งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อรรถพล โชติรัตนพิทักษ์ พ.บ. ภัทรา วัฒนพันธุ์ พ.บ.วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อรรถพล โชติรัตนพิทักษ์ พ.บ. ภัทรา วัฒนพันธุ์ พ.บ.วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อรรถพล โชติรัตนพิทักษ์ พ.บ. ภัทรา วัฒนพันธุ์ พ.บ.วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ความผิดปกติใน การควบคุม ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ และอุจจาระ การสูญเสียความรู้สึกอาการอ่อนแรงของแขนขา Spinal cord injury

3 Personal relationship Partner Sex life Social limitations Social life Visit friends Family life EmotionDepressedAnxious Feel bad Sleep interfere Physical limitation Abnormal voiding Renal complication VUR Hydronephrosis Renal failure UTI NEUROGE NIC BLADDER ความผิดปกติในการควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะ Psychosocial problems Physical problems Quality of Life Psychological problems

4 * ข้อมูลจากสารสนเทศการบริการพยาบาล ปี 2551 แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ หอผู้ป่วย เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล มากกว่าร้อยละ 50 ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล มากกว่าร้อยละ 50 เป็นผู้ป่วยรอยโรคที่ไขสันหลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการบาดเจ็บไขสันหลัง และ ส่วนใหญ่เกิดจากการบาดเจ็บไขสันหลัง และ เกือบทั้งหมดมีปัญหากระเพาะปัสสาวะพิการ * เกือบทั้งหมดมีปัญหากระเพาะปัสสาวะพิการ *

5 คุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยที่มีปัญหา คุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยที่มีปัญหากระเพาะปัสสาวะพิการจากการบาดเจ็บไขสันหลังในคนไทย ?

6 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตทั่วไป [1] แบบสอบถามที่จำเพาะต่อโรค [2] [1] Ku JH. The management of neurogenic bladder and quality of life in spinal cord injury. BJU Int2006 Oct;98(4):739-45. [2] Costa P, Perrouin-Verbe B, Colvez A, Didier J, Marquis P, Marrel A, et al. Quality of life in spinal cord injury patients with urinary difficulties. Development and validation of qualiveen. Eur Urol2001 Jan;39(1):107-13. การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการ จากการบาดเจ็บไขสันหลัง มีหลายการศึกษา

7 การศึกษาในประเทศไทย [3] Chinchai P, Sirisatayawong P, Wittayanin W. Relationship of functional abilities; depression, anxiety and stress; and quality of life of people with spinal cord injuries after leaving hospitals. Thailand Jounal of Health Promotion and Environmental Health 2008 Jul – Sep;31(3):119-128 มีการใช้แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การ อนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย เพื่อการศึกษา เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง [3]

8 มีการศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการ จากการบาดเจ็บไขสันหลังโดยใช้แบบสอบถามมีการศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการ จากการบาดเจ็บไขสันหลังโดยใช้แบบสอบถาม King’s Health Questionnaire (KHQ) [12] King’s Health Questionnaire (KHQ) [12] [12] Gònzalez Viejo M, Sánchez Raya J, Romero G, Conejero J. Poster 290: Quality of Life Evaluation in Spinal Cord Injury Patients Comparing Different Bladder Management Techniques. Arch Phys Med Rehab 2007 Sep; 88(9): E95-E95.

9 King’s Health Questionnaire ฉบับภาษาอังกฤษ [9] ประกอบด้วยคำถาม 8 ส่วน 1. General health perceptions 2. Impact on life 3. Role limitations 4. Travel &Social limitations 5. Personal relationship 6. Emotions 7. Sleep/energy 8. Incontinence severity [9] Kelleher CJ., Cardozo LD., Khullar V., Salvatore S.. A new questionnaire to assess the quality of life of urinary incontinent woman. Br J Obstet Gynecol 1997;104(12):1374-9.

10 วัตถุประสงค์ “ ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการ จากการบาดเจ็บไขสันหลังที่ได้รับการรักษาที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ” รูปแบบการวิจัย Descriptiv e study

11 กลุ่มประชากรที่ศึกษา  ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง และมีภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการ และมีภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการ  ได้รับการรักษาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร์ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2551 ถึง 31 ก.ค. 2552

12 เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ามาศึกษา เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ามาศึกษา  ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง อายุ ≥ 18 ปี  มีภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการ  บาดเจ็บไขสันหลังมานาน ≥ 6 เดือน

13  ไม่ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย  มีความบกพร่องทางการสื่อสาร เกณฑ์ในการตัดออกจากการศึกษา เกณฑ์ในการตัดออกจากการศึกษา

