งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเสี่ยงของวิสัญญีแพทย์ ในการให้ยาระงับความรู้สึก Anesthetic risks

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเสี่ยงของวิสัญญีแพทย์ ในการให้ยาระงับความรู้สึก Anesthetic risks"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเสี่ยงของวิสัญญีแพทย์ ในการให้ยาระงับความรู้สึก Anesthetic risks
รศ พญ วรรณา ศรีโรจนกุล

2 Risk factors Man Man Material Equipment Management Management Money
According to HA : 4M &1E Man Material Management Money Environment Man Equipment Management Money Miscellaneous

3 Man: Personals วิสัญญีแพทย์ บุคลากรอื่นๆ สภาพร่างกาย เลินเล่อ เผอเรอ
การทำงานหักโหม ไม่มีเวลาพักเพียงพอ อยู่เวรติดต่อกัน สภาพจิตใจ ความวิตกกังวล มีปัญหาทางใจ การขาดความรู้ ทักษะ บุคลากรอื่นๆ ขาดผู้ช่วยที่มีทักษะ เลินเล่อ เผอเรอ ลืม การตอบสนองช้า ทำให้เกิดข้อแทรกซ้อนง่าย ต้องไม่ฝืนทำในทักษะที่ไม่ชำนาญ

4 Man : Patient problems Idiosyncrasy Excessive reflexes
Underlying diseases Abnormal anatomy Familial diseases MH Previous drug therapy Addiction

5 39% of anesthetic incidences come from equipment problems
Anesthesia 2003; 58:

6 CRCN โดย... ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
โครงการวิจัยร่วมสหสถาบัน สาธารณสุข ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์ เชียงใหม่ มงกุฎเกล้า รามาฯ ศิริราช สงขลา สวรส. การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในประเทศไทย และ การค้นหาปัจจัยเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันเชิงระบบ โดย... ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

7 Anesthesia related death from equipment problems
Inadequate equipment = 8.5 % Malfunction of equipment = 6.4 %

8 Equipment problems Inadequate equipment No alarm in monitoring system
Pulse oximetry Capnograph No alarm in monitoring system No maintenance system No quality control after services Lack of knowledge Malfunction of equipment

9 Deaths decline Anesthesia death rates have dropped 97% since 1984

10 High death rates risk factors
Inadequate experience by doctor or nurse Inadequate familiarity with equipment Poor communication with team or lab Haste ( done without thinking carefully ) Inattention/ carelessness Fatigue

11 Drug problems Wrong drug Wrong dose Wrong route Wrong solvent
Similar ampoules Missed labeled Forget to give

12 Drug involved Anesthetic drugs Non anesthetic drugs Drug interaction
Anaphylaxis Allergy Side effect Non anesthetic drugs Antibiotics Old one New one Anticonvulsants

13 Management Administration Policy Laws Executive committee OR committee
One man one room ? One man many rooms ? On duty time ? Laws

14 Anesthetic techniques
Pre-anesthetic preparation Difficult to access IV line Peripheral nerve injury Induction Aspiration Difficult intubations Dental injury Soft tissue injury

15 Anesthetic techniques
Maintenance Unstable hemodynamic Hypoxia Hypercarbia Kinking of endotracheal tube Bleeding problem Blood transfusion complication Inexperience team work or trainee Peri-operative CVA

16 Anesthetic techniques
Postoperative period Delayed emergence Aspiration Awareness Peripheral nerve injury Eye complications Postoperative blindness

17 Postoperative blindness
An incidence of 1 : 125,234 in non cardiac surgery Incidence increased to 0.1-2% in cardiac surgery

18 Postoperative neurological dysfunction
PO cognitive dysfunction Cerebral thrombosis Cerebral infarction CVA Sudden sensorineural hearing loss Incidence : 100,000 Occur after GA & RA

19 Environment Burn สมรู้ร่วมคิดหรือร่วมมือ ดวง ??? ควักลูกตาผู้ป่วย
ขโมยไต ดวง ???

20

21 Conclusion Anesthetic risks base on
Skill-based mistakes Rule- based mistakes Knowledge-based mistakes Regional anesthesia mortality & morbidity

22 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt ความเสี่ยงของวิสัญญีแพทย์ ในการให้ยาระงับความรู้สึก Anesthetic risks

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google