้รับบริการ การจัดการกระบวนการ สู่การปฏิบัติ กำหนดตัวชี้วัดควบคุม กระบวนการ ลดค่าใช้จ่ายใน การตรวจสอบ ป้องกัน ความผิดพลาด ปรับปรุงกระบวนการ สอดคล้องตาม OP แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม การจัดการ กระบวนการ PM 1 PM 2 PM 3 PM 6 PM 3 การออกแบบ กระบวนการ ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน คู่มือการปฏิบัติงาน PM 5 PM 4 PM 5

22 PM 1จังหวัดต้องกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ของจังหวัด กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสำคัญสูงสุดใน การปฏิบัติตามภารกิจ สร้างคุณค่าให้กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวข้องกับบุคลากร ส่วนใหญ่ มีได้หลายกระบวนการ มีลักษณะแตกต่างตาม ภารกิจขององค์กร ยุทธศาสตร์ ความต้องการ ผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการสร้างคุณค่า การออกแบบ กระบวนการ พันธกิจ

23 ขั้นตอนการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า 1. ระบุประเด็นสำหรับการพิจารณา กระบวนการที่สำคัญ 2. การระบุกระบวนการที่ตอบสนอง ต่อประเด็นพิจารณา 3. การจัดกลุ่ม กระบวนการที่สำคัญที่ได้ ระบุไว้ 4. การจัดลำดับ ความสำคัญ 5. การระบุกระบวนการที่ สร้างคุณค่าของจังหวัด

24 PM1 การกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า กระบวนการ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์กระบวนการ ยุทธศาสตร์ (ค่าน้ำหนัก) พันธกิจ (ค่าน้ำหนัก) ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย (ค่าน้ำหนัก) หลักเกณฑ์ อื่นๆ (ถ้ามี) ค่าคะแนน รวม ชื่อกระบวนการ S1S2S3S4S5M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 M5M5 CS1CS2CS3CS4CS5 1. กระบวนการ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตพืช XX X 2. กระบวนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ XX X 3. กระบวนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด XX 4. กำหนด Zoning การเกษตร XX S1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร S2 การสร้างโอกาสและกระจายรายได้ S3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชน เข้มแข็ง S4 การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม S5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เช่น โครงสร้างส่วนราชการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น ตัวอย่าง M1 รายได้ M2 การศึกษา M3 สุขอนามัยและสุขภาพ M4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน M5 ระบบเตือนภัยและป้องกันภัยพิบัติและแก้ไข ปัญหาภาวะฉุกเฉิน ตาม OP ข้อ 8

25 Value Chain by Michael Porter (1985) SIPOC Model เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

26 PM 2จังหวัดต้องจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความต้องการของ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้านกฎหมาย และข้อกำหนดที่สำคัญที่ช่วย วัดผลการดำเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  ข้อกำหนดที่สำคัญ ความต้องการผู้รับบริการ ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า และการลดต้นทุน  ปัจจัยที่สำคัญ ข้อจำกัดและปัญหาในอดีต การเติบโตและโอกาสในอนาคต ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการ ผลกระทบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม ขีดความสามารถหน่วยงาน ความพร้อมของทรัพยากร มาตรฐานการควบคุม ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยน “ข้อกำหนดที่สำคัญ” (Key Requirement) หมายถึง ผลลัพธ์ที่คาดหวังเมื่อสิ้นสุด กระบวนการนั้น ข้อกำหนดที่สำคัญ

27 ข้อกำหนดที่สำคัญ (Key Requirement) หมายถึง ผลลัพธ์ที่คาดหวังเมื่อสิ้นสุดกระบวนการนั้น อาทิ กระบวนการด้าน การเงิน ข้อกำหนดคือ ความถูกต้อง กระบวนการรับส่งเอกสาร ข้อกำหนดคือ ความรวดเร็ว ความถูกต้อง เอกสารไม่สูญหาย เป็นต้น ข้อกำหนดที่สำคัญ จะเป็นเงื่อนไขที่นำมาออกแบบกระบวนการเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกระบวนการ

28 ปัจจัยสำคัญที่นำมาใช้ในการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของ กระบวนการ ความต้องการของผู้รับบริการ เช่น ความรวดเร็ว ถูกต้อง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้านกฎหมาย เช่น มาตรฐานการตรวจสอบสินค้า การ ออกใบรับรองต่างๆ ประสิทธิภาพของกระบวนการ เช่น ประหยัดทรัพยากร ทันเวลา ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน

