งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Method Evaluation1 Method Evaluation and Method Validation วัตถุประสงค์ น.ศ.สามารถ 1.อธิบายวิธีการศึกษาเพื่อประเมินวิธีวิเคราะห์ได้ 2.วิเคราะห์และแปลความหมายผลการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Method Evaluation1 Method Evaluation and Method Validation วัตถุประสงค์ น.ศ.สามารถ 1.อธิบายวิธีการศึกษาเพื่อประเมินวิธีวิเคราะห์ได้ 2.วิเคราะห์และแปลความหมายผลการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Method Evaluation1 Method Evaluation and Method Validation วัตถุประสงค์ น.ศ.สามารถ 1.อธิบายวิธีการศึกษาเพื่อประเมินวิธีวิเคราะห์ได้ 2.วิเคราะห์และแปลความหมายผลการศึกษา เพื่อประเมินวิธีวิเคราะห์ได้ Type of Analytical Method Reference Method Standard Method Routine Method http://home.kku.ac.th/wiskun/462313/MethodEvaluation.ppt

2 2 Select, Evaluate Diagnostic Test Select Method of Analysis Validate Method Performance Implement Method Perform Tests Acquire Specimens Check with Statistical QC Report Results A Routine Laboratory Testing Process Maintain Method Prevent Problems Develop Method Improvements Process for Establishing a Routine Test From...http://www.westgard.com/lesson20.htm

3 3 Method characteristics Application characteristics are factors that determine whether a method can be implemented in a particular laboratory situation. Methodology characteristics are factors which, in principle, should contribute to best performance Performance characteristics are factors which, in practice, demonstrate how well a method performs. working range, precision, recovery, interference, accuracy, and sometimes detection limit analytical sensitivity and analytical specificity of the method of analysis choice of chemical reaction, optimization of reaction conditions, principles of standardization and calibration, and the rigor of the analytical procedure cost-per-test, types of specimens sample volume, turnaround time, workload, equipment and personnel requirements, space, portability, and safety considerations

4 Method Evaluation4 Ideal Clinical Laboratory Test Perfect accuracy and precision High analytical sensitivity (a limit of detection of zero) Absolute analytical specificity (No interferences) Diagnostic sensitivity and specificity of 100% Analytical Performance Diagnostic Performance Area under ROC Curve closest to 1.0 (Receiver Operating Characteristic) Likelihood ratios, LR >10 or LR <0.1

5 Method Evaluation5 ความถูกต้อง (Accuracy) คือ ความสามารถเข้าใกล้ค่าจริง (True Value) ของผลการวัด True Value ในที่นี้คือ Conventional True Value (of a Quantity) คือ ค่าซึ่งแสดงคุณลักษณะของปริมาณเฉพาะเจาะจงที่ตกลง ยอมรับร่วมกันจากที่ประชุม โดยมีค่าความไม่แน่นอน(uncertainty)ที่เหมาะสมสำหรับ จุดประสงค์ที่กำหนด คำศัพท์ทางด้านมาตรวิทยา. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ [National Institute of Metrology (Thailand)]. [Online] sited on 27 April 2010. Available form URL http://www.nimt.or.th/knowledge/word.html

6 Method Evaluation6 ความแม่นยำ (Precision) คือ 1.องศาของความสอดคล้อง และเป็นไปตามกันของการวัดที่ ไม่ขึ้นต่อกันของปริมาณอันหนึ่งภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. ค่าความใกล้เคียงกันของผลการวัดซ้ำหลายๆ ครั้ง ซึ่งการ วัดหลายๆ ครั้ง จะต้องกระทำภายใต้สภาวะและเงื่อนไข เดียวกัน ความคลาดเคลื่อน (Error) คือ ผลของการวัดลบด้วยค่าจริง ของปริมาณที่ถูกวัด Error = Measured Value - True Value คำศัพท์ทางด้านมาตรวิทยา. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ [National Institute of Metrology (Thailand)]. [Online] sited on 27 April 2010. Available form URL http://www.nimt.or.th/knowledge/word.html

