งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PowerPoint Presentation เก่ง ดี มีสุข รศ. วรลักษณ์ สมบูรณ์พร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PowerPoint Presentation เก่ง ดี มีสุข รศ. วรลักษณ์ สมบูรณ์พร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PowerPoint Presentation เก่ง ดี มีสุข รศ. วรลักษณ์ สมบูรณ์พร

2 company name

3 W Somboonporn Scope เก่ง 1 ดี 2 มีสุข 3 เคล็ดลับ 4

4 W Somboonporn PowerPoint เก่ง Scope Main issue Best evidence Controversy Introduction Tips Take Home Message

5 W Somboonporn

6

7

8

9

10 Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E Introduction A  Climacteric symptoms B  Urogenital symptoms C  Osteoporotic fracture Benefits of estrogen therapy

11 Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E Introduction Timing Type of progestinMode of delivery Type of estrogen

12 Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E

13  Selection of progestin  Androgenic effects  Sense of well-being  Sexual function  Antiandrogenic effects  Acne  Metabolic syndrome  Antiminerocorticoid effects  Weight gain  Hypertension Somboonporn W Tips

14 Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E

15 Implication for practice  LNG-IUS effectively prevents endometrial proliferation in peri- and postmenopausal women who receive ET.  LNG-IUS is an option for endometrial prevention in menopausal women who use estrogen therapy.  Counselling regarding the dynamic pattern of vaginal spotting and bleeding.

16 Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E Implication for practice  Things to be considered  Insertion of LNG-IUS was easy 66-70.4% of cases  Serum levonorgestrel level

17 Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E Implication for research  Development a smaller dose and size of LNG-IUS  A research onto the main adverse events, i.e. breast cancer, CHD  A very large well designed RCT is warranted.

18 W Somboonporn Contents เก่ง 1 ดี 2 มีสุข 3 เคล็ดลับ 4

19 Company Logo ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ กตัญญู รักเพื่อนมนุษย์ PowerPoint ปรัช ญา ธรรม ะ

20 Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E Best Evidence Clinical ExpertisePatient Preference

21 Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E “Science without religion is lame, religion without science is blind.” วิทยาศาสตร์ที่ปราศจากศาสนาคือ คนขาพิการ ศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์คือ คนตาบอด อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

22 W Somboonporn Contents เก่ง 1 ดี 2 มีสุข 3 เคล็ดลับ 4

23 W Somboonporn PowerPoint ความสุข B E C D A เรื่อง ตลก ความเข้าใจในบทเรียน สร้าง กำลังใจ ความรู้สึกมีคุณค่า ในตัวเอง คิดบวก

24 You can get wherever you want, be whatever you want to be. Do not accept limitations that other people place on you and get rid of limitations you put on yourself! Learn to follow your intuition and believe in yourself.

25 W Somboonporn Contents เก่ง 1 ดี 2 มีสุข 3 เคล็ดลับ 4

26 W Somboonporn Tips Attractive PowerPoint Template Technique Passion

27 W Somboonporn PowerPoint ความสุข B E C D A เรื่อง ตลก ความเข้าใจในบทเรียน สร้าง กำลังใจ ความรู้สึกมีคุณค่า ในตัวเอง คิดบวก

28 W SOmboonporn PowerPoint เก่ง ดี มีความสุข ความสำ เร็จของ การศึก ษา

29 W Somboonporn

30

31 Company Logo Hot Tip  How do I incorporate my logo to a slide that will apply to all the other slides?  On the [View] menu, point to [Master], and then click [Slide Master] or [Notes Master]. Change images to the one you like, then it will apply to all the other slides.

32 Company Logo Diagram ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Title Add your text ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

33 Company Logo Cycle Diagram Text Cycle name Add Your Text

34 Company Logo Diagram Text Add Your Title Text Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Add Your Title Text Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text

35 Company Logo Diagram Concept Add Your Text Text

36 Company Logo Diagram Add Your Text

37 Company Logo ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Diagram Text

38 Company Logo Diagram Add Your Title Text

39 Company Logo Diagram 1 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 2 3

40 Company Logo Diagram Your Text 200120022003 2004

41 Company Logo Diagram Add Your Title ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

42 Company Logo Diagram 2003.10 Add Your Text 2000 2001 2002 2003 Company History 2001.10 Add Your Text 2002.10 Add Your Text 2000.10 Add Your Text

43 W SomboonpornCompany Logo Table Title OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OXOXO

44 Company Logo Text1 Text2 Text3 Text4 Text5 3-D Pie Chart

45 Company Logo Block Diagram Add Your Text concept Concept Concept Concept

46

47

48

49

50

51


ดาวน์โหลด ppt PowerPoint Presentation เก่ง ดี มีสุข รศ. วรลักษณ์ สมบูรณ์พร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google