งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (ชุด ธ.ค. 51) ที่ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 สโมสรทหารบก ห้องเทวกรรมรังรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (ชุด ธ.ค. 51) ที่ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 สโมสรทหารบก ห้องเทวกรรมรังรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (ชุด ธ.ค. 51) ที่ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 สโมสรทหารบก ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 เสนอโดย นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผอ. สำนักนโยบายไฟฟ้า

2 2 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า  ชุด ม.ค. 2547 ใช้ในการจัดทำ PDP 2004  ชุด มี.ค. 2550 ใช้ในการจัดทำ PDP 2007  ชุด ก.ย. 2550 ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)  ชุด ธ.ค. 2551 ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)  ชุด...... 2552 ใช้ในการจัดทำ PDP ฉบับใหม่

3 3 การปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าชุด ธ.ค. 2551 ที่ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 1.ใช้ GDP ที่ปรับใหม่ตามความเห็นของ คณะอนุกรรมการ การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เมื่อ 8 ธ.ค. 51 ช่วงปี 2552-2564 2.เป็นการปรับปรุงจากค่าพยากรณ์ฯ ชุด ก.ย. 2550 ที่ใช้ใน การจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) โดยใช้ Elasticity พยากรณ์ค่าพลังงานไฟฟ้า Energy Demand ใช้ประมาณการ % Load Factor พยากรณ์ค่าพลังไฟฟ้า สูงสุด Peak Demand

4 4 อัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศ ข้อมูลจาก สศช. ตามความเห็นของ คณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เมื่อ 8 ธ. ค. 51

5 5 การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า กรณีฐาน ชุด ธันวาคม 2551 (PDP#2) ชุด กันยายน 2550 (PDP#1) ปี พลังงานไฟฟ้า ล้านหน่วย เพิ่ม ล้านหน่วย% 2007(2550) 2008(2551)152,124 2009(2552)160,7988,6745.70 2010(2553)170,0379,2395.75 2011(2554)178,8248,7875.17 2012(2555)189,48310,6595.96 2013(2556)201,14811,6656.16 2014(2557)213,34312,1956.06 2015(2558)226,82313,4806.32 2016(2559)240,80313,9816.16 2017(2560)255,15614,3535.96 2018(2561)270,01914,8625.82 2019(2562)285,15815,1395.61 2020(2563)300,97115,8135.55 2021(2564)317,19316,2225.39 GDP 5.0 5.2 5.0 5.3 5.5 5.8 5.7 5.6 5.5 Elasticity 1.0965 1.1492 1.0336 1.1246 1.1193 1.1023 1.0894 1.0627 1.0457 1.0401 1.0194 1.0083 0.9800 GDP 2.0 3.0 4.5 5.3 5.5 5.8 5.7 5.6 5.5 พลังงานไฟฟ้า ล้านหน่วย เพิ่ม ล้านหน่วย% 147,2293,4872.43 150,4583,2292.19 155,6455,1873.45 162,8847,2394.65 172,5939,7095.96 183,21810,6256.16 194,32611,1086.06 206,60412,2786.32 219,33912,7356.16 232,41313,0745.96 245,95013,5375.82 259,74013,7905.61 274,14414,4045.55 288,92014,7765.39 จากข้อมูล 10 เดือน

6 ใช้ Load Factor ชุด กันยายน 2550 พยากรณ์พลังไฟฟ้าสูงสุด กรณีฐาน ชุด กันยายน 2550 (PDP#1) ชุด ธันวาคม 2551 (PDP#2) ปี พลังไฟฟ้าสูงสุดพลังงานไฟฟ้า% เมกะวัตต์ เพิ่ม ล้านหน่วย เพิ่มLoad เมกะวัตต์ % ล้านหน่วย %Factor 2007(2550)22,035.59143,741.92 2008(2551)22,017-19-0.09147,2293,4872.4376.34 2009(2552)22,8868693.95150,4583,2292.1975.05 2010(2553)23,9361,0504.59155,6455,1873.4574.23 2011(2554)25,0851,1494.80162,8847,2394.6574.12 2012(2555)26,5721,4875.93172,5939,7095.9674.15 2013(2556)28,1881,6166.08183,21810,6256.1674.20 2014(2557)29,8711,6835.97194,32611,1086.0674.26 2015(2558)31,7341,8636.24206,60412,2786.3274.32 2016(2559)33,6731,9396.11219,33912,7356.1674.36 2017(2560)35,6681,9955.92232,41313,0745.9674.38 2018(2561)37,7252,0575.77245,95013,5375.8274.42 2019(2562)39,8282,1035.57259,74013,7905.6174.45 2020(2563)42,0242,1965.51274,14414,4045.5574.47 2021(2564)44,2812,2575.37288,92014,7765.3974.48 ใช้ Load Factor จากค่าพยากรณ์ ชุดกันยายน 2550 เพื่อใช้ในการพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ในค่าพยากรณ์ชุด ธันวาคม 2551 ค่าจริงเกิดขึ้นเมื่อ 21 เม.ย.51 เวลา 14:30 คำนวณจาก Load Factor และพลังงานไฟฟ้า

