งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัย ที่ใช้งานวิจัย เป็นฐาน มหาวิทยาลัย ที่มีสุขภาวะ และการจัดการ องค์กรที่ดี มหาวิทยาลัย ที่พึ่งพาตนเอง ด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัย ที่ใช้งานวิจัย เป็นฐาน มหาวิทยาลัย ที่มีสุขภาวะ และการจัดการ องค์กรที่ดี มหาวิทยาลัย ที่พึ่งพาตนเอง ด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มหาวิทยาลัย ที่ใช้งานวิจัย เป็นฐาน มหาวิทยาลัย ที่มีสุขภาวะ และการจัดการ องค์กรที่ดี มหาวิทยาลัย ที่พึ่งพาตนเอง ด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก การผลิต บัณฑิตที่ดี การผลิต บัณฑิตที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา นักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบ ประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านศิษย์เก่า สัมพันธ์ที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านชุมชนสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการ ทรัพยากร ทรัพย์สิน และ ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและ พึ่งตนเองได้ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ระบบบริหาร จัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 1 บ้านวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 เป้าหมายในอีก 4 ข้างหน้า สิ้นสุด กุมภาพันธ์ 2558 สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ได้ กำหนดทิศทางกลยุทธ์ (Strategic Direction) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอีก 4 ปีข้างหน้า และประกาศสภมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3 /2553 เรื่อง พันธ กิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2554-2558) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก

4 Research Quality Weight = 60% Rankings IndicatorWeight Asian Academic Peer Review30% Paper per Faculty15% Citation per Paper15% Student Faculty Ratio20% Asian Employer Review10% International Faculty2.5% International Students2.5% Inbound Exchange Students2.5% Outbound Exchange Students2.5% Criteria Research Quality Teaching Quality Graduate Employability Internationalisation

5 อันดับของ มหาวิทยาลัยไทย 20092010 โลกเอเชียโลก เอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1380180 28 มหาวิทยาลัยมหิดล22035228 44 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 401-50081401-450 79 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์401-50085451-550 91 มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 501-600109501-550 101 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์501-600108551-600 126 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 501-600113551-600 122

6 Asian University Rankings : 2012 171-180731.5 Asian RankingRank in ThailandOverall Score IndicatorScoreCritical DataAsian Ranking Rank in Thailand Academic Reputation31.4-1227 Employer Reputation27.8-1047 Faculty Student29.121.0:129910 Papers per Faculty13.41.22748 Citations per Paper*64.62.51215 International Faculty16.63.0%19611 International Students4.80.7%2967 Inbound Exchange6.50.2%1719 Outbound Exchange4.40.2%1899 Faculty AreaScoreAsian Ranking Rank in Thailand Engineering & Technology12.210010 Natural Sciences7.11305 Social Sciences & Management 16.7816 Khon Kaen University Classification: XL|FC|MD|3 - Very Large; Established; Fully Comprehensive; Moderate (Research Intensity)Classification Ranking Indicators Faculty Areas

7 QS Asian TOP 250 UNIVERSITIES 20132012 University 42 48 107 146 161-170 161-170 38 43 110 145 171-180 161-170 Mahidol Chulalongkorn Thammasat Prince of Songkla Khon Kaen King Mongkut's Technology Thonburi

8 เป้าหมาย 2011 550 2012 800 2013 1100 2014 1550 ภายใน 4 ปี ให้ได้ 4,000 Paper380400 ผลงานตีพิมพ์จริง 31 พ. ค. 2555 ปี 2010 516 ปี 2011 619

9 Publication ในฐาน Scopus เปรียบเทียบ 2 สถาบันและ Trend ในอนาคต

10 เพิ่ม 8% ต่อปี เป้าหมา ย ใหม่ มข

11 จำนวนบุคลากรสายผู้สอนแต่ละคณะ 2029 คน

12 จำนวนบุคลากรที่สามารถตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ในปี 2011 355

13 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์แต่ละคณะ ในปี 2011

14 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ต่อบุคลากรแต่ละคณะ ในปี 2011 0.32

15 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ร่วมระหว่างคณะ ในปี 2011 554 ( ณ วันที่ 1 มกราคม 2555)

16 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ในปี 2011 1.0 0 1.6 5 2.2 2 3.0 2 5.0 0 จำนวน ทั้งหมด 17 862(7.6 %) 618(15. 5%) 500(34. 6%) 32(59.4 %)

17 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ จำแนกตามช่วงอายุผู้เขียน ในปี 2011 1.0 0 3.0 0 2.0 8 2.1 0 2.4 8 2.4 3 2.9 0 2.8 8 4.5 5 1.0 0

