งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า  ก. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 657,700 บาท เบิกจ่าย 464,423.50 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,430 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า  ก. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 657,700 บาท เบิกจ่าย 464,423.50 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,430 คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า  ก. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 657,700 บาท เบิกจ่าย 464,423.50 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,430 คน ได้แก่ โครงการกิจกร รม แผนผลงบประม าณ เบิกจ่าย ความร่วมมือการบริการด้าน สุขภาพ 1300500132,70 0 99,440 บรรเทาอุทกภัยน้ำท่วมบ้านกง 1100 20,00018,217. 50 ค่ายอุดมการณ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่น 1-3 1808520,00010,800 ทันตกรรมพระราชทาน 1300400212,50 0 93,555 การฝึกทักษะฯการเฝ้าระวังการ เกิดมะเร็งเต้านมฯ 1120 55,00050,560 การฝึกทักษะฯการเฝ้าระวังการ เกิดมะเร็งตับ ท่อน้ำดีฯ 1120 50,00044,520 วาดภาพให้น้อง 1 406082,90064,841 การอบรมพัฒนาครูและพี่เลี้ยง เด็กก่อนวัยเรียน 1 404550,85048,820 ศึกษาผลกระทบชุมชนต้นแบบฯ และสรุปผลโครงการ 1 1000 33,75033,670 92,10 0 2,43 0 657l,70 0 464,42 4

3 การบริการวิชาการจัดเก็บรายได้ โดย สร้างหลักสูตร  หมวดเงินรายได้ จำนวน 5 หลักสูตร 14 กิจกรรม งบประมาณรายรับ 5,014,500 บาท มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 1,502 คน โครงการกิจก รรม แผนผลงบประมา ณ เบิกจ่าย Risk Management การ บริหารความเสี่ยงในการ ปฏิบัติการพยาบาลขั้น วิชาชีพ รุ่นที่ 11-14 4 320 407 1,221,0 00 1,067,9 20.35 การประเมินเพื่อพัฒนา คุณภาพการดูแลผู้ป่วยภาวะ วิกฤตและฉุกเฉินโรคหัวใจ และทรวงอก ” รุ่นที่ 3-4 2 160 233 823,50 0 678,177.81 กลยุทธ์การนิเทศทางการ พยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3-6 5 400 606 1,818,0 00 1,666,8 12.78 Competency สำหรับ พยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 13-14 2 160 149 670,50 0 569,286.12 การพยาบาลในภาวะวิกฤต และฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วย เรื้อรังฯ 1 80 107 481,50 0 361,220.95 รวมทั้งสิ้น 14 1120 150 2 5,014, 500 4,343, 318.0 1

4 จากผลการศึกษาผลกระทบการ ดำเนินงานโครงการชุมชนต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียงฯ ปี 2551 – 2554

5 ผลกระทบต่อประชาชน โดยตรง :  ตระหนักในคุณค่า และมีความ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ของตนเอง อีกทั้งยังสร้าง จิตสำนึกความรับผิดชอบและมีจิต สาธารณะ  มีรายได้เพิ่มขึ้นจากต้นทุนใน ชุมชน เพิ่มมูลค่าจากต้นทุนใน สังคม ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

6  เกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการ วิชาการของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้าง ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ  มีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสนอ แนวทางในการพัฒนาชุมชน ของตนเอง  เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจใน การเรียนรู้สื่อออนไลน์และ สร้างสรรค์สื่อ ส่งผลให้เยาวชน มีโอกาสเข้าศึกษาต่อใน สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ

7  เพิ่มความผูกพันในครอบครัวในการ ทำกิจกรรมร่วมกัน เพิ่มหัวข้อที่ใช้ สนทนากันมากขึ้น  ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว  ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงในด้านต่างๆ  คนในชุมชนมีความภาคภูมิใจใน วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลถึงการอนุรักษ์และเกิดการ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

8  เกิดความร่วมแรงร่วมใจของประชาชน เยาวชน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำ ชุมชน ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนตาม นโยบายของผู้นำท้องถิ่นได้อย่าง ยั่งยืน  นักเรียนมีกิจกรรมในโรงเรียนและ ขยายโครงการไปยังครอบครัวใน โครงการเพิ่มโปรตีนในชุมชนเลี้ยงกบ และปลา โครงการนวดแผนไทย เป็นต้น  สามารถจัดตั้งกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

9 ผลกระทบต่อชุมชน : ( ต่อ )  ชุมชนมีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี เยาวชน นักเรียน ตื่นตัวในการใช้ เทคโนโลยี มีการติดตั้งระบบ อินเตอร์เน็ต สืบค้นข้อมูลด้าน การศึกษาและด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น  มีการขยายจุดรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ขยายสู่ทุกพื้นที่ชุมชน  สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ หลักสูตรการเรียนรู้จากท้องถิ่น  ชุมชนได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ ดีและส่งผลให้ได้รับงบประมาณในการ พัฒนาชุมชนสามารถนำเสนอด้าน ต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากองค์การ พัฒนาชุมชน

10 ผลกระทบต่อชุมชน : ( ต่อ )  ชุมชนมีการตื่นตัวในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้าน เช่น กลุ่มโฮมส เตย์นาอ้อ เป็นต้น  มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนเพิ่มขึ้น  เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้น กลุ่มอาชีพที่ดำเนินการ อยู่แล้วให้ เข้มแข็งขึ้น  หน่วยงานรัฐในพื้นที่เล็งเห็นความสำคัญและ เข้ามาช่วยเหลือมากขึ้น  คนในชุมชนเกิดการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม อาชีพและในชุมชนเพิ่มขึ้น  สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อคนในชุมชนได้ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า  ก. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 657,700 บาท เบิกจ่าย 464,423.50 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,430 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google