งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เคล็ดไม่ลับสำหรับมือใหม่หัดใช้ Biosafety guideline ชาลินี คงสวัสดิ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เคล็ดไม่ลับสำหรับมือใหม่หัดใช้ Biosafety guideline ชาลินี คงสวัสดิ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เคล็ดไม่ลับสำหรับมือใหม่หัดใช้ Biosafety guideline ชาลินี คงสวัสดิ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

2 ความปลอดภัยทางชีวภาพ คืออะไร? งานวิจัยในด้านใดก็ตาม ในขณะที่กำลังดำเนินการวิจัยจะต้องมี มาตรการในการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ผลงานวิจัยหลุดรอดออกไปสู่ สาธารณะ ก่อนได้รับการพิสูจน์ว่ามีความปลอดภัยในการนำไปใช้ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) หมายถึง การดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในการใช้ ประโยชน์จาก GMOs โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการ วิจัยและพัฒนา การเคลื่อนย้าย การจัดการ และการใช้ประโยชน์

3 เคล็ดลับข้อที่ 1 ไม่จำเป็นต้องใช้กับงานพันธุ วิศวกรรมหรือการวิจัย GMOs เท่านั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับงานวิจัยด้านชีวภาพได้ด้วย

4 สิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ดัดแปลง พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเมินความเสี่ยง จำแนกประเภท ความเสี่ยง 1 - 4 จำแนกประเภท วิธีควบคุมดูแล การควบคุมทางกายภาพ ระดับความปลอดภัย ทางชีวภาพ 1 - 4 ระดับความปลอดภัย ทางชีวภาพ 1 - 4 การฝึกฏิบัติการ อุปกรณ์/ เครื่องมือ สิ่งอำนวยความ สะดวก การควบคุมระดับปฐมภูมิ การควบคุมระดับทุติยภูมิ ประเมินความเสี่ยง หลักการของแนวทางปฎิบัติ การควบคุมทางกายภาพ การฝึกฏิบัติการ อุปกรณ์/ เครื่องมือ สิ่งอำนวยความ สะดวก

5 ขอบเขตของแนวทางปฏิบัติฯ “สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม” สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่มีการตัดต่อ ตัดแต่ง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมหรือผสมผสาน สารพันธุกรรมที่แปลกใหม่ (novel combination of genetic material) ซึ่งได้จากการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ “เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่” 1)กระบวนการใช้เทคนิคกรดนิวคลีอิคในหลอดทดลอง (in vitro) หรือในสภาพของ ห้องปฏิบัติการ รวมถึงการตัดต่อสารพันธุกรรม หรือการใช้สารพันธุกรรมลูกผสม หรือการใส่ กรดนิวคลีอิคเข้าไปในส่วนหนึ่งของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต หรือ 2)การรวมตัวกันของเซลล์ (cell fusion) นอกวงศ์ (family) ทางอนุกรมวิธาน ซึ่งข้ามขอบเขต ของการผสมพันธุ์โดยสรีรวิทยาตามธรรมชาติ หรือการรตวมตัวใหม่ตามธรรมชาติ และไม่ใช้ เทคนิคที่ใช้ในการขยายพันุ์หรือคัดเลือกแบบดั้งเดิม

6 Environmental release Confine level ขั้นตอนการทดลองในพืชดัดแปลงพันธุกรรม Contain level Laboratory Glass house Green house Field trial

7 พืช จุลินทรีย์ สัตว์ ห้อง lab. โรงเรือน ภาคสนาม ขอบเขตของแนวทางปฏิบัติ ห้อง lab. ถังหมัก 10 ลิตร ขึ้นไป ถังหมัก 10 ลิตร ขึ้นไป ภาคสนาม ห้อง lab./ ห้องเลี้ยง สัตว์ทดลอ ง

8 องค์ประกอบของแนวทางปฎิบัติ 9 บท 4 ภาคผนวก บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ประเภทของการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม บทที่ 3 ระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ บทที่ 4 ระดับความปลอดภัยของจุลินทรีย์ในถังหมักมากกว่า 10 ลิตร และภาคสนาม บทที่ 5 ระดับความปลอดภัยของการทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือนและ ภาคสนาม บทที่ 6 ระดับความปลอดภัยของการทดลองในสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม บทที่ 7 การขนส่งและการนำเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมจากต่างประเทศ บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง บทที่ 9 บทบาทและความรับผิดชอบองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ภาคผนวก 1 เอกสารที่เกียวข้อง ภาคผนวก 2 บัญชีรายชื่อต่างๆ ภาคผนวก 3 ข้อแนะนำในการจัดทำข้อเสนอโครงการและแบบฟอร์มต่างๆ ภาคผนวก 4 รายชื่อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

9 ประเภทของการวิจัยทางพันธุวิศวกรรม แบ่งระดับความเข้มงวดในการควบคุม ตามประเภทของงานวิจัย ประเภทที่ 1 งานที่ไม่มีอันตราย ประเภทที่ 2 งานที่อาจเป็น อันตรายใน ระดับต่ำ ประเภทที่ 3 งานที่อาจมีอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง แต่อาจเป็น อันตรายในระดับต่ำต่อชุมชนและ สิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวกับการรักษา ผู้ป่วย โดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรืองานที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยัง ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ประเภทที่ 4 งานที่อาจมีอันตราย ระดับสูงต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การวิจัยและทดลองที่ห้ามดำเนินการ  งานวิจัยที่ไม่มีมาตรการควบคุมป้องกันในเชิงวิทยาศาสตร์  งานวิจัยที่มุ่งเน้นผลิตสิ่งมีชีวิตก่อโรคเพื่อเป้าหมายสงคราม  งานวิจัยดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์ ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางรักษา

10 เคล็ดลับข้อที่ 2 งานประเภทที่ 1  BSL-1 งานประเภทที่ 2  BSL-2 งานประเภทที่ 3  BSL-3 งานประเภทที่ 4  BSL-4

11 ประเภทของการวิจัยทางพันธุวิศวกรรม แบ่งระดับความเข้มงวดในการควบคุม ตามประเภทของงานวิจัย ประเภทที่ 1 งานที่ไม่มีอันตราย ประเภทที่ 2 งานที่อาจเป็น อันตรายใน ระดับต่ำ ประเภทที่ 3 งานที่อาจมีอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง แต่อาจเป็น อันตรายในระดับต่ำต่อชุมชนและ สิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวกับการรักษา ผู้ป่วย โดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรืองานที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยัง ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ประเภทที่ 4 งานที่อาจมีอันตราย ระดับสูงต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  BSL1  แจ้ง IBC  BSL1+ หรือ BSL2+ หรือ BSL3  ขออนุญาต IBC/TBC  BSL1 หรือ BSL2  ขออนุญาต IBC  BSL3 หรือ BSL4  ขออนุญาต IBC/TBC การวิจัยและทดลองที่ห้ามดำเนินการ  งานวิจัยที่ไม่มีมาตรการควบคุมป้องกันในเชิงวิทยาศาสตร์  งานวิจัยที่มุ่งเน้นผลิตสิ่งมีชีวิตก่อโรคเพื่อเป้าหมายสงคราม  งานวิจัยดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์ ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางรักษา

12 ประเภทที่ 1 (BL – 1) คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety Committee – TBC) คณะกรรมการฯ ระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee – IBC) ประเภทที่ 2 (BL – 2) ประเภทที่ 3 (BL – 3 และ 4) ประเภทที่ 1 และ 2 เพื่อทราบและรวบรวม ประเภทที่ 3 เพื่อขอความเห็นชอบ ขอยกเว้นเพื่อประเมิน หัวหน้าโครงการ ดำเนินการสุ่มตรวจ การดำเนินงาน ดำเนินงานทดลอง สิ้นสุดโครงการ ส่งรายงานความก้าวหน้า ปีละ 1 ครั้ง แหล่งทุน

13 งานวิจัยประเภท 1 งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งมีชีวิตหรือไวรัสโดยตรง หรือเป็นเทคนิคที่ไม่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม เช่น in vitro expression system การรวมเซลล์สัตว์ชั้นสูง และไม่ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่เจริญพันธุ์ขึ้นใหม่ได้ การรวม protoplast ซึ่งมาจากจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อโรค การรวมโปรโตพลาสต์หรือ embryo-rescue ของเซลล์พืช งานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมโดยธรรมชาติ โดยที่ donor และ recipient เป็น ชนิดหรือ species เดียวกัน และเป็นชนิดที่ทราบว่ามีการแลกเปลี่ยน DNA กับ host ต่างชนิด ได้ตามธรรมชาติ ตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.1 การวิจัยเกี่ยวกับชิ้นส่วน DNA หรือ RNA ของไวรัส ที่ไม่ได้นำไปทำการตัดต่อหรือ เปลี่ยนแปลงลำดับเบส เพื่อให้เข้าไปในจีโนม (genome) ของไวรัสเอง การวิจัยเกี่ยวกับ genome ของจุลินทรีย์ที่ใช้เซลล์พวก prokaryotic host การวิจัยเกี่ยวกับ genome ของเซลล์สิ่งมีชีวิตชั้นสูง ที่ใช้เซลล์พวก eukaryotic host การดัดแปลงสารพันธุกรรมที่มีการนำ eukaryotic viral genome น้อยกว่าครึ่งหนึ่งไปเพิ่ม จำนวนในเชื้อจุลินทรีย์ host-vector system (ระบุในภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.2) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมในพืช ที่ใช้สารพันธุกรรมจากพืชชนิดนั้นเอง

14 งานวิจัยประเภท 2 การวิจัยที่เกี่ยวกับระบบ host/vector ที่ไม่ได้อนุญาตไว้ในภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.2 การวิจัยที่เกี่ยวกับระบบ host/vector ที่อนุญาตไว้แล้ว ตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.2 แต่ยีนที่จะนำมาเชื่อมมีลักษณะเป็น - ตัวกำหนดให้เกิดพิษภัย หรือ - DNA หรือ RNA จากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืช หรือ มียีนสร้างโปรตีนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตหรือการแบ่งเซลล์ เช่น ยีนที่ทำให้เกิด มะเร็ง เป็นต้น การวิจัยกับสิ่งมีชีวิตตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.4 การดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่ได้รับสารพันธุกรรมจากพืชชนิดอื่น หรือสิ่งมีชีวิตอื่น การดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์ (รวมทั้งสัตว์ไม่มีกระดูก สันหลัง) การดัดแปลง พันธุกรรมของสารพันธุกรรมของไข่หรือไข่ที่ผสมแล้วหรือตัวอ่อนช่วงต้น ไม่ว่าจะ โดยวิธีการใดๆ เพื่อก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่

15 งานวิจัยประเภท 3 การวิจัยกับสิ่งมีชีวิตตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.5 การวิจัยกับสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารพิษ (toxin producers) ที่ควบคุมการสร้างสารพิษ หรือผลิต สารพิษที่มี LD50 ต่ำกว่า 100 นาโนกรัมต่อกิโลกรัม (ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.3) การวิจัยและทดลองที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ ซึ่งทำให้เซลล์มนุษย์ติดเชื้อได้ หรือเป็นสารที่ เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ การวิจัยที่ใช้พาหะ หรือเจ้าบ้าน เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจทำให้เกิดโรคใน มนุษย์ สัตว์ หรือพืช ยกเว้นเจ้าบ้านหรือพาหะที่ได้อนุญาตไว้แล้ว ตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.2 การวิจัยที่ใช้ยีนที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อเชื้อจุลินทรีย์ ยกเว้นใช้เจ้าบ้านที่ได้อนุญาตไว้ แล้ว ตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.2 การขยายจำนวนโดยวิธี cloning หรือการถ่ายสารพันธุกรรมของไวรัสทั้งอัน หรือ ไวรอยด์ หรือ ชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อต่อมนุษย์ สัตว์ หรือพืโดยทั่วไป การเชื่อมต่อระหว่างสารพันธุกรรมทั้งอันของไวรัส หรือไวรอยด์ และ/หรือ ชิ้นส่วนที่เป็น ส่วนประกอบ (complementary fragment) ซึ่งก่อให้เกิดการติดเชื้อ หรือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ เกิดโรค การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยด้วยการดัดแปลงพันธุกรรมทุกประเภท การวิจัยที่มีการฉีดชิ้นส่วนหรือสารพันธุกรรมทั้งอันของ ไวรัสเข้าไปในตัวอ่อน เพื่อ. ดัดแปลงพันธุกรรมของสัตว์ที่มีการหลั่ง หรือผลิตตัวไวรัส การวิจัยที่มีการถ่ายโอนยีนต้านทานยาปฏิชีวนะไปยังจุลินทรีย์ โดยที่ยาปฏิชีวนะนั้นๆ ใช้ในการบำบัดรักษามนุษย์ สัตว์ หรือใช้ในการเกษตร

16 งานวิจัยประเภท 4 การวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายระดับสูงต่อนักวิจัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อที่ก่อโรคในคนและสัตว์ ซึ่งสามารถแพร่ไปยังบุคคลอื่น หรือสัตว์อื่นทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยเป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีป้องกันและรักษาโรคที่ได้ผล หรือการวิจัยใน สิ่งมีชีวิตตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.6