7 Method Evaluation7 ความไม่แน่นอน (Uncertainty) คือ 1.ขอบเขตที่กำหนดไว้แน่นอน (Parameter) ร่วมกับ ผลการวัด ซึ่งบอกลักษณะการกระจายของค่าที่ได้จากวัด ซ้ำๆ กันที่สามารถทำให้อ้างได้สมเหตุสมผลว่า เป็นของปริมาณที่ถูกวัด (Measurand) 2. การรายงานผลการวัด จะต้องรายงานค่าความไม่แน่นอน ปริมาณ = ค่าที่วัดได้ + ความไม่แน่นอน ที่ระดับความเชื่อมั่น …... % คำศัพท์ทางด้านมาตรวิทยา. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ [National Institute of Metrology (Thailand)]. [Online] sited on 27 April 2010. Available form URL http://www.nimt.or.th/knowledge/word.html

8 Method Evaluation8 Accuracy (ความถูกต้อง) Precision (ความแม่นยำ) Analytical sensitivity (ความไวต่อการวิเคราะห์ปริมาณ) Analytical specificity to include interfering substances (ความจำเพาะต่อสารที่วิเคราะห์) Reportable range of patient test results (ช่วงที่วิเคราะห์ได้ในตัวอย่างของวิธีตรวจ) Reference range (ช่วงค่าอ้างอิง/ปกติ ที่พบในคนปกติ) Any other performance characteristic required for test performance Performance specifications of a new method are

9 Method Evaluation9 Analytical Method Evaluation วิธีวิเคราะห์ /วิธีตรวจวัด การประเมิน ต้องมี ข้อมูล/สารสนเทศ เกณฑ์การตัดสินใจ ผลตรวจเชื่อถือได้ ถูกต้อง (accuracy) แม่นยำ (precision) เป้าหมาย การประเมินวิธีวิเคราะห์ว่าให้ผลตรวจน่าเชื่อถือหรือไม่

10 Method Evaluation10 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX True Value Observed Mean Systemic error, SERandom error, RE Total error, TE Observed Distribution And Error concept of Accuracy Westgard JO. The Meaning and Application of Total Error Site on 5Jun09 From..http://www.westgard.com/essay111.htm

11 Method Evaluation11 ค่าจริง (x) ผลตรวจ (y) y = x ผลตรวจ = ค่าจริง No error y = x + b y = ax + b Constant error Proportional error Systemic error (SE) Constant error (CE) Proportional error (PE) Random error (RE) Systemic error & Random error มีรูปแบบ error ที่คาดการณ์ได้ มีรูปแบบ error ที่คาดการณ์ไม่ได้

12 Method Evaluation12 Application characteristics study ศึกษาหลักปฏิกิริยาตรวจและวิธีตรวจ Linearity study ช่วงการวิเคราะห์ของวิธี => Lower & Upper limit Precision study ความแปรปรวนของผลวิเคราะห์ (within run & between run) Interference study การรบกวนวิธีวิเคราะห์ของสารที่อาจพบในตัวอย่างตรวจ Recovery study ประมาณการ proportional error Method comparison study เปรียบเทียบผลตรวจกับวิธีอ้างอิง (Reference method) Analytical Method Evaluation Study

13 Method Evaluation13 ชนิดความผิดพลาดการประเมินขั้นต้นการประเมินขั้นปลาย ความผิดพลาดแบบสุ่ม (Random Error) ความแม่นยำภายในชุด การวิเคราะห์ Within-run study ความแม่นยำระหว่างชุด การวิเคราะห์ Between-run study ความผิดพลาดคงที่ (Constant Error) การศึกษาการรบกวน Interference study การศึกษาเปรียบเทียบผล การตรวจกับวิธีอ้างอิง Comparison study ความผิดพลาดแบบ สัดส่วน (Proportional Error) การศึกษารีคอเวอรี และการศึกษาไลเนียลิตี Recovery study and Linearity study การศึกษาเปรียบเทียบผล การตรวจกับวิธีอ้างอิง Comparison study ความผิดพลาดแบบ ระบบ (Systematic Error) การศึกษาเปรียบเทียบผล การตรวจกับวิธีอ้างอิง Comparison study ลำดับการศึกษาเพื่อประเมินความผิดพลาดของวิธีวิเคราะห์

