งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเสี่ยงของวิสัญญี แพทย์ ในการให้ยาระงับ ความรู้สึก Anesthetic risks รศ พญ วรรณา ศรีโรจ นกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเสี่ยงของวิสัญญี แพทย์ ในการให้ยาระงับ ความรู้สึก Anesthetic risks รศ พญ วรรณา ศรีโรจ นกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเสี่ยงของวิสัญญี แพทย์ ในการให้ยาระงับ ความรู้สึก Anesthetic risks รศ พญ วรรณา ศรีโรจ นกุล

2 Risk factors ManMan MaterialMaterial ManagementManagement MoneyMoney EnvironmentEnvironment Man Equipment Management Money Miscellaneous According to HA : 4M &1E

3 Man: Personals วิสัญญีแพทย์ –ส–ส–ส–สภาพร่างกาย การทำงานหักโหม ไม่มีเวลาพักเพียงพอ อยู่เวรติดต่อกัน –ส–ส–ส–สภาพจิตใจ ความวิตกกังวล มีปัญหาทางใจ –ก–ก–ก–การขาดความรู้ ทักษะ บุคลากรอื่นๆ –ข–ข–ข–ขาดผู้ช่วยที่มีทักษะ เลินเล่อ เผอเรอ ลืม การตอบสนองช้า ทำให้เกิดข้อแทรกซ้อน ง่าย ต้องไม่ฝืนทำในทักษะที่ไม่ ชำนาญ

4 Man : Patient problems Idiosyncrasy Excessive reflexes Underlying diseases Abnormal anatomy Familial diseases – –MH Previous drug therapy – –Addiction

5 Equipment problems Anesthesia 2003; 58: 856-63 39% of anesthetic incidences come from equipment problems

6 CRCN โครงการวิจัยร่วมสหสถาบัน สาธารณสุข ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์ เชียงใหม่ มงกุฎ เกล้า รามาฯ ศิริราช สงขลา สวรส. การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีใน ประเทศไทย และ การค้นหาปัจจัยเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกัน เชิงระบบ โดย... ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

7 Anesthesia related death from equipment problems Inadequate equipment = 8.5 %Inadequate equipment = 8.5 % Malfunction of equipment = 6.4 %Malfunction of equipment = 6.4 %

8 Equipment problems Inadequate equipmentInadequate equipment –Pulse oximetry –Capnograph No alarm in monitoring systemNo alarm in monitoring system No maintenance systemNo maintenance system No quality control after servicesNo quality control after services Lack of knowledgeLack of knowledge Malfunction of equipmentMalfunction of equipment

9 Deaths decline Anesthesia death rates have dropped 97% since 1984

10 High death rates risk factors Inadequate experience by doctor or nurseInadequate experience by doctor or nurse Inadequate familiarity with equipmentInadequate familiarity with equipment Poor communication with team or labPoor communication with team or lab Haste ( done without thinking carefully )Haste ( done without thinking carefully ) Inattention/ carelessnessInattention/ carelessness FatigueFatigue

11 Drug problems Wrong drugWrong drug Wrong doseWrong dose Wrong routeWrong route Wrong solventWrong solvent Similar ampoulesSimilar ampoules Missed labeledMissed labeled Forget to giveForget to give

12 Drug involved Anesthetic drugs – –Drug interaction – –Anaphylaxis – –Allergy – –Side effect Non anesthetic drugs –Antibiotics Old one New one –Anticonvulsants

13 Management Administration – –Executive committee – –OR committee Policy – –One man one room ? – –One man many rooms ? – –On duty time ? Laws

14 Anesthetic techniques Pre-anesthetic preparation – –Difficult to access IV line – –Peripheral nerve injury Induction – –Aspiration – –Difficult intubations – –Dental injury – –Soft tissue injury

15 Anesthetic techniques Maintenance – –Unstable hemodynamic – –Hypoxia – –Hypercarbia Kinking of endotracheal tube – –Bleeding problem Blood transfusion complication – –Inexperience team work or trainee – –Peri-operative CVA

16 Anesthetic techniques Postoperative period – –Delayed emergence – –Aspiration – –Awareness – –Peripheral nerve injury – –Eye complications Postoperative blindness

17 An incidence of 1 : 125,234 in non cardiac surgery Incidence increased to 0.1-2% in cardiac surgery Postoperative blindness

18 Postoperative neurological dysfunction PO cognitive dysfunction Cerebral thrombosis Cerebral infarction CVA Sudden sensorineural hearing loss – –Incidence 5-20 : 100,000 – –Occur after GA & RA

19 Environment Burn สมรู้ร่วมคิด หรือร่วมมือ – – ควักลูกตา ผู้ป่วย – – ขโมยไต ดวง ???

20

21 Conclusion Anesthetic risks base on – –Skill-based mistakes – –Rule- based mistakes – –Knowledge-based mistakes Regional anesthesia mortality & morbidity

22 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt ความเสี่ยงของวิสัญญี แพทย์ ในการให้ยาระงับ ความรู้สึก Anesthetic risks รศ พญ วรรณา ศรีโรจ นกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google