งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากร สายสนับสนุนในหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แยกเป็น 3 กลุ่ม 1. กลุ่มภารกิจ อำนวยการ 1. กลุ่มภารกิจ อำนวยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากร สายสนับสนุนในหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แยกเป็น 3 กลุ่ม 1. กลุ่มภารกิจ อำนวยการ 1. กลุ่มภารกิจ อำนวยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากร สายสนับสนุนในหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แยกเป็น 3 กลุ่ม 1. กลุ่มภารกิจ อำนวยการ 1. กลุ่มภารกิจ อำนวยการ 3. ศูนย์ แพทยศาสตร์ ศึกษา 2. กลุ่มสนับสนุน บริการ 1

2 การวิเคราะห์อัตรากำลัง กลุ่มภารกิจอำนวยการ 2

3 1.ฝ่ายบริหารทั่วไป รวม ห้องสมุด สารบรรณ เลขา นิติกร รปภ. ปชส.ซักฟอก ยานพาหนะ ขยะ บำบัดน้ำเสีย รักษาศพฯ ไม่รวม ทำความสะอาด และ งานสวน 2.ฝ่ายการเงินและบัญชี รวมจัดเก็บรายได้ในหอผู้ป่วย 3.ฝ่ายพัสดุและซ่อมบำรุงรักษา 4.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 5.ฝ่ายแผนงานและศูนย์คอมพิวเตอร์ 3

4 “ จำนวนพนักงานปฏิบัติงานเต็มเวลา เมื่อเทียบกับเวลามาตรฐานการ ทำงาน ”  เวลามาตรฐาน กำหนดให้ทำงาน 7 ชั่วโมงต่อวัน จำนวน 240 วันต่อปี ( หักวันหยุด ) ดังนั้น 1 FTE มีค่าเท่ากับ 1,680 ชั่วโมงต่อปี  การคำนวณ FTE คำนวณจากภาระ งาน (Workload) หารด้วย เวลา มาตรฐาน การทำงาน 4

5 ภาระงาน : ปริมาณงาน เช่น บริการผู้ป่วย นอก มีหน่วยนับเป็นครั้ง (Case Visit) คูณด้วย เวลาที่ใช้ ในการให้บริการแต่ละครั้ง เช่น พยาบาลใช้เวลาดูแลผู้ป่วยนอก 12 นาทีต่อครั้ง (0.2 ชั่วโมง ) มีปริมาณงาน ผู้ป่วยนอก จำนวน 57,000 ครั้งต่อปี ดังนั้น ภาระงาน มีค่าเท่ากับ 57,000 x 0.2 = 11,400 ชั่วโมงต่อปี 5

6 เช่น ตามตัวอย่างภาระงานของ พยาบาล 11,400 ชั่วโมงต่อปี ดังนั้น พยาบาลจะมี FTE เท่ากับ 11,400/1,680 = 6.78 FTE 6 กรอบอัตรากำลัง = 80 % ของ FTE

7  หลักการ ปริมาณงานต่อปี X ค่ากลาง(นาที/งาน) (เวลาทำงาน 240 วัน x 7ชั่วโมง x 60นาที)  ค่ากลางของเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมหนึ่งๆ กำหนดโดยคณะทำงาน ใช้เหมือนกัน ทุกขนาด รพ. เนื่องจากลักษณะงาน ใช้ระเบียบร่วมกัน ได้แก่ ระเบียบ สำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ 7

8 วิธีวิเคราะห์ FTE กลุ่มภารกิจอำนวยการ 1. ตามปริมาณงาน ได้แก่ ◦ งานบริหารทั่วไป เช่น สารบรรณ ปชส. เลขาฯ ◦ งานนิติกร ◦ งานเจ้าหน้าที่ ◦ งานการเงินและบัญชี ◦ งานพัสดุ ◦ งานซ่อมบำรุง ◦ งานแผนและศูนย์คอมพิวเตอร์ 8

9 งานนาที/งาน ปริมาณงาน ต่อปี เวลาทั้งหมดต่อ ปี(นาที) FTE งานสารบรรณ 1. รับและเวียนหนังสือราชการ8 20, , ส่งและออกเลขหนังสือราชการ7 59, , ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการ30 33,934 1,018, เก็บรักษาหนังสือราชการ10 16, , ทำลายหนังสือราชการ รวม

10 งาน นาที / งาน ปริมา ณ งาน / ปี อัตรา กำลังคน (FTE) 1. งานบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 1202, การสอบเทียบเครื่องมือ งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ/พัดลม 1203, งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า601, งานบำรุงรักษาระบบลิฟท์ งานบำรุงรักษาระบบประปา1201, งานบำรุงรักษาอาคาร1202, งานบำรุงระบบโทรศัพท์ งานบำรุงสัญญาณเพลิงไหม้ งานบำรุงรักษาระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย์ งานบำรุงรักษาระบบอัดอากาศทางการแพทย์ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ งานบำรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1801, รวม ตัวอย่างแบบเก็บข้อมูลงานซ่อมบำรุงรักษา รพ. ก 10

