งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Two component Systems Vapour Pressure Diagrams: สาร A + B Liquid Vapour PB*PB* PA*PA* xAxA 0 1 เป็นไปตาม กฎของ Raoult P P i = xi xi Pi*Pi* P tot.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Two component Systems Vapour Pressure Diagrams: สาร A + B Liquid Vapour PB*PB* PA*PA* xAxA 0 1 เป็นไปตาม กฎของ Raoult P P i = xi xi Pi*Pi* P tot."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Two component Systems Vapour Pressure Diagrams: สาร A + B Liquid Vapour PB*PB* PA*PA* xAxA 0 1 เป็นไปตาม กฎของ Raoult P P i = xi xi Pi*Pi* P tot

3 P = P A + P B = x A P A * + x B P B * = x A P A * + (1- x A ) P B * = x A P A * + P B * - x A P B * = P B * + (P A * - P B *) x A แสดงว่า ที่อุณหภูมิใด ๆ ความดันไอรวมมีค่าระหว่าง (P A * - P B *) เมื่อ x A เปลี่ยนจาก 0 - 1

4 Composition of Vapour y A = P A P y B = P B P y A = x A P A * P B * + (P A * - P B *) x A y B = 1 - yAyA

5 y A = x A P A * P B * + (P A * - P B *) x A y A = (P A * / P B *) x A 1 + (P A * / P B *) x A - x A ถ้า P A * / P B * >> 1 y A > x A

6 แสดงเศษส่วนโมล ของสาร A ในไอ (y A ) ที่ composition ต่าง ๆ (x A ) เมื่อ ตัวเลขที่กำกับ เส้นกราฟแสดงค่า P A * / P B *

7 P = P B * + (P A * - P B *) x A อธิบายกราฟเส้นตรง liq อธิบายกราฟเส้นโค้ง vapor

8 แสดงค่า total vapor pressure (P/P A *) ที่ composition ต่าง ๆ ( y A ) P A * / P B * =1

9 แสดงให้เห็นว่า สารที่ระเหยง่าย ( มีค่าความดันไอสูง ) จะอยู่ในชั้นของไอของสาร มากกว่า สารที่ระเหยได้ยาก ( มีค่าความดันไอต่ำ )

10 Ideal solution

11 Lever Rule isopl eth tie line

12 Liquid in a container exists in equilibrium with its vapour. Pressure changes. All the liqiud has vaporized

13 Bubble point line due point line

14 ll  nn Lever Rule n  l  = n  l   = liquid  = vapour

15 n  l  = n  l  กฎลีเวอร์ (Lever Rule) ใช้ประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนระหว่าง จำนวนโมล ( ทั้งหมด ) ในของเหลวและในไอได้  = liquid  = vapour nvnv l n l   l v

16 At P 1 : l v /l l = n l /n v = At P 2 : l v /l l = 0.3 n l = 0.3 n v At P 3 : ?

17 แผนภาพของอุณหภูมิ - องค์ประกอบ แผนภาพของจุดเดือด (Boiling point diagram) ภายใต้ความดันคงที่

18 Temp. Vapour compos ition IsoplethIsopleth เส้นจุดเดือด เส้นควบแน่น a2 a2 = จุดเดือด a 2 ’ = จุดควบแน่น

19 การกลั่น (Distillation) คอมโพเนนท์ที่มีความดันไอสูง จะมีเศษส่วนโมลในไอ (y A ) มากกว่าในของเหลว (x A )

20 ถ้านำไอของสารละลาย ไปทำให้ควบแน่นเป็นของเหลว ของเหลวใหม่ จะมีคอมโพเนนท์ดังกล่าว ในสัดส่วนที่สูงกว่าเดิม

21 และถ้านำของเหลวใหม่ไปทำให้เป็นไอ ไอที่ได้ จะมีเศษส่วนโมลของ คอมโพเนนท์ดังกล่าวสูงขึ้น y A ’ > y A

22 การกลั่นลำดับ ส่วน Fractional Distillation การกลั่นควบแน่นซ้ำ ๆ กัน อย่างต่อเนื่อง ให้เพลท (plate) หนึ่งของคอลัมน์ มี T = T 1 ให้อีกเพลทหนึ่งมี T = T 2 เมื่อ T 2 > T 1

23 การกลั่น (Distillation) การกลั่นลำดับส่วน fractional distillation the number of theoretical plates efficiency of fractionating column Number of effective vaporization and condensation steps

24 Vapour compos ition IsoplethIsopleth b l v ถ้าเราผ่าน ไอไปที่ เพลทสูง กว่า ( ลด อุณหภูมิ ) : b บางส่วน ของไอจะ ควบแน่นให้ ของเหลวที่ มีองค์ประ กอบ = l และ บางส่วนจะ กลายเป็น ไอที่มีองค์ ประ กอบ = v

25 Vapour compos ition IsoplethIsopleth องค์ประกอบ ของไอจะเลื่อน ลงมาตามแนว a 2 ’ ฎ a 3 ’ องค์ประกอบ ของของเหลว จะเลื่อนลงมา ตามแนว a 3 ฎ a 2