14 Method Evaluation14 Absobance ความเข้มข้น Linearity A = a·b·C ความสัมพันธ์จริง ความสัมพันธ์ตามการคำนวณของ สมการ Beer’s law ต่ำสูง 0.00 Linearity ของการวิเคราะห์ด้วยวิธีวัดการดูดกลืนแสง คำนวณความเข้มข้นจากค่า absorbance Higher limit of detection ช่วงการวิเคราะห์ analytical range Lower limit of detection

15 Method Evaluation15 ศักย์ไฟฟ้า ความเข้มข้น Low Cal High Cal ช่วงการวิเคราะห์ analytical range Higher limit of detection Lower limit of detection Lower limitHigher limit Linearity ของการวิเคราะห์ด้วยวิธีวัดศักย์ไฟฟ้า

16 Method Evaluation16 ค่าคำนวณจากการเจือจางตัวอย่าง (x) ค่าวิเคราะห์ได้จากวิธีวิเคราะห์ (y) y = a x + b ตัวอย่างค่าสูงเจือจาง Linearity study โดยใช้ตัวอย่างค่าสูงๆ ค่าครอบคลุมช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 1.5 เท่าของค่าที่ตรวจพบ ในงานประจำวัน Linearity = ค่าสูงสุดของกลุ่มข้อมูลที่ทำให้ slope = 1.00 + 0.03 และ intercept = 0.0 + within run precision หรือ %diff ไม่เกิน 10% และ +/- %diff เป็นทิศทางเดียวกัน

17 Method Evaluation17 Precision study ความแม่นยำของการตรวจวิเคราะห์ซ้ำในชุดการวิเคราะห์ (Within Run Precision) ความแม่นยำของการตรวจวิเคราะห์ซ้ำระหว่างชุดการวิเคราะห์ (Between Run Precision) วิเคราะห์ตัวอย่างเดิมซ้ำ 20 ครั้ง แล้วนำผลการวิเคราะห์มา คำนวณสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (%CV) มีผลตรวจมากกว่า 1 ข้อมูล ออกนอกช่วง mean + 2 SD ไม่ควรนำวิธีนี้มาใช้ %CV < ½ ของ Intra-individual variation ของสารในร่างกาย เช่น Total protein มี Intra-individual variation = 3% %CV ไม่ควรมากกว่า 1.5%

18 Method Evaluation18 ความแม่นยำของการตรวจวิเคราะห์ซ้ำระหว่างชุดการวิเคราะห์ (Between Run Precision) Precision study %CV ไม่ควรเกินค่าความผิดพลาดที่ย่อมรับได้ (allowable error) ของสารนั้น Total protein CLIA Acceptable Performance10% Medical Decision Level7.0 g/dl CLIA Allowable Error0.70 g/dl Medically Allowable Error0.51 g/dl CLIA = Clinical Laboratory Improvement Amendments = 7.28% %CV ไม่ควรเกิน

19 For short-term imprecision, the within-run standard deviation (s w-run ) or the within-day standard deviation (s w-day ) should be ¼ or less of the defined allowable total error to be acceptable, i.e., s w-run or s w-day < 0.25 TE a For long-term imprecision, the total standard deviation (s tot ) should be 1/3 or less of the defined TE, i.e., s tot < 0.33 TE a. Analyze 1 sample of each of the 2 materials on 20 different days to estimate long-term imprecision Select at least 2 different control materials that represent low and high medical decision concentrations for the test of interest http://www.westgard.com/lesson22.htm