11 2. ตามลักษณะงานเฉพาะ รักษาความปลอดภัย (FTE /จุดตรวจ หลักต่อเวร) งานซักฟอก (FTE / เตียง) ◦ งานจัดเก็บขยะ ทั่วไป (FTE / จุดพักขยะ) งานจัดเก็บขยะ ติดเชื้อ (FTE / น้ำหนักขยะ) FTE 11

12 จำนว น เตียง Activ e ชื่อ โรงพยาบาล รวมบริหาร งานการ เจ้าหน้าที่ งาน การเงิน / บัญชี งานพัสดุ งาน ซ่อมบำรุง งาน แผนงาน และศูนย์ คอมฯ ควรมีกรอบควรมีกรอบควรมี กรอ บควรมี กรอ บควรมี กรอ บควรมี กรอ บ 887 รพ. พุทธชิน ราช รพ. อุดรธานี รพ. สุราษร์ฯ รพ. หาดใหญ่ รพ. ชลบุรี รพ. เชียงราย รพ. บุรีรัมย์ รพ. สระบุรี Avg ตัวอย่างตัวอย่าง 12

13 ชื่อหน่วย บริการ สุขภาพ รวมบริหาร งานการ เจ้าหน้าที่ งาน การเงิน และบัญชี งานพัสดุ ซ่อม บำรุง งาน แผนงาน และศูนย์ คอมฯ S เตียง ควรมีกรอบ ควร มี กรอ บ ควร มี กรอ บ ควร มี กรอบควรมี กรอ บ ควร มี กรอ บ 1 รพ. มหาสารคา ม 347S รพ. กำแพงเพ ชร 410S รพ. สงขลา 508S รพ. พระ นารายณ์ 505S รพ. พิจิตร 342S รพ. พะเยา 360S Avg ตัวอย่างตัวอย่าง 13

14 ผลการวิเคราะห์ กรอบอัตรากำลังภารกิจ กลุ่มอำนวยการ 14

15 ลำ ดับ เตียงActive หน่วยบริการ สุขภาพ รวมบริหาร งานการ เจ้าหน้าที่ งานการเงิน/ บัญชี งานพัสดุ งาน ซ่อม บำรุง งานแผนงาน และศูนย์คอมฯ งาน สวน / ความ สะอาด รวม ควรมีกรอบควรมีกรอบควรมีกรอบควรมีกรอบควรมีกรอบควรมีกรอบ A /a > < กรอบอัตรากำลังภารกิจกลุ่ม อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาล ทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน หมายเหตุ 1. กรอบคิด 80 % ของที่ควรมี 2. กรอบ = กรอบอัตรากำลัง ( ขรก.+ พรก.+ ลูกจ้างประจำ.+ พกส.) 15

16 ลำดับ เตียงActive หน่วยบริการ สุขภาพ รวมบริหาร งานการ เจ้าหน้าที่ งานการเงิน/ บัญชี งานพัสดุ งาน ซ่อม บำรุง งานแผนงาน และศูนย์ คอมฯ งานสวน /ความ สะอาด รวม ควรมีกรอบควรมีกรอบควรมีกรอบควรมีกรอบควรมีกรอบควรมีกรอบ S/M/F > ≤ กรอบอัตรากำลังภารกิจกลุ่ม อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาล ทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน หมายเหตุ 1. กรอบอัตรากำลังเท่ากับ 80 % ของที่ควรมี 2. กรอบ = กรอบอัตรากำลัง ( ขรก.+ พรก.+ ลูกจ้างประจำ.+ พกส.) 3. “–” หมายถึง รวมกับบริหาร16

17 17

18 กลุ่มสนับสนุนบริการ ศูนย์แพทยศาสตร์ ศึกษา 18

19 กำลังคนในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย * ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา * กำลังคนสนับสนุนบริการ ได้แก่ บุคลากรที่ทำงาน สนับสนุนกลุ่มวิชาชีพในการให้บริการโดยตรง 19

20 วิธีการวิเคราะห์ภาระงาน : ศูนย์ แพทยศาสตร์ศึกษา ใช้มาตรฐานของ สบ พช แบ่ง ออกเป็น 3 กลุ่ม ขนาด ใหญ่ ดูแล นักศึก ษา คน ขนาด กลาง ดูแล นักศึก ษา คน ขนาดเล็ก ดูแล นักศึกษ า คน ขนาด ใหญ่ 50 คน กรอบ = 40 ขนาด กลาง 30 คน กรอบ = 24 ขนาดเล็ก 20 คน กรอบ = 16 20