7 7 เปรียบเทียบค่าพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ธันวาคม 2551 (PDP#2) กับ กันยายน 2550 (PDP#1)

8 ล้านหน่วย ค่าพยากรณ์พลังงานไฟฟ้าผลิตสุทธิในระบบ ของ กฟผ. ธันวาคม 51 กรณีฐาน กันยายน 50 ธันวาคม 51 กรณีสูง สิ้นปี 2554ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน 2550 15,940 ล้านหน่วย ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน 2550 11,541 ล้านหน่วย สิ้นปี 2559ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน 2550 21,464 ล้านหน่วย ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน 2550 9,645 ล้านหน่วย สิ้นปี 2564ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน 2550 28,273 ล้านหน่วย ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน 2550 5,296 ล้านหน่วย

9 ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าผลิตสุทธิในระบบของ กฟผ.

10 เมกะวัตต์ ค่าพยากรณ์พลังไฟฟ้าผลิตสุทธิในระบบ ของ กฟผ. ธันวาคม 51 กรณีฐาน กันยายน 50 สิ้นปี 2554ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน 2550 2,455 เมกะวัตต์ ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน 2550 1,777 เมกะวัตต์ สิ้นปี 2559ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน 2550 3,295 เมกะวัตต์ ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน 2550 1,481 เมกะวัตต์ สิ้นปี 2564ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน 2550 4,333 เมกะวัตต์ ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน 2550 812 เมกะวัตต์ ธันวาคม 51 กรณีสูง

11 ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าผลิตสุทธิในระบบของ กฟผ.

12 12 การพิจารณาโครงการ DSM ปัจจุบันได้คำนึงถึงตั้งแต่ในขั้นตอนการจัดทำค่า พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าแล้วโดย  หักค่าพลังงานที่คาดว่าจะประหยัดได้จาก โครงการ DSM ออกจาก Energy Consumption ก่อนนำไปใช้วางแผน PDP

13 13 มาตรการประหยัดพลังงาน / การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ค่าพยากรณ์ชุด มีนาคม 2550 (PDP 2007) ได้คำนึงถึงมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ แล้ว เช่น - โครงการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างตามช่วงเวลา (time of use) - โครงการกำหนดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า เบอร์ 5 - การจัดตั้งบริษัทจัดการด้านพลังงาน (ESCO) - โครงการประหยัดพลังงานในอาคารและโรงงาน - โครงการเปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน คาดว่าสามารถประหยัดพลังงานได้ปีละ 330 ล้านหน่วย โดยแบ่งสัดส่วนตามการใช้ไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. ปี 2550 ดังนี้ กฟน. มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 32 % ผลของ DSM สามารถประหยัดไฟฟ้า ได้ปีละ 107 ล้านหน่วย กฟภ. มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 68 % ผลของ DSM สามารถประหยัดไฟฟ้า ได้ปีละ 223 ล้านหน่วย

14 14 การพิจารณาการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP VSPP เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าชนิด Non-Firm ไม่สามารถ ควบคุมให้จ่ายไฟฟ้าตามที่ระบบต้องการได้ ดังนั้น  กรณี Energy จะคิดจาก VSPP ทั้งหมดที่ผลิตและขาย ให้ กฟน. และ กฟภ.  กรณี Peak จะไม่คิดพลังงานลมและแสงอาทิตย์ แต่ พลังงานชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ คิดร้อยละ 30

15 15 ขอบคุณครับ www.eppo.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (ชุด ธ.ค. 51) ที่ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 สโมสรทหารบก ห้องเทวกรรมรังรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google