งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สโมสรทหารบก ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สโมสรทหารบก ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สโมสรทหารบก ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (ชุด ธ.ค. 51) ที่ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 สโมสรทหารบก ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 เสนอโดย นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผอ. สำนักนโยบายไฟฟ้า

2 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ชุด ม.ค ใช้ในการจัดทำ PDP 2004 ชุด มี.ค ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 ชุด ก.ย ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ชุด ธ.ค ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ชุด ใช้ในการจัดทำ PDP ฉบับใหม่

3 การปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าชุด ธ. ค
การปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าชุด ธ.ค ที่ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ใช้ GDP ที่ปรับใหม่ตามความเห็นของ คณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เมื่อ 8 ธ.ค. 51 ช่วงปี เป็นการปรับปรุงจากค่าพยากรณ์ฯ ชุด ก.ย ที่ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) โดยใช้ Elasticity พยากรณ์ค่าพลังงานไฟฟ้า Energy Demand ใช้ประมาณการ % Load Factor พยากรณ์ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด Peak Demand

4 อัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศ
ข้อมูลจาก สศช. ตามความเห็นของ คณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เมื่อ 8 ธ.ค. 51

5 การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า กรณีฐาน
ชุด กันยายน 2550 (PDP#1) ชุด ธันวาคม 2551 (PDP#2) ปี พลังงานไฟฟ้า ล้านหน่วย เพิ่ม % 2007(2550) 2008(2551) 152,124 2009(2552) 160,798 8,674 5.70 2010(2553) 170,037 9,239 5.75 2011(2554) 178,824 8,787 5.17 2012(2555) 189,483 10,659 5.96 2013(2556) 201,148 11,665 6.16 2014(2557) 213,343 12,195 6.06 2015(2558) 226,823 13,480 6.32 2016(2559) 240,803 13,981 2017(2560) 255,156 14,353 2018(2561) 270,019 14,862 5.82 2019(2562) 285,158 15,139 5.61 2020(2563) 300,971 15,813 5.55 2021(2564) 317,193 16,222 5.39 GDP 5.0 5.2 5.3 5.5 5.8 5.7 5.6 Elasticity 1.0965 1.1492 1.0336 1.1246 1.1193 1.1023 1.0894 1.0627 1.0457 1.0401 1.0194 1.0083 0.9800 GDP 2.0 3.0 4.5 5.3 5.5 5.8 5.7 5.6 พลังงานไฟฟ้า ล้านหน่วย เพิ่ม % 147,229 3,487 2.43 150,458 3,229 2.19 155,645 5,187 3.45 162,884 7,239 4.65 172,593 9,709 5.96 183,218 10,625 6.16 194,326 11,108 6.06 206,604 12,278 6.32 219,339 12,735 232,413 13,074 245,950 13,537 5.82 259,740 13,790 5.61 274,144 14,404 5.55 288,920 14,776 5.39 จากข้อมูล 10 เดือน

6 ใช้ Load Factor ชุด กันยายน 2550 พยากรณ์พลังไฟฟ้าสูงสุด กรณีฐาน
(PDP#1) ชุด ธันวาคม 2551 (PDP#2) ปี พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า % เมกะวัตต์ เพิ่ม ล้านหน่วย Load Factor 2007(2550) 22,035.59 143,741.92 2008(2551) 22,017 -19 -0.09 147,229 3,487 2.43 76.34 2009(2552) 22,886 869 3.95 150,458 3,229 2.19 75.05 2010(2553) 23,936 1,050 4.59 155,645 5,187 3.45 74.23 2011(2554) 25,085 1,149 4.80 162,884 7,239 4.65 74.12 2012(2555) 26,572 1,487 5.93 172,593 9,709 5.96 74.15 2013(2556) 28,188 1,616 6.08 183,218 10,625 6.16 74.20 2014(2557) 29,871 1,683 5.97 194,326 11,108 6.06 74.26 2015(2558) 31,734 1,863 6.24 206,604 12,278 6.32 74.32 2016(2559) 33,673 1,939 6.11 219,339 12,735 74.36 2017(2560) 35,668 1,995 5.92 232,413 13,074 74.38 2018(2561) 37,725 2,057 5.77 245,950 13,537 5.82 74.42 2019(2562) 39,828 2,103 5.57 259,740 13,790 5.61 74.45 2020(2563) 42,024 2,196 5.51 274,144 14,404 5.55 74.47 2021(2564) 44,281 2,257 5.37 288,920 14,776 5.39 74.48 ค่าจริง เกิดขึ้นเมื่อ 21 เม.ย.51 เวลา 14:30 คำนวณจาก Load Factor และ พลังงานไฟฟ้า ใช้ Load Factor จากค่าพยากรณ์ ชุดกันยายน 2550 เพื่อใช้ในการพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ในค่าพยากรณ์ชุด ธันวาคม 2551

