งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO COE2007-12COE2007-12 ผู้จัดทำโครงการ นายณัฐพงษ์ ทุมมาลา นายทินกร เหมหงษ์ การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกม ไมโครซอฟต์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์สตูดิโอ Developing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO COE2007-12COE2007-12 ผู้จัดทำโครงการ นายณัฐพงษ์ ทุมมาลา นายทินกร เหมหงษ์ การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกม ไมโครซอฟต์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์สตูดิโอ Developing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO COE2007-12COE2007-12 ผู้จัดทำโครงการ นายณัฐพงษ์ ทุมมาลา นายทินกร เหมหงษ์ การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกม ไมโครซอฟต์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์สตูดิโอ Developing 3D Game with Micresoft XNA Game Studio

2  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  อาจารย์ รุจชัย อึ้งอารุณยะวี  อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน  1. ผศ. ดร. ดารณี หอมดี  2. ผศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ ภาพรวมของ โครงการ 1 การดำเนินงานที่ผ่าน มา 2 การดำเนินงานใน ปัจจุบัน 3 ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข 4 ความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน 5 แผนการดำเนินงาน ในอนาคต 6

4 ภาพรวมของโครงการ

5 การดำเนินงานที่ผ่านมา ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเกม ศึกษาการรูปแบบและวิธีการพัฒนาเกม ออกแบบและพัฒนาเกม การ ดำเนินงาน ในเทอมที่ ผ่านมา

6 การดำเนินงานในปัจจุบัน เขียนโปรแกรมแสดงเมนูเกม เขียนโปรแกรมเพิ่มเสียงให้กับเมนูเกม เขียนโปรแกรมพัฒนาฉากจำลอง พัฒนาองค์ประกอบของเกม พัฒนาระบบการยิง การพัฒนา เกม

7 การทำงานของเมนูเกม (1/3)  การเขียนโปรแกรมแสดงเมนูเกม  ตัวกำหนด state enumenum  เมธอดที่สำคัญในการพัฒนาเมนู Fade()Fade() UpdateKey()UpdateKey() Draw()Draw()

8 การทำงานของเมนูเกม (2/3)  การเขียนโปรแกรมให้เสียงแก่เมนูเกม  เมธอดที่สำคัญในการเพิ่มเสียงให้กับเมนู Initialize()Initialize() UpdateSound()UpdateSound()

9 การทำงานของเมนูเกม (3/3)

10 การพัฒนาฉากจำลอง  การเขียนโปรแกรมพัฒนาฉากจำลอง  เมธอดที่สำคัญในการเขียนโปรแกรม พัฒนาฉากจำลอง LoadFloorplan()LoadFloorplan() SetUpVertices()SetUpVertices()

11 พัฒนาองค์ประกอบของเกม (1/2)  การโหลดโมเดลเข้ามาในฉากจำลอง  กำหนดการให้แสงแก่โมเดล  การจัดมุมกล้อง  เมธอดที่สำคัญในการจัดมุมกล้อง UpdateCamera()UpdateCamera()  การทำให้โมเดลเคลื่อนไหว  เมธอดที่สำคัญในการทำให้โมเดล เคลื่อนไหว ProcessKeyboard()ProcessKeyboard() UpdatePosition()UpdatePosition()

12 พัฒนาองค์ประกอบของเกม (2/2)  การสร้าง Skybox

13 การพัฒนาระบบการยิง (1/3)  การโหลดวัตถุที่ใช้เป็นเป้าและกำหนด ตำแหน่ง  เมธอดที่สำคัญในการโหลดเป้าและ กำหนดตำแหน่ง FillModelFromFile()FillModelFromFile() Draw()Draw()  การโหลดภาพกระสุน  กำหนดตำแหน่งและทิศทางการ เคลื่อนที่ของกระสุน  เมธอดที่สำคัญในการกำหนดตำแหน่ง และทิศทางการเคลื่อนที่ของกระสุน UpdateSpritePositions()UpdateSpritePositions()

14 การพัฒนาระบบการยิง (2/3)  ตรวจจับการชนกันของกระสุนกับเป้า  เมธอดที่สำคัญในการตรวจจับการชน ของกระสุนกับเป้า UpdateSpritePositions()UpdateSpritePositions()

15 การพัฒนาระบบการยิง (3/3)

16 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข  ปัญหา  เมนูเกมและตัวเกมยังไม่สามารถ เชื่อมโยงกันได้เนื่องจากถูกพัฒนาต่าง โปรเจ็คกัน  แนวทางการแก้ไข  ให้โปรเจ็คเรียกใช้งานอีกโปรเจ็คโดย ผ่านโปรแกรมที่เป็น.exe

17 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (1/2) f f ก. ย. – ต. ค. - ศึกษาและทดสอบการเขียน โปรแกรมสร้างฉากจำลอง (LandScape) - เขียนโปรแกรมพัฒนาเมนู เกม ต. ค. – พ. ย. ต. ค. – พ. ย. - สร้างฉากจำลอง (LandScape) - โหลดโมเดล ( เครื่องบิน ) เข้าสู่ ฉากจำลอง - จัดองค์ประกอบพื้นฐานของ เกม s s พ. ย. – ธ. ค. - เขียนโปรแกรมเพิ่มเสียง ให้กับเมนูเกม - สร้าง Skybox - เขียนโปรแกรมให้เกม สามารถยิงได้

18 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (2/2) การดำเนินงาน มิ.ย. 50 ก.ค. 50 ส.ค. 50 ก.ย. 50 ต.ค. 50 พ.ย. 50 ธ.ค. 50 ม.ค. 51 ก.พ. 51 ศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การทำโครงการ ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเกม C# 3DsMax วางแผนและออกแบบการ พัฒนาเกม พัฒนาเกม ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด ตัวเกม จัดทำรายงาน ส่วนที่ดำเนินการเสร็จส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

19 แผนการดำเนินงานในอนาคต  แก้ปัญหาการเชื่อมโยงกันระหว่างโปร เจ็ค  เก็บคะแนนเมื่อเป้าถูกทำลาย ( ถูกยิง )  กำหนดเวลาสิ้นสุดและแสดงเวลาที่ เหลือในการเล่นเกม

20 Demonstration, Question & Answer

21 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO COE2007-12COE2007-12 ผู้จัดทำโครงการ นายณัฐพงษ์ ทุมมาลา นายทินกร เหมหงษ์ การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกม ไมโครซอฟต์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์สตูดิโอ Developing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google