26 N = 5 The number of theoretical plates = ? N = 3

27 สารละลายไม่สมบูรณ์แบบ Non ideal solution = Real soluition

28 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอของตัวทำละลาย ในสารละลาย กับค่าเศษส่วนโมลของตัวทำละลาย P i = x i P i * Ideal solution : P i = x i x  i P i * Non ideal solution :

29 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอของสารละลาย กับค่าเศษส่วนโมลของตัวทำละลายในสารละลาย (x) Ideal solution : P = P 2 * + (P 1 * - P 2 *) x 1 P =  2 P 2 * + (  1 P 1 * -  2 P 2 * )x 1 Non ideal solution :

30 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอของสารละลาย กับค่าเศษส่วนโมลของตัวทำละลายในไอ (y) Ideal solution : P =  1  2 P 1 * P 2 * Non ideal solution :  1 P 1 * + (  2 P 2 * -  1 P 1 * )y 1

31 ไดอะแกรมของสารละลายไม่สมบูรณ์แบบ ที่คล้ายคลึงกับ กรณีของสารละลายสมบูรณ์แบบมาก เช่น CCl 4 - Benzene MtOH - H 2 O

32 Negative deviation P x CHCl 3 ฎ 0 1 Chloroform - Acetone CHCl 3 CH 3 -C-CH 3 O  H mix < 0

33 P x

34 Azeotropes “boiling without changing” maximum high-boiling azeotrope

35 Maximum azeotropes A - B stabilized liquid A - B reduce vapour pressure negative deviation A B ตัวอย่าง เช่น HCl/water azeo. 80 % (w/w) water, bp. = 108.6 o C

36 ตาราง แสดงอะซิโอโทรปแบบจุดเดือดสูง C A T b / O C C B T b / O C Azeotrope %W A T / O C HCl - 80 H 2 O 100 20.22 108.6 CHCl 3 61.2 CH 3 COCH 3 56.1 78.5 64.4 C 6 H 5 OH 182.2 C 6 H 5 NH 2 184.4 42 186.2

37 กรณีของ EtOH - Benzene แสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนแบบบวก ไปจากกฏของราอูลท์

38 P x

39 Minimum azeotrope low-boiling azeotrope

40 Minimum azeotropes A - B destabilized liquid A - B increase vapour pressure positive deviation A B ตัวอย่าง เช่น ethanol/water azeo. 4 % (w/w) water, b.p. = 78.2 o C

41 ตาราง แสดงอะซิโอโทรปแบบจุดเดือดต่ำ C A T b / O C C B T b / O C Azeotrope %W A T / O C H 2 O 100 C 2 H 5 OH 78.3 4.0 78.2 CCl 4 76.8 CH 3 OH 64.7 79.4 55.7 CHCl 3 61.2 CH 3 OH 64.7 87.4 53.4

42 สรุป ideal solution มี 1 แบบ P x liquid vapor

43 สรุป non ideal solution มี 3 แบบ 1) P x liquid vapor

44 1)

45 2)

46 3)

47 Immiscible Liquids

48 Hexane - Nitro benzene A-rich phase B-rich phase xBxB

49 Phase diagram of Palladium - Palladium hydride

50 Water - triethylamine Shows lower critical solution temp. low temp. Weak cpx.

51

52 fully miscible before boiling

53 no UCST b 3 = two - phase mixture : compostions = b’ 3 and b” 3 e 2 = boiling pt.

54 เริ่มที่ a 1 : T room x B = 0.95 เดือดที่ 370 K : a 2 liq. gets rich in B หยดสุดท้าย (pure B) เดือดที่ 390 K T b range 370-390 K y B = 0.66

55 สำหรับระบบแบบ two almost immiscible solids - completely miscible liquids lowest melting point Liquid - solid phase diagram

56 e = Eutectic point ( ภ. กรีก ) easy melted (two-phase system of pure A and pure B)

57 a 1 ฎ  a 2 Pure solid B เริ่ม แยกออกมา สลล. ที่เหลือ มี A เท่ากับ a 2 a2 a2 ฎ  a3a3 Pure solid B แยกออกมามากขึ้น สลล. ที่เหลือมี A มากขึ้น ไปอีก ( ดูตำแหน่งของ b 3 เทียบกับ a 2 )

58 (two-phase system of pure A and pure B) a 3 ฎ  a 4 end of step : มีของเหลวเหลือ น้อยกว่า a 3 composition = e ของเหลวทั้งหมด จะกลายเป็น ของแข็ง คือ pure B และ pure A ผสมกัน

59 a 2 : solid B precipitated stop at a 4 eutectic pt.

60 Reacting systems A + B ฎ C a 1 : excess B with A C + unreac ted B

61 2Na + K ฎ Na 2 K ?

62 ขอให้โชคดีในการสอบทุกคนค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Two component Systems Vapour Pressure Diagrams: สาร A + B Liquid Vapour PB*PB* PA*PA* xAxA 0 1 เป็นไปตาม กฎของ Raoult P P i = xi xi Pi*Pi* P tot.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google