7 เปรียบเทียบค่าพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้าในระบบของ กฟผ
เปรียบเทียบค่าพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ธันวาคม 2551 (PDP#2) กับ กันยายน 2550 (PDP#1)

8 ค่าพยากรณ์พลังงานไฟฟ้าผลิตสุทธิในระบบ ของ กฟผ.
สิ้นปี 2554 ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน ,940 ล้านหน่วย ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน ,541 ล้านหน่วย สิ้นปี 2559 ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน ,464 ล้านหน่วย ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน ,645 ล้านหน่วย สิ้นปี 2564 ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน ,273 ล้านหน่วย ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน ,296 ล้านหน่วย ล้านหน่วย กันยายน 50 ธันวาคม 51 กรณีสูง ธันวาคม 51 กรณีฐาน

9 ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าผลิตสุทธิในระบบของ กฟผ.

10 ค่าพยากรณ์พลังไฟฟ้าผลิตสุทธิในระบบ ของ กฟผ.
สิ้นปี 2554 ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน ,455 เมกะวัตต์ ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน ,777 เมกะวัตต์ สิ้นปี 2559 ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน ,295 เมกะวัตต์ ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน ,481 เมกะวัตต์ สิ้นปี 2564 ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน ,333 เมกะวัตต์ ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ กันยายน 50 ธันวาคม 51 กรณีสูง ธันวาคม 51 กรณีฐาน

11 ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าผลิตสุทธิในระบบของ กฟผ.

12 การพิจารณาโครงการ DSM
ปัจจุบันได้คำนึงถึงตั้งแต่ในขั้นตอนการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าแล้วโดย หักค่าพลังงานที่คาดว่าจะประหยัดได้จากโครงการ DSM ออกจาก Energy Consumption ก่อนนำไปใช้วางแผน PDP

13 มาตรการประหยัดพลังงาน / การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
ค่าพยากรณ์ชุด มีนาคม 2550 (PDP 2007) ได้คำนึงถึงมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ แล้ว เช่น - โครงการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างตามช่วงเวลา (time of use) - โครงการกำหนดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า เบอร์ 5 - การจัดตั้งบริษัทจัดการด้านพลังงาน (ESCO) - โครงการประหยัดพลังงานในอาคารและโรงงาน - โครงการเปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน คาดว่าสามารถประหยัดพลังงานได้ปีละ 330 ล้านหน่วย โดยแบ่งสัดส่วนตามการใช้ไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. ปี 2550 ดังนี้ กฟน. มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 32 % ผลของ DSM สามารถประหยัดไฟฟ้า ได้ปีละ 107 ล้านหน่วย กฟภ. มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 68 % ผลของ DSM สามารถประหยัดไฟฟ้า ได้ปีละ 223 ล้านหน่วย

14 การพิจารณาการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP
VSPP เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าชนิด Non-Firm ไม่สามารถควบคุมให้จ่ายไฟฟ้าตามที่ระบบต้องการได้ ดังนั้น กรณี Energy จะคิดจาก VSPP ทั้งหมดที่ผลิตและขายให้ กฟน. และ กฟภ. กรณี Peak จะไม่คิดพลังงานลมและแสงอาทิตย์ แต่พลังงานชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ คิดร้อยละ 30

15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สโมสรทหารบก ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google