20 Method Evaluation20 Total protein CLIA Acceptable PerformanceCLIA Acceptable Performance10% Medical Decision Level7.0 g/dl CLIA Allowable Error0.70 g/dl Medically Allowable Error0.51 g/dl การประมาณค่า Random error (RE) จาก %CV RE = 1.96 x imprecision Random error ที่ค่า mean คำนวณจากสูตร %CV = 5.0% RE = 1.96 x 0.35 = 0.69 Medical Decision level = 7.0 RE = 1.96 x 5 = 9.8%

21 Method Evaluation21 Interference study ตัวอย่างตรวจทางเคมีคลินิกส่วนมากเป็น serum/plasma สารรบกวนการวิเคราะห์ที่มีโอกาสพบได้แก่ - hemoglobin จากการแตกของเม็ดเลือดแดง - ไขมันที่มีมากในบาง serum - บิลิรูบินที่มีมากในบาง serum - ยาบางชนิดที่อาจมีมากใน serum ตัวอย่างที่ไม่มีสารรบกวน ตัวอย่างที่มีสารรบกวน hemoglobin 0mg/dl bilirubin< 1.5mg/dl triglyceride< 150mg/dl ความเข้มข้นสารรบกวน ตั้งแต่ระดับต่ำไปจนถึงมากสุดที่คาดว่าจะพบได้ ในตัวอย่างของงานประจำวัน ความเข้มข้นที่ระดับค่าอ้างอิง ตัวอย่างสำหรับศึกษา

22 Method Evaluation22 Bilirubin, 200 mg/dl DiluentsBilirubin (mg/dl) 1.0 ml3.0 ml50 2.0 ml 100 3.0 ml1.0 ml150 ตัวอย่างที่ไม่ มีสารรบกวน Bilirubin (mg/dl) 1.0 ml9.0 ml0 1.0 ml9.0 ml5 1.0 ml9.0 ml10 1.0 ml9.0 ml15 Diluents ตัวอย่างศึกษาผลการรบกวนของ bilirubin ต่อการตรวจวัดกลูโคส Bilirubin (mg/dl) ผลตรวจวัดกลูโคส (mg/dl) ผลรบกวน, mg/dl 123เฉลี่ย 099100101100 5103101102 102-100 = 2 10104105103104104-100 = 4 15112111110111111-100 = 11

23 Method Evaluation23 Hemoglobin (mg/dl) ผลตรวจวัดกลูโคส (mg/dl) ผลรบกวน, mg/dl 123เฉลี่ย 0 100 300 500 700 Triglyceride (mg/dl) ผลตรวจวัดกลูโคส (mg/dl) ผลรบกวน, mg/dl 123เฉลี่ย 0 300 500 700 ศึกษาการรบกวนของการแตกของเม็ดเลือดแดง (hemolytic serum) ศึกษาการรบกวนของไขมัน (Lipimic serum)

24 Method Evaluation24 ตัวอย่าง ศึกษา ตัวอย่าง ผู้ป่วย สารมาตรฐานกลูโคส 1,000 mg/dl Diluents (DW) กลูโคสที่เติม (mg/dl) 1A2.0 ml0.1 ml- 2A2.0 ml0.1 ml= 47.6 3B2.0 ml0.1 ml- 4B2.0 ml0.1 ml= 47.6 ตัวอย่างศึกษา Recovery ของการตรวจวัดกลูโคส Recovery study การศึกษาโดยการเติมสารในปริมาณที่ทราบว่ามีความเข้มข้นเท่าใด ลงในตัวอย่างศึกษาแล้วนำมาตรวจวัดและนำมาวิเคราะห์ดูว่า ตรวจวัดได้เป็นร้อยละเท่าใดของปริมาณที่เติมเข้าไปในตัวอย่าง

25 Method Evaluation25 ตัวอย่าง ศึกษา ผลตรวจวัดกลูโคส (mg/dl) วัดกลูโคสที่เติม ได้ (mg/dl) %Recovery 123เฉลี่ย 151535452.7-- 2971009898.398.3-52.7 = 45.6 3124120121121.7-- 4169166164166.3166.3-121.7 = 44.6 Average = 94.75 Proportional error (PE) = | 100 - %Recovery | PE = | 100 – 94.75 | = 5.25% MD Level Med.AE PE 50 5.35 2.6 12012.7 6.3 20021.410.5