29 ตัวชี้วัดของกระบวนการ หมายถึง ตัวชี้วัดกระบวนการที่ดีจะต้องเป็นตัวควบคุมกระบวนการทำงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานงาน ที่กำหนดไว้ (ข้อกำหนดที่สำคัญ) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระหว่าง กระบวนการ

30 30 การวิเคราะห์ข้อกำหนดที่สำคัญ รายชื่อ กระบวนการ ข้อกำหนดที่สำคัญจำแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์ สรุปข้อกำหนดที่ สำคัญ ความ ต้องการ ของ ผู้รับบริการ ความต้องการ ของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ข้อกำหนด ด้านกฎหมาย ประสิทธิ ภาพ ความคุ้มค่า และการลด ต้นทุน กระบวนการ ถ่ายทอดความรู้ ต้านการผลิต พืช ชัดเจน ถูกต้อง ใช้ได้จริง สินค้าเกษตรมี คุณภาพ มาตรฐาน GAPประหยัด ทรัพยากร คุ้มค่า1.ชัดเจน 2.ถูกต้อง 3.ใช้ได้จริง กระบวนการ ส่งเสริมการ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP ตรงกับความ ต้องการของ ตลาด ผลิตภัณฑ์มี คุณภาพ ลิขสิทธิ์สินค้าทันต่อความ ต้องการของ การตลาด ต้นทุนต่ำ ตรงกับความ ต้องการของ ตลาด ตัวอย่าง

31 กระบวนการข้อกำหนดที่สำคัญตัวชี้วัดผลกระบวนการ กระบวนการถ่ายทอด ความรู้ต้านการผลิตพืช 1.ชัดเจน 2.ถูกต้อง 3.ใช้ได้จริง ร้อยละขององค์ความรู้ที่นำไปถ่ายทอดมาจาก แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ/ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร จำนวนองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดแล้วเกษตรได้ นำไปปฏิบัติจริง กระบวนการส่งเสริมการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตรงกับความต้องการของ ตลาด ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมที่มีการวิจัย ตลาด ร้อยละของสินค้า OTOP ที่สามารถจำหน่ายได้ ในแต่ละเดือน ตัวอย่าง PM2 ข้อกำหนดที่สำคัญและตัวชี้วัดกระบวนการที่สร้างคุณค่า

32 PM 3จังหวัดต้องออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญใน PM 2 และนำปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง ที่สำคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเกี่ยวข้องที่สำคัญ องค์ความรู้และ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ขั้นตอนระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน การควบคุมค่าใช่จ่าย ปัจจัยเรื่องประสิทธิภาพ ปัจจัยเรื่องประสิทธิผล

33 การออกแบบกระบวนการ หมายถึง การออกแบบขั้นตอน อุปกรณ์ เครื่องมือ และแนวทางใน การดำเนินการและวิธีการในการควบคุมกระบวนการเพื่อให้ ตอบสนองต่อข้อกำหนดของการออกแบบและวัตถุประสงค์ของ กระบวนการ

34 ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบกระบวนการ ประกอบด้วย ข้อกำหนดที่สำคัญ องค์ความรู้ เทคโนโลยี กฎระเบียบ กฎหมาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย รอบเวลา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ เป็นต้น

35 ติดตามประเมินผลการส่งเสริม วิเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็นและ กำหนดรูปแบบการส่งเสริม ดำเนินการส่งเสริมด้านการผลิต และตลาด ประสิทธิภาพขององค์ความรู้ กระบวนการส่งเสริมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP PM3 การออกแบบกระบวนการ ประเมินศักยภาพของชุมชน เช่น ความพร้อมด้านภูมิ ปัญญา ทรัพยากร กำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริม เทคโนโลยีที่ใช้ถ่ายทอด สรุปผลการดำเนินการ ส่งเสริม ตัวอย่าง ร้อยละของสินค้า OTOP ที่สามารถ จำหน่ายได้ในแต่ละเดือน ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมที่มีการ วิจัยตลาด ศึกษาความต้องการของ ตลาด (วิจัยตลาด)