17 หลักการประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ที่มา: http://www.austrac.gov.au/elearning_amlctf_programcourse/mod4/module_4_risk_16.html เหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง องค์ประกอบของชิ้นส่วนสารพันธุกรรม (รวม vector) ที่ใส่เข้าไป ลักษณะที่ปรากฏภายนอก (phenotype) ของ GMOs ผลต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้ง ผลกระทบต่อสุขอนามัยของมนุษย์ เช่น การ เกิดพิษ ภูมิแพ้ หรือการก่อโรค สิ่งมีชีวิตพันธุ์ดั้งเดิม (parent organisms or wild type) ก่อนที่จะนำมาทำเป็น สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

18 ระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

19 Biosafety Level 1 – BSL1 NOTE: ไม่จำเป็นต้องแยกออกจากห้องทั่วไปภายในอาคาร MUST: โต๊ะปฏิบัติการ / อ่างล้างมือ / อุปกรณ์วิจัยและเทคนิคทางจุลชีววิทยาทั่วไป NOTE: ไม่จำเป็นต้องแยกออกจากห้องทั่วไปภายในอาคาร MUST: โต๊ะปฏิบัติการ / อ่างล้างมือ / อุปกรณ์วิจัยและเทคนิคทางจุลชีววิทยาทั่วไป 1. มาตรการทั่วไป ควรมีการประเมินผลเมื่อมีความก้าวหน้างานวิจัย โดยหัวหน้าโครงการ ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ 1 ครั้ง/วัน หรือหลังจากสารเคมีหก ไม่ใช่ปากดูดไปเปรต ห้ามรับประทาน ดื่ม สูบบุหรี่ หรือเสริมสวยในพื้นที่ห้องปฏิบัติการ ต้องล้างมือหลังจับสารเคมีหรือก่อนออกจากห้อง 2. มาตรการพิเศษ ลดการปนเปื้อน (ใส่ภาชนะปิดมิดชิด) ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ ควบคุมไม่ให้มีแมลงและหูในห้องปฏิบัติการ ต้องระวังไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย มีการจัดการสิ่งอำนวจความสะดวกให้เหมาะสม เช่น อ่างล้างมือ ห้องอาบน้ำ หรือเสื้อกาวน์ 3. อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม ไม่มี 4. สิ่งอำนวยความสะดวก ออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาด โต๊ะทนกรด/ด่าง สารละลายอินทรีย์ และความร้อนปานกลาง เฟอร์นิเจอร์แข็งแรง ทำความสะอาดได้ มีอ่างล้างมือ ถ้าหน้าต่างเปิด ควรป้องกันแมลงต่างๆ ไม่ให้เข้าห้องปฎิบัติการ

20 Biosafety Level 2 – BSL2 BSL1 ++ การฝึกอบรมทางเทคนิคให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือและครุภัณฑ์ตามระดับ BSL1 เป็นอย่างต่ำ มีตู้ชีวนิรภัย (biosafety cabinet) class I หรือ class II มี autoclave ผู้ปฏิบัติงานควรผ่านการฝึกในห้องปฏิบัติการ BSL2 มาก่อน

21 Biological safety cabinet Class I ที่มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a Type 1a

22 Biological safety cabinet Class I Type 1b ที่มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a

23 Biological safety cabinet Class II Type A1 ที่มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a

24 Biological safety cabinet Class II Type A2 ที่มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a

25 Biological safety cabinet Class II Type B1 ที่มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a

26 Biological safety cabinet Class II Type B2 ที่มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a

27 Biosafety Level 3 – BSL3 BSL2 ++ ระบบไหลเวียนอากาศในห้องปฎิบัติการเป็นระบบที่ลดการเล็ดลอด ของจุลินทรีย์ออกสู่สิ่งแวดล้อม (HEPA filter / liquid disinfectant traps) การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในสถานที่ต้องเข้มงวดเป็น พิเศษ (พื้นที่ควรแยกออกจากอาคารหรือพื้นที่อื่น) ตู้ชีวนิรภัย class I, II หรือ III บุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรม BSL3 มาก่อน

28 Biological safety cabinet Class III ที่มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a

29 Biosafety Level 4 – BSL4 BSL3 ++ ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ ต้องอาบน้ำก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ พื้นที่แยกออกจากอาคารหรือพื้นที่อื่นชัดเจน ตู้ชีวนิรภัย class III บุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรม BSL4 มาก่อน

30 ที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ ที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ ระดับห้องปฏิบัติการ BSL1BSL2BSL3BSL4 แยกจากพื้นที่อื่นๆ หรือพื้นที่สาธารณะโดยการใช้ ประตู ○●●● หน้าประตูมีข้อความระบุชัดเจนเกี่ยวกับงานที่จะ ทำ ○●●● มีการตรวจตราบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวด - ○●● มีการอุดรูรอยรั่วของห้องปฏิบัติการ และแยกตัว ออกจากพื้นที่อื่นๆ - ○●● แยกเป็นตึกหรือห้องจำเพาะ มีการอุดรูรอยรั่วด้วย ระบบการให้อากาศตามมาตรฐานความปลอดภัย ชั้นสูง - ○○● สำนักงานหรือธุรการอยู่แยกจากห้องปฏิบัติการ -- ●● เครื่องมือหรือระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ควร ถูกเก็บให้เป็นสัดส่วนและมีประตูล็อค อย่างมิดชิด -- ●● ○ หมายถึง “ควรมี” ● หมายถึง “ต้องมี” - หมายถึง “ไม่จำเป็นต้องมี”

31 โครงสร้างทางกายภาพ ○ หมายถึง “ควรมี” ● หมายถึง “ต้องมี” - หมายถึง “ไม่จำเป็นต้องมี” โครงสร้างทางกายภาพ ระดับห้องปฏิบัติการ BSL1BSL2BSL3BSL4 I. กำแพงและผนัง เป็นผนังอิฐปูน-- ○● เป็นผนังอิฐ (ปูน) แบบ non-load-bearing-- ○● เป็นโครงสร้างโลหะผนังอิฐ (ปูน) แบบ non-load- bearing -- ○● เป็นคอนกรีต-- ○● II. เพดาน เพดานแขวนยิบซั่ม ●●●● เพดานยิบซั่มแบบแขวนที่อุดรูรั่วได้ เพดานทึบ ทาสี อย่างเหมาะสม - ○●● III. สารอุดรู รอยรั่วต่างๆ ทนทานต่อก๊าซ สารเคมี ที่ต้องทาตามผนังและ เพดาน - ○●● เป็นสารที่ทนต่อก๊าซ สารเคมี และไม่แข็งตัว- ○●●

32 โครงสร้างทางกายภาพ (ต่อ) ○ หมายถึง “ควรมี” ● หมายถึง “ต้องมี” - หมายถึง “ไม่จำเป็นต้องมี” โครงสร้างทางกายภาพ ระดับห้องปฏิบัติการ BSL1BSL2BSL3BSL4 IV. ระบบประตู เป็นแบบสามารถกำหนดการล็อคแบบปกติ- ○●● เป็นแบบล็อคด้วยตัวเอง-- ●● ระบบ key card--- ○ Ventilated airlock--- ○ ขนาดประตูมีขนาดใหญ่พอสำหรับการโยกย้าย ●●●● มีสัญลักษณ์ทางออก หรือทางหนีไฟ ○○●● V. หน้าต่าง ป้องกันแมลงต่างๆ ●●●● แบบกระจกนิรภัย-- ○○ VI. พื้น ไม่ลื่น ●●●● มีความทนทานต่อการกัดกร่อน ○○●●