26 Method Evaluation26 ตัวอย่าง ศึกษา ผลตรวจวัดกลูโคส (mg/dl) วัดกลูโคสที่เติม ได้ (mg/dl) %Recovery 123เฉลี่ย 151535452.7-- 2971009898.398.3-52.7 = 45.6 3124120121121.7-- 4169166164166.3166.3-121.7 = 44.6 Average = 94.75 %Expectation [1] วัดได้ 52.7 [2] เติมสาร 47.6 จึง expected จะตรวจวัดได้ 100.3 (52.7+47.6) แต่ตรวจวัดได้ 98.3 [3] วัดได้ 121.7 [4] เติมสาร 47.6 จึง expected จะตรวจวัดได้ 169.3 ( 121.7+47.6 ) แต่ตรวจวัดได้ 166.3

27 Method Evaluation27 Method comparison study ผลตรวจจากวิธีอ้างอิง (x) ผลตรวจจากวิธีใหม่ (y) y = a x + b หรือ วิธีที่ใช้ในปัจจุบัน y-intercept ใช้ประมาณค่า CE CE = y-intercept slope ใช้ประมาณค่า PE PE = (slope-1)x100 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) และ s y/x ใช้ประเมิน RE ใช้ตัวอย่างศึกษาอย่างน้อย 40 ตัวอย่าง ใช้ประมาณค่า systemic error (SE) SE = | Y c – X c | Y c คำนวณจากสมการ y = a x + b โดยกำหนดค่า x = X c

28 Method Evaluation28 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการตรวจกลูโคส y = 0.973x - 5.7, r = 0.9941, n = 82, s y/x = 3.7 MD Level Med.AE PESE 50 5.35 1.37.1 12012.7 3.28.9 20021.4 5.4 11.1 X c Y c 50 42.9 <=0.973x50 - 5.7 120111.1 <=0.973x120 - 5.7 200188.9 <=0.973x200 - 5.7 วิธีอ้างอิง (x) วิธีใหม่ (y) ผลต่างใช้บอก SE น.ศ. ลองตอบคำถามนี้ เพื่อทบสอบความเข้าใจ ค่าที่ใช้บอก RE คือ... ค่าที่ใช้บอก CE คือ... ค่าที่ใช้บอก PE คือ...

29 Method Evaluation29 XYX2X2 Y2Y2 XYYcYc Y-Y c (Y-Y c ) 2 15.18.526.0172.2543.356.531.97 3.88 25.42.829.167.8415.126.85-4.05 16.40 33.63.212.9610.2411.524.94-1.74 3.03 46.83.646.2412.9624.488.34-4.74 22.43 56.67.443.5654.7648.848.12-0.72 0.52 66.57.142.2550.4146.158.02-0.92 0.84 711.410.0129.96100.00114.0013.22-3.22 10.35 85.36.228.0938.4432.866.74-0.54 0.30 94.93.324.0110.8916.176.32-3.02 9.12 109.88.496.0470.5682.3211.52-3.12 9.73 115.54.130.2516.8122.556.96-2.86 8.16 126.34.639.6921.1628.987.80-3.20 10.27 134.92.924.018.4114.216.32-3.42 11.69 143.52.512.256.258.754.83-2.33 5.44 156.54.442.2519.3628.608.02-3.62 13.08 1611.17.1123.2150.4178.8112.90-5.80 33.63 177.35.253.2927.0437.968.87-3.67 13.44 186.26.938.4447.6142.787.70-0.80 0.64 1914.617.8213.16316.84259.8816.611.19 1.41 2011.915.2141.61231.04180.8813.751.45 2.11 218.811.277.44125.4498.5610.460.74 0.55 2216.019.9256.00396.01318.4018.101.80 3.24 2321.020.7441.00428.49434.7023.41-2.71 7.32 243.42.411.565.768.164.73-2.33 5.42 258.06.264.0038.4449.609.61-3.41 11.62 268.26.567.2442.2553.309.82-3.32 11.03 2717.112.4292.41153.76212.0419.27-6.87 47.15 2811.47.4129.9654.7684.3613.22-5.82 33.84 2911.011.5121.00132.25126.5012.79-1.29 1.67 3012.713.8161.29190.44175.2614.60-0.80 0.64  260.8243.22818.32740.92699.1310.3-67.1298.9