36 กระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพ และ ระบบการจัดจำหน่าย สินค้าที่ระลึกและสินค้า ท้องถิ่น พัฒนาความพร้อม และ มาตรฐานสถานบริการ และบริการอื่นๆ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม สำรวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน ศึกษาและสำรวจความต้องการของตลาดเพื่อกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย สร้างความต่อเนื่องและสม่ำเสมอในการจัด Event เพื่อให้เกิดการจดจำ ศึกษาและสำรวจความต้องการของตลาดเพื่อกำหนด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกตรามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับตรามาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ จัดหาตลาดรองรับสินค้าที่ได้รับตรามาตรฐาน ตรวจสอบและกำกับดูแล คุณภาพและมาตรฐานสินค้า ศึกษาและสำรวจความต้องการของตลาดและ ศักยภาพปัจจุบันของสถานบริการและบริการอื่นๆ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุง สถานบริการและบริการอื่นๆ ให้ได้มาตรฐานและ ตรงตามความต้องการของตลาด พัฒนากลไกการกำกับดูแลสถานบริการและ บริการอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ มาตรฐาน เช่น ป้ายนำทาง สุขา เป็นต้น ตัวอย่าง PM3 การออกแบบกระบวนการ

37 จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของ กระบวนการ การตัดสินใจ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน ทิศทาง / การเคลื่อนไหว ของงาน จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน ( เช่น กรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบ ได้ภายใน 1 หน้า ) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน Flow Chart

38 PM 4จังหวัดต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการ จัดการกระบวนการ เพื่อให้ส่วนราชการจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง แผน สำรอง ฉุกเฉิน การสื่อสาร กับ ผู้เกี่ยวข้อง การทบทวน/ ปรับปรุงแผน สำรอง ฉุกเฉิน ความ เชื่อมโยงแผน สำรองฉุกเฉิน กับพันธกิจ ระบบงานมีการเตรียมความพร้อม สถานที่ทำงานมีการเตรียม ความพร้อม ภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ กระบวนการ สภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การจลาจล ภาวะฉุกเฉินระดับท้องถิ่น/ ระดับชาติ

39 PM4 แผนสำรองฉุกเฉิน

40 ที่มา : เอกสารประกอบการสัมมนาเวทีปัญญาสัมมนาวาที รื่อง Business Continuity Management วันที่ 26 มกราคม 2554 โดย คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง และ คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด

41

42

43

44 PM 5จังหวัดต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า และ กระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้ บุคลากรนำไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญ การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการบรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญ แสดงจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดของงาน ผู้ปฏิบัติงานใช้อ้างอิงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ในการทำงาน มี Work Flow มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ กระบวนการสร้างคุณค่าทั้งหมด ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ กระบวนการสนับสนุนทั้งหมด มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน ทั้งในเชิงคุณภาพ และ ปริมาณ ระบบงาน ระยะเวลาของกระบวนการ คุณภาพผลผลิต (ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น) ความคุ้มค่าของงาน เมื่อ เทียบกับทรัพยากรที่ใช้

45 วัตถุประสงค์การจัดทำ Work Manual  เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม / กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อใช้ ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ  การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( ตาม PM 5) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การ ทำงานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกำหนดเวลานัดหมาย มีการทำงานปลอดภัย และไม่สร้างมลพิษแก่ชุมชน เพื่อการบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ PM5 คู่มือการปฏิบัติงาน

46

47 องค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงานองค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงาน 1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ (Objectives) เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสาร 2. ขอบเขต (Scope) อธิบายให้ทราบถึงขอบเขตของกระบวนการว่าครอบคลุมขั้นตอน หน่วยงาน สถานที่ และเวลา 3. คำจำกัดความ (Definition) อธิบายถึงศัพท์เฉพาะ หรือคำย่อที่กล่าวถึงภายในกระบวนการ เพื่อความเข้าใจที่ ตรงกัน 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) ชี้แจงให้ทราบถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 5. Work Flow กระบวนการ ระบุขั้นตอนในรูปแบบของ Flow Chart ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

48 องค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงานองค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงาน 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) อธิบายถึงขั้นตอนการทำงานอย่างระเอียด ระบุว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด 7. มาตรฐานงาน ระบุมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน 8. ระบบติดตามประเมินผล ระบุวิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 9. เอกสารอ้างอิง อธิบายให้ทราบถึงเอกสารอื่นที่ต้องใช้ประกอบคู่กันหรืออ้างถึงกัน 10. แบบฟอร์มที่ใช้ อธิบายแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง

49 49 ลำดับผังกระบวนการ มาตรฐาน ระยะเวลา มาตรฐานด้าน คุณภาพ รายละเอียดงานผู้รับผิดชอบ 1 ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูล พื้นฐานภายในชุมชน พัฒนาชุมชน 2 - ตามหลักการ ตลาด ออกแบบสำรวจ ทำการวิจัยความ ต้องการของตลาดอย่างครอบคลุม พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรม จังหวัด 3 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 1 และ 2 นำมาจัดลำดับ ความสำคัญ เพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนา พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรม จังหวัด 4 ค้นหาองค์ความรู้ที่จำเป็นจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ และออกแบบ กิจกรรม รูปแบบการถ่ายทอดและ สื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรม จังหวัด 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาชุมชน 6 เดือนละ 1 ครั้ง ติดตามผลการดำเนินการเป็นระยะ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการปรับปรุง พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรม จังหวัด วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินการ ที่ผานมา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและ แนวทางการดำเนินการ เพื่อให้เกิด การปรับปรุงและพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรม จังหวัด ชื่อกระบวนการ......กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP................. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมที่มีการวิจัยตลาด.... 2. ร้อยละของสินค้า OTOP ที่สามารถจำหน่ายได้ในแต่ละเดือน วิเคราะห์องค์ความรู้ ที่จำเป็นและกำหนดรูปแบบการส่งเสริม ประเมินศักยภาพของชุมชน ติดตามประเมินผลการส่งเสริม สรุปผลการดำเนินการส่งเสริม กำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริม ศึกษาความ ต้องการของ ตลาด ดำเนินการส่งเสริมด้านการผลิต และตลาด YES NO

50 1. การใช้ภาพถ่ายอ้างอิง 2. การใช้ภาพการ์ตูน 3. การใช้ Multimedia เทคนิคการจัดทำคู่มือให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจเทคนิคการจัดทำคู่มือให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ

51 PM 6 จังหวัดต้องมีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพื่อ ให้ผลการดำเนินการดีขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และความ สูญเสียจากผลการดำเนินการ  การปรับปรุงกระบวนการ บูรณาการในทุกระดับชั้น ปรับปรุงในระดับกิจกรรม ปรับปรุงในระดับการปฏิบัติงาน ประจำวัน ปรับปรุงในระดับกระบวนการ ปรับปรุงในระดับกระบวนงาน  ปัจจัยความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ความชัดเจนของเป้าหมาย (การปรับปรุง/ ทิศทาง/การสื่อสาร) เป้าหมายการปรับปรุงต้องเป็นส่วนสำคัญ ที่ระบุในแผนกลยุทธ์/ตัวชี้วัดการปรับปรุง ประจำปี มีการติดตามแผนการปรับปรุงต่อเนื่อง มีกลไกการแก้ไขปัญหา แรงจูงใจ/ความพร้อมใจของบุคลากร ความรู้ของบุคลากรในการแก้ไขปัญหา  ขั้นตอน ระบุ/ค้นหาจุดอ่อนใน กระบวนการ/โอกาสในการ ปรับปรุง กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ในการปรับปรุงงานให้ชัดเจน จัดทีมงานปรับปรุง จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับ ดำเนินการและติดตาม ประเมินผล

52 PM6 การปรับปรุงกระบวนการ

53 53 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล PMQA หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล PMQA หมวด 5

54 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (Human Resource) รหัสแนวทางการดำเนินการ การสร้างบรรยากาศการทำงาน ความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ HR 1 จังหวัดต้องกำหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการ วิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้ เกิดความผูกพันต่อองค์การ HR 2 จังหวัดมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้งมีการ แจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น HR 3 จังหวัดต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ใน SP 3 ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ HR 4 จังหวัดต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความ คุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร HR 5 จังหวัดต้องมีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในจังหวัดที่มีประสิทธิผล

55 หมวด 5 สภาพแวดล้อมการทำงาน ความพึงพอใจ สถานที่ อุปกรณ์ การทำงาน - ตัวชี้วัด/เป้าหมาย - การมีส่วนร่วม เตรียมพร้อมภาวะ ฉุกเฉิน หาปัจจัยหาปัจจัย กำหนดตัวชี้วัด/ วิธีการประเมิน สร้างแรงจูงใจ/จัดระบบ สวัสดิการ ประเมินผลประเมินผล จัดลำดับ ความสำคัญ ปรับปรุงปรับปรุง สอดคล้องกับผลลัพธ์องค์กร HR 1 ระบบประเมินผล ระบบยกย่อง/จูงใจ กำหนดคุณลักษณะและทักษะ ที่จำเป็น สร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้ชัดเจน พัฒนาบุคลากร ทางการ/ไม่ทางการ ทำงานตามแผนปฏิบัติงาน (หมวด 2) สมดุลทั้งความต้องการองค์กรและความ ต้องการบุคลากร (หมวด 5.1) ความจำเป็น (Training Need) ความจำเป็น (Training Need) ความต้องการใน การฝึกอบรม ความต้องการใน การฝึกอบรม ความจำเป็น (Training Need) ความจำเป็น (Training Need) ความต้องการใน การฝึกอบรม ความต้องการใน การฝึกอบรม ความรู้ในองค์กร (หมวด 4.2) ความรู้ในองค์กร (หมวด 4.2) บุคลากร หน.งาน/ ผู้บังคับบัญชา องค์กร ส่งเสริมนำไปปฏิบัติ HR 2 HR 5 HR 3 ประเมินผลประสิทธิผลการฝึกอบรม - ผลการปฏิบัติงานของบุคคล - ผลการดำเนินงานขององค์กร ประเมินผลประสิทธิผลการฝึกอบรม - ผลการปฏิบัติงานของบุคคล - ผลการดำเนินงานขององค์กร HR 4 ความผาสุกความผาสุก การพัฒนาบุคลากร และภาวะผู้นำ

