งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมวัตถุดิบสำหรับร้านอาหารโดยใช้ Barcode ร่วมกับ Web Service

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมวัตถุดิบสำหรับร้านอาหารโดยใช้ Barcode ร่วมกับ Web Service"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมวัตถุดิบสำหรับร้านอาหารโดยใช้ Barcode ร่วมกับ Web Service

2 Agenda ปัญหาของวัตถุดิบสำหรับร้านอาหาร แนวคิดและความเป็นมาของ
วิธีดำเนินการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพในการพัฒนาระบบ ขั้นตอนในการดำเนินโครงงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล งานที่เกี่ยวข้อง

3 ปัญหาวัตถุดิบและความเป็นมาของระบบ
การตรวจสอบรายการสินค้าที่หมดอายุต้องใช้เวลานาน การตรวจสอบที่มาของแหล่งผลิต ต้องการการบริการลูกค้าให้ได้อาหารอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถควบคุม Stock

4 แนวคิดและความเป็นมาของ
ประยุกต์ใช้ Barcode ในการจัดทำ Stock สินค้า ประยุกต์ใช้ Web Service ในการจัดทำ Stock สินค้า

5 วิธีดำเนินการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
อาหารเป็นสองจำพวกคือ อาหารแห้ง อาหารสด

6 วิธีดำเนินการวิจัย แผนภาพในการพัฒนาระบบ

7 ขั้นตอนในการดำเนินโครงงาน

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

11 งานที่เกี่ยวข้อง Hong Liu (2008) ได้ศึกษา Web Service Application Research in a RFID-based Guoling Lao, Qinyun Wang (2008) ,A Circulation Management Model for Safe Food Supply Based on RFID Donggeon Lee, Seongyun Kim, and Howon Kim (2010) ,Mobile Platform for Networked RFID Application ปริญญา อัศวพนิต และณัฐวี อุตกฤษฏ์ (2552) ได้ศึกษาระบบการบริหารคลังสินค้าสําหรับธุรกิจเครื่องประดับที่ทำด้วยมือผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านเท็นแกลลอรี่ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2548) ได้ศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังอัจฉริยะโดยใช้วิธีการพลวัตระบบ หทัยรัตน์ คงเสถียร (2544) ได้ศึกษาการวางแผนการจัดการสินค้าคงเหลือ เกรียงศักดิ์ รักวงศ์สกุล (2541) ได้ศึกษาการศึกษาการบริหารการจัดเก็บให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

12 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมวัตถุดิบสำหรับร้านอาหารโดยใช้ Barcode ร่วมกับ Web Service

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google