30 Method Evaluation30 Reference method Evaluated method Reference method MD levelSE Y c 100.5 9.5 =1.0612x10-1.1191 150.214.8 =1.0612x15-1.1191 SE Y c 0.1 9.9 =1.005x10-0.1175 0.015.0 =1.005x15-0.1175 50.8 4.2 =1.0612x5-1.1191 0.1 4.9 =1.005x5-0.1175 Acceptable Performance 5% Allowable error

31 Method Evaluation31 Sigma,  -6s -5s -4s -3s -2s -1s1s 2s 3s 4s 5s 6s คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล SD Within + SD Out of range + SD (%)(Per million) 168.26894921%317,310.51 295.44997361%45,500.26 399.73002039%2,699.80 499.99366575%63.342 599.99994267%0.5733 699.99999980%0.0020 + 6SD + 5SD + 4SD + 3SD + 2SD + 1SD กรณีข้อมูลมีการกระจายแบบรูประฆังคล่ำ (ปกติ) ช่วง Mean + SD ใช้ประมาณสัดส่วนจำนวนข้อมูลที่อยู่ใน ขอบเขตนั้น ดังตาราง Six Sigma; 6 

32 Method Evaluation32 1.5 SD Accept region Sigma Metric DPM without shift DPM with 1.5s shift 1.00317,400697,700 2.0045,400308,637 2.5012,419158,686 3.002,70066,807 3.5046522,750 4.00636,210 4.506.81,350 5.000.57233 5.500.03832 6.000.0023.4 Defects Per Million เป้าหมายการผลิตสินค้า ต้องการให้ผลผลิต มีจำนวนเสียหายคิดเป็น Sigma metric = 6 ภายใต้การผลิตที่ shift ไป 1.5s จำนวนสินค้าที่เสียหายต้องไม่เกิน 3.4 DPM -6s -5s -4s -3s -2s -1s1s 2s 3s 4s 5s 6s ความคาดเคลื่อนของกระบวนงาน (ประสบการณ์จากบริษัท โมโตโรล่า; เกิด shift ได้ 1.5SD)

33 Method Evaluation33 ยางรถยนต์จำนวน 6,000,000 เส้นที่ผลิตและนำไปใช้ พบว่า เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุจำนวน 2,000 ครั้ง และมีคนเสียชีวิตจำนวน 100 ครั้ง Defect of production is 2,000 6,000,000 333 1,000,000 = 333 DPM = Sigma Metric DPM without shift DPM with 1.5s shift 1.00317,400697,700 2.0045,400308,637 2.5012,419158,686 3.002,70066,807 3.5046522,750 4.00636,210 4.506.81,350 5.000.57233 5.500.03832 6.000.0023.4 Process performance is 3.5 sigma metric using the DPM without shift column. 5.0 sigma metric using the DPM with 1.5s shift column.

34 Method Evaluation34 Six Sigma provides a new methodology for measuring process performance and refines earlier methodologies for making process improvements. ปัจจุบัน องค์การธุรกิจชั้นนำ ใช้ Sigma metric เป็นตัวชี้ วัดความสำเร็จ และมีเป้าหมายให้ได้ ระดับ 6 Airline baggage handling shows 4.15 Sigma Airline safty shows more than 6 Sigma