56 HR1 จังหวัดต้องกำหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการ วิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิด ความผูกพันต่อองค์กร ประเด็นย่อยการพิจารณา 1. มีแนวทางในการกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก และความพึง พอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัย ดังกล่าว 2. มีการนำปัจจัยความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อใช้ ในการวางแผนสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร 3. มีการนำแผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรไป ปฏิบัติจริงเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และให้เกิดความ ผูกพันต่อองค์กร 4. มีการประเมินความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร

57 HR1 สำรวจปัจจัย ที่มีผลต่อ ความผาสุก เก็บ รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล จัดลำดับความสำคัญและ กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความ ผาสุก ความพึงพอใจและ แรงจูงใจของบุคลากร จัดทำแผน กลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สำนัก/ กอง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สำนัก/ กอง ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินการ ตามแผน ติดตามประเมินผล เพื่อทบทวนและ ปรับปรุงการ ดำเนินงาน แผนผังแสดงการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความผาสุกฯ ตัวอย่าง : กรมชลประทาน

58 HR1 จังหวัดต้องกำหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุง ปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ผลการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความ พึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร ตัวอย่าง : กรมชลประทาน

59 HR2 จังหวัดมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้ง มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ประเด็นย่อยการพิจารณา 1. มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม 2. มีแนวทางในการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 3. มีแนวทางการจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับผลการ ปฏิบัติงาน

60 HR2 จังหวัดมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้ง มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น หัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้า ส่วนราชการ รองหัวหน้า ส่วนราชการ รองหัวหน้า ส่วนราชการ ผู้อำนวยการ ระดับสำนัก/กอง ผู้อำนวยการ ระดับสำนัก/กอง หัวหน้าหน่วยงาน ภายใต้ สำนัก/กอง ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มี ผู้ใต้บังคับบัญชา ถ่ายทอดและกำหนด เป้าหมายที่สอดคล้องกับ เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ในระดัองค์กร (เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์) กำหนดเป้าหมายงานอื่นๆ ที่มาจากงานตามภารกิจและ งานมอบหมายพิเศษ (เป้าหมายอื่นๆ) ระบบการบริหารผล การปฏิบัติราชการ สมรรถนะ สมรรถนะหลัก ก.พ. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม การทำงานเป็นทีม สมรรถนะหลักของ กรม ชลประทาน  การดำเนินงานเชิงรุก  ความเข้าใจภารกิจกรม ชลประทาน ตัวอย่าง : กรมชลประทาน

61 HR3 จังหวัดต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นย่อยการพิจารณา 1. มีการนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ใน SP3 มาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และนำแผนไปปฏิบัติ 2. มีการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหาร ทรัพยากรบุคคลประจำปี เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ 3. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากร

62 HR3 แผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมชลประทาน จังหวัดต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวอย่าง : กรมชลประทาน

63 HR3 ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทาน 2. สร้างความรู้ความ เข้าใจ ให้ผู้เกี่ยวข้อง 4. กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารทรัพยากร บุคคล 6. กำหนดตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานของแต่ ละเป้าประสงค์และค่า เป้าหมาย 9. ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินงานตาม แผนกลยุทธ์ฯ 8. นำแผนกล ยุทธ์ฯไปปฏิบัติ 7. จัดทำแผนปฏิบัติ การด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (7) ทบทวน ร่างแผนกล ยุทธ์ฯ (7) นำเสนอ แผนกล ยุทธ์ฯ 3. ประเมินสถานภาพ ด้าน HR และ วิเคราะห์ความ คาดหวังผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 5. กำหนด เป้าประสงค์เชิง กลยุทธ์ด้านการ บริหารทรัพยากร บุคคล 1. แต่งตั้งคณะ กรรมการฯ ตัวอย่าง : กรมชลประทาน

