งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมวัตถุดิบสำหรับ ร้านอาหารโดยใช้ Barcode ร่วมกับ Web Service.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมวัตถุดิบสำหรับ ร้านอาหารโดยใช้ Barcode ร่วมกับ Web Service."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมวัตถุดิบสำหรับ ร้านอาหารโดยใช้ Barcode ร่วมกับ Web Service

2 Agenda  ปัญหาของวัตถุดิบสำหรับร้านอาหาร  แนวคิดและความเป็นมาของ  วิธีดำเนินการวิจัย  การเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  แผนภาพในการพัฒนาระบบ  ขั้นตอนในการดำเนินโครงงาน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  งานที่เกี่ยวข้อง

3 ปัญหาวัตถุดิบและความเป็นมาของ ระบบ  การตรวจสอบรายการสินค้าที่หมดอายุต้องใช้ เวลานาน  การตรวจสอบที่มาของแหล่งผลิต  ต้องการการบริการลูกค้าให้ได้อาหารอย่าง รวดเร็ว  ไม่สามารถควบคุม Stock

4 แนวคิดและความเป็นมาของ  ประยุกต์ใช้ Barcode ในการจัดทำ Stock สินค้า  ประยุกต์ใช้ Web Service ในการจัดทำ Stock สินค้า

5  การเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล อาหารเป็นสองจำพวกคือ  อาหารแห้ง  อาหารสด วิธีดำเนินการวิจัย

6  แผนภาพในการพัฒนาระบบ วิธีดำเนินการวิจัย

7 ขั้นตอนในการดำเนินโครงงาน

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

9

10

11 งานที่เกี่ยวข้อง  Hong Liu (2008) ได้ศึกษา Web Service Application Research in a RFID-based  Guoling Lao, Qinyun Wang (2008),A Circulation Management Model for Safe Food Supply Based on RFID  Donggeon Lee, Seongyun Kim, and Howon Kim (2010),Mobile Platform for Networked RFID Application  ปริญญา อัศวพนิต และณัฐวี อุตกฤษฏ์ (2552) ได้ศึกษาระบบการบริหาร คลังสินค้าสําหรับธุรกิจเครื่องประดับที่ทำด้วยมือผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านเท็นแกลลอรี่  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2548) ได้ศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังอัจฉริยะ โดยใช้วิธีการพลวัตระบบ  หทัยรัตน์ คงเสถียร (2544) ได้ศึกษาการวางแผนการจัดการสินค้า คงเหลือ  เกรียงศักดิ์ รักวงศ์สกุล (2541) ได้ศึกษาการศึกษาการบริหารการจัดเก็บ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

12 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมวัตถุดิบสำหรับ ร้านอาหารโดยใช้ Barcode ร่วมกับ Web Service.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google