21 - จัดกลุ่มสนับสนุนบริการจำนวน 42 สาย งาน กับวิชาชีพหลัก 11 วิชาชีพ - แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม - วิเคราะห์สัดส่วนของวิชาชีพและบุคลากร สนับสนุนในแต่ละระดับสถานบริการ โดยใช้เวทีผู้ทรงคุณวุฒิ - วิเคราะห์กรอบของบุคลากรแต่ละระดับ - วิเคราะห์สัดส่วนของวิชาชีพและบุคลากร สนับสนุนในแต่ละระดับสถานบริการ โดยใช้เวทีผู้ทรงคุณวุฒิ - วิเคราะห์กรอบของบุคลากรแต่ละระดับ กลุ่ม 1 จำนวนวิชาชีพ มากกว่ากลุ่ม สนับสนุน ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เทคนิค การแพทย์ ทันต แพทย์ นวก สาธารณสุข นักรังสีเทคนิค นัก กายภาพบำบัด จพ. เวชสถิติ กลุ่ม 2 จำนวน วิชาชีพน้อยกว่ากลุ่ม สนับสนุน ได้แก่ นักโภชนาการ นักกายอุปกรณ์ แพทย์ แผนไทย 21

22 สายงานหลักสายงานสนับสนุน % พยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล พนักงานห้องผ่าตัด พนักงานหอผู้ป่วย พนักงานห้องเฝือก พนักงานประจำห้อง พนักงานเปล พนักงานประจำตึก พนักงานสถานที่ ล่ามภาษาต่างประเทศ X % นักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด พนักงานกายภาพบำบัด พนักงานอาชีวบำบัด y% เจ้าพนักงานเวช สถิติ พนักงานบัตรรายงานโรค z% กลุ่ม 1 กำลังคนสนับสนุน บริการ รพ ระดับ A 22

23 สายงานหลักสายงานสนับสนุนสัดส่วน ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่างทันตกรรม % เภสัชกร พนักงานเภสัชกรรม พนักงานประจำห้องยา ผู้ช่วยเภสัชกร % นักวิชาการ สาธารณสุข ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค พนักงานระบาดวิทยา พนักงานสุขภาพชุมชน พนักงานเยี่ยมบ้าน % นักรังสี การแพทย์ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ % นักเทคนิค การแพทย์ พนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานห้องปฏิบัติการ พนักงานจุลทัศนากร พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค % เฉลี่ย % 23

24 รพ A สายงานหลักสายงานสนับสนุนสัดส่วน นักโภชนาการ พนักงานประกอบอาหาร เจ้าหน้าที่แนะแนวด้านโภชนาการ 1:X แพทย์แผน ไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พนักงานแพทย์แผนไทย 1:X นักกายอุปกรณ์ ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ช่างกายอุปกรณ์ 1:X เฉลี่ย 1:X กลุ่ม 2 คิดสัดส่วนต่อ วิชาชีพ 24

25 สัดส่วนกำลังคนสายสนับสนุน และกลุ่มวิชาชีพของกลุ่มที่ 1 และ กลุ่ม 2 ระดั บ กลุ่ม 1 (8 สาย วิชาชีพ ) กลุ่ม 2 (3 สาย วิชาชีพ ) (% ของที่ควรมี ) สัดส่วนต่อวิชาชีพ 1 คน A60% 1 ต่อ 4 A เล็ก 50% 1 ต่อ 4 S45% 1 ต่อ 4 S เล็ก 45% 1 ต่อ 3 ผลการวิเคราะห์ อัตรากำลัง 25

26 สัดส่วนกำลังคนสายสนับสนุน และกลุ่มวิชาชีพของกลุ่มที่ 1 และ กลุ่ม 2 ระดั บ กลุ่ม 1 (8 สาย วิชาชีพ ) กลุ่ม 2 (3 สาย วิชาชีพ ) (% ของที่ควรมี ) สัดส่วนต่อวิชาชีพ 1 คน M140% 1 ต่อ 3 M235% 1 ต่อ 3 F135% 1 ต่อ 3 F230% 1 ต่อ 3 F330% 1 ต่อ 3 26

27 รพก ขนาด A มีจำนวนเตียง Active 815 เตียง มีศูนย์แพทย์ศาสตร์ดูแลนักศึกษา แพทย์ 85 คน จำนวน FTE 8 วิชาชีพ = 1000 FTE, 3 วิชาชีพ = 15 FTE ประเภท กรอ บ กำลังคนที่มี พกส ขรกพกลป อำนวย การ ศูนย์ แพทย์ฯ กลุ่ม กลุ่ม

28 กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนของ รพสต. 28

29 29


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากร สายสนับสนุนในหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แยกเป็น 3 กลุ่ม 1. กลุ่มภารกิจ อำนวยการ 1. กลุ่มภารกิจ อำนวยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google