64 HR4 จังหวัดต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร ประเด็นย่อยการพิจารณา 1. มีแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการ ฝึกอบรม 2. มีการนำหลักเกณฑ์ไปใช้ในการจัดฝึกอบรม 3. มีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร/ความ คุ้มค่าของการพัฒนา

65 ตัวอย่าง HR 4 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม บทนำ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และคำนิยามหรือขอบเขตของหลักสูตรการฝึกอบรม ที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ : กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ ให้กำหนดหลักเกณฑ์กลางที่จะใช้ร่วมกันในหน่วยงาน รวมถึงวิธีการประเมินประสิทธิผลการอบรม เช่น  เนื้อหาหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสามารถบรรลุ เป้าหมายที่กำหนด  ความเหมาะสมผู้เข้ารับการอบรม การจัดอบรมในรูปแบบการอภิปราย ต้องมีผู้เข้าอบรมไม่เกิน 20 คน ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรนั้น ๆ  คุณสมบัติของวิทยากร วิทยากรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ตรงกับหลักสูตรที่ อบรม และต้องมีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ อย่างน้อย 5 ปี  เทคนิคการฝึกอบรม ในการอบรมแต่ละหลักสูตรต้องมีสัดส่วนของการบรรยาย และ Workshop เป็น 60:40  สถานที่ใช้อบรม การจัดสถานที่อบรมต้องให้เหมาะสมกับหัวข้อการอบรมหรือกิจกรรมที่ใช้  การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม ในการอบรมแต่ละหลักสูตรต้องมีการวัดผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับ การอบรมก่อนเริ่มการอบรมทุกครั้ง (Pretest)

66 HR5 จังหวัดต้องมีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายใน จังหวัดที่มีประสิทธิผล ประเด็นย่อยการพิจารณา 1. ระบบการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะ/แผนการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากร 2. รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่าง บุคลากร 3. รายงานผลการติดตามประเมินผลการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะ ของบุคลากร พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการต่อไป

67 67 ผลลัพธ์ของการดำเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) หมวด 7 ผลลัพธ์ของการดำเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) หมวด 7

68 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 1 RM 1.1ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 6065707580 RM 1.2ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของ ผู้บริหาร 6065707580 RM 1.3ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้บริหาร ใช้ในการติดตามการบริหารงาน 6065707580 RM 1.4ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของ มาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (อย่างน้อยด้านละ 1 มาตรการ/โครงการ) 60708090100 RM 1.5 ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้รับบริการต่อองค์การ (ค่าเฉลี่ย) 12345 ให้จังหวัดเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด 68

69 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ RM 2.1ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด 12345 RM 2.2ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่ระดับ ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 6065707580 RM 2.3ร้อยละของตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องตามเป้าหมายของ จังหวัด 6065707580 RM 2.4ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของส่วนราชการประจำ จังหวัดที่ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่จังหวัด กำหนด 6065707580 RM 2.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง 60708090100 69 ให้จังหวัดเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด

70 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย RM 3.1ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 6570758085 RM 3.2ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 3025201510 RM 3.3ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อกิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์ 6065707580 RM 3.4ร้อยละความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ/ โครงการ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 60708090100 RM 3.5 ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐานคู่มือการ ให้บริการ 60708090100 70 ให้จังหวัดเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด

71 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ RM 4.1ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่ สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 60708090100 RM 4.2ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด 6065707580 RM 4.3ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6570758085 RM 4.4ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดทำสถิติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 5507090100 RM 4.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ ของการ ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 80859095100 71 ให้จังหวัดเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด

72 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล RM 5.1ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ 6065707580 RM 5.2ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร 6065707580 RM 5.3ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 6065707580 RM 5.4ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักประกัน คุณภาพการฝึกอบรม 6065707580 RM 5.5 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่จังหวัดกำหนด (Competency Level) 4045505560 72 ให้จังหวัดเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด

73 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ RM 6.1ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อขั้นตอนการปฏิบัติงาน 6065707580 RM 6.2ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน 6065707580 RM 6.3ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน (Work Manual) 3040506070 RM 6.4ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรฐานงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า 6065707580 RM 6.5 จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น 1-2-3 73 ให้จังหวัดเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนราชการระดับจังหวัด เอกสารประกอบการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google