35 Method Evaluation35 Q-Probe QUALITY INDICATOR% ERRORDPMSIGMA* Order accuracy1.8 %18,0003.60 Duplicate test orders1.5215,2003.65 Wristband errors (not banded)0.656,5004.00 TDM timing errors24.4244,0002.20 Hematology specimen acceptability0.383,8004.15 Chemistry specimen acceptability0.303,0004.25 Surgical pathology specimen accessioning3.434,0003.30 Cytology specimen adequacy7.3273,7002.95 Laboratory proficiency testing0.99,0003.85 Surg path froz sect diagnostic discordance1.717,0003.60 PAP smear rescreening false negatives2.424,0003.45 Reporting errors0.04774774.80 *Conversion using table with allowance for 1.5s shift From.. http://www.westgard.com/lesson66.htm Nevalainen D, Berte L, Kraft C, Leigh E, Morgan T. Evaluating laboratory performance on quality indicators with the six sigma scale. Arch Pathol Lab Med 2000;124:516-519

36 Method Evaluation36 Inspect Outcomes and Count Defects Calculate Defect Per Million (DPM) Convert DPM to Sigma Metric Measure Variation of Process Calculate SD and Process Capability Convert Capability to Sigma Metric Measure OutcomeMeasure Variation Two Approaches for Measuring Process Performance

37 Method Evaluation37 Bias Imprecision True Measured value Total Error (TE) Systemic errorRandom error ความผิดพลาดที่ย่อมรับได้ (total allowable error), TE a 

38 Method Evaluation38 TE = Bias + Imprecision TE = Bias + z CV Bias Imprecision True Measured value Total Error (TE) Allowable total error, TE a TE a = Bias + z CV ใช้ค่า z ประเมินคุณภาพผลการตรวจของ ห้องวิเคราะห์ และ ติดตามการพัฒนา คุณภาพงานของห้อง ค่า Z คือค่า Sigma ในทางสถิติวิเคราะห์ Sigma metric concept

39 Method Evaluation39 Method Evaluation Decision (MEDx) Chart for Judging Method Performance Allowable Total Error (%):10.00% (at decision level) Inaccuracy (%bias):3.00% (Observed at decision level) Imprecision (%CV):2.50% (Observed at decision level) TE = Bias + z Imprecision (TE - Bias) Imprecision = ------------- z z = 2z = 3z = 4 Observed (2.5,3.0) inaccuracy and imprecision Excellent performance Good performance Poor performance Marginal performance From… James O. Westgard CLIN LAB SCI vol. 8, no. 5, Sept/Oct 1995, 277-283 Region of Unacceptable Performance

40 Method Evaluation40 Measurement response Zero or “Blank” Lower Limit of Detection LLD Biologic Limit of Detection BLD Functional Sensitivity FS LLD = mean blk + Z s blk BLD = LLD + Z s spk “Spiked” sample “Spiked” sample FS is estimated as the mean concentration for a spiked sample whose CV is 20%. Westgard, JO. The detection limit experiment. from..http://www.westgard.com/lesson29.htm Z s blk Z s spk Z is 2 or 3. Different Concepts of detection limit

41 Method Evaluation41 ตัวอย่าง การศึกษา LLD และ BDL ของ PSA measurement Blank sample ( 0 ug/L) : mean = 1000 unit SD = 100 unit Spike sample (10 ug/L) : mean = 2000 unit SD = 200 unit LLD (ug/L) =0 + 2 ( 100 X 10 ) = 2 ug/L (2000-1000) BDL (ug/L) =2 ug/L + 2 ( 200 X 10 ) = 6 ug/L (2000-1000) SD of Spike sample (10 ug/L) = 200 unit equal to 2 ug/L CV = 2 ug/L X 100 = 20 % 10 ug/L FS = 10 ug/L

42 Method Evaluation42 Reference Ranges Carryover การวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ... ตัวอย่างที่ตรวจก่อนมีโอกาสไปปนเปื้อนในการตรวจวัด ตัวอย่างต่อไป เนื่องจากใช้ sample probe เดียวกัน ลำดับการวิเคราะห์