33 ระบบอากาศ ○ หมายถึง “ควรมี” ● หมายถึง “ต้องมี” - หมายถึง “ไม่จำเป็นต้องมี” ระบบอากาศ ระดับห้องปฏิบัติการ BSL1BSL2BSL3BSL4 I. ระบบให้อากาศในห้อง (Room Air Supply) ระบบให้อากาศแยกออกจากบริเวณห้องปฏิบัติการ -- ○● ระบบให้อากาศแบบ HEPA-filter หรือแบบให้ bubBSLe tight damper -- ○● Direction inward, non-recirculated airflow - ○●● ระบบ interlock ด้วย exhaust ventilation -- ○● มีระบบเตือนภัยในกรณีที่ระบบขัดข้อง เช่น ระบบความ ดันขัดข้อง -- ○● II. ระบบ exhaust ventilation ในห้องปฏิบัติการ มีระบบ magnetic gauges หรือระบบควบคุมความดัน ทางเข้า --- ● มีระบบ HEPA-filter ที่เชื่อมกับระบบเตือนภัยในกรณีที่ ระบบขัดข้อง -- ○● ระบบ interlock ด้วยระบบให้อากาศ -- ○● ระบบ bubBSLe tight damper เพื่อใช้ในระบบลดการ ปนเปื้อน -- ○● ปริมาณของ exhaust จากห้องปฏิบัติการ ควรอยู่ใน ระดับ 10 เท่า ของความจุห้องต่อ 1 ชั่วโมง -- ○●

34 ระบบอากาศ (ต่อ) ○ หมายถึง “ควรมี” ● หมายถึง “ต้องมี” - หมายถึง “ไม่จำเป็นต้องมี” ระบบอากาศ ระดับห้องปฏิบัติการ BSL1BSL2BSL3BSL4 III. ระดับของตู้ชีวนิรภัย Class I- ○●● Class II- ○●● Class III-- ○● Class I และ II ที่มีลักษณะแบบ positive- pressure suits --- ● IV. Fume hoods HEPA และ charcoal filter -- ○● Air flow alarm ○○○○

35 ระบบลดการปนเปื้อน ○ หมายถึง “ควรมี” ● หมายถึง “ต้องมี” - หมายถึง “ไม่จำเป็นต้องมี” ระบบลดการปนเปื้อน ระดับห้องปฏิบัติการ BSL1BSL2BSL3BSL4 I. ระบบ Decontamination พื้น เพดาน ผนัง ต้องทาด้วยสาร disinfectant – resistant -- ●● วัสดุที่ใช้ทำโต๊ะ ตู้ ต้องทนทานต่อสารฆ่าเชื้อ ○○●● วัสดุที่ใช้ทำโต๊ะ ตู้ ใช้เป็น plastic laminate ได้ ○○●● วัสดุที่ใช้ทำโต๊ะ ตู้ ต้องใช้เป็นเสตนเลสสตีล(เหล็กไม่เป็น สนิม) - - ○● II. ระบบ Sterilization มีห้อง autoclave ที่แยกจากห้องปฏิบัติการด้วยระบบ interlocking douBSLe – door - - ○● จำเป็นต้องมี autoclave ในห้องปฏิบัติการ - ○●● จำเป็นต้องมี autoclave ในตัวอาคาร ○●●● มีระบบ incinerator ในตัวอาคาร - -- ● III. ระบบกำจัดขยะที่เป็นของเหลว มีการบำบัดน้ำด้วยสารฆ่าเชื้อก่อนทิ้ง - ○●● ต้องฆ่าเชื้อของเหลวทุกชนิดก่อนทิ้ง - -- ● IV. ระบบกำจัดขยะที่เป็นของแข็ง มีการแยกประเภทขยะและบริเวณทิ้งขยะอย่างชัดเจน ●●●● มีห้องแยกขยะเป็นสัดส่วน - - ○●

36 ระบบป้องกันสุขภาพและความปลอดภัย ○ หมายถึง “ควรมี” ● หมายถึง “ต้องมี” - หมายถึง “ไม่จำเป็นต้องมี” ระบบป้องกันสุขภาพและความปลอดภัย ระดับห้องปฏิบัติการ BSL1BSL2BSL3BSL4 มีที่สำหรับล้างมือ ●●●● มีที่สำหรับล้างมือ ข้อศอก หัวเข่า -- ●● มีระบบฝักบัว - ○●● มีที่ล้างหน้า / ตา เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ○○○● มีบริเวณเปลี่ยนเสื้อผ้าใกล้กับ containment (เนื้อที่ประมาณ 0.5 ตรม. ต่อ 1 คน) -- ●● มีระบบฆ่าเชื้อเสื้อผ้าก่อนซักล้าง- ○●●

37 ระบบบริการภายในตัวอาคาร ○ หมายถึง “ควรมี” ● หมายถึง “ต้องมี” - หมายถึง “ไม่จำเป็นต้องมี” ระบบบริการภายในตัวอาคาร ระดับในห้องปฏิบัติการ BSL1BSL2BSL3BSL4 I. ระบบท่อและการระบายน้ำ ทุกท่อที่นำของที่ระบายทิ้ง ต้องเข้าสู่ระบบ sterilization ---● ของเหลวหรือก๊าซจาก autoclave จะต้องเข้าสู่ระบบ ท่อที่เป็นระบบปิด --○● ทุกข้อต่อของท่อต้องอุดรู รอยรั่ว ด้วย non-shrinking sealant (กาวผนึก) --●● ท่อน้ำร้อน-เย็นต้องหุ้มด้วยวัสดุฉนวน ○○●● ระบบการให้น้ำต้องอยู่บริเวณนอกห้องปฏิบัติการ --○● II. ระบบอัดก๊าซ ติดตั้ง HEPA-filter --●● ระบบก๊าซต่างๆ มีตัวกัน back flow --●● ระบบท่อสูญญากาศต้องมี HEPA-filter --●● ระบบอัดก๊าซต้องอยู่นอกห้องปฏิบัติการ --○●

38 ระบบบริการภายในตัวอาคาร (ต่อ) ○ หมายถึง “ควรมี” ● หมายถึง “ต้องมี” - หมายถึง “ไม่จำเป็นต้องมี” ระบบบริการภายในตัวอาคาร ระดับในห้องปฏิบัติการ BSL1BSL2BSL3BSL4 III. ระบบไฟฟ้า Ballast และ starter อยู่นอกห้องปฏิบัติการ --○○ Breaker อยู่นอกบริเวณ biocontainment --○● ระบบความปลอดภัยของตัวตึก ต้องเชื่อมโยงกับ ระบบห้องปฏิบัติการ ○○○● มีการระบุตำแหน่งต่างๆ ที่ตู้ตัวตัดไฟ (breaker) ○○○○ มีระบบไฟฟ้าสำรอง -○○● มีระบบเตือนภัย กรณีไฟไหม้ ●●●● มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด ---○