14 (ผู้ป่วย 54 ราย) วิธีการดำเนินการวิจัย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 1. ข้อมูลพื้นฐาน King’s Health Questionnaire (KHQ) ฉบับภาษาไทย เปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตระหว่างกลุ่ม วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต วิธีการขับถ่ายปัสสาวะ วิธีการขับถ่ายปัสสาวะ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ 2. คะแนนคุณภาพชีวิต

15 สถิติเชิงพรรณนา  ข้อมูลทั่วไป  คะแนนคุณภาพชีวิต สถิติเชิงวิเคราะห์  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณภาพ ชีวิตระหว่างกลุ่ม  วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ ชีวิต การวิเคราะห์ทางสถิติ

16

17 ราย (ร้อยละ)ค่าเฉลี่ย (SD) เพศ  ชาย  หญิง 45 (83.3) 9 (16.7) อายุ (ปี) 39.4 (10.9) สาเหตุ  อุบัติเหตุทางจราจร  ตกที่สูง  อื่นๆ 42 (79.2) 10 (18.9) 1 (1.9) 1 (1.9) ระยะเวลาการบาดเจ็บ (ปี) 5.9 (5.0)

18 % patients42.6 38.9 16.7 ระดับการบาดเจ็บ

19 % patients Method46.327.9 24.1 วิธีขับถ่ายปัสสาวะ

20 ราย (ร้อยละ) การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ  มี  ไม่มี 29 (53.7) 25 (46.3) ภาวะปัสสาวะเล็ดราด  มี  ไม่มี 22 (40.7) 32 (59.3)

21 % patients 59.0 3.3 19.7 4.9 13.1 ความพึงพอใจ

22 ต่ำ สูง คุณภาพ ชีวิต ร้อยละค่าคะแนน คุณภาพชีวิตเฉลี่ย Impact on life KHQ

23 P < 0.05 P < 0.05 คุณภาพ ชีวิต ต่ำ สูง

24

25 คะแนนคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง ต่ำกว่าการศึกษาของ Westgren N, et al. [13] [13] Westgren N, CNM, Richard Levi, MD, PhD. Quality of Life and Traumatic Spinal Cord Injury. Arch Phys Med Rehabil 1998;79:1433-1439.

26 คะแนนความพึงพอใจต่อวิธีการขับถ่ายปัสสาวะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ต่ำกว่าการศึกษาของ จิตหทัย และคณะ [12] [12] จิตหทัย จงจิตร, ลัดดา คมโสภาพงศ์, ประมุข ทรงจักรแก้ว. ความพึงพอใจในชีวิต ของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง. ว กรมวิทย พ 2545; 44 (1) : 42-50

27 การศึกษานี้ พบเพียงปัจจัยเดียวคือ ภาวะปัสสาวะเล็ดราดที่มีผลกับคะแนน คุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Hicken BL, et al. [4] [4] Hicken BL, Putzke JD, Richards JS. Bladder management and quality of life after spinal cord injury. Am J Phys Med Rehabil2001 Dec;80(12):916-22.

28 et al. [12] พบว่าวิธีขับถ่ายปัสสาวะ ไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนคุณภาพชีวิตGònzalez M, et al. [12] พบว่าวิธีขับถ่ายปัสสาวะ ไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนคุณภาพชีวิต [12] Gònzalez Viejo M, Sánchez Raya J, Romero G, Conejero J. Poster 290: Quality of Life Evaluation in Spinal Cord Injury Patients Comparing Different Bladder Management Techniques. Arch Phys Med Rehab 2007 Sep; 88(9): E95-E95.

29 ข้อจำกัด กลุ่มประชากรที่ศึกษามีข้อจำกัดทางกาย แบบสอบถามนี้เน้นเรื่องของปัสสาวะ เล็ดราดเป็นหลัก

30 ข้อเสนอแนะ ควรมีการศึกษาต่อ โดยอาจนำแบบสอบถาม คุณภาพชีวิตที่มีความจำเพาะ มาแปลเป็น ภาษาไทย และประเมินความน่าเชื่อถือ พัฒนาแบบสอบถามที่มีความจำเพาะต่อปัญหา การขับถ่ายปัสสาวะที่มีมาตรฐาน

31 คะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย คะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการจากการบาดเจ็บไขสันหลังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ป่วยที่มีภาวะปัสสาวะเล็ดราด มีแนวโน้มของ ผู้ป่วยที่มีภาวะปัสสาวะเล็ดราด มีแนวโน้มของคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่า บทสรุป

32 คุณค่างานวิจัย เราควรตระหนักถึง ปัญหาปัสสาวะเล็ดราด และ ผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ในผู้ป่วย กระเพาะปัสสาวะพิการจากการบาดเจ็บไขสันหลังเพิ่ม มากขึ้น

33


ดาวน์โหลด ppt อรรถพล โชติรัตนพิทักษ์ พ.บ. ภัทรา วัฒนพันธุ์ พ.บ.วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google