43 Method Evaluation43 Diagnostic sensitivity and specificity ผลตรวจ บ่งชี้ พยาธิสภาพ รวม DiseaseNon-disease Positive True Positive a False Positive b a + b Negative False Negative c True Negative d c + d รวมa + cb + da+b+c+d Evaluated Method Gold or Standard Method Diagnostic Performance

44 Method Evaluation44 Diagnostic sensitivity and specificity ผลตรวจบ่งชี้ พยาธิสภาพ รวม DiseaseNon-disease Positive True Positive a False Positive b (  -error) a + b Negative False Negative c (  -error) True Negative d c + d รวมa + cb + da+b+c+d Sensitivity =Specificity = Positive predictive value = Negative predictive value = Efficiency =Prevalence =

45 Method Evaluation45 True Positive True Negative เป็นโรค ไม่เป็นโรค Cut-off level ความถี่ ค่าผลตรวจ เป็นโรค ไม่เป็นโรค AB CD Cut-off level ความถี่ ค่าผลตรวจ No False Negative False Positive เป็นโรค ไม่เป็นโรค AB CD Cut-off level ความถี่ ค่าผลตรวจ เป็นโรค ไม่เป็นโรค AB CD Cut-off level ความถี่ ค่าผลตรวจ True Positive True Negative No False Positive False Negative True PositiveTrue Negative False Positive False Negative ความไวสูง และ ความจำเพาะสูง ความไวต่ำ แต่ ความจำเพาะสูง ความไวสูง แต่ ความจำเพาะต่ำ True Positive True Negative ความไวสูง และ ความจำเพาะสูง No False Positive No False Negative ผลตรวจบ่งชี้ พยาธิสภาพ DiseaseNon-disease Positive True Positive a False Positive b (  -error) Negative False Negative c (  -error) True Negative d Sensitivity = Specificity = ก ค ข ง

46 Method Evaluation46 Likelihood Ratio; LR The likelihood ratio of a positive test result (LR + ) is sensitivity divided by 1- specificity. The likelihood ratio of a negative test result (LR - ) is 1- sensitivity divided by specificity. LR + = Sensitivity 1-Specificity LR - = 1-Sensitivity Specificity In general, a diagnostic test with an LR of >10 or <0.10 changes pretest probability dramatically and is considered a strong diagnostic test.

47 Method Evaluation47 Sensitivity(%)Specificity(%)PPV(%)NPV(%) UPCR > 0.1596536691 UPCR > 0.1791586788 UPCR > 0.1989707488 UPCR > 0.2473878478 UPCR > 0.2866959375 UPCR > 0.3955100 71 UA protein > 1+41100 65 UA protein > 2+23100 28 UA protein > 3+11100 55 From: Dwyer BK, Gorman M, Carroll IR and Druzin M. Journal of Perinatology 2008;28:461–7. การใช้ UPCR และ UA protein วินิจฉัยภาวะ Proteinurea (>300mg/24-h urine)

48 Method Evaluation48 Table 3 Likelihood ratios for the urine protein-creatinine ration and the urinalysis for different ranges of test results. Test ResultLikelihood ratio a (95% CI)Interpretation UPCR < 0.150.07 (0.02 – 0.27)Negative 0.15 – 0.270.73 (0.44 – 1.20)Indeterminate > 0.2813.21 (4.3 – 40.5)Positive UA Negative0.59 (0.47 – 0.73)Indeterminate > 1+49.29 (3.1 – 792.8)Positive Abbreviations: UA, urinalysis; UPCR, urine protein–creatinine ratio. a 0.05 was added to empty cells to allow for the calculation of the likelihood ratios. From: Dwyer BK, Gorman M, Carroll IR and Druzin M. Journal of Perinatology 2008;28:461–7.

49 Method Evaluation49 Receiver Operating Characteristic curve


ดาวน์โหลด ppt Method Evaluation1 Method Evaluation and Method Validation วัตถุประสงค์ น.ศ.สามารถ 1.อธิบายวิธีการศึกษาเพื่อประเมินวิธีวิเคราะห์ได้ 2.วิเคราะห์และแปลความหมายผลการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google