39 ระบบเตือนภัยในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ○ หมายถึง “ควรมี” ● หมายถึง “ต้องมี” - หมายถึง “ไม่จำเป็นต้องมี” ระบบเตือนภัยในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ระดับห้องปฏิบัติการ BSL1BSL2BSL3BSL4 มีระบบ bottled back-up breathing air ที่มี ประสิทธิภาพให้อากาศ 30 นาทีต่อ 1 คน --- ● มีระบบ positive-pressure hood respirator--- ● มีระบบสื่อสารระหว่างบริเวณ containment และบริเวณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -- ○● มีระบบไฟสัญญาณเตือนภัย ○○●●

40 ระบบการป้องกันและตรวจสอบ ○ หมายถึง “ควรมี” ● หมายถึง “ต้องมี” - หมายถึง “ไม่จำเป็นต้องมี” ระบบป้องกันและตรวจสอบ ระดับห้องปฏิบัติการ BSL1BSL2BSL3BSL4 มีระบบตรวจสอบ negative air pressure เช่น การตรวจสอบรอยรั่วของระบบให้อากาศ (pressure decay 0.05 wg loss/min)ที่ 2” wg -- ○● ระบบให้อากาศและ exhaust ductwork ควรมี leak-tight โดยดูจากค่า pressure decay เช่น BSL3 ต้องไม่เกิน 0.2% duct vol.ต่อนาที ที่ 2”wg (500 Pa) หรือ BSL4 ต้องไม่เกิน 0.1% duct vol. ต่อนาที ที่ 2” wg (500 Pa) -- ○● ระบบให้อากาศและ exhaust ductwork ต้องมี ระบบป้องกัน back-draft -- ●● ต้องมีการตรวจสอบประเมินระบบ HEPA-filter ภายหลังการติดตั้งทันที -- ●● ทดสอบ leak - tight ของ HEPA-filter ต้องไม่ เกิน 0.2% ของปริมาตรต่อนาที ที่ 10” wg (2,500 Pa) -- ○● มีการตรวจสอบระบบเตือนภัยเป็นประจำ ○○●● มีการตรวจสอบระบบสื่อสารเป็นประจำ -- ○●

41 สรุปความแตกต่างของแต่ละระดับ ○ หมายถึง “ควรมี” ● หมายถึง “ต้องมี” - หมายถึง “ไม่จำเป็นต้องมี” สิ่งหรือความจำเป็นที่ต้องจัดหา ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Level) ระดับ 1 (BSL1) ระดับ 2 (BSL2) ระดับ 3 (BSL3) ระดับ 4 (BSL4) 1. โต๊ะปฏิบัติการ อ่างล้างมือ ●●●● 2. การฝึกอบรมด้านเทคนิคการ ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ○●●● 3. ระบบฆ่าเชื้อปนเปื้อนด้วยเครื่องอบ ฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความดันสูง (autocave) ○●●● 4. ตู้ชีวนิรภัย (biological safety cabinet) ○ Class I หรือ II Class I หรือ II หรือ III Class III 5. ระบบกรองการไหลเวียนอากาศ-- ○● 6. การเข้มงวดในการอนุญาตเข้า – ออกของบุคคลภายนอก - ○○● 7. ระบบอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน เข้า - ออก ห้องปฏิบัติการ -- ○● 8. การแยกอาคารหรือห้องปฏิบัติการ ออกมาต่างหาก ---ควรมี/ ●

42 ระดับความปลอดภัยของจุลินทรีย์ในถังหมัก มากกว่า 10 ลิตร 1. Good Large Scale Practice หลักการเดียวกับ BSL1 ใช้กับสิ่งมีชีวิตไม่ก่อโรค/ไม่ผลิต สารพิษ 2. BSL1-Large Scaleเทียบเท่า BSL1 เป็นระบบปิด มีการฆ่าเชื้อก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม 3. BSL2-Large Scaleเทียบเท่า BSL2 ตู้ชีวนิรภัย class II มีระบบ HEPA filter หรือระบบเผา เพื่อลดการปลดปล่อยสู่ง สิ่งแวดล้อม 4. BSL3-Large Scaleเทียบเท่า BSL3 – 4 ตู้ชีวนิรภัย class III มีระบบ double-door space air lock ฯลฯ

43 การทดลองจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม ในภาคสนาม ไม่เคยมีประวัติการทดสอบ ภาคสนาม เคยมีประวัติการทดสอบ ภาคสนามมาก่อน  ดำเนินการตามมาตรฐานจุลินทรีย์แต่ละ ชนิด  เสนอเรื่องไป IBC เพื่อพิจารณามาตรการ การป้องกัน  มีการควบคุมทางชีวภาพที่เหมาะสม ได้แก่ จุลินทรีย์ถูกทำให้ตายก่อนไปทดลอง หรือ มีวิธีการทำจุลินทรีย์หมดสภาพ หรือ มีการ ดัดแปลงจุลินทรีย์ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ กำหนด  ยีนที่ได้รับการดัดแปลงสารมารถ่ายทอด ให้กับจุลินทรีย์อื่นในวงจำกัด  มีการควบคุมการแพร่ให้อยู่เฉพาะ สภาพแวดล้อมเป้าหมาย  เสนอเรื่องไป IBC/ TBC พิจารณาประเมิน

44 ระดับความปลอดภัยของการทดลองพืช ดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือนและภาคสนาม ขั้นตอนที่ 1 : ภายในโรงเรือน/ห้องปฏิบัติการ ปิดมิดชิดอย่างน้อย 1 ฤดูปลูก ขั้นตอนที่ 2 : แปลงทดลองขนาดเล็กที่ควบคุมสภาพ อย่างน้อย 1 ฤดูปลูก ขั้นตอนที่ 3 : สภาพแปลงใหญ่ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาต นำเข้า หรือนำผ่าน ซึ่งสิ่งต้องห้ามตาม พรบ.กักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขแล้ว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

45 วิธีการควบคุมพืชดัดแปลงพันธุกรรม ในโรงเรือนและภาคสนาม ไม่เคยมีประวัติการทดสอบ ภาคสนาม เคยมีประวัติการทดสอบ ภาคสนามมาก่อน  IBC พิจารณาสถานภาพการทำงาน ตลอดจนการควบคุมความปลอดภัย  ประเมินและแนะนำโดย IBC และ TBC  มีวิธีการป้องกัน เช่น  มีการทดสอบในโรงเรือนในระดับที่ เหมาะสม  กำหนดพื้นที่ทดสอบให้เหมาะสม มี ป้าย “ห้ามเข้า” ที่เห็นชัดเจน  มีพื้นที่ปลูก refuse area ตามความ เหมาะสม  เก็บทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสมพืชเมื่อ สิ้นสุดการทดลอง  มีการติดตามควบคุมโดย IBC เป็น ระยะๆ