18 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์แต่ละคณะ เปรียบเทียบปี 2010 และ 2011 >>> 512 >>> 554

19 จำนวนบทความตีพิมพ์ / คน แต่ละคณะ เปรียบเทียบปี 2010 และ 2011 >>> 0.30 >>> 0.32

20 1.เพิ่มจำนวนการตีพิมพ์ (N) 2.เพิ่มคุณภาพของ paper ที่พิมพ์มี impact factor สูงขึ้น How to get that ? 1.High quality staffs 2.International link 3.Budgets 4.Graduate student 5.Post doctoral 6.Policy 7.Innovation and creation

21 ใช้เงิน งบประมาณ แผ่นดิน 32-60 ล้าน บาท / ปี 2.5 แสนบาท / โครงการ ทุนอุดหนุน การวิจัย

22 ทุนบ่มเพาะ นักวิจัย เพื่อให้สร้าง ผลงาน ในระดับ นานาชาติ 2553- ปัจจุบัน ทุนละ 450,000 บาท 60 ทุน / ปี เป็น เวลา 3 ปี ทุนบ่มเพาะ นักวิจัย งบประมาณ 12,000,000 บาท / ปี

23 กลุ่มวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 17 กลุ่มวิจัย กลุ่มวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 14 กลุ่มวิจัย กลุ่มวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 4 กลุ่มวิจัย ทุนกลุ่ม วิจัย กลุ่มวิจัยที่จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ 2550 จำนวน 3 กลุ่ม วิจัย = ปัจจุบัน 35 กลุ่มวิจัย งบประมาณ 1,000,000 บาท / ปี รวม 35 ล้านบาท / ปี

24 ใช้เงินงบประมาณ แผ่นดิน 68-70 ล้านบาท / ปี งบประมาณวิจัย ของศูนย์วิจัย ศูนย์วิจัย 1,500,000 บาท -4.5 ล้าน / ปี

25 งบประมาณจากสกอ. 318.325 ล้านบาท งบประมาณจากเงินรายได้ 136.225 ล้านบาท รวมทั้งหมด 452.63 ล้านบาท -----186 ล้านบาท ****** งบประมาณจากสกอ. 318.325 ล้านบาท งบประมาณจากเงินรายได้ 136.225 ล้านบาท รวมทั้งหมด 452.63 ล้านบาท -----186 ล้านบาท ****** ตารางที่ 5 สรุปงบประมาณจัดสรรเป็นทุนวิจัยของคลัสเตอร์วิจัย 7 คลัสเตอร์ ประจำปี 2554-2556 ดำเนินการจัดสรรงบประมาณสำหรับ ทุนวิจัย ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2556

26 การตอบแทนการตีพิมพ์ใน วารสารที่มี Impact Factor การตอบแทนการตีพิมพ์ใน วารสารที่มี Impact Factor 0.1-110000 บาท 1.01-2 20000 บาท 2.01-3 30000 บาท 3.01-4 40000 บาท 4.01 -550000 บาท สนับสนุนค่า page charge ไม่เกิน 20,000 บาท  สนับสนุนค่า page charge ไม่เกิน 20,000 บาท ระบบที่ สนับสนุน งานวิจัย

27 รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 100, 000 บาท - ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี impact factor มากกว่า 100 บทความ - มีการ citation อย่างน้อย 20% รางวัลนักวิจัยระดับเพชร 75,00 0 บาท - มากกว่า 75 บทความ รางวัลนักวิจัยระดับทอง 50, 000 บาท มากกว่า 50 บทความ รางวัลนักวิจัยระดับทอง 25, 000 บาท เมากกว่า 25 บทความ รางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัล นักวิจัยเกียรติคุณสารสิน

28 โครงการให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอ ผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยฯเริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2555 โดยแบ่งออกเป็น 4 งวด สรุปได้ดังนี้ งวดที่ 1งวดที่ 2งวดที่ 3งวดที่ 4 21 ทุน (942,000 บ.) 21 ทุน (1,125,000 บ.) 40 ทุน (2,058,000 บ.) 70 ทุน (2,903,170 บ.)

29 ทุนสนับสนุน คณาจารย์ไปเสนอ ผลงานต่างประเทศ Publication writing camp Publication Clinique ห้องปฏิบัติการ กลาง (Central Lab.) มหาวิทยาลัยขอนแ ก่น ระบบพัฒนา ขบวนการวิจัย

30 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัย ที่ใช้งานวิจัย เป็นฐาน มหาวิทยาลัย ที่มีสุขภาวะ และการจัดการ องค์กรที่ดี มหาวิทยาลัย ที่พึ่งพาตนเอง ด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google