งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอโดย ศาสตราจารย์วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก
มหาวิทยาลัย ที่ใช้งานวิจัย เป็นฐาน มหาวิทยาลัย ที่พึ่งพาตนเอง ด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัย ที่มีสุขภาวะ และการจัดการ องค์กรที่ดี ด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิต บัณฑิตที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิษย์เก่า สัมพันธ์ที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบ ประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบบริหาร จัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านชุมชนสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้ ยุทธศาสตร์ที่ 10 บ้านวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 เป้าหมายในอีก 4 ข้างหน้า สิ้นสุด กุมภาพันธ์ 2558
สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ได้ กำหนดทิศทางกลยุทธ์ (Strategic Direction) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอีก 4 ปีข้างหน้า และประกาศสภมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3 /2553 เรื่อง พันธ กิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ ) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก

4 Research Quality Weight = 60%
Criteria Research Quality Teaching Quality Graduate Employability Internationalisation Rankings Indicator Weight Asian Academic Peer Review 30% Paper per Faculty 15% Citation per Paper Student Faculty Ratio 20% Asian Employer Review 10% International Faculty 2.5% International Students Inbound Exchange Students Outbound Exchange Students

5 อันดับของมหาวิทยาลัยไทย
2009 2010 โลก เอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 138 180 28 มหาวิทยาลัยมหิดล 220 35 228 44 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 81 79 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 85 91 มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 109 101 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 108 126 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 113 122

6 Asian University Rankings : 2012
Khon Kaen University   Classification: XL|FC|MD|3 - Very Large; Established; Fully Comprehensive; Moderate (Research Intensity) Ranking Indicators Faculty Areas 7 31.5 Asian Ranking Rank in Thailand Overall Score Indicator Score Critical Data Asian Ranking Rank in Thailand Academic Reputation 31.4 - 122 7 Employer Reputation 27.8 104 Faculty Student 29.1 21.0:1 299 10 Papers per Faculty 13.4 1.2 274 8 Citations per Paper* 64.6 2.5 121 5 International Faculty 16.6 3.0% 196 11 International Students 4.8 0.7% 296 Inbound Exchange 6.5 0.2% 171 9 Outbound Exchange 4.4 189 Faculty Area Score Asian Ranking Rank in Thailand Engineering & Technology 12.2 100 10 Natural Sciences 7.1 130 5 Social Sciences & Management 16.7 81 6

7 QS Asian TOP 250 UNIVERSITIES
2013 2012 University 42 48 107 146 38 43 110 145 Mahidol Chulalongkorn Thammasat Prince of Songkla Khon Kaen King Mongkut's Technology Thonburi

8 3 80 400 เป้าหมาย ภายใน 4 ปี ให้ได้ 4,000 Paper
2013 1100 2014 1550 ผลงานตีพิมพ์จริง 31 พ.ค ปี ปี

9 Publication ในฐาน Scopus เปรียบเทียบ 2 สถาบันและ Trend ในอนาคต

10 เพิ่ม 8% ต่อปี เป้าหมาย ใหม่ มข

11 จำนวนบุคลากรสายผู้สอนแต่ละคณะ
2029 คน จำนวนบุคลากรสายผู้สอนแต่ละคณะ

12 จำนวนบุคลากรที่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในปี 2011
355

13 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์แต่ละคณะ ในปี 2011

14 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ต่อบุคลากรแต่ละคณะ ในปี 2011
0.32 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ต่อบุคลากรแต่ละคณะ ในปี 2011

15 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ร่วมระหว่างคณะ ในปี 2011
554 (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ร่วมระหว่างคณะ ในปี 2011

16 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ในปี 2011
3.02 2.22 1.65 5.00 1.00 จำนวนทั้งหมด 17 862(7.6%) 618(15.5%) 500(34.6%) 32(59.4%)

17 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ จำแนกตามช่วงอายุผู้เขียน ในปี 2011
2.90 2.88 2.48 2.43 4.55 2.08 2.10 3.00 1.00 1.00

18 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์แต่ละคณะ เปรียบเทียบปี 2010 และ 2011
>>> 512 >>> 554

19 จำนวนบทความตีพิมพ์/คน แต่ละคณะ เปรียบเทียบปี 2010 และ 2011
>>> 0.30 >>> 0.32

20 How to get that ? เพิ่มจำนวนการตีพิมพ์ (N)
เพิ่มคุณภาพของ paper ที่พิมพ์มี impact factor สูงขึ้น How to get that ? High quality staffs International link Budgets Graduate student Post doctoral Policy Innovation and creation

21 ทุนอุดหนุนการวิจัย ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 32-60 ล้านบาท/ปี
2.5 แสนบาท/โครงการ

22 ทุนบ่มเพาะนักวิจัย เพื่อให้สร้างผลงาน
ในระดับนานาชาติ 2553-ปัจจุบัน 60 ทุน/ปี เป็นเวลา 3 ปี ทุนละ 450,000 บาท งบประมาณ 12,000,000 บาท /ปี

23 งบประมาณ 1,000,000 บาท/ปี รวม 35 ล้านบาท/ปี
ทุนกลุ่มวิจัย กลุ่มวิจัยที่จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ 2550 จำนวน 3 กลุ่มวิจัย=ปัจจุบัน 35 กลุ่มวิจัย กลุ่มวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิจัย กลุ่มวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มวิจัย กลุ่มวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิจัย งบประมาณ 1,000,000 บาท/ปี รวม 35 ล้านบาท/ปี

24 งบประมาณวิจัยของศูนย์วิจัย
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 68-70 ล้านบาท/ปี ศูนย์วิจัย 1,500,000 บาท-4.5 ล้าน/ปี

25 ดำเนินการจัดสรรงบประมาณสำหรับทุนวิจัย ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2556
ตารางที่ 5 สรุปงบประมาณจัดสรรเป็นทุนวิจัยของคลัสเตอร์วิจัย 7 คลัสเตอร์ ประจำปี งบประมาณจากสกอ ล้านบาท งบประมาณจากเงินรายได้ ล้านบาท รวมทั้งหมด ล้านบาท ล้านบาท******

26 ระบบที่สนับสนุนงานวิจัย
การตอบแทนการตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor บาท บาท บาท บาท บาท สนับสนุนค่า page charge ไม่เกิน 20,000 บาท

27 รางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 100,000 บาท -ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี impact factor มากกว่า 100 บทความ -มีการ citation อย่างน้อย 20% รางวัลนักวิจัยระดับเพชร 75,000 บาท -มากกว่า 75 บทความ รางวัลนักวิจัยระดับทอง 50,000 บาท มากกว่า 50 บทความ รางวัลนักวิจัยระดับทอง 25,000 บาท เมากกว่า 25 บทความ

28 ฝ่ายวิจัยฯเริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2555
KHON KAEN UNIVERSITY โครงการให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยฯเริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2555 โดยแบ่งออกเป็น 4 งวด สรุปได้ดังนี้ งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 21 ทุน (942,000 บ.) (1,125,000 บ.) 40 ทุน (2,058,000 บ.) 70 ทุน (2,903,170 บ.)

29 ระบบพัฒนาขบวนการวิจัย
Publication Clinique ห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนสนับสนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานต่างประเทศ Publication writing camp

30 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google