46 ระดับความปลอดภัยของการทดลอง พืชดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือน (1) BSL1-PBSL2-PBSL3-PBSL4-P 1.การเข้าบริเวณ โรงเรือนทดลอง จำกัดผู้ปฏิบัติที่เข้า- ออก ผู้ปฏิบัติต้องอ่านและทำ ความเข้าใจคู่มือ BSL1- P ก่อน เหมือน BSL1-Pเหมือน BSL2-PBSL3-P ++ จำกัดการเข้าออก เฉพาะผู้มีหน้าที่ ชัดเจน ใช้ระบบ air lock เมื่อ มีการเข้าออกเวลา ฉุกเฉิน 2. การบันทึกควรมีการจดบันทึก ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านเข้า ออก บันทึกพืชทดลองที่เข้า ออก BSL1-P ++ บันทึกความก้าวหน้า โครงการ หัวหน้าโครงการ รายงานต่อ IBC กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน BSL2-P ++ บันทึกข้อมูลพืชที่ จะนำเข้าออก BSL3-P ++ ชิ้นส่วนพืชต้อง autoclave หรือ ทำลายด้วยวิธีที่ เหมาะสมก่อนนำออก น้ำที่สัมผัสสิ่งทดลอง ต้องกำจัดสิ่งปนเปื้อน ก่อนทิ้ง 3. การทำลายหลัง เสร็จการทดลอง ต้องทำลายให้สูญเสีย ความสามารถในการ ดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ ด้วยวิธีเหมาะสม BSL1-P ++ ไม่ทำลายสิ่งปนเปื้อน ด้วยการล้างน้ำ BSL2-P ++ ทำให้สูญเสีย ความสามารถใน การดำรงชีวิตและ สืบพันธุ์ด้วย autoclave หรือวิธี อื่นก่อนนำออก เหมือน BSL3-P

47 ระดับความปลอดภัยของการทดลอง พืชดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือน (2) BSL1-PBSL2-PBSL3-PBSL4-P 4. การควบคุม สิ่งมีชีวิตภายใน โรงเรือน ควบคุมสิ่งมีชีวิตที่ไม่ ต้องการด้วยวิธีการที่ เหมาะสม จำกัดบริเวณแมลงหรือ สิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหว ได้ให้อยู่ในกรง เหมือน BSL1-Pเหมือน BSL2-P เหมือน BSL3-P 5. ป้าย เครื่องหมาย มีป้ายแสดงชื่อ ผู้รับผิดชอบโรงเรือน / ชนิดพืช / ความ ต้องการพิเศษ BSL1-P ++ ป้ายเตือน “พืชที่ทำการ ทดลองอาจส่งผลให้เกิด ความเสียหายต่อการ จัดการหรือระบบนิเวศ” และ “พืชที่ใช้ในการ ทดลองอาจมีวามเสี่ยงต่อ สุขภาพอนามัย” เหมือน BSL2-P เหมือน BSL3-P 6. การเคลื่อนย้าย วัสดุ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นภาชนะปิดและไม่ แตก เหมือน BSL1-PBSL2-P ++ ภาชนะมี 2 ชั้น อยู่ ในสภาพที่สมบูรณ์ BSL3-P ++ วัสดุที่นำเข้าต้อง ฆ่าเชื้อก่อน 7. อาณาบริเวณมีโครงสร้างกำแพง หลังคา สร้างโดยวัสดุ โปร่งใสให้แสงผ่านได้ อาณาบริเวณมีการ จำกัดขอบเขตชัดเจน เหมือน BSL1-Pเหมือน BSL2-Pเหมือน BSL3-P

48 ระดับความปลอดภัยของการทดลอง พืชดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือน (3) BSL1-PBSL2-PBSL3-PBSL4-P 8. การออกแบบ โรงเรือน พื้นอาจก่อสร้างด้วย กรวด หรือวัสดุที่มีรู พรุน แต่ในส่วนของ ทางเดินควรสร้าง จากวัสดุที่น้ำผ่าน ไม่ได้ เช่น คอนกรีต หน้าต่างหรือหลังคา อาจเปิดเพื่อระบาย อากาศได้บ้างตาม ความจำเป็น เหมือน BSL1-PBSL2-P ++ หน้าต่างต้องปิดสนิท มีโครงสร้างแบบปิด แยกการหมุนเวียน อากาศออกจากกัน จำกัดบริเวณด้วยรั้ว ภายในอาคารป้องกัน การซึมของน้ำ พื้นโต๊ะกันกรดด่าง มีอ่านหรือสถานที่ล้าง เท้า ข้อศอก หรือมือ อยู่ประตูทางออก BSL3-P ++ ประตูล็อกอัตโนมัติ มี autoclave 2 ประตูหรือการ รมควัน 9. คู่มือการปฏิบัติควรมี ควรมี พร้อมแผน ดำเนินการหากเกิด การหลุดรอด เหมือน BSL3-P 10. autoclave-ต้องใช้ autoclave ทำลายสารปนเปื้อน ภายในโรงเรือน ต้องใช้ autoclave แบบ 2 ประตู 11. การหมุนเวียน อากาศ -หากใช้พัดลม ควรมี มาตรการป้องกันแมลง ไม่ให้เข้า มีระบบกรอง HEPA filter หรือเทียบเท่า

49 ระดับความปลอดภัยของการทดลอง พืชดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือน (4) BSL1-PBSL2-PBSL3-PBSL4-P 12. ชุดที่ใส่ในการ ทดลอง --ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้ง ที่เข้ามาภายในโรงเรือน เช่น ชุด scrub suit หรือ jump suit พร้อมทั้งใส่ รองเท้าและหมวก ก่อนออกจากโรงเรือนต้อง ถอดชุดก่อนเข้าสู้ห้อง อาบน้ำ BSL3-P ++ เสื้อผ้าต้องนำไป autoclave ก่อนซัก 13. ข้อกำหนด อื่นๆ -ต้องมี growth chamber BSL2-P ++ ต้องมีระบบการกรอง อากาศ โดยใช้ air-HEPA filter มีระบบกรองอากาศ เส้นทางการระบายอากาศ ต้องมี air-HEPA filter และ ต้องมีการแสดงหลักฐาน การใช้งานทุกๆ ปี ควรมีระบบการผ่าน dunk tank หรือการรมควัน หรือ วิธีอื่นๆ ที่ได้ผลในการลด สารปนเปื้อน น้ำที่ไหลออกมาจากท่อ พื้น ต้องมีการกำจัดการ ปนเปื้อนโดยความร้อน และสารเคมี ก่อนที่จะถูก ปล่อยจากโรงเรือนสู่ สิ่งแวดล้อม

50 Scrub suit Jumpsuit http://www.scrubshop.co.uk/Images/Prestige%20images/scrub%20suit.jpg

51 การทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรม ในภาคสนาม ภาคสนามขนาดเล็ก ภาคสนามขนาดใหญ่เพื่อการ ผลิตทางการเกษตร ลักษณะ เป็นพื้นที่แยกน้ำไม่ท่วม ขนาดแปลงขึ้นกับชนิดของพืช มีรั้วล้อมรอบ อยู่ห่างจากแปลงพืชอื่นตามแนว ทางการทดสอบพืชแต่ละชนิด ติดป้ายห้ามเข้า เห็นระยะ 10 เมตร เหมือนแปลงขนาดเล็ก แต่ ดำเนินการปลูก 2 ท้องที่ หรือ 2 ฤดูปลูก วิธีการดำเนินงาน มี refuge area และ buffer zone มี treatment และ replication ตามหลักสถิติ หากอยู่ห่างจากพืชปกติชนิดเดียวกันไม่ถึงระยะกำหนด ต้องปลูกพืชชนิด เดียวกันในบริเวณใกล้เคียงเพื่อป้องกันการผสมข้าม กำจัดวัชพืชในแปลงด้วยสารเคมีหรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม จัดให้มีการกำจัดเศษซากพืช ตามวิธีการที่เหมาะสม

52 ระดับความปลอดภัยของการทดลอง สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม (1) BSL1-NBSL2-NBSL3-NBSL4-N 1.การเข้าบริเวณ ที่เลี้ยง สัตว์ทดลอง บริเวณเลี้ยงสัตว์ต้องปิด สนิท การเข้าออกต้องเข้มงวด มากขึ้นเมื่อเริ่มการ ทดลอง มีการตรวจตราบริเวณ เลี้ยงสัตว์เสมอ BSL1-N ++ อนุญาตเฉพาะคนที่มี หน้าที่เข้าภายในพื้นที่ เหมือน BSL2-N ทางเข้าออกต้องปิด อยู่เสมอ BSL3-P ++ จำกัดการเข้าออก เฉพาะผู้มีหน้าที่ ชัดเจน ใช้ระบบ air lock เมื่อมีการเข้าออก เวลาฉุกเฉิน 2. มาตรฐานการ ปฏิบัติอื่นๆ ทำสัญลักษณะภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากเกิด มีกำแพงหรือรั้ว 2 ชั้น แยกสัตว์เพศผู้และเพศ เมียออกจากกัน บริเวณที่ใช้ในการเลี้ยง สัตว์ต้องสอดคล้องตาม guideline หรือกฎหมาย BSL1-N ++ ใช้เข็มฉีดยาภายใน ห้องปฏิบัติการเท่านั้น ควรมีการป้องกันการ แพร่กระจายโดยวิธี พิเศษ เช่น แมลง พาหะ ไม่รับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ หรือใช้ เครื่องสำอางค์ในพื้นที่ ทำการทดลอง ล้างมือก่อนออกจาก ห้องทดลองทุกครั้ง มีคู่มือปฏิบัติ BSL2-N ++ ถ้ามีการทดลองอื่น ระดับต่ำกว่า BSL3-N แต่ทดลองในพื้นที่ เดียวกัน ให้ควบคุม ภายในระบบ BSL3-N ทำความสะอาดอย่าง น้อยวันละ 1 ครั้ง ลดปริมาณการเกิด ของเหลวให้น้อยที่สุด บุคลากรต้องอาบน้ำ ก่อนออกนอกพื้นที่ BSL3-N ++ เด็กต่ำกว่า 16 ปี ห้ามเข้า ผู้ที่เข้าไป ต้องมีวัตถุประสงค์ แน่นอน และต้อง ได้รับการฝึกอบรม อย่างดี ระบบพื้นฐาน เกี่ยวกับการถ่ายเท อากาศต้องติดตั้ง สัญญาณเสียง เตือนภัย หาก อากาศหลุดรอดไป ภายนอก

53 BSL1-NBSL2-NBSL3-NBSL4-N 3. สถานที่ที่ใช้ ในการเลี้ยง สัตว์ทดลอง เป็นบริเวณที่ ปลอดภัย มีรั้วขึง ล้อมรอบ หรือ เลี้ยงในห้องปิด มิดชิด BSL1-N ++ บริเวณพื้นผิวทนต่อการชะ ล้างด้วยกรด ด่าง ตัวทำละ ละลายอินทรีย์ และทน ความร้อน ทำความสะอาดง่าย ใช้ autoclave ก่อนกำจัด ขยะหรือวัสดุให้ ห้องปฏิบัติการ ถ้าทดลองใช้แมลง ต้องมี ตาข่ายขนาดเหมาะสม (52 mesh) กันแมลงหลุดรอด BSL2-N ++ อยู่ภายใต้ระบบ negative pressure มี autoclave ประตูสองชั้น ประตูทางเข้าเป็นแบบปิด เองอัตโนมัติ มีประตูทางเข้าสองชั้น พื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ แยกด้วยประตูสองชั้นแบบ airlock มีระบบระบายอากาศผ่าน HEPA filter BSL3-N ++ มีห้องชำแหละซาก เฉพาะภายในห้อง ต้องมีอุปกรณ์จับ สัตว์เพื่อป้องกัน อันตราย ท่อระบายสิ่งปฏิกูล หรือท่อระบาย อากาศต้อมีการต่อ เครื่องกรองอย่าง น้อยหนึ่งชั้น ฯลฯ 4. การทำลาย สิ่งปนเปื้อน และทำให้เสีย สภาพ -วัสดุที่ปนเปื้อนต้องนำไป ทำลายในสถานที่ห่างไกล ห้องปฎิบัติการ เข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว ต้อง เก็บในภาชนะทนต่อการ ทิ่มแทง และ autoclave ก่อนทิ้ง BSL2-N ++ เข็มฉีดยาและอุปกรณ์เก็บ ในกล่องแบบ puncture- resistance container การเคลื่อนย้ายจากบริเวณ หนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่งต้อง ให้ปนเปื้อนน้อยที่สุด และ รายงานต่อ IBC ของเหลวใช้แล้วautoclave ก่อนทิ้ง ติดตามการฆ่าเชื้อ ทุก 30 วัน BSL3-N ++ ห้ามนำอุปกรณ์ไม่ ผ่านการฆ่าเชื้อเข้า ห้องทดลอง เข็มฉีดยาและ อุปกรณ์ต้องเป็น ของใหม่เสมอ ของเสีย เช่น มูล สัตว์ ต้องฆ่าเชื้อ โรคด้วยวิธีที่ เหมาะสมก่อนทิ้ง ระดับความปลอดภัยของการทดลอง สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม (3)

54 BSL1-NBSL2-NBSL3-NBSL4-N 5. ป้าย เครื่องหมาย -มีป้ายบอกรายละเอียดผู้ที่ สามารถเข้ามาปฏิบัติการได้ /ประเภทของสัตว์ /ชื่อ+ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ เหมือน BSL2-NBSL3-N ++ ชื่อของสารเคมีที่ใช้ 6. ชุดที่ใส่-ใส่ชุดเพื่อป้องกันอันตราย จากการทำการทลอง และ ถอดก่อนออกจากห้อง ใส่ถุงมือป้องกันการ ปนเปื้อน ใส่ชุดป้องกันอันตราย และต้องเปลี่ยนก่อน ออกจากห้องทดลอง สวนอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากระบบ หายใจ BSL3-N ++ ชุดต้องนำไป autoclave ก่อนซัก 7. การจดบันทึก-บันทึกทุกเหตุการณ์ที่เกิด ภายในห้องปฏิบัติการ บันทึกวิธีการดำเนินการ ต่างๆ เช่น การเก็บรักษา ซีรั่ม เหมือน BSL2-NBSL3-N ++ จดบันทึกเวลา และ ลายมือชื่อเมื่อมีผู้นำ สิ่งของเข้าออก ห้องทดลอง ระดับความปลอดภัยของการทดลอง สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม (4)

55 BSL1-NBSL2-NBSL3-NBSL4-N 8. การขนส่ง เคลื่อนย้าย -ขนส่งโดยบรรจุภาชนะสอง ชั้น เหมือน BSL2-NBSL3-N ++ อุปกรณ์ไม่ฆ่าเชื้อห้าม นำเข้าห้องปฏิบัติการ การเคลื่อนย้ายต้องบรรจุ ในภาชนะสองชั้น การนำเข้าออกควรฆ่า เชื้อด้วย autoclave ก่อน ทุกครั้ง 9. การกำจัด ซากสัตว์ เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองสัตว์จะถูกทำให้ตายหรือตายเอก และต้องจำกัดซาก โดยหลีกเลี่ยงการนำไป บริโภค จดบันทึกข้อมูลวิธีการกำจัดซากอย่างละเอียด ระดับความปลอดภัยของการทดลอง สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม (5)

56 การขนส่งและการนำเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลง พันธุกรรมจากต่างประเทศ ที่มา: WHO (2003) การบรรจุหีบห่อ ขนส่งทั่วไป: เชื้อต้องไม่มีอันตรายต่อมนุษย์หรือ สิ่งแวดล้อม หีบห่อต้องมิดชิดไม่รั่วหรือฉีกขาด ทางไปรษณีย์: non-infectious and infectious perishable biological substance ของสหพันธ์ ไปรณีย์นานาชาติ ทางอากาศ: ข้อปฏิบัติของสมาคมขนส่งทางอาการ ระหว่างประเทศ (IATA) BSL3 หรือ 4: บรรจุแบบ triple packing system ของ WHO

57 บทบาทและความรับผิดชอบองค์กรและหน่วยงานต่างๆ TBC IBC หน่วยหน้า โครงการ

58 บทบาทและความรับผิดชอบองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ให้คำแนะนำแก่ IBC สำหรับโครงการประเภทที่ 3 หรือประเภท อื่นตามที่ถูกร้องขอ ให้คำแนะนำต่อ IBC สำหรับโครงการประเภทอื่นตามความจำเป็น ตรวจสอบและอนุมัติให้ใบรับรองห้องปฏิบัติการและ/หรือโรงเรือน BSL4 จัดทำแบบข้อเสนอโครงการ แบบประเมิน เอกสารเกี่ยวกับ แนวทางปฎิบัติให้แก่ IBC แจ้งข่าวให้สถาบันหรือหน่วยงานทราบเรื่องความปลอดภัยทาง ชีวภาพ รักษาข้อมูลที่มีความสำคัญและความลับของนักวิจัย TBC

59 บทบาทและความรับผิดชอบองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ประเมินและตรวจสอบโครงการวิจัยต่างๆ และให้ข้อแนะนำแก่นักวิจัย ตัดสินระดับการป้องกันและวิธีการดำเนินงาน สำหรับการวิจัยและทดลอง ทุกชนิดที่จัดอยู่ในประเภท 2 และ 3 ตามแนวทางปฏิบัติ ส่งออกต้นฉบับแบบฟอร์มของงานที่อยู่ในประเภทที่ 2 เพื่อให้ TBC รับทราบ และงานประเภทที่ 3 ให้ TBC พิจารณา จัดให้มีการตรวจสอบและออกใบรับรอง ก่อนที่จะดำเนินงานใน ห้องปฏิบัติการ BSL1 และ 2 จัดให้มีการตรวจสอบงานที่กำลังดำเนินอยู่ และให้ข้อแนะนำกับนักวิจัยฃ เป็นระยะๆ จัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานของสถานที่ทดลอง และการหลุดรอดของ GMOs จากสถานที่ทดลองสู่สิ่งแวดล้อม รับผิดขอบการออกกฎระเบียบปฏิบัติ และตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพภายในสถาบัน IBC

60 บทบาทและความรับผิดชอบองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ประเมินโครงการที่เสนอว่าอยู่ในขอบเขตใดของแนวทางปฏิบัติ จัดทำการสอนหรือฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยง แจ้งต่อ IBC เมื่อประเมินว่าโครงการเหล่านั้นเข้าข่าวตามแนวทางปฏิบัติ จัดหารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอ IBC ดำเนินการตามข้อแนะนำของ IBC และ TBC ส่งข้อเสนอโครงการไปที่ IBC ก่อนดำเนินการใดๆ ดำเนินการตามระดับการควบคุมและป้องกัน แจ้งการเปลี่ยนตัวบุคลากรที่ร่วมโครงการต่อ IBC รายงานอุบัติเหตุทั้งหมดต่อ IBC แจ้งการนำวัสดุชีวภาพเข้าจากต่างประเทศต่อ IBC จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หัวหน้า โครงการ

61 ภาคผนวก รายชื่อเอกสารเพิ่มเติม ภาคผนวก 1 บัญชีรายชื่อสิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆ ภาคผนวก 2 ข้อแนะนำในการจัดทำข้อเสนอโครงการ แบบฟอร์มสำหรับการทดลองในห้องปฏิบัติการ แบบฟอร์มสำหรับการทดลองในภาคสนาม แบบฟอร์มสำหรับการเคลื่อนย้าย แบบฟอร์ม MTA ภาคผนวก 3 รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคผนวก 4 สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคผนวก 5

62

63 http://www.biotec.or.th/biosafety ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 113อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 0 2564 6700 โทรสาร 0 2564 6703 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt เคล็ดไม่ลับสำหรับมือใหม่หัดใช้ Biosafety guideline ชาลินี คงสวัสดิ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google