งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า  ก. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 657,700 บาท เบิกจ่าย 464,423.50 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,430 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า  ก. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 657,700 บาท เบิกจ่าย 464,423.50 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,430 คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า  ก. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 657,700 บาท เบิกจ่าย 464, มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,430 คน ได้แก่ โครงการกิจกร รม แผนผลงบประม าณ เบิกจ่าย ความร่วมมือการบริการด้าน สุขภาพ , ,440 บรรเทาอุทกภัยน้ำท่วมบ้านกง ,00018, ค่ายอุดมการณ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่น ,00010,800 ทันตกรรมพระราชทาน , ,555 การฝึกทักษะฯการเฝ้าระวังการ เกิดมะเร็งเต้านมฯ ,00050,560 การฝึกทักษะฯการเฝ้าระวังการ เกิดมะเร็งตับ ท่อน้ำดีฯ ,00044,520 วาดภาพให้น้อง ,90064,841 การอบรมพัฒนาครูและพี่เลี้ยง เด็กก่อนวัยเรียน ,85048,820 ศึกษาผลกระทบชุมชนต้นแบบฯ และสรุปผลโครงการ ,75033,670 92,10 0 2, l, ,42 4

3 การบริการวิชาการจัดเก็บรายได้ โดย สร้างหลักสูตร  หมวดเงินรายได้ จำนวน 5 หลักสูตร 14 กิจกรรม งบประมาณรายรับ 5,014,500 บาท มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 1,502 คน โครงการกิจก รรม แผนผลงบประมา ณ เบิกจ่าย Risk Management การ บริหารความเสี่ยงในการ ปฏิบัติการพยาบาลขั้น วิชาชีพ รุ่นที่ ,221,0 00 1,067, การประเมินเพื่อพัฒนา คุณภาพการดูแลผู้ป่วยภาวะ วิกฤตและฉุกเฉินโรคหัวใจ และทรวงอก ” รุ่นที่ , , กลยุทธ์การนิเทศทางการ พยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ,818,0 00 1,666, Competency สำหรับ พยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ , , การพยาบาลในภาวะวิกฤต และฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วย เรื้อรังฯ , , รวมทั้งสิ้น ,014, 500 4,343,

4 จากผลการศึกษาผลกระทบการ ดำเนินงานโครงการชุมชนต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียงฯ ปี 2551 – 2554

5 ผลกระทบต่อประชาชน โดยตรง :  ตระหนักในคุณค่า และมีความ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ของตนเอง อีกทั้งยังสร้าง จิตสำนึกความรับผิดชอบและมีจิต สาธารณะ  มีรายได้เพิ่มขึ้นจากต้นทุนใน ชุมชน เพิ่มมูลค่าจากต้นทุนใน สังคม ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

6  เกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการ วิชาการของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้าง ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ  มีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสนอ แนวทางในการพัฒนาชุมชน ของตนเอง  เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจใน การเรียนรู้สื่อออนไลน์และ สร้างสรรค์สื่อ ส่งผลให้เยาวชน มีโอกาสเข้าศึกษาต่อใน สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ

7  เพิ่มความผูกพันในครอบครัวในการ ทำกิจกรรมร่วมกัน เพิ่มหัวข้อที่ใช้ สนทนากันมากขึ้น  ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว  ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงในด้านต่างๆ  คนในชุมชนมีความภาคภูมิใจใน วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลถึงการอนุรักษ์และเกิดการ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

8  เกิดความร่วมแรงร่วมใจของประชาชน เยาวชน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำ ชุมชน ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนตาม นโยบายของผู้นำท้องถิ่นได้อย่าง ยั่งยืน  นักเรียนมีกิจกรรมในโรงเรียนและ ขยายโครงการไปยังครอบครัวใน โครงการเพิ่มโปรตีนในชุมชนเลี้ยงกบ และปลา โครงการนวดแผนไทย เป็นต้น  สามารถจัดตั้งกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

9 ผลกระทบต่อชุมชน : ( ต่อ )  ชุมชนมีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี เยาวชน นักเรียน ตื่นตัวในการใช้ เทคโนโลยี มีการติดตั้งระบบ อินเตอร์เน็ต สืบค้นข้อมูลด้าน การศึกษาและด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น  มีการขยายจุดรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ขยายสู่ทุกพื้นที่ชุมชน  สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ หลักสูตรการเรียนรู้จากท้องถิ่น  ชุมชนได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ ดีและส่งผลให้ได้รับงบประมาณในการ พัฒนาชุมชนสามารถนำเสนอด้าน ต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากองค์การ พัฒนาชุมชน

10 ผลกระทบต่อชุมชน : ( ต่อ )  ชุมชนมีการตื่นตัวในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้าน เช่น กลุ่มโฮมส เตย์นาอ้อ เป็นต้น  มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนเพิ่มขึ้น  เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้น กลุ่มอาชีพที่ดำเนินการ อยู่แล้วให้ เข้มแข็งขึ้น  หน่วยงานรัฐในพื้นที่เล็งเห็นความสำคัญและ เข้ามาช่วยเหลือมากขึ้น  คนในชุมชนเกิดการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม อาชีพและในชุมชนเพิ่มขึ้น  สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อคนในชุมชนได้ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า  ก. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 657,700 บาท เบิกจ่าย 464,423.50 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,430 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google