งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ISAN-DSP GROUP Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ISAN-DSP GROUP Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ISAN-DSP GROUP Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain

3 ISAN-DSP GROUP Spatial Domain หมายถึงที่ตั้งอยู่หรือระนาบของ pixel ที่ประกอบขึ้นเป็น image ซึ่งสามารถระบุ ตำแหน่งของ pixel ในความหมายของระยะทางได้ กล่าวคือใน spatial domain เราสามารถแทน image ด้วย f(x,y) เมื่อ x และ y คือระยะทางในแนวแกนตั้งและแกนนอนวัดจากจุด Origin ตัวอย่างที่เป็นของคู่กันคือ Spatial Domain กับ Frequency Domain รูปภาพใน Spatial Domain คือรูปภาพที่อยู่ในระนาบ xy ที่เรา เห็นกันตามปกติ ใน Domain นี้ เราใช้ระยะทางในการกำหนดตำแหน่ง เมื่อแปลงภาพโดยใช้ Fourier Transform ความหมายของ ระยะทางจะหายไป แต่จะเกิดความ หมายในเชิงความถี่ขึ้นมาแทน ซึ่ง ข้อมูลนี้จะอยู่ใน Frequency domain

4 ISAN-DSP GROUP Image Enhancement Image Enhancement หมายถึงการปรับปรุงภาพให้เหมาะสมกับงานเฉพาะทาง ด้านต่างๆ เช่นการทำให้ภาพชัดเจนขึ้น ( ในสายตามนุษย์ ) ตัวอย่าง หมายเหตุ : วิธีการปรับปรุงภาพที่เหมาะสำหรับงานอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องเหมาะสมกับ งานอีกอย่างหนึ่งเสมอไป

5 ISAN-DSP GROUP หมายถึงการปรับปรุงภาพโดยใช้กระบวนการที่กระทำใน Spatial domain และให้ ผลลัพธ์ออกมาใน Spatial domain เช่นกัน กล่าวคือ เราสามารถเขียนสูตรในรูป Image Enhancement in the Spatial Domain เมื่อ f(x,y) คือภาพตั้งต้น, g(x,y) คือภาพผลลัพธ์ และ T[ ] คือ Function ที่ถูกกำหนดในพื้นที่รอบๆจุด (x,y) หมายเหตุ : T[ ] อาจจะรับ input เป็นค่า pixel ที่ตำแหน่ง (x,y) อย่างเดียว หรือ input จะเป็นค่า pixel ใน Neighbors ของจุด (x,y) ขนาดใดๆก็ได้ ตามแต่ลักษณะของ Function นั้นๆเช่น การปรับความสว่างของภาพ มี input เป็นค่าของ pixel (x,y) อย่างเดียว การทำภาพเบลอโดยใช้ smoothing filter ต้องใช้ input จาก pixel หลายๆ pixel รอบๆจุด (x,y)

6 ISAN-DSP GROUP Types of Image Enhancement in the Spatial Domain - Single pixel methods - Gray level transformations Example - Historgram equalization - Contrast stretching - Arithmetic/logic operations Examples - Image subtraction - Image averaging - Multiple pixel methods Examples Spatial filtering - Smoothing filters - Sharpening filters

7 ISAN-DSP GROUP Gray Level Transformation รูปแบบ : เป็นการแปลง intensity ของภาพตั้งต้นไปเป็น intensity ของภาพผลลัพธ์ โดยใช้ function: โดย r คือ input intensity และ s คือ output intensity ตัวอย่าง : Contrast enhancement

8 ISAN-DSP GROUP Image Negative ดำขาว ดำ Input intensity Output intensity Original digital mammogram L = จำนวนระดับของสีเทา 0 L-1 Negative digital mammogram

9 ISAN-DSP GROUP Log Transformations Fourier spectrum Log Tr. of Fourier spectrum Application

10 ISAN-DSP GROUP Power-Law Transformations

11 ISAN-DSP GROUP Power-Law Transformations : Gamma Correction Application ภาพที่อยาก ให้เป็น ภาพที่แสดงที่ Monitor โดยตรง เมื่อปรับ Gamma correction ภาพที่แสดงที่ Monitor ภายหลัง

12 ISAN-DSP GROUP Power-Law Transformations : Gamma Correction Application ภาพ MRI ที่ผ่าน Gamma Correction โดยใช้ค่า Gamma ค่าต่างๆ

13 ISAN-DSP GROUP Power-Law Transformations : Gamma Correction Application ภาพถ่ายทางอากาศที่ ผ่าน Gamma Correction โดยใช้ค่า Gamma ค่าต่างๆ

14 ISAN-DSP GROUP Contrast Stretching Before contrast enhancement After

15 ISAN-DSP GROUP Gray Level Slicing

16 ISAN-DSP GROUP Bit-plane Slicing Bit 7Bit 6 Bit 2Bit 1 Bit 5Bit 3

17 ISAN-DSP GROUP Histogram Histogram เป็นกราฟแบบไม่ต่อเนื่องที่แสดงจำนวน pixel ของ intensity ค่าต่างๆ ภาพที่มืด จะมี histogram กองอยู่ไปทางซ้าย ภาพที่สว่าง จะมี histogram กองอยู่ไปทางขวา รูปแบบ จำนวน pixel

18 ISAN-DSP GROUP Histogram (cont.) ภาพที่ low contrast จะมี histogram กระจุกกันอยุ่ใน ช่วงแคบๆ ภาพที่ high contrast จะมี histogram กระจายกันอยุ่ ในช่วงกว้างๆ Contrast หมายถึงความแตกต่างระหว่างสีที่มืดที่สุดในภาพกับสีที่สว่างที่สุดในภาพ

19 ISAN-DSP GROUP Histogram Processing หมายถึงกระบวนการปรับปรุง intensity ของรูปภาพเพื่อให้ได้ histogram ที่มีลักษณะตามต้องการ - Histogram equalization - Histogram matching เป็นการทำให้ histogram กระจายกันอย่างสม่ำเสมอตลอด เป็นการทำให้ histogram มีลักษณะเหมือนกราฟที่กำหนดไว้

20 ISAN-DSP GROUP Monotonically Increasing Function

21 ISAN-DSP GROUP Histogram Equalization

22 ISAN-DSP GROUP Histogram Equalization (cont.)

23 ISAN-DSP GROUP Histogram Equalization (cont.)

24 ISAN-DSP GROUP Histogram Equalization (cont)

25 ISAN-DSP GROUP Histogram Equalization (cont.) ภาพตั้งต้น ภาพหลังทำ Histogram Eq. ปัญหาในข้อนี้ : ภาพหลังการทำ Histogram equalization กลายเป็นภาพ Low Contrast ไป

26 ISAN-DSP GROUP Histogram Matching เป็นการแปลงให้ Histogram เป็นไปตามกราฟ ที่กำหนด

27 ISAN-DSP GROUP Histogram Matching

28 ISAN-DSP GROUP Local Enhancement

29 ISAN-DSP GROUP Local Enhancement

30 ISAN-DSP GROUP Local Enhancement

31 ISAN-DSP GROUP Local Enhancement

32 ISAN-DSP GROUP Logic Operations AND OR ได้ผลลัพธ์เป็น ROI: Region of Interest Image mask ( คนละความหมายกับ Mask ใน filter) Original image

33 ISAN-DSP GROUP Arithmetic Operation: Subtraction

34 ISAN-DSP GROUP Arithmetic Operation: Subtraction (cont)

35 ISAN-DSP GROUP Arithmetic Operation: Image Averaging

36 ISAN-DSP GROUP Arithmetic Operation: Image Averaging (cont.)

37 ISAN-DSP GROUP

38

39

40

41

42

43

44 Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain

45 ISAN-DSP GROUP Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain

46 ISAN-DSP GROUP Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain

47 ISAN-DSP GROUP Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain

48 ISAN-DSP GROUP Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain

49 ISAN-DSP GROUP Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain

50 ISAN-DSP GROUP Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain

51 ISAN-DSP GROUP Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain

52 ISAN-DSP GROUP Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain

53 ISAN-DSP GROUP Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain


ดาวน์โหลด ppt ISAN-DSP GROUP Chapter 3 Image Enhancement in the